All 16384 games Nintendo Entertainment System – Tất cả đầy đủ 16384 trò giả lập Điện tử băng NES

Thông tin:

– Có đầy đủ 16384 game Điện tử băng – Nintendo Entertainment System (NES) được biết đến, chơi giả lập trên máy tính.

– Dung lượng tầm 240 MB gói gọn trong 3 phần.

– Host Download: Mediafire.

Download:

Mediafire Link

My Upload

2 part: 79 MB + 1 part: 78.48 = 236.48 MB in 3 part

GoodNES v3.14 [Full 16384 Games].rar.001

GoodNES v3.14 [Full 16384 Games].rar.002

GoodNES v3.14 [Full 16384 Games].rar.003

Mã MD5

Kiểm tra sự toàn vẹn của file khi Download về. Mã tương ứng với với từng file post ở trên.

89c9a25199baa61925cd206b5392d391

d8eb4e6be91d6be965cecc8e7d0482f0

5407a7bd66574a8b6815b080cf9f8a0e


Password: sallneed.tk


List 16384 Games:

’89 Dennou Kyuusei Uranai (J) [!]
’89 Dennou Kyuusei Uranai (J) [a1][o1]
’89 Dennou Kyuusei Uranai (J) [a1]
10-Yard Fight (J) [!]
10-Yard Fight (J) [o1]
10-Yard Fight (J) [o2]
10-Yard Fight (J) [p1][o1]
10-Yard Fight (J) [p1]
10-Yard Fight (U) [!]
10-Yard Fight (U) [b1]
10-Yard Fight (U) [o1]
100 Man $ Kid – Maboroshi no Teiou Hen (J) [hM02][b1]
100 Man $ Kid – Maboroshi no Teiou Hen (J) [hM02]
100 Man $ Kid – Maboroshi no Teiou Hen (J)
100-in-1 Contra Function 16 [p1][!]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b1][o1]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b1]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b2]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b3]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b4]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b5]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b6]
100-in-1 Contra Function 16 [p1][b7]
1000-in-1 (JPx72) [!]
10000000-in-1 [p1][!]
106-in-1 [p1]
11-in-1 Ball Games [p1][!]
11-in-1 Ball Games [p1][o1]
110-in-1 (Menu) [p1]
110-in-1 [p1][b1]
110-in-1 [p1][b2]
110-in-1 [p1][b3]
110-in-1 [p1][b4]
110-in-1 [p1][b5]
110-in-1 [p1]
1100-in-1 [p1][b1]
1100-in-1 [p1][b2]
115-in-1 [p1][!]
116-in-1 [p1][!]
118-in-1 [p1][!]
12-in-1 Hwang Shinwei (Unl) [p1][!]
1200-in-1 (Alt Games) [p1]
1200-in-1 [p1]
126-in-1 (5in1, 16in1, 22in1, 42in1, 56in1, 62in1) [p1][U][!]
15-in-1 (Kaiser – KS-122) (Unl)
15-in-1 [p1]
150-in-1 [a1][p1][!]
150-in-1 [p1][!]
168-in-1 [p1][!]
180-in-1 (15in1, 18in1, 30in1, 52in1, 58in1, 160in1, 288in1) (SJ-0027) [p1][U][!]
190-in-1 [p1][U][!]
1942 (JU) [!]
1942 (JU) [b1]
1942 (JU) [b2]
1942 (JU) [o1]
1942 (JU) [o2]
1942 (JU) [o3]
1942 (JU) [o4]
1942 (JU) [p1]
1942 (JU) [T+Chi_MS emumax]
1942 (JU) [T+Fre1.0_ks151]
1942 (JU) [T+Spa98%_Emu4ever]
1942 (JU) [t1]
1942 (JU) [t2]
1942 (JU) [t3]
1942 (JU) [t4]
1942 (JU) [t5]
1942 (PC10)
1943 – The Battle of Midway (J) (Beta)
1943 – The Battle of Midway (U) [!]
1943 – The Battle of Midway (U) [b1][o1]
1943 – The Battle of Midway (U) [b1]
1943 – The Battle of Midway (U) [b2]
1943 – The Battle of Midway (U) [b3]
1943 – The Battle of Midway (U) [b4]
1943 – The Battle of Midway (U) [o1]
1943 – The Battle of Midway (U) [o2]
1943 – The Battle of Midway (U) [T+Bra_BRGames]
1943 – The Battle of Midway (U) [T+Fre_lyssal]
1943 – The Battle of Midway (U) [T+Gre100]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [!]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [b1]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [b2]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [t1]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [t2]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [t3]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [t4]
1943 – The Battle of Valhalla (J) [t5]
1944 [p1][b1]
1944 [p1][b2]
1944 [p1][b3]
1944 [p1][T+Chi_MS emumax]
1944 [p1][T-Chi_MS emumax][a1]
1944 [p1][T-Chi_MS emumax][a2]
1944 [p1][T-Chi_MS emumax]
1944 [p1][t1]
1944 [p1][t2]
1944 [p1][t3]
1944 [p1][t4]
1944 [p1][t5]
1944 [p1][t6]
1944 [p1]
1945 [p1]
1991 Du Ma Racing (Ch) [!]
1991 Du Ma Racing (Ch) [hM03][b1]
1991 Du Ma Racing (Ch) [hM03]
1994 Super HIK 6-in-1 (EK-601) [p1][U][!]
1997-in-1 [p1][!]
1999 – Hore, Mitakotoka! Seikimatsu (J) [b1]
1999 – Hore, Mitakotoka! Seikimatsu (J)
1y by Trilobit (PAL) (PD)
2-in-1 – Family Kid & Aladdin 4 (Ch) [!]
2-in-1 – Yuu Yuu + Dragonball Z [p1][!]
2-in-1 Cosmo Cop + Cyber Monster (Sachen) [!]
2-in-1 Cosmo Cop + Cyber Monster (Sachen) [U][!]
2-in-1 Tough Cop + Super Tough Cop (Sachen) [!]
2-in-1 Tough Cop + Super Tough Cop (Sachen) [U][!]
20-in-1 (15in1, 80in1, 160in1) [p1][U][!]
20-in-1 [a1][p1][!]
20-in-1 [p1][!]
2003RBI by brisco (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
2003RBI by brisco (R.B.I. Baseball Hack)
21-in-1 (2006-CA) [p1][!]
22-in-1 (Reset Based) [p1]
260-in-1 [p1][!]
260-in-1 [p1][b1]
2600 Bros (SMB1 Hack) [o1]
2600 Bros (SMB1 Hack)
295-in-1 [p1][!]
3-D Battles of World Runner, The (U) [!]
3-D Battles of World Runner, The (U) [b1]
3-D Battles of World Runner, The (U) [b2]
3-D Battles of World Runner, The (U) [b3]
3-D Battles of World Runner, The (U) [b4]
3-D Battles of World Runner, The (U) [b5]
3-D Battles of World Runner, The (U) [o1]
3-D Battles of World Runner, The (U) [o2]
3-in-1 (N068) [p1][U][!]
3-in-1 Supergun (Unl) [b1]
3-in-1 Supergun (Unl)
3-in-1 [p1]
31-in-1 [p1][b1]
31-in-1 [p1]
35-in-1 [p1][b1]
35-in-1 [p1][b2]
35-in-1 [p1][b3]
35-in-1 [p1][b4]
35-in-1 [p1][b5]
35-in-1 [p1]
350-in-1 (Menu) [p1]
36-in-1 [p1]
3D Block (Unl) [!]
3D Block (Unl) [a1][!]
3D Block (Unl) [f1][b1]
3D Block (Unl) [f1][o1]
3D Block (Unl) [f1]
3D Block (Unl) [p1]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG0) [!]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG1) [!]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG1) [o1]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG1) [p1][o1]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG1) [p1]
4 Nin Uchi Mahjong (J) (PRG1) [T+Chi]
4-in-1 (D-010) [p1][U][!]
4-in-1 (FK23C8078) [p1][U][!]
4-in-1 (FK23C8244) [p1][U][!]
4-in-1 (JY-066) [p1][U][!]
4-in-1 (K4033) [p1][!]
4-in-1 1993 (CK-001) [U][!]
4-in-1 Bensheng (BS-7083) [U][!]
4-in-1 Bensheng (BS-7090) [U][!]
4-in-1 Bensheng (BS-7092) [U][!]
4-in-1 [p1][U][!]
400-in-1 [p1][!]
400-in-1 [p1][U][!]
42-in-1 (Reset Based) [U][p1][!]
45-in-1 (JY-120A) (Unl) [b1]
45-in-1 (JY-120A) (Unl) [U][!]
46-in-1 (D1038) [p1][U][!]
52 Games (Menu) [p1]
52 Games [p1][b1]
52 Games [p1]
54-in-1 (Game Star – GK-54) (Menu) [p1][o1]
54-in-1 (Game Star – GK-54) (Menu) [p1]
54-in-1 (Game Star – GK-54) [p1][!]
58-in-1 [p1][b1]
58-in-1 [p1]
6-in-1 (Caltron) [!]
6-in-1 (Caltron) [o1]
6-in-1 (Caltron) [T+Rus]
6-in-1 (Game Star – GK-L01A) (Menu) [p1][o1]
6-in-1 (Game Star – GK-L01A) (Menu) [p1]
6-in-1 (Game Star – GK-L01A) [p1][!]
6-in-1 (KY-6006) [p1][U][!]
6-in-1 (KY-6009) [p1][U][!]
6-in-1 (SuperGK-L02A) [p1][!]
63-in-1 (Ghostbusters63in1) [p1][U][!]
64-in-1 Y2K [U][p1][!]
64-in-1 [a1][p1]
64-in-1 [p1][!]
65-in-1 (NT766) [p1][U][!]
68-in-1 (Game Star – HKX5268) [p1][!]
70-in-1 [U][p1][!]
700-in-1 [p1][!]
700-in-1 [p1][U][!]
72-in-1 (Menu) [p1]
72-in-1 [p1][b2]
72-in-1 [p1]
720 (U) [!]
720 (U) [b1][o1]
720 (U) [b1]
720 (U) [b2]
720 (U) [o1]
720 (U) [o2]
73-in-1 [p1][!]
74-in-1 (NT886) [p1][U][!]
75 Bingo (Sachen-Chinese)
75 Bingo (Sachen-English) [U]
75 Bingo (Sachen-English)
76-in-1 (Menu) [p1][a1]
76-in-1 (Menu) [p1]
76-in-1 [p1][!]
76-in-1 [p1][a1]
76-in-1 [p1][b1]
76-in-1 [p1][b2]
76-in-1 [p1][f1]
77-in-1 (NT141) [p1][U][!]
8 Eyes (J) [o1]
8 Eyes (J)
8 Eyes (U) [!]
8 Eyes (U) [b1]
8 Eyes (U) [b2]
8 Eyes (U) [o1]
8 Eyes (U) [o2]
8 Eyes (U) [T+Bra1.0_BRGames]
8 Eyes (U) [T+Fre1.0_ks151]
8 Eyes (U) [T+Por1.0_CBT]
8 Eyes (U) [T+Spa1.0_DJ Traducciones]
8-in-1 (A-020) [p1][U][!]
8-in-1 Little Mermaid, The (U) [p1][!]
8-in-1 Supergame (KY8002) [p1]
8-in-1 [p1]
800-in-1 [U][p1][!]
88 89 Diff Teams (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
88 89 Diff Teams (R.B.I. Baseball Hack)
8bitpeoples – After Dark (PD)
9-in-1 (KY-9005) [p1][U][!]
9-in-1 Kyatto Ninja Teyandee [p1][t1]
9-in-1 Kyatto Ninja Teyandee [p1]
98-in-1 [p1][!]
9999-in-1 (Menu) [p1][b1][o1]
9999-in-1 (Menu) [p1]
9999999-in-1 (Menu) [p1][b1][o1]
9999999-in-1 (Menu) [p1]
9999999-in-1 [p1]
9999999-in-1 [p2]
A Ressha de Ikou (J) [b1]
A Ressha de Ikou (J) [b2]
A Ressha de Ikou (J) [b3]
A Ressha de Ikou (J) [o1]
A Ressha de Ikou (J) [o2]
A Ressha de Ikou (J)
Aa Yakyuu Jinsei Icchokusen (J) [o1]
Aa Yakyuu Jinsei Icchokusen (J)
Abadox (J) [b1]
Abadox (J) [hFFE][p1]
Abadox (J) [o1]
Abadox (J) [T+Chi]
Abadox (J) [t1]
Abadox (J)
Abadox – The Deadly Inner War (U) [!]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [b1]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [b2]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [b3]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [b4]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [o1][T+Por1.0_CBT]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [o1]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [o2]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [o3]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Bra_BRGames][o1]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Bra_BRGames]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Fre1.1_ks151]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Por1.0_CBT]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Por50%_Groxo]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Rus]
Abadox – The Deadly Inner War (U) [T+Spa.99_PaladinKnights]
Abarenbou Tengu (J) [o1]
Abarenbou Tengu (J) [t1]
Abarenbou Tengu (J)
Abarenbou Tengu by Mogemogesama (Hack) [o1]
Abarenbou Tengu by Mogemogesama (Hack)
Abarenbou Tengu by Rinkaku (Hack)
Abarenradin (Abarenbou Tengu Hack)
Aces – Iron Eagle 3 (J) [o1]
Aces – Iron Eagle 3 (J)
Acid Bros (SMB1 Hack)
Acid Hackman (Pac-Man Hack) [o1]
Acid Hackman (Pac-Man Hack)
AckII Art Mario by SnowArrow (SMB1 Hack)
Action 52 (Active Enterprises) (REVA) [!]
Action 52 (Active Enterprises) (REVA) [o1]
Action 52 (Active Enterprises) [!]
Action 52 (Active Enterprises) [b2]
Action 52 (Active Enterprises) [b3]
Action in New York (E) [T+Chi]
Action in New York (E)
Addams Family, The (E) [!]
Addams Family, The (U) [!]
Addams Family, The (U) [b1]
Addams Family, The (U) [o1]
Addams Family, The (U) [T+Ita1.0_Psyco][a1]
Addams Family, The (U) [T+Ita1.0_Psyco]
Addams Family, The (U) [T+Pol_www.romhackzone.glt.pl]
Addams Family, The (U) [T+Por1.01_Kaji]
Addams Family, The (U) [T+Rus]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (E) (Prototype) [!]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (E) [!]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [!]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [b1]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [b2]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [b3]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [b4]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [o1]
Addams Family, The – Pugsley’s Scavenger Hunt (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Adoventoro Tcheco v1.0 (Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 Hack) [o1]
Adoventoro Tcheco v1.0 (Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 Hack)
Advanced Dungeons & Dragons – Dragon Strike (U) [!]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragon Strike (U) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragon Strike (U) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragons of Flame (J) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragons of Flame (J) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragons of Flame (J) [T+Eng1.03_DvD_Trans]
Advanced Dungeons & Dragons – Dragons of Flame (J)
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (J)
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [!]
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [b2]
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [b3]
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Heroes of the Lance (U) [o2]
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (J) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (J) [b2]
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (J) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (J)
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (U) [!]
Advanced Dungeons & Dragons – Hillsfar (U) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (J) [b1][o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (J) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (J) [o1]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (J) [o2]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (J)
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (U) [!]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (U) [b1]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (U) [b2]
Advanced Dungeons & Dragons – Pool of Radiance (U) [o1]
Adventure Island Classic Spanish (Adventure Island Hack)
Adventure Island Macbee V2.0 (Adventure Island Hack)
Adventure of Dog (Takahashi Meijin no Bouken Shima Hack)
Adventures in the Magic Kingdom (E) [!]
Adventures in the Magic Kingdom (U) (Prototype) [!]
Adventures in the Magic Kingdom (U) [!]
Adventures in the Magic Kingdom (U) [b1]
Adventures in the Magic Kingdom (U) [b2]
Adventures in the Magic Kingdom (U) [o1]
Adventures in the Magic Kingdom (U) [o2]
Adventures in Vancouver, BC by RyanVG (Renegade Hack)
Adventures of Bass 2 (Megaman II Hack)
Adventures of Bayou Billy, The (E) [!]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [!]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [b1]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [b2]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [b3]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [o1]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [o2]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [o3]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [o4]
Adventures of Bayou Billy, The (U) [T+Fre-Beta_ks151]
Adventures of Captain Comic, The (Color Dreams) [!]
Adventures of Captain Comic, The (Color Dreams) [b1]
Adventures of Captain Comic, The (Color Dreams) [o1]
Adventures of Captain Comic, The (Color Dreams) [o2]
Adventures of Captain Comic, The (Color Dreams) [o3]
Adventures of Catman, The (Metroid Hack)
Adventures of Dino Riki, The (U) [!]
Adventures of Dino Riki, The (U) [b1]
Adventures of Dino Riki, The (U) [o1]
Adventures of Dino Riki, The (U) [o2]
Adventures of Dr. Franken, The (U) (Prototype)
Adventures of Gilligan’s Island, The (U) [!]
Adventures of Gilligan’s Island, The (U) [b1]
Adventures of Ice Mario (SMB1 Hack) [a1]
Adventures of Ice Mario (SMB1 Hack)
Adventures of Lex & Grim, The (PD)
Adventures of Lolo (E) [!]
Adventures of Lolo (J) [b1]
Adventures of Lolo (J)
Adventures of Lolo (U) [!]
Adventures of Lolo (U) [b1][o1][T+Ger]
Adventures of Lolo (U) [b1][o1]
Adventures of Lolo (U) [b1][o2]
Adventures of Lolo (U) [b1][o3]
Adventures of Lolo (U) [b1][T+Fre]
Adventures of Lolo (U) [b1][T+Ger]
Adventures of Lolo (U) [b1][T+Ita1.0b_Dark_Schneider]
Adventures of Lolo (U) [b1][T+Swe1.0_TheTranslator]
Adventures of Lolo (U) [b1]
Adventures of Lolo (U) [b2][o1]
Adventures of Lolo (U) [b2][o2]
Adventures of Lolo (U) [b2]
Adventures of Lolo (U) [b3]
Adventures of Lolo (U) [b4]
Adventures of Lolo (U) [b5]
Adventures of Lolo (U) [b6]
Adventures of Lolo (U) [b7]
Adventures of Lolo (U) [b8]
Adventures of Lolo (U) [b9]
Adventures of Lolo (U) [ba]
Adventures of Lolo (U) [bb]
Adventures of Lolo (U) [bc]
Adventures of Lolo 2 (E) [!]
Adventures of Lolo 2 (J) [b1]
Adventures of Lolo 2 (J)
Adventures of Lolo 2 (U) [!]
Adventures of Lolo 2 (U) [b1]
Adventures of Lolo 2 (U) [b2]
Adventures of Lolo 2 (U) [b3]
Adventures of Lolo 2 (U) [o1]
Adventures of Lolo 2 (U) [T+Fre]
Adventures of Lolo 2 Remix (Hack)
Adventures of Lolo 3 (E) [!]
Adventures of Lolo 3 (U) [!]
Adventures of Lolo 3 (U) [b1]
Adventures of Lolo 3 (U) [b2]
Adventures of Lolo 3 (U) [b3]
Adventures of Lolo 3 (U) [b4]
Adventures of Lolo 3 (U) [b5]
Adventures of Lolo 3 (U) [o1]
Adventures of Lolo 3 (U) [T+Ita1.0b_Dark_Schneider]
Adventures of Lolo by Syvak Drac (Hack)
Adventures of Rad Gravity, The (E) [!]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [!]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [b1][o1]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [b1]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [b2]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [b3]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [b4]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [o1]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [o2]
Adventures of Rad Gravity, The (U) [T+Pol]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [!]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b1][o1]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b1]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b2]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b3]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b4]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b5]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b6]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b7]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b8]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [b9]
Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends, The (U) [o1]
Adventures of Tom Sawyer (U) [!]
Adventures of Tom Sawyer (U) [b1][o1]
Adventures of Tom Sawyer (U) [b1]
Adventures of Tom Sawyer (U) [b2]
Adventures of Tom Sawyer (U) [b3]
Adventures of Tom Sawyer (U) [o1]
Adventures of Tom Sawyer (U) [o2]
Adventures of Tomley Kleene by Bob Rost (PD)
Adventures of Tomley Kleene Demo by Bob Rost (PD)
Afro Mario Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Afro Mario Bros (Mario Bros Hack)
Afro Mario Bros (SMB1 Hack) [b1]
Afroman (Megaman III Hack)
After Burner (Tengen) [!]
After Burner (Tengen) [b1]
After Burner (Tengen) [b2]
After Burner (Tengen) [o1]
After Burner II (J) [b1][o1]
After Burner II (J) [b1]
After Burner II (J) [b2]
After Burner II (J) [b3]
After Burner II (J) [b4]
After Burner II (J)
After World 8 V1.1 by Insectduel’s Domain (SMB1 Hack) [a1]
After World 8 V1.1 by Insectduel’s Domain (SMB1 Hack) [o1]
After World 8 V1.1 by Insectduel’s Domain (SMB1 Hack)
Ai Sensei no Oshiete – Watashi no Hoshi (J) [b1]
Ai Sensei no Oshiete – Watashi no Hoshi (J) [hM04][b1]
Ai Sensei no Oshiete – Watashi no Hoshi (J) [hM04][b2]
Ai Sensei no Oshiete – Watashi no Hoshi (J) [o1]
Ai Sensei no Oshiete – Watashi no Hoshi (J)
Ai Senshi Nicol [p1]
Aigiina no Yogen – From The Legend of Balubalouk (J) [!]
Aigiina no Yogen – From The Legend of Balubalouk (J) [b1]
Aigiina no Yogen – From The Legend of Balubalouk (J) [b2]
Aigiina no Yogen – From The Legend of Balubalouk (J) [p1]
Aigiina no Yogen – From The Legend of Balubalouk (J) [T+Eng0.30_KP Hacks&Trans]
AIR (NES Visual Novel System) (V20040617) by NES Hack Factory (PD)
AIR (NES Visual Novel System) (V20040628) by NES Hack Factory (PD)
Air (SMB1 Hack)
AIR Demo 00 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 01 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 02 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 03 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 04 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 05 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 06 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 07 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 08 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 09 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo 10 by NES Hack Factory (PD)
AIR Demo by NES Hack Factory (MMC3 Last) (PD)
AIR Demo for MMC5 by KZ-S (20050625) (PD)
AIR Demo for MMC5 by KZ-S (20050718) (PD)
AIR Demo for MMC5 by KZ-S (20050719) (PD)
AIR Demo for MMC5 by KZ-S (20050918) (PD)
AIR Demo for MMC5 by KZ-S (20051123) (PD)
Air Fortress (E)
Air Fortress (J) [!]
Air Fortress (J) [b1][T+Fre1.0beta]
Air Fortress (J) [b1]
Air Fortress (J) [b2]
Air Fortress (J) [hFFE][b1]
Air Fortress (J) [hFFE]
Air Fortress (J) [o1]
Air Fortress (J) [T+Fre1.0beta]
Air Fortress (U) [!]
Air Fortress (U) [b1]
Air Fortress (U) [o1]
Air Fortress (U) [o2]
AIR Opening for MMC5 by KZ-S (20060225) (PD)
Air.x Demo by KZ-S (PD)
Airwolf (E) [!]
Airwolf (E) [b1]
Airwolf (E) [b2]
Airwolf (J) [!]
Airwolf (J) [b1]
Airwolf (J) [hFFE][p1]
Airwolf (J) [T+Eng1.0_Vice]
Airwolf (U) [!]
Airwolf (U) [b1]
Airwolf (U) [b2]
Airwolf (U) [b3]
Airwolf (U) [b4]
Airwolf (U) [b5]
Airwolf (U) [b6]
Airwolf (U) [b7]
Airwolf (U) [o1]
Airwolf (U) [o2]
Airwolf (U) [o3]
Airwolf (U) [o4]
Akagawa Jirou no Yuurei Ressha (J)
Akira (J) [!]
Akira (J) [a1][o1]
Akira (J) [a1][T+Eng_Chocoman][b1]
Akira (J) [a1][T+Eng_Chocoman]
Akira (J) [a1]
Akira (J) [b1]
Akira (J) [hM04][t1][b1]
Akira (J) [hM04][t1][b2]
Akira (J) [hM04][t1]
Akka-Pong (Arkanoid Hack) [b1]
Akka-Pong (Arkanoid Hack) [t1]
Akuma Bros (SMB1 Hack)
Akuma no Shoutaijou (J) [b1]
Akuma no Shoutaijou (J)
Akuma-kun – Makai no Wana (J) [!]
Akumajou Densetsu (J) [b1]
Akumajou Densetsu (J) [hM16][o1]
Akumajou Densetsu (J) [hM16]
Akumajou Densetsu (J) [o1][t1]
Akumajou Densetsu (J) [o1]
Akumajou Densetsu (J) [o2]
Akumajou Densetsu (J) [o3]
Akumajou Densetsu (J) [T+Eng1.0_Vice]
Akumajou Densetsu (J) [T+Eng100%_David_Mullen_&_Duke_Serkol]
Akumajou Densetsu (J) [T+Fre100%_Generation IX]
Akumajou Densetsu (J) [T+Por67%_GTP]
Akumajou Densetsu (J) [T-Eng0.99_Vice]
Akumajou Densetsu (J) [T-Eng]
Akumajou Densetsu (J) [t1]
Akumajou Densetsu (J) [t2]
Akumajou Densetsu (J) [t3]
Akumajou Densetsu (J)
Akumajou Dracula (J) [b1]
Akumajou Dracula (J) [b2]
Akumajou Dracula (J) [T+Chi]
Akumajou Dracula (J) [T+Fre2_Generation IX]
Akumajou Dracula (J) [t1]
Akumajou Dracula (J) [t2]
Akumajou Dracula (J) [t3]
Akumajou Dracula (J) [t4]
Akumajou Dracula (J) [t5]
Akumajou Dracula (J)
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [!]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [b1]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [b2]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [b3]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [b4]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [o1]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [p1][t1][b1]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [p1][t1]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T+Bra1.02_Made in Brasil]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T+Eng1.03_Vice]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T+EngR1_Kalas]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T-Bra1.00_Made in Brasil]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T-Bra1.01_Made in Brasil]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T-Eng1.00a_Vice]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T-Eng1.01_Vice]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [T-Eng1.02_Vice]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [t1]
Akumajou Special – Boku Dracula-kun (J) [t2]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [!]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [b1]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [b2]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [b3]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [b4]
Al Unser Jr. Turbo Racing (U) [o1]
Aladdin (E) [!]
Aladdin (Unl) [p1][hM04][a1]
Aladdin (Unl) [p1][hM04]
Aladdin (Unl)
Aladdin – Return of Jaffar, The (Unl) [!]
Aladdin 2 (Unl)
Aladdin 3 (Unl)
Aladdin 4 (1995) (Unl) [!]
Aladdin 4 (1996) (Unl) [!]
Alcatraz (SMB1 Hack)
Alex Kidd DX (SMB1 Hack)
Alfred Chicken (E) [!]
Alfred Chicken (U) [!]
Alfred Chicken (U) [o1]
Alice Cooper (Older) (SMB1 Hack)
Alice Cooper (SMB1 Hack)
Alien 3 (E) [!]
Alien 3 (U) [!]
Alien 3 (U) [b1]
Alien 3 (U) [b2]
Alien 3 (U) [b3]
Alien 3 (U) [o1]
Alien 3 (U) [T+Rus]
Alien 3 (U) [T+Spa100%_Emu4ever]
Alien Pinball (Pinball Hack) [o1]
Alien Pinball (Pinball Hack)
Alien Syndrome (J) [b1]
Alien Syndrome (J) [b2]
Alien Syndrome (J) [b3]
Alien Syndrome (J) [o1]
Alien Syndrome (J) [o2]
Alien Syndrome (J)
Alien Syndrome (Tengen) [!]
Alien Syndrome (Tengen) [b1]
Alien Syndrome (Tengen) [o1]
All Hallow’s Eve (Ghosts ‘N Goblins Hack)
All Night Nippon Super Mario Bros V0.66e by YY (SMB1 Hack)
All Night Nippon Super Mario Bros. (J) (FDS Conversion) [a1]
All Night Nippon Super Mario Bros. (J) (FDS Conversion) [b1]
All Night Nippon Super Mario Bros. (J) (FDS Conversion) [b2]
All Night Nippon Super Mario Bros. (J) (FDS Conversion)
All-Pro Basketball (U) [!]
All-Pro Basketball (U) [b1][o1]
All-Pro Basketball (U) [b1]
All-Pro Basketball (U) [b2]
All-Pro Basketball (U) [b3]
All-Pro Basketball (U) [b4]
All-Pro Basketball (U) [b5]
All-Pro Basketball (U) [b6]
All-Pro Basketball (U) [b7]
All-Pro Basketball (U) [b8]
All-Pro Basketball (U) [b9]
All-Pro Basketball (U) [o1]
All-Pro Basketball (U) [o2]
All-Pro Basketball (U) [o3]
All-Pro Basketball (U) [o4]
Alpha Mission (E) [!]
Alpha Mission (U) [!]
Alpha Mission (U) [b1]
Alpha Mission (U) [b2]
Alpha Mission (U) [o1]
Alternate Party 2007 Demo by wAMMA (PAL) (PD)
Amagon (U) [!]
Amagon (U) [b1]
Amagon (U) [b2]
Amagon (U) [b3]
Amagon (U) [o1]
Amagon (U) [o2]
Amagon (U) [T+Por100%_Groxo]
Amagon (U) [T+Rus]
America Daitouryou Senkyo (J) [!]
America Oudan Ultra Quiz – Shijou Saidai no Tatakai (J) [b1]
America Oudan Ultra Quiz – Shijou Saidai no Tatakai (J) [o1]
America Oudan Ultra Quiz – Shijou Saidai no Tatakai (J)
American Dream (J) [!]
American Dream (J) [b1]
American Dream (J) [b2]
American Dream (J) [b3]
American Dream (J) [o1]
American Dream (J) [T+Eng_Pale Dim]
American Gladiators (U) [!]
American Gladiators (U) [b1]
American Gladiators (U) [b2]
American Gladiators (U) [o1]
American Gladiators (U) [o2]
American Tecmo Association S10 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S10 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S11 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S11 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S12 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 00 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S13 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S4 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S5 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S6 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S7 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S8 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
American Tecmo Association S8 (Tecmo Super Bowl Hack)
American Tecmo Association S9 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
American Tecmo Association S9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Amiga! Demo by Chris Covell (PD) [a1]
Amiga! Demo by Chris Covell (PD)
Angry Marionao (SMB1 Hack)
Ankoku Shinwa – Yamato Takeru Densetsu (J) [!]
Ankoku Shinwa – Yamato Takeru Densetsu (J) [b1]
Ankoku Shinwa – Yamato Takeru Densetsu (J) [o1]
Ankoku Shinwa – Yamato Takeru Densetsu (J) [p1]
Annoid (Arkanoid Hack) [o1]
Annoid (Arkanoid Hack)
Antarctic Adventure (J) [!]
Antarctic Adventure (J) [b1][o1]
Antarctic Adventure (J) [b1]
Antarctic Adventure (J) [b2]
Antarctic Adventure (J) [b3]
Antarctic Adventure (J) [o1]
Antarctic Adventure (J) [p1][o1]
Antarctic Adventure (J) [p1]
Antarctic Adventure (J) [T+Eng0.99_akadewboy]
Antarctic Adventure (J) [T+Eng1.00_DvD Translations]
Anti-Hippie Dr. Mario (Dr. Mario Hack) [o1]
Anti-Hippie Dr. Mario (Dr. Mario Hack) [o2]
Anti-Hippie Dr. Mario (Dr. Mario Hack)
Anticipation (E) [!]
Anticipation (U) [!]
Anticipation (U) [b1]
Anticipation (U) [b2]
Anticipation (U) [b3]
Anticipation (U) [b4]
Anticipation (U) [b5]
Anticipation (U) [b6]
Anticipation (U) [b7]
Anticipation (U) [b8]
Anticipation (U) [o1]
Aobocco Wars (J) [p1]
Aoki Densetsu Shoot (Tecmo World Cup Soccer Hack)
Aoki Ookami to Shiroki Mejika – Genchou Hishi (J)
Aoki Ookami to Shiroki Mejika – Genghis Khan (J) [!]
Aoki Ookami to Shiroki Mejika – Genghis Khan (J) [b1]
APU Clock Jitter Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Arabian Dream Scheherazade (J) [hFFE][a1]
Arabian Dream Scheherazade (J) [hFFE][b1]
Arabian Dream Scheherazade (J) [hFFE]
Arabian Dream Scheherazade (J)
Arcade Best of Rest (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
Arcade Best of Rest (R.B.I. Baseball Hack)
Arch Rivals – A BasketBrawl! (E) [!]
Arch Rivals – A Basketbrawl! (U) [!]
Arch Rivals – A Basketbrawl! (U) [o1]
Architect for Dr. PC Jr. (Unl)
Archon (U) [!]
Archon (U) [b1]
Archon (U) [b2]
Archon (U) [b3]
Archon (U) [o1]
Archon (U) [o2]
Arctic (J) [b1][o1]
Arctic (J) [b1]
Arctic (J) [p1][b1]
Arctic (J) [p1][b2]
Arctic (J) [p1][b3]
Arctic (J)
Arctic Tennis (Tennis Hack)
Arena Mario (SMB1 Hack) [o1]
Arena Mario (SMB1 Hack)
Argos no Senshi (J) [b1]
Argos no Senshi (J) [b2]
Argos no Senshi (J) [f1]
Argos no Senshi (J) [p1]
Argos no Senshi (J) [T+Chi][a1]
Argos no Senshi (J) [T+Chi_MS emumax]
Argos no Senshi (J) [T+Eng.9_Toma][o1]
Argos no Senshi (J) [T+Eng.9_Toma]
Argos no Senshi (J) [T+Spa1.0_PaladinKnights]
Argos no Senshi (J) [T-Chi_MS emumax]
Argos no Senshi (J)
Argus (J) [!]
Argus (J) [hM03][a1]
Argus (J) [hM03][b1]
Argus (J) [hM03][o1]
Argus (J) [hM03][o2]
Argus (J) [hM03]
Arka Boom (Arkanoid Hack)
Arkanoid (J) (Pad Hack) [o1]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [p1]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [T+Chi20060511_MS emumax]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [T+Por][o1]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [T+Por]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1][o1]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1][o2]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1][T+Chi]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1][T-Chi][a1]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1][T-Chi]
Arkanoid (J) (Pad Hack) [t1]
Arkanoid (J) (Pad Hack)
Arkanoid (J) [!]
Arkanoid (U) [!]
Arkanoid (U) [b1][o1]
Arkanoid (U) [b1]
Arkanoid (U) [o1]
Arkanoid (U) [T+Fre_terminus]
Arkanoid (U) [t1]
Arkanoid – Dimension of Doh (Hack)
Arkanoid 98 (Arkanoid Hack) [o1]
Arkanoid 98 (Arkanoid Hack)
Arkanoid II (J) [!]
Arkanoid II (J) [b1][t1]
Arkanoid II (J) [b1]
Arkanoid II (J) [b2]
Arkanoid II (J) [hFFE][a1]
Arkanoid II (J) [hFFE][b1]
Arkanoid II (J) [hFFE]
Arkanoid II (J) [T+Fre_terminus]
Arkista’s Ring (U) [!]
Arkista’s Ring (U) [b1]
Arkista’s Ring (U) [o1][T+Chi]
Arkista’s Ring (U) [o1]
Arkista’s Ring (U) [T+Chi]
Armadillo (J) [o1]
Armadillo (J) [T+Eng_vice]
Armadillo (J)
Arrenged NICONICO Douga Aneki Mario (SMB1 Hack)
Arrenged NICONICO Video Aneki Mario (SMB1 Hack)
Artelius (J) [!]
Artelius (J) [b1]
Artelius (J) [o1]
Artelius (J) [o2]
Artelius (J) [T+Eng0.25_MageCraft]
As Tartarugas Ninja V0.9 by Macbee (TMNT1 Hack)
As Tartarugas Ninja V0.91 by Macbee (TMNT1 Hack)
As Tartarugas Ninja V1.0 by Macbee (TMNT1 Hack)
Asahara Shoukou – Poa Poa Panic by Umi ga Mieru+Rinkaku (Obake no Q Tarou – Wanwan Panic Hack)
Asian Dr. Mario (Dr. Mario Hack)
Asmik-kun Land (J) [!]
Asmik-kun Land (J) [b1]
Asmik-kun Land (J) [b2]
Asmik-kun Land (J) [b3]
Asmik-kun Land (J) [T+Chi]
Asmik-kun Land (J) [T+Eng0.25_Gil_Galad]
ASO – Armored Scrum Object (J) [b1]
ASO – Armored Scrum Object (J) [b2]
ASO – Armored Scrum Object (J) [b3]
ASO – Armored Scrum Object (J) [b4]
ASO – Armored Scrum Object (J) [b5]
ASO – Armored Scrum Object (J) [o1]
ASO – Armored Scrum Object (J) [p1][!]
ASO – Armored Scrum Object (J) [p2]
ASO – Armored Scrum Object (J)
Ass Climber (Ice Climber Hack) [o1]
Ass Climber (Ice Climber Hack)
Asterix (E) [!]
Astro Fang – Super Machine (J) [!]
Astro Fang – Super Machine (J) [b1]
Astro Fang – Super Machine (J) [b2]
Astro Fang – Super Machine (J) [b3]
Astro Fang – Super Machine (J) [T+EngV.SpecialK_Caution][o1]
Astro Fang – Super Machine (J) [T+EngV.SpecialK_Caution]
Astro Robo Sasa (J) [b1][o1]
Astro Robo Sasa (J) [b1][o2]
Astro Robo Sasa (J) [b1]
Astro Robo Sasa (J) [p1]
Astro Robo Sasa (J)
Astyanax (E) [!]
Astyanax (U) (Prototype)
Astyanax (U) [!]
Astyanax (U) [b1]
Astyanax (U) [b2]
Astyanax (U) [b3]
Astyanax (U) [b4]
Astyanax (U) [o1]
Astyanax (U) [T+Por90%_Dark Heaven]
Astyanax (U) [T+Rus_magic team]
Astyanax (U) [T+Spa_SARG]
Astyanax Remix by Googie (Hack)
Atari RBI Baseball (VS) [b1]
Atari RBI Baseball (VS)
Atario Bros (SMB1 Hack) [o1]
Atario Bros (SMB1 Hack)
Athena (J) [b1]
Athena (J) [b2]
Athena (J) [b3]
Athena (J)
Athena (U) [!]
Athena (U) [b1]
Athena (U) [b2]
Athena (U) [o1]
Athena (U) [T+Fre_KS151]
Athletic World (E) [!]
Athletic World (U) [!]
Athletic World (U) [b1]
Athletic World (U) [b2]
Athletic World (U) [o1]
Atlantis no Nazo (J) [!]
Atlantis no Nazo (J) [b1]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][a1]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][b1]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][b2]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][b3]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][b4]
Atlantis no Nazo (J) [hM03][b5]
Atlantis no Nazo (J) [hM03]
Atomic Robo-Kid Demo by Chris Covell (PD) [a1]
Atomic Robo-Kid Demo by Chris Covell (PD)
Attack Animal Gakuen (J) [!]
Attack Animal Gakuen (J) [b1]
Attack Animal Gakuen (J) [T+Eng1.0_PentarouZero]
Attack Animal Gakuen by Rinkaku (Hack)
Attack Mario (SMB1 Hack) [t1]
Attack Mario (SMB1 Hack)
Attack of the Killer Tomatoes (E) [!]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [!]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b1]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b2]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b3]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b4]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b5]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [b6]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [o1]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [o2]
Attack of the Killer Tomatoes (U) [T+Spa100%_Emu4ever]
Audio Latency Test by Blargg (PD)
Aussie Rules Footy (A) [!]
Austin Kung Fu (Kung Fu Hack)
Auto-Upturn (Sachen) [!]
Auto-Upturn (Sachen) [U][!]
Autobot Bros (SMB1 Hack)
Autobot Bros. 2 by Ratch (SMB1 Hack)
AV Hanafuda Club (Hacker) [!]
AV Jiu Ji Ma Jiang 2 (Unl) [!]
AV Mahjongg (Hacker) [b1][T+Chi]
AV Mahjongg (Hacker) [b1]
AV Mahjongg (Hacker) [T+Chi]
AV Mahjongg (Hacker)
AV Mei Shao Nv Zhan Shi (Unl) [a1]
AV Mei Shao Nv Zhan Shi (Unl)
AV Pachi-Slot (Hacker) [b1]
AV Pachi-Slot (Hacker) [b2]
AV Pachi-Slot (Hacker)
AV Soccer (Hacker) [!]
AV Strip Mahjong (Hacker) [!]
Aventures en Vancouver, BC par RyanVG (French Renegade Hack)
Ayla Demo (PD)
B-Wings (J) [!]
B-Wings (J) [b1][o1]
B-Wings (J) [b1]
B-Wings (J) [b2][o1]
B-Wings (J) [b2]
B-Wings (J) [b3]
B-Wings (J) [b4]
B-Wings (J) [f1]
B-Wings (J) [p1]
B-Wings (J) [t1]
B00DaW’s Pokemon Demo (PD)
Babel no Tou (J) [!]
Babio – Super Baby Bros (Older) (SMB1 Hack)
Babio – Super Baby Bros (SMB1 Hack)
Baby Boomer (Color Dreams) [!]
Baby Boomer (Color Dreams) [o1]
Baby Boomer (Color Dreams) [o2]
Baby Boomer (Color Dreams) [o3]
Baby Boomer (Color Dreams) [o4]
Baby Boomer (Color Dreams) [o5]
Baby Boomer (Color Dreams) [o6]
Baby Dodge Ball by Pope Hentai (Super Dodge Ball Hack)
Babymaker by Grimlick (Dig Dug Hack) [o1]
Babymaker by Grimlick (Dig Dug Hack)
Back to the Future (U) [!]
Back to the Future (U) [b1]
Back to the Future (U) [b2]
Back to the Future (U) [b3]
Back to the Future (U) [b4]
Back to the Future (U) [o1]
Back to the Future 4 by RyanVG (Back to the Future Hack)
Back to the Future 5 & 6 by RyanVG (Back to the Future II & III Hack)
Back to the Future Part II & III (U) [!]
Back to the Future Part II & III (U) [b1]
Back to the Future Part II & III (U) [b2]
Back to the Future Part II & III (U) [b3]
Back to the Future Part II & III (U) [o1]
Bad Dudes (U) [!]
Bad Dudes (U) [b1]
Bad Dudes (U) [b2]
Bad Dudes (U) [b3]
Bad Dudes (U) [b4]
Bad Dudes (U) [o1]
Bad Dudes (U) [o2]
Bad Dudes Vs Dragon Ninja (E) [!]
Bad Game V0.0 by Johannes Holmberg (PD)
Bad News Baseball (U) [!]
Bad News Baseball (U) [b1]
Bad News Baseball (U) [b2]
Bad News Baseball (U) [o1]
Bad News Baseball (U) [o2]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a1]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a2]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a3]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a4]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a5]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a6]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a7]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a8]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][a9]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][aa]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][ab]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][ac]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1][ad]
Bad SMB1 (SMB1 Hack) [b1]
Bad Street Brawler (U) [!]
Bad Street Brawler (U) [o1]
Bad Vision (Bad News Baseball Hack)
Baken Hisshou Gaku – Gate In (J) [b1]
Baken Hisshou Gaku – Gate In (J)
Bakuchu Mondai (Mickey Mouse Hack)
Bakushou! Star Monomane Shitennou (J)
Bakushou!! Ai no Gekijou (J) [!]
Bakushou!! Ai no Gekijou (J) [b1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [!]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [b1][o1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [b1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [b2]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [b3]
Bakushou!! Jinsei Gekijou (J) [o1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 (J) [!]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 (J) [b1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 (J) [b2]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 (J) [b3]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 (J) [o1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [!]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [o1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [p1][hM04][b1]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [p1][hM04][b2]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [p1][hM04][b3]
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 (J) [p1][hM04]
Bald Mario (SMB1 Hack)
Balda (BBG) (R) [!]
Balda (R) [!]
Ball Hack v.2_2001-03-21 by Knoxburry-Aneurysm (Balloon Fight Hack) [o1]
Ball Hack v.2_2001-03-21 by Knoxburry-Aneurysm (Balloon Fight Hack)
Ball Story – Jong Yuk Chuen Suet Fa Jong II (Ch) [!]
Ballblazer (J) [b1][o1]
Ballblazer (J) [b1][o2]
Ballblazer (J) [b1][o3]
Ballblazer (J) [b1]
Ballblazer (J) [b2]
Ballblazer (J) [b3]
Ballblazer (J)
Ballnana (Banana Hack)
Balloon Fight (E) [!]
Balloon Fight (E) [b1]
Balloon Fight (E) [T+Fre1.1_ks151]
Balloon Fight (J) [!]
Balloon Fight (J) [b1][o1][T+Spa_PaladinKnights]
Balloon Fight (J) [b1][o1][T-Nor]
Balloon Fight (J) [b1][o1]
Balloon Fight (J) [b1]
Balloon Fight (J) [b2]
Balloon Fight (J) [b3]
Balloon Fight (J) [o1]
Balloon Fight (J) [o2]
Balloon Fight (J) [o3]
Balloon Fight (J) [o4][T+Por1.00_EmuWay]
Balloon Fight (J) [o4]
Balloon Fight (J) [o5]
Balloon Fight (J) [p1][o1]
Balloon Fight (J) [p1]
Balloon Fight (J) [p2]
Balloon Fight (J) [T+Chi_MS emumax]
Balloon Fight (J) [T+Kor]
Balloon Fight (J) [T+Nor1.0_SSJAndy][a1][o1]
Balloon Fight (J) [T+Nor1.0_SSJAndy][o1]
Balloon Fight (J) [T+Por90%_BRGames][o1]
Balloon Fight (J) [T+Por90%_BRGames]
Balloon Fight (J) [T+Spa.99_PaladinKnights][o1]
Balloon Fight (J) [T+Spa.99_PaladinKnights]
Balloon Fight (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Balloon Fight (J) [T-Chi_MS emumax][a2]
Balloon Fight (J) [T-Chi_MS emumax][a3]
Balloon Fight (J) [T-Chi_MS emumax]
Balloon Fight (J) [T-Nor]
Balloon Fight (J) [t1]
Balloon Fight (J) [t2]
Balloon Fight (J-AC)
Balloon Fight (PC10)
Balloon Fight (U) (GBA e-Reader)
Balloon Fight (U) [!]
Balloon Fight (VS) (Player 2 Mode)
Balloon Fight (VS) [!]
Balloon Mario (Balloon Fight Hack)
Balloon Mario (Final) (SMB1 Hack) [a1][o1]
Balloon Mario (Final) (SMB1 Hack) [a1]
Balloon Mario (Final) (SMB1 Hack) [o1]
Balloon Mario (Final) (SMB1 Hack)
Balloon Mario (SMB1 Hack) [o1]
Balloon Mario (SMB1 Hack)
Balloon Mario Bros by U1 (SMB1 Hack)
Baltron (J) [!]
Baltron (J) [b1][o1]
Baltron (J) [b1][o2]
Baltron (J) [b1]
Baltron (J) [b2][o1]
Baltron (J) [b2]
Baltron (J) [b3]
Baltron (J) [b4]
Baltron (J) [p1]
Banana (J) [hM03][b1]
Banana (J) [hM03][b2]
Banana (J) [hM03][o1]
Banana (J) [hM03][p1][a1]
Banana (J) [hM03][p1]
Banana (J) [hM03]
Banana (J) [o1]
Banana (J)
Banana Prince (G) [!]
Banana Prince (G) [T+Eng1.1a_KingMike]
Banana Prince (G) [T-Eng1.0_KingMike]
Banana Prince (G) [T-Eng1.1_KingMike]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [!]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [b1]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [b2]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [b3]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [b4]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [t1]
Bananan Ouji no Daibouken (J) [t2]
Bandai Golf – Challenge Pebble Beach (U) [!]
Bandai Golf – Challenge Pebble Beach (U) [b1]
Bandai Golf – Challenge Pebble Beach (U) [o1]
Bandit Kings of Ancient China (U) [!]
Bandit Kings of Ancient China (U) [b1]
Bandit Kings of Ancient China (U) [b2]
Bandit Kings of Ancient China (U) [b3]
Bandit Kings of Ancient China (U) [o1]
Bao Qing Tian (Ch)
Bao Xiao Tien Guo (Explosion Sangokushi) (Ch) [a1][b1]
Bao Xiao Tien Guo (Explosion Sangokushi) (Ch) [a1]
Bao Xiao Tien Guo (Explosion Sangokushi) (Ch) [b1]
Bao Xiao Tien Guo (Explosion Sangokushi) (Ch)
BAPSACRSTRKCGTF (Demo Phase 1) (AKA B00daw’s Folly) (PD)
BAPSACRSTRKCGTF (Demo Phase 2) (AKA B00daw’s Folly) (PD)
Barbie (E)
Barbie (U) (REV0) [!]
Barbie (U) (REV0) [b1][o1]
Barbie (U) (REV0) [b1]
Barbie (U) (REV0) [b2]
Barbie (U) (REV0) [b3]
Barbie (U) (REV0) [o1]
Barbie (U) (REV0) [o2]
Barbie (U) (REVA) [!]
Barbie (U) (REVA) [b1]
Barbie (U) (REVA) [b2]
Barcode World (J) [!]
Bard’s Tale II, The – The Destiny Knight (J)
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (J) [!]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (J) [b1]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (J) [b2]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [!]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [b1][o1]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [b1][o2]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [b1][o3]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [b1]
Bard’s Tale, The – Tales of the Unknown (U) [o1]
Barker Bill’s Trick Shooting (E) [!]
Barker Bill’s Trick Shooting (U) [!]
Barker Bill’s Trick Shooting (U) [b1][o1]
Barker Bill’s Trick Shooting (U) [b1]
Barker Bill’s Trick Shooting (U) [b2]
Barker Bill’s Trick Shooting (U) [o1]
Barney Bros (SMB1 Hack) [o1]
Barney Bros (SMB1 Hack)
Base Wars (U) [!]
Base Wars (U) [b1]
Base Wars (U) [o1]
Base Wars (U) [o2]
Baseball (GC)
Baseball (J) [!]
Baseball (J) [b1]
Baseball (J) [o1]
Baseball (J) [p1][o1]
Baseball (J) [p1]
Baseball (J) [T+Spa1.0]
Baseball (PC10) [!]
Baseball (U) (GBA e-Reader)
Baseball (U) [!]
Baseball (U) [o1]
Baseball (U) [T+Spa_PaladinKnights]
Baseball (VS) (Player 1 Mode) [a1]
Baseball (VS) (Player 1 Mode) [a2]
Baseball (VS) (Player 1 Mode)
Baseball (VS) (Player 2 Mode) [a1]
Baseball (VS) (Player 2 Mode) [a2]
Baseball (VS) (Player 2 Mode)
Baseball (VS) [b1]
Baseball Fighter (J)
Baseball Simulator 1.000 (U) [!]
Baseball Simulator 1.000 (U) [b1]
Baseball Simulator 1.000 (U) [b2]
Baseball Simulator 1.000 (U) [o1]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [!]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [b1]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [b2]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [b3]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [b4]
Baseball Star – Mezase Sankanou!! (J) [b5]
Baseball Stars (PC10)
Baseball Stars (U) [!]
Baseball Stars (U) [b1]
Baseball Stars (U) [o1]
Baseball Stars (U) [o2]
Baseball Stars – Star Wars Edition by Randy Moss (Hack)
Baseball Stars 1989 by Ignarant (Hack)
Baseball Stars 1991 by GRG (Baseball Stars Hack)
Baseball Stars 2002 (Hack)
Baseball Stars 2005 Pennant Race by GRG (Hack)
Baseball Stars Alternative (Baseball Stars Hack)
Baseball Stars by Heian794 (Hack) [o1]
Baseball Stars by Heian794 (Hack)
Baseball Stars Dynasty League – Even Teams – Blacksox and Dreams (Baseball Stars Hack)
Baseball Stars Dynasty League – Round Robin (Baseball Stars Hack)
Baseball Stars Dynasty League 3 (Baseball Stars Hack)
Baseball Stars II (U) [!]
Baseball Stars II (U) [b1]
Baseball Stars II (U) [b2]
Baseball Stars II (U) [b3]
Baseball Stars II (U) [b4]
Baseball Stars II (U) [o1]
Bases Loaded (U) (PRG0) [!]
Bases Loaded (U) (PRG0) [b1]
Bases Loaded (U) (PRG1) [!]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b1]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b2]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b3]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b4]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b5]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b6]
Bases Loaded (U) (PRG1) [b7]
Bases Loaded (U) (PRG1) [o1]
Bases Loaded (U) (PRG1) [o2]
Bases Loaded (U) (PRG2) [!]
Bases Loaded – Nippon Pro Baseball 2007 (Bases Loaded Hack)
Bases Loaded 2004 by GRG (Bases Loaded 3 Hack)
Bases Loaded 2004 Newer by GRG (Bases Loaded 3 Hack)
Bases Loaded 2006 by GRG (Bases Loaded Hack)
Bases Loaded 2006 v.Final by GRG (Bases Loaded Hack)
Bases Loaded 3 (U) [!]
Bases Loaded 3 (U) [b1]
Bases Loaded 3 (U) [b2]
Bases Loaded 3 (U) [o1]
Bases Loaded 4 (U) [!]
Bases Loaded 4 (U) [b1]
Bases Loaded 4 (U) [b2]
Bases Loaded 4 (U) [b3]
Bases Loaded 4 (U) [o1]
Bases Loaded II (U) [!]
Bases Loaded II (U) [b1]
Bases Loaded II (U) [o1]
Bashi Bazook – Morphoid Masher (U) (Prototype)
Basic Length Counter Operation Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Bass Dr. W (Megaman Hack)
Basterd Master (Blaster Master Hack) [o1]
Basterd Master (Blaster Master Hack)
Batman (E) [!]
Batman (E) [b1]
Batman (E) [T+Fre]
Batman (J) [t1]
Batman (J) [t2]
Batman (J) [t3]
Batman (J)
Batman (U) (Older Beta)
Batman (U) (Prototype)
Batman (U) [!]
Batman (U) [b1]
Batman (U) [o1]
Batman (U) [T+Bra100%_BRGames]
Batman (U) [T+Chi]
Batman (U) [T+Fre99%_YF06]
Batman (U) [T+Spa_vice]
Batman (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Batman (U) [T-Swe.99]
Batman (U) [t1]
Batman (U) [t2]
Batman – Return of the Joker (E) [!]
Batman – Return of the Joker (E) [h1]
Batman – Return of the Joker (U) [!]
Batman – Return of the Joker (U) [b1]
Batman – Return of the Joker (U) [b2]
Batman – Return of the Joker (U) [b3]
Batman – Return of the Joker (U) [b4]
Batman – Return of the Joker (U) [o1]
Batman – Return of the Joker (U) [t1]
Batman – Return of the Joker (U) [t2]
Batman – Return of the Joker (U) [t3]
Batman 2 (Unl) [o1]
Batman 2 (Unl)
Batman 4 (Unl) [!]
Batman Easy Mode by deespence2929 (Batman Hack)
Batman Flash [p1][o1]
Batman Flash [p1]
Batman Happy (Batman Hack) [b1]
Batman Happy (Batman Hack)
Batman III [p1][b1]
Batman III [p1][b2]
Batman III [p1][b3]
Batman III [p1][o1]
Batman III [p1][T+Por95%_Evil Darkness]
Batman III [p1][T+Rus]
Batman III [p1]
Batman Returns (E) [!]
Batman Returns (U) [!]
Batman Returns (U) [b1]
Batman Returns (U) [b2]
Batman Returns (U) [o1]
Batman Returns (U) [p1][!]
Batman Returns (U) [t1]
Batman Returns (U) [t2]
Batman Returns (U) [t3]
Batman V1.1 by Macbee (Batman Hack)
Batman V1.2 by Macbee (Batman Hack)
Bator Demo (PD)
Batsu & Terii (J) [o1]
Batsu & Terii (J)
Battle Baseball (J) [b1]
Battle Baseball (J)
Battle Beasts by Grimlick (Donkey Kong 3 Hack) [o1]
Battle Beasts by Grimlick (Donkey Kong 3 Hack)
Battle Chess (U) [!]
Battle Chess (U) [b1]
