Tom and Jerry – 161 episodes [1940 – 1967] [Complete]

Tuyển tập 161 bộ phim ngắn về chú mèo Tom và chuột Jerry từ năm 1940 đến năm 1967.

Danh sách của các tập phim:

001. Tom & Jerry – Puss Gets The Boot (1940).mpg 91.5 MB
002. Tom & Jerry – The Midnight Snack (1941).avi 37.7 MB
003. Tom & Jerry – The Night Before Christmas (1941).mpg 86.3 MB
004. Tom & Jerry – Fraidy Cat (1942).avi 49.2 MB
005. Tom & Jerry – Dog Trouble (1942).mpg 78.9 MB
006. Tom & Jerry – Puss ‘n’ Toots (1942).avi 31.1 MB
007. Tom & Jerry – The Bowling Alley-Cat (1942).avi 48 MB
008. Tom & Jerry – Fine Feathered Friend (1942).avi 22 MB
009. Tom & Jerry – Sufferin’ Cats (1943).mpg 79.5 MB
010. Tom & Jerry – The Lonesome Mouse (1943).mpg 80.4 MB
011. Tom & Jerry – Yankee Doodle Mouse (1943).mpg 71.7 MB
012. Tom & Jerry – Baby puss (1943).Avi 79 MB
013. Tom & Jerry – The Zoot Cat (1944).avi 42.5 MB
014. Tom & Jerry – Million Dollar Cat (1944).mpg 72 MB
015. Tom & Jerry – The Bodyguard (1944).mpg 73.2 MB
016. Tom & Jerry – Puttin’ on the Dog (1944).avi 19.1 MB
017. Tom & Jerry – Mouse Trouble (1944).avi 20.8 MB
018. Tom & Jerry – The Mouse Comes to Dinner (1945).avi 44.2 MB
019. Tom & Jerry – Mouse in Manhattan (1945).avi 47.1 MB
020. Tom & Jerry – Tee For Two (1945).avi 42.3 MB
021. Tom & Jerry – Flirty Birdy (1945).avi 43.8 MB
022. Tom & Jerry – Quiet Please (1945).avi 45.6 MB
023. Tom & Jerry – Springtime For Thomas (1946).mpg 76.8 MB
024. Tom & Jerry – The Milky Waif (1946).avi 44.4 MB
025. Tom & Jerry – Trap Happy (1946).avi 42.9 MB
026. Tom & Jerry – Solid Serenade (1946).avi 44.3 MB
027. Tom & Jerry – Cat Fishin’ (1947).avi 46.2 MB
028. Tom & Jerry – Part Time Pal (1947).avi 47.5 MB
029. Tom & Jerry – The Cat Concerto (1947).mpg 28.5 MB
030. Tom & Jerry – Dr. Jekyll And Mr. Mouse (1947).mpg 71.7 MB
031. Tom & Jerry – Salt Water Tabby (1947).avi 44.1 MB
032. Tom & Jerry – A Mouse in the House (1947).avi 47.3 MB
033. Tom & Jerry – The Invisible Mouse (1947).mpg 72.8 MB
034. Tom & Jerry – Kitty Foiled (1948).avi 52 MB
035. Tom & Jerry – The Truce Hurts (1948).avi 47.9 MB
036. Tom & Jerry – Old Rockin’ Chair Tom (1948).avi 45.2 MB
037. Tom & Jerry – Professor Tom (1948).avi 45.4 MB
038. Tom & Jerry – Mouse Cleaning (1948).avi 44.7 MB
039. Tom & Jerry – Polka Dot Puss (1948).avi 32 MB
040. Tom & Jerry – The Little Orphan (1949).avi 33.4 MB
041. Tom & Jerry – Hatch Up Your Troubles (1949).mpg 76 MB
042. Tom & Jerry – Heavenly Puss (1949).avi 46.8 MB
043. Tom & Jerry – The Cat and the Mermouse (1949).mpg 75.8 MB
044. Tom & Jerry – Love That Pup (1949).mpg 74.3 MB
045. Tom & Jerry – Jerry’s Diary (1949).avi 50.1 MB
046. Tom & Jerry – Tennis Chumps (1949).avi 61.3 MB
047. Tom & Jerry – Little Quacker (1950).avi 59 MB
048. Tom & Jerry – Saturday Evening Puss (1950).avi 57.5 MB
049. Tom & Jerry – Texas Tom (1950).mpg 67.1 MB
050. Tom & Jerry – Jerry and the Lion (1950).avi 39.1 MB
051. Tom & Jerry – Safety Second (1950).mpg 68.5 MB
052. Tom & Jerry – The Hollywood Bowl (1950).mpg 73.3 MB
053. Tom & Jerry – The Framed Cat (1950).mpg 67.8 MB
054. Tom & Jerry – Cue Ball Cat (1950).AVI 62 MB
055. Tom & Jerry – Casanova Cat (1951).avi 25.8 MB
056. Tom & Jerry – Jerry and the Goldfish (1951).avi 44.3 MB
057. Tom & Jerry – Jerry’s Cousin (1951).avi 59.8 MB
058. Tom & Jerry – Sleepy-time Tom (1951).mpg 70.8 MB
059. Tom & Jerry – His Mouse Friday (1951).avi 40.6 MB
060. Tom & Jerry – Slicked-Up Pup (1951).MPG 63.1 MB
061. Tom & Jerry – Nit-witty kitty (1951).avi 21.5 MB
062. Tom & Jerry – Cat Napping (1951).avi 42.2 MB
063. Tom & Jerry – The Flying Cat (1951).mpg 52.1 MB
064. Tom & Jerry – The Duck Doctor (1952).avi 42.5 MB
065. Tom & Jerry – The Two Mouseketeers (1952).avi 28.6 MB
066. Tom & Jerry – Smitten Kitten (1952).avi 52.4 MB
067. Tom & Jerry – Triplet trouble (1952).mpg 30.8 MB
068. Tom & Jerry – Little runaway (1952).avi 62.1 MB
069. Tom & Jerry – Fit To Be Tied (1952).avi 30.1 MB
070. Tom & Jerry – Push Button Kitty (1952).avi 39.9 MB
071. Tom & Jerry – Cruise Cat (1952).mpg 70.4 MB
072. Tom & Jerry – The Dog House (1952).mpg 59.3 MB
073. Tom & Jerry – The Missing Mouse (1953).avi 39.1 MB
074. Tom & Jerry – Jerry and Jumbo (1953).mpg 70.4 MB
075. Tom & Jerry – Johann Mouse (1953).mpg 78.4 MB
076. Tom & Jerry – That’s My Pup (1953).avi 44 MB
077. Tom & Jerry – Just Ducky (1953).avi 50.1 MB
078. Tom & Jerry – Two Little Indians (1953).avi 40.5 MB
079. Tom & Jerry – Life with Tom (1953).avi 45.5 MB
080. Tom & Jerry – Puppy Tale (1954).avi 41.7 MB
081. Tom & Jerry – Posse Cat (1954).avi 45.7 MB
082. Tom & Jerry – Hic-cup pup (1954).avi 55.8 MB
083. Tom & Jerry – Little School Mouse (1954).avi 37.1 MB
084. Tom & Jerry – Baby Butch (1954).avi 28.2 MB
085. Tom & Jerry – Mice Follies (1954).avi 60 MB
086. Tom & Jerry – Neapolitan mouse (1954).avi 43.8 MB
087. Tom & Jerry – Downhearted Duckling (1954).avi 38.9 MB
088. Tom & Jerry – Pet Peeve (1954).avi 38.6 MB
089. Tom & Jerry – Touche, Pussy Cat (1954).avi 40.3 MB
090. Tom & Jerry – Southbound Duckling (1955).mpg 62.2 MB
091. Tom & Jerry – Pup on a Picnic (1955).avi 53.5 MB
092. Tom & Jerry – Mouse For Sale (1955).avi 41.3 MB
093. Tom & Jerry – Designs On Jerry (1955).avi 51 MB
094. Tom & Jerry – Tom and Cherie (1955).avi 40.2 MB
095. Tom & Jerry – Smarty Cat (1955).avi 41.7 MB
096. Tom & Jerry – Pecos Pest (1955).avi 40 MB
097. Tom & Jerry – That’s My Mommy (1955).avi 53.7 MB
098. Tom & Jerry – The Flying Sorceress (1956).avi 66 MB
099. Tom & Jerry – The Egg and Jerry (1956).avi 46 MB
100. Tom & Jerry – Busy Buddies (1956).avi 37.7 MB
101. Tom & Jerry – Muscle Beach Tom (1956).avi 77.9 MB
102. Tom & Jerry – Down Beat Bear (1956).avi 56.2 MB
103. Tom & Jerry – Blue Cat Blues (1956).avi 67.5 MB
104. Tom & Jerry – Barbecue Brawl (1956).avi 27.9 MB
105. Tom & Jerry – Tops with Pops (1957).avi 45.4 MB
106. Tom & Jerry – Timid Tabby (1957).avi 41.5 MB
107. Tom & Jerry – Feedin’ the Kiddie (1957).avi 42.6 MB
108. Tom & Jerry – Mucho Mouse (1957).avi 62 MB
109. Tom & Jerry – Tom’s Photo Finish (1957).avi 37.9 MB
110. Tom & Jerry – Happy Go Ducky (1958).avi 37.4 MB
111. Tom & Jerry – Royal Cat Nap (1958).mpg 45.9 MB
112. Tom & Jerry – The Vanishing Duck (1958).avi 42.7 MB
113. Tom & Jerry – Robin Hoodwinked (1958).avi 51.1 MB
114. Tom & Jerry – Tot Watchers (1958).avi 47.5 MB
115. Tom & Jerry – Switchin’ Kitten (1961).avi 38 MB
116. Tom & Jerry – Down And Outing (1961).mpg 77.4 MB
117. Tom & Jerry – It’s Greek to Me-ow! (1961).mpg 76.6 MB
118. Tom & Jerry – High Steaks (1962).mpg 65.1 MB
119. Tom & Jerry – Mouse into Space (1962).mpg 67.4 MB
120. Tom & Jerry – Landing Stripling (1962).mpg 61.9 MB
121. Tom & Jerry – Calypso Cat (1962).mpg 89.5 MB
122. Tom & Jerry – Dicky Moe (1962).mpg 84 MB
123. Tom & Jerry – The Tom and Jerry Cartoon Kit (1962).avi 60.3 MB
124. Tom & Jerry – Tall in the trap (1962).mpg 66.7 MB
125. Tom & Jerry – Sorry Safari (1962).avi 46 MB
126. Tom & Jerry – Buddies, Thicker Than Water (1962).avi 28.5 MB
127. Tom & Jerry – Carmen Get It! (1962).mpg 86.2 MB
128. Tom & Jerry – Penthouse Mouse (1963).avi 60.3 MB
129. Tom & Jerry – The Cat Above and the Mouse Below (1964).avi 42.9 MB
130. Tom & Jerry – Is There a Doctor in the Mouse (1964).avi 99.8 MB
131. Tom & Jerry – Much Ado About Mousing (1964).avi 42.8 MB
132. Tom & Jerry – Snowbody Loves Me (1964).avi 49.3 MB
133. Tom & Jerry – The Unshrinkable Jerry Mouse (1964).mpg 59.8 MB
134. Tom & Jerry – Ah, Sweet Mouse Story Of Life (1965).mpg 55.1 MB
135. Tom & Jerry – Tom-ic energy (1965).avi 48.1 MB
136. Tom & Jerry – Bad Day At Cat Rock (1965).mpg 67.7 MB
137. Tom & Jerry – The Brothers Carry-Mouse-Off (1965).mpg 63.6 MB
138. Tom & Jerry – Haunted Mouse (1965).avi 52.4 MB
139. Tom & Jerry – I’m Just Wild About Jerry (1965).avi 16.7 MB
140. Tom & Jerry – Of feline bondage (1965).mpg 37.1 MB
141. Tom & Jerry – The Year Of The Mouse (1965).mpg 62 MB
142. Tom & Jerry – The Cat’s Me-Ouch (1965).avi 46.3 MB
143. Tom & Jerry – Duel Personality (1966).avi 30.7 MB
144. Tom & Jerry – Jerry, Jerry, Quite Contrary (1966).mpg 74.5 MB
145. Tom & Jerry – Jerry Go Round (1966).avi 43.2 MB
146. Tom & Jerry – Love Me, Love My Mouse (1966).avi 43.6 MB
147. Tom & Jerry – Puss’n’Boats (1966).avi 56.7 MB
148. Tom & Jerry – Filet Meow (1966).mpg 76.6 MB
149. Tom & Jerry – Matinee Mouse (1966).avi 51.7 MB
150. Tom & Jerry – The A-Tom-inable Snowman (1966).avi 46.6 MB
151. Tom & Jerry – Catty Cornered (1966).mpg 62.6 MB
152. Tom & Jerry – Cat And Dupli-Cat (1966).avi 47.6 MB
153. Tom & Jerry – O-Solar-Meow (1967).avi 35 MB
154. Tom & Jerry – Guided Mouse-Ille (1966).mpg 74.9 MB
155. Tom & Jerry – Rock ‘n’ Rodent (1967).avi 59.2 MB
156. Tom & Jerry – Cannery Rodent (1967).mpg 66.3 MB
157. Tom & Jerry – The Mouse From H.U.N.G.E.R. (1967).avi 33.8 MB
158. Tom & Jerry – Surf Bored Cats (1967).avi 56.6 MB
159. Tom & Jerry – Shutter Bugged Cat (1967).mpg 68.8 MB
160. Tom & Jerry – Advance And Be Mechanized (1967).mpg 65.6 MB
161. Tom & Jerry – Purr-chance to Dream (1967).mpg 55.6 MB

Download

Download Here – MediaFire – 8.3 GB

Bài viết được sưu tầm từ:
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=85595

3 phản hồi

  1. cảm ơn nhiều nhiều nha bạn.thằng e tui chắc thick lắm đây

  2. Nhieu Qua Nhung Rat Hay Ban Ak Minh Rat Thich

  3. nhieu wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: