[PC] FIFA World Cup 1998

FIFA World Cup 1998 có tên chính xác là: World Cup 98.

Tiếp tục đọc

[PC] FIFA 1998 Road To World Cup

FIFA Road to World Cup 98 có tên chính xác là: FIFA Road to World Cup 98.

Tiếp tục đọc

[GEN] FIFA games: 1994 >>> 1997

FIFA các phiên bản:
– FIFA 1994: FIFA International Soccer
– FIFA 1995: FIFA Soccer 95
– FIFA 1996: FIFA Soccer 96
– FIFA 1997: FIFA Soccer 97
Trên SEGA Genesis, được chơi giả lập trên máy tính.

FIFA International Soccer

Tiếp tục đọc