Battle Chess (U) [b2]
Battle Chess (U) [b3]
Battle Chess (U) [o1]
Battle Chess (U) [o2]
Battle Chess (U) [T+Spa.99]
Battle Chess (U) [T-Spa90%_PaladinKnights]
Battle City (J) [o1]
Battle City (J) [p1][o1]
Battle City (J) [p1][o2]
Battle City (J) [p1][o3]
Battle City (J) [p1][T+Rus1.1]
Battle City (J) [p1]
Battle City (J) [p2][o1]
Battle City (J) [p2]
Battle City (J) [p3][T+Rus1.1]
Battle City (J) [p3]
Battle City (J) [p4][o1]
Battle City (J) [p4][T+Rus1.1]
Battle City (J) [p4]
Battle City (J) [T+Chi][a1]
Battle City (J) [T+Chi][a2]
Battle City (J) [T+Chi][a3]
Battle City (J) [T+Chi]
Battle City (J) [T+Gre1.0_Vag]
Battle City (J) [T+Rus][a1][o1]
Battle City (J) [T+Rus][a1]
Battle City (J) [T+Rus]
Battle City (J)
Battle City (VS) [p1][!]
Battle City (VS) [p1][o1]
Battle City (VS) [p2]
Battle City (VS)
Battle City 2 (Warpman Hack) [T+Rus]
Battle City 2 (Warpman Hack)
Battle City APU Player by Griever (Hack)
Battle City by Mayuge (Hack)
Battle City by Spirit of Thunder (Hack)
Battle City by Zergkerrigan (Hack)
Battle City Projectile Controllable Edition by shinwa (Hack)
Battle City with 6 Enemies (Hack)
Battle Fleet (J) [b1]
Battle Fleet (J) [hFFE][b1]
Battle Fleet (J) [hFFE][b2]
Battle Fleet (J) [hFFE]
Battle Fleet (J)
Battle Formula (J)
Battle of Olympus, The (E) [!]
Battle of Olympus, The (E) [T+Fre_Lyssal]
Battle of Olympus, The (U) [!]
Battle of Olympus, The (U) [b1]
Battle of Olympus, The (U) [b2]
Battle of Olympus, The (U) [o1]
Battle of Olympus, The (U) [o2]
Battle of Olympus, The (U) [o3]
Battle Stadium – Senbatsu Pro Yakyuu (J) [b1]
Battle Stadium – Senbatsu Pro Yakyuu (J)
Battle Storm (J) [b1]
Battle Storm (J) [b2]
Battle Storm (J) [b3]
Battle Storm (J) [b4]
Battle Storm (J)
Battle Tank (U) [!]
Battle Tank (U) [b1]
Battle Tank (U) [o1]
Battleship (E) (M4) [!]
Battleship (U) [!]
Battleship (U) [b1][o1]
Battleship (U) [b1][o2]
Battleship (U) [b1]
Battleship (U) [b2]
Battleship (U) [b3]
Battleship (U) [b4]
Battletank 2000 (Joust Hack) [o1]
Battletank 2000 (Joust Hack)
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (E) [!p]
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (U) [!]
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (U) [o1]
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (U) [p1][!]
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (U) [t1]
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team (U) [t2]
Battletoads (E) [!]
Battletoads (J) [!]
Battletoads (U) [!]
Battletoads (U) [b1]
Battletoads (U) [b2]
Battletoads (U) [o1]
Battletoads (U) [p1]
Battletoads (U) [T+Rus_magic team]
Battletoads (U) [t1]
BB Car (Unl) [!]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [!]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [b1]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [b2]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [b3]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [b4]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [hFFE][b1]
Be-Bop-Highschool – Koukousei Gokuraku Densetsu (J) [hFFE]
Beast Machines (Ikari Hack)
Beauty and the Beast (E) [!]
Bee 52 (Camerica) [!]
Bee 52 (Camerica) [o1]
Beer-aga (Galaga Hack)
Beetlejuice (U) [!]
Beetlejuice (U) [b1]
Beetlejuice (U) [o1]
Beetlejuice (U) [T+Rus_magic team]
Beginner (SMB1 Hack)
Belmont’s Island (Adventure Island Hack) [o1]
Belmont’s Island (Adventure Island Hack) [o2]
Belmont’s Island (Adventure Island Hack)
Best Keiba – Derby Stallion (J) (PRG0) [b1]
Best Keiba – Derby Stallion (J) (PRG0) [o1]
Best Keiba – Derby Stallion (J) (PRG0)
Best Keiba – Derby Stallion (J) (PRG1) [!]
Best of the Best – Championship Karate (E) [!]
Best of the Best – Championship Karate (E) [U][!]
Best of the Best – Championship Karate (U) [!]
Best of the Best – Championship Karate (U) [b1]
Best of the Best – Championship Karate (U) [o1]
Best Play Pro Yakyuu ’90 (J) [b1]
Best Play Pro Yakyuu ’90 (J)
Best Play Pro Yakyuu (J) [!]
Best Play Pro Yakyuu (J) [b1]
Best Play Pro Yakyuu (J) [o1]
Best Play Pro Yakyuu (J) [o2]
Best Play Pro Yakyuu (Shin Data) (J) (REVA) [!]
Best Play Pro Yakyuu II (J) [b1]
Best Play Pro Yakyuu II (J) [b2]
Best Play Pro Yakyuu II (J)
Best Play Pro Yakyuu Special (J) [b1]
Best Play Pro Yakyuu Special (J) [b2]
Best Play Pro Yakyuu Special (J) [o1]
Best Play Pro Yakyuu Special (J)
BGColor (PD)
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.0)
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.1) [!]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.2) [!]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.3) [!]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.3) [b1]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.3) [b2]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.3) [b3]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.3) [o1]
Bible Adventures (Wisdom Tree) (V1.4) [!]
Bible Buffet (Wisdom Tree) (V6.0) [!]
Bible Buffet (Wisdom Tree) (V6.0) [b1]
Bible Buffet (Wisdom Tree) (V6.0) [o1]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [!]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b1]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b2]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b3]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b4]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b5]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b6]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [b7]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [o1]
Big Bird’s Hide & Speak (U) [o2]
Big Kids Pro-Wrestling by RyanVG (TTW Hack)
Big Nose Freaks Out (Camerica) (Aladdin) [!]
Big Nose Freaks Out (Camerica) (Aladdin) [o1]
Big Nose Freaks Out (Camerica) [a1][o1]
Big Nose Freaks Out (Camerica) [a1]
Big Nose Mario (SMB1 Hack)
Big Nose the Caveman (Camerica) [!]
Big Nose the Caveman (Camerica) [b1]
Big Nose the Caveman (Camerica) [o1]
Big Nose the Caveman (Camerica) [T+Pol_www.romhackzone.glt.pl]
Bigball (Arkanoid Hack)
Bigfoot (E) [!]
Bigfoot (U) [!]
Bigfoot (U) [b1][o1]
Bigfoot (U) [b1]
Bigfoot (U) [b2]
Bigfoot (U) [b3]
Bigfoot (U) [b4]
Bigfoot (U) [b5]
Bigfoot (U) [b6]
Bigfoot (U) [b7]
Bigfoot (U) [o1]
Bigfoot (U) [o2]
Bignose and the Witchdoctor (Camerica) (Prototype)
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [b1]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [p1][o1][T+Chi]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [p1][o1]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [p1]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [T+Chi]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [T+Kor]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J) [T-Chi]
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! – Harukanaru Kin Medal (J)
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [!]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [b1][o1]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [b1]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [b2]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [o1]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [o2]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [p1][hM02]
Bikkuriman World – Gekitou Sei Senshi (J) [T+Eng]
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure (U) [!]
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure (U) [b1]
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure (U) [b2]
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure (U) [o1]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [!]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [b1]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [b2]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [b3]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [b4]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [b5]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [o1]
Bill Elliott’s NASCAR Challenge (U) [o2]
Bill World V0.1 by Abonetochew (PD)
Billy Bros (SMB1 Hack)
Binary Land (J) [!]
Binary Land (J) [o1]
Binary Land (J) [p1][o1]
Binary Land (J) [p1]
Binary Land (J) [T+Chi_MS emumax]
Bing Kuang Ji Dan Zi – Flighty Chicken (Ch) [b1]
Bing Kuang Ji Dan Zi – Flighty Chicken (Ch)
Bingo (MGC-003) [!]
Bio Hazard (Unl) [!]
Bio Hazard (Unl) [b1]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) (Mario Baby – FDS Conversion)
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [b1]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [b2]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [o1]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [T+Chi_MS emumax]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [T+Eng1.00_Vice]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [T+Fre_KS151]
Bio Miracle Bokutte Upa (J) [t1]
Bio Miracle Bokutte Upa (J)
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [!]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM34]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][b1]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][b2]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][b3]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][b4]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][o1][T+Eng1.5_Abstract_Crouton_Productions]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][o1]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66][T+Eng1.5_Abstract_Crouton_Productions]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [hM66]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [T+Eng_Abstract_Crouton][o1]
Bio Senshi Dan – Increaser Tono Tatakai (J) [T+Eng_Abstract_Crouton]
Bio World 2World Demo (SMB3 Hack)
Bionic Commando (E) [!]
Bionic Commando (U) [!]
Bionic Commando (U) [b1][o1]
Bionic Commando (U) [b1]
Bionic Commando (U) [b2]
Bionic Commando (U) [b3]
Bionic Commando (U) [o1]
Bionic Commando (U) [o2]
Bionic Commando (U) [o3]
Bionic Commando (U) [o4]
Bionic Commando (U) [T+Fre]
Bionic Commando 99 by Chris Covell (Bionic Commando Hack)
Bionic Commando Remix (Bionic Commando Hack)
Bionic Commando Winter Theme (V0.1) by Matrixz (Bionic Commando Hack)
Bionic Hippy Commando (Bionic Commando Hack)
Bionic Metroid (Metroid Hack)
Bird Blaster by Raleigh Cross (PD)
Bird Week (J) [!]
Bird Week (J) [hM00][b1][o1]
Bird Week (J) [hM00][b1]
Bird Week (J) [hM00][b2]
Bird Week (J) [hM00][b3]
Bird Week (J) [hM00][o1]
Bird Week (J) [hM00][o2]
Bird Week (J) [hM00][o3]
Bird Week (J) [hM00][p1][o1]
Bird Week (J) [hM00][p1]
Bird Week (J) [hM00]
Bird Week (J) [hM03]
Birdman (Bomberman Collection Hack) [a1][o1]
Birdman (Bomberman Collection Hack) [a1]
Birdman (Bomberman Collection Hack) [o1]
Birdman (Bomberman Collection Hack)
BKG Demo (PD)
Black Bass 2, The (J) [f1]
Black Bass 2, The (J) [o1]
Black Bass 2, The (J)
Black Bass USA, The (U) [!]
Black Bass USA, The (U) [o1]
Black Bass USA, The (U) [o2]
Black Bass USA, The (U) [o3]
Black Bass, The (J) [o1]
Black Bass, The (J) [o2]
Black Bass, The (J)
Black Mage Mario (SMB1 Hack)
Blackjack (AVE) [!]
Blackjack (AVE) [b1]
Blackjack (AVE) [o1]
Blackjack (AVE) [o2]
Blackjack (AVE) [o3]
Blackjack (AVE) [o4]
Blackman (SMB1 Hack) [a1]
Blackman (SMB1 Hack) [o1]
Blackman (SMB1 Hack) [o2]
Blackman (SMB1 Hack)
Blackman 2 (SMB2 Hack) [b1]
Blackman 2 (SMB2 Hack) [b2]
Blackman 2 (SMB2 Hack)
Blades of Steel (E) [!]
Blades of Steel (E) [b1]
Blades of Steel (U) [!]
Blades of Steel (U) [b1]
Blades of Steel (U) [o1]
Blades of Steel (U) [p1][o1]
Blades of Steel (U) [p1][o2]
Blades of Steel (U) [p1]
Blades of Steel – S. American Championship (Hack) [o1]
Blades of Steel – S. American Championship (Hack)
Blasted Cats 1k by Eric Wright (PD)
Blaster Master (E) [!]
Blaster Master (E) [b1][o1]
Blaster Master (E) [b1]
Blaster Master (E) [T+Bra1.0_BRGames]
Blaster Master (U) (Prototype)
Blaster Master (U) [!]
Blaster Master (U) [b1][o1]
Blaster Master (U) [b1]
Blaster Master (U) [b2][o1]
Blaster Master (U) [b2]
Blaster Master (U) [b3]
Blaster Master (U) [b4]
Blaster Master (U) [b5]
Blaster Master (U) [o1]
Blaster Master (U) [o2]
Blaster Master (U) [o3]
Blaster Master (U) [T+Bra1.0_BRGames]
Blaster Master (U) [T+Chi_MS emumax][o1]
Blaster Master (U) [T+Chi_MS emumax]
Blaster Master (U) [T-Chi_MS emumax][a1][o1]
Blaster Master (U) [T-Chi_MS emumax][o1]
Blaster Master (U) [T-Chi_MS emumax]
Blaster Master Pimp Your Ride v1.1 (Blaster Master Hack)
Blind Fu (Kung Fu Hack) [o1]
Blind Fu (Kung Fu Hack) [o2]
Blind Fu (Kung Fu Hack) [o3]
Blind Fu (Kung Fu Hack)
Blink (SMB1 Hack)
Blink 2 – Lost in Tokyo (Gauntlet Hack)
Blink 3 (SMB1 Hack)
Blink 4 (Zelda Hack)
Blink Ultra Hard (SMB1 Hack)
Blob Bros 2 (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Blob Bros 2 (SMB3 PRG1 Hack)
Blob Buster V1.0 by BMF54123 (Dig Dug II Hack)
Blob Muncher V1.0 by BMF54123 (Ms. Pac-Man Hack)
Blob Muncher V1.1 by BMF54123 (Ms. Pac-Man Hack)
Blocks Demo by Abonetochew (PD)
Blodia Land – Puzzle Quest (J) [!]
Bloody Adventures V0.5 (CV Hack)
Bloody Adventures V0.61 (CV Hack)
Bloody Adventures Vx.x (CV Hack)
Bloody Ax Bros (SMB1 Hack)
Bloody City (River City Ransom Hack) [b1]
Bloody City (River City Ransom Hack)
Bloody Dagger Bros (SMB1 Hack)
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J) [b1]
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J) [b2]
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J) [o1]
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J) [p1][hM02]
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J) [T+Eng0.13_Aushack]
Bloody Warriors – Shan-Go no Gyakushuu (J)
Blue Mario Bros 3 by Lags (SMB3 Hack)
Blue Marlin, The (J) [o1]
Blue Marlin, The (J)
Blue Marlin, The (U) [!]
Blue Marlin, The (U) [b1]
Blue Marlin, The (U) [b2]
Blue Marlin, The (U) [o1]
Blue Shadow (E) [!]
Blue Shadow (E) [b1]
Blue Shadow (E) [o1]
Blue Shadow (E) [T+Chi]
Blue Shadow (E) [T+Fre]
Blue Shadow (E) [T+Ita1.1_Sephirot][a1]
Blue Shadow (E) [T+Ita1.1_Sephirot]
Blue Shadow (E) [T+Rus]
Blue Shadow (E) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Blueflamen Tupari Demo by wAMMA (PAL) (PD)
Blues Brothers, The (E)
Blues Brothers, The (U) [!]
Blues Brothers, The (U) [b1]
Blues Brothers, The (U) [b2]
Blues Brothers, The (U) [b3]
Blues Brothers, The (U) [o1]
Bman! (Rockman Hack)
BMX Simulator (2 Joys) (Unl)
Bo Jackson Baseball (U) [!]
Bo Jackson Baseball (U) [b1][o1]
Bo Jackson Baseball (U) [b1]
Bo Jackson Baseball (U) [b2]
Bo Jackson Baseball (U) [b3]
Bo Jackson Baseball (U) [b4]
Bo Jackson Baseball (U) [b5]
Bo Jackson Baseball (U) [b6]
Bo Jackson Baseball (U) [o1]
Boing! Intro by Mankeli (PD)
Bokosuka Quest III (Bokosuka Wars Hack)
Bokosuka Wars (J) [!]
Bokosuka Wars (J) [o1]
Bokosuka Wars (J) [o2]
Bokosuka Wars (J) [p1]
Bokosuka Wars (J) [T+Chi]
Bokosuka Wars Sega by Rinkaku (Bokosuka Wars Hack)
Boku Koku Shuu Kin (Unl) [b1]
Boku Koku Shuu Kin (Unl) [o1]
Boku Koku Shuu Kin (Unl) [o2]
Boku Koku Shuu Kin (Unl)
Bomb of Toruneko, The by Shinya (Bomberman Hack) [a1]
Bomb of Toruneko, The by Shinya (Bomberman Hack)
Bomber 4K by RoboNES (PD)
Bomber King (J) [!]
Bomber King (J) [b1][o1]
Bomber King (J) [b1]
Bomber King (J) [b2]
Bomber King (J) [b3]
Bomber King (J) [b4]
Bomber King (J) [o1]
Bomber King (J) [o2]
Bomber King (J) [o3]
Bomber King (J) [o4]
Bomber King (J) [T+Por100%_Evil Darkness]
Bomber Mario (Bomberman Hack)
Bomber Mario (SMB1 Hack)
Bomber Mario V1.00 (SMB1 Hack)
Bomber Mario Vx.xx (SMB1 Hack)
Bomberman (J) [!]
Bomberman (J) [b1]
Bomberman (J) [h1][o1]
Bomberman (J) [h1]
Bomberman (J) [o1]
Bomberman (J) [p1][o1]
Bomberman (J) [p1]
Bomberman (J) [T+Chi20060511_MS emumax]
Bomberman (J) [T+Chi_Temryu]
Bomberman (J) [T-Chi_MS emumax]
Bomberman (J) [t1]
Bomberman (J) [t2]
Bomberman (J) [t3]
Bomberman (U) (Famicom Mini Rip Hack)
Bomberman (U) [!]
Bomberman (U) [o1][T+Spa_PaladinKnights]
Bomberman (U) [o1]
Bomberman (U) [T+Fre]
Bomberman (U) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
Bomberman (U) [T+Spa_PaladinKnights]
Bomberman 97 (Bomberman Collection