36 vị sao Thiên Cương trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

0 – Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
000_thacthapthienvuong_tieucai.jpg
Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng LSB vì trúng tên chết sớm, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở …

1 – Thiên Khôi Tinh – Hô Bảo Nghĩa Tống Giang
001_thienkhoitinh_hobaonghia_tonggiang.jpg
Tống Giang trong Thủy Hử không khác gì Lưu Bị trong Tam Quốc, làm cho người ta mất hứng. Cuộc đời Tống Giang có lẽ chỉ có sự kiện giết Diêm Bà Tích là ghê ghớm mà thôi …


2 – Thiên Cương Tinh – Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
002_thiencuongtinh_ngockylan_lutuannghia.jpg
Viên ngoại LTN oai vệ thế này mà bị vợ cắm sừng. LTN sau này cũng nằm trong số ít sống sót sau cuộc chinh phạt Phương Lạp, nhưng bị hạ độc té xuống sông mà chết, uổng thay cho 1 đời chính trực …


3 – Thiên Cô Tinh – Trí Đa Tinh Ngô Dụng
003_thiencotinh_tridatinh_ngodung.jpg
Đúng như danh hiệu, Ngô Dụng là quân sư số một của Lương Sơn, không kém gì Khổng Minh trong Tam Quốc …


4 – Thiên Nhân Tinh – Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
004_thiennhantinh_nhapvanlong_congtonthang.jpg
CTT có tài gọi gió hô mưa, đúng là đạo sĩ …


5 – Thiên Dũng Tinh – Đại đao Quan Thắng
005_thiendungtinh_daidao_quanthang.jpg
Nhìn như Quan Công thời Tam Quốc …


6 – Thiên Hùng Tinh – Báo Tử Đầu Lâm Xung
006_thienhungtinh_baotudau_lamxung.jpg
LX có lẽ là cuộc đời trắc trở nhất trước và sau khi lên Lương Sơn, mất hết vợ con gia đình vì bị bạn phản bội, sau ôm hận mà mất khi chưa kịp đi chinh chiến với Phương Lạp. Hỉnh ảnh đạp tuyết tầm mai đi mua rượu không thể lẫn đi đâu được …


7 – Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hỏa Tần Minh
007_thienmanhtinh_tichlichhoa_tanminh.jpg
Tần Minh sử dụng cây lang nha, dũng mãnh dữ tợn nhất nhì LSB …


8 – Thiên Uy Tinh – Song Tiên Hô Diên Chước
008_thienuytinh_songtien_hodienchuoc.jpg
HDC vốn là tướng giỏi của Tống triều, nổi tiếng với trận thế ngựa liên hoàn, sau này bị Tống Giang nhờ Từ Ninh dùng móc câu liêm phá trận bắt được, quy tụ về LSB, chinh phạt Phương Lạp mà không mất mạng, cuối đời lại được hiển vinh …


9 – Thiên Anh Tinh – Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
009_thienanhtinh_tieulyquang_hoavinh.jpg
HV bắn cung có thể nói là bách phát bách trúng, người đời xưng tụng là Lý Quảng “nhỏ”, coi tài không kém gì Hậu Nghệ hay Lý Quảng xưa, chỉ tiếc sau này uống thuốc độc tự vẫn cùng Tống Giang …


10 – Thiên Quý Tinh – Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
010_thienquytinh_tieutoanphong_saitien.jpg


11 – Thiên Phú Tinh – Phác Thiên Bằng Lý Ứng
011_thienphutinh_phacthienbang_lyung.jpg


12 – Thiên Mãn Tinh – Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
012_thienmantinh_mynhiemcong_chudong.jpg


13 – Thiên Cô Tinh – Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
013_thiencotinh_hoahoathuong_lotritham.jpg
Lỗ Đạt xuất thân cũng chìm nổi, kết bạn với Lâm Xung, trước bị bắt đi tu để tránh quan sai, nhưng đến Hậu Thủy Hử lại từ chối tham gia vào cuộc Nam chinh đi đánh Phương Lạp …


14 – Thiên Thương Tinh – Hành Giả Võ Tòng
014_thienthuongtinh_hanhgia_votong.jpg
Ảnh nhìn rất có ngạo cốt, Võ Tòng trước khi lên LSB đã từng là anh hùng giết hổ đồi Cảnh Dương, sau này giết Phan Kim Liên – Tây Môn Khánh rồi đầu quân lên LS; Võ Tòng cũng là người bắt sống Phương Lạp (vì thế mà mất 1 cánh tay), sau rồi đi tu tại phương Nam, không về nhận ban thưởng nữa. Người đời sau không còn nghe nhắc đến Võ Tòng từ đó …


15 – Thiên Lập Tinh – Song Thương Tướng Đổng Bình
015_thienlaptinh_songthuongtuong_dongbinh.jpg


16 – Thiên Tiệp Tinh – Một Vũ Tiễn Trương Thanh
016_thientieptinh_motvutien_truongthanh.jpg
Hình rất ấn tượng, đúng là dùng đá thay tên, Trương Thanh cũng là người gia nhập LSB sau cùng …


17 – Thiên Âm Tinh – Thanh Diện Thú Dương Chí
017_thienamtinh_thanhdienthu_duongchi.jpg
Dương Chí bán bảo đao không thành, gây họa lớn, sau lên LSB cũng là 1 mãnh tướng …


18 – Thiên Hữu Tinh – Kim Sang Thủ Từ Ninh
018_thienhuutinh_kimsangthu_tuninh.jpg
Từ Ninh vốn có nghề đánh móc câu liêm gia truyền, sau này vì trộm mất bảo giáp rồi bị lừa lên LSB, cũng là 1 chuyện bi hài …


19 – Thiên Không Tinh – Cấp Tiên Phong Sách Siêu
019_thienkhongtinh_captienphong_sachsieu.jpg
Mãnh tướng thiện chiến nhất nhì LSB …


20 – Thiên Dị Tinh – Xích Phát Quỷ Lưu Đường
020_thienditinh_xichphatquy_luuduong.jpg


21 – Thiên Sát Tinh – Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
021_thiensattinh_hactoanphong_lyquy.jpg
Người lỗ mãng nhất trong số 108 hảo hán, sức mạnh cũng kinh hồn, ảnh vẽ cảnh Lý Quỳ giết bốn hổ trả thù cho mẹ. Sau này cũng uống thuốc độc chết cùng Tống Giang …


22 – Thiên Tốc Tinh – Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
022_thientoctinh_thanhanhthaibao_doitung.jpg
Đeo bùa vào chân là Đới Tung có thể đi mây về gió y như hỗ danh Thần hành thái bảo, không biết thực hư ra sao …


23 – Thiên Vị Tinh – Cửu Văn Long Sử Tiến
023_thienvitinh_cuuvanlong_sutien.jpg
Rất oai vệ với hình 9 con rồng xăm toàn thân


24 – Thiên Cứu Tinh – Mộc Già Lan Mục Hoằng
024_thiencuutinh_mocgialan_muchoang.jpg


25 – Thiên Thoái Tinh – Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
025_thienthoaitinh_sapsiho_loihoanh.jpg


26 – Thiên Thọ Tinh – Hỗn Giang Long Lý Tuấn
026_thienthotinh_hongianglong_lytuan.jpg


27 – Thiên Kiếm Tinh – Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
027_thienkiemtinh_lapdiathaitue_nguyentieunhi.jpg
Là anh cả trong 3 anh em họ Nguyễn, rất phong độ trên sông nước, chỉ huy thủy quân của LSB …


28 – Thiên Bình Tinh – Thuyền Đầu Hỏa Trương Hoành
028_thienbinhtinh_thuyendauhoa_truonghoanh.jpg


29 – Thiên Tội Tinh – Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
029_thientoitinh_doanmenhtamlang_nguyentieungu.jpg
“Anh hai đoản mệnh” lại là 1 trong số hiếm hoi sống sót trong cuộc Nam chinh sau này …


30 – Thiên Tổn Tinh – Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
030_thientontinh_langlybachdieu_truongthuan.jpg
Mồm ngậm kiếm, 2 tay giang ra bơi, rất phong cách và độc đáo. Trương Thuận sau hy sinh ở phòng tuyến đầu tiên khi đi Nam chinh …


31 – Thiên Đại Tinh – Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
031_thiendaitinh_hoatdiemla_nguyentieuthat.jpg
Em út trong 3 anh em họ Nguyễn, sau này cũng sống sót trở về vui thú chài lưới …


32 – Thiên Lao Tinh – Bệnh Quan Sách Dương Hùng
032_thienlaotinh_benhquansach_duonghung.jpg
Hình rất ấn tượng, chỉ tiếc đôi bạn Dương Hùng – Thạch Tú sau cũng đành ngậm ngùi bỏ xác phương Nam …


33 – Thiên Tuệ Tinh – Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
033_thientuetinh_bienmenhtamlang_thachtu.jpg


34 – Thiên Bảo Tinh – Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
034_thienbaotinh_luongdauxa_giaitran.jpg


35 – Thiên Khốc Tinh – Song Vĩ Hạt Giải Bảo
035_thienkhoctinh_songvihat_giaibao.jpg
2 anh em Giải Trân – Giải Bảo xuất thân nghề thợ săn, cực kỳ tinh nhậy, hình vẽ cũng rất ấn tượng. Sau này 2 anh em cùng vong mạng ở dốc Ô Long Lĩnh – nơi quân LSB bỏ xác nhiều nhất trước khi tiến vào Giang Nam …


36 – Thiên Xảo Tinh – Lãng Tử Yến Thanh
036_thienxaotinh_langtu_yenthanh.jpg

Sưu tầm

2 phản hồi

  1. Bộ ảnh rất đẹp và ấn tượng. Trong bộ ảnh phong thái và tính cách của mỗi nhân vật được toát lên rất sáng tạo và đặc biệt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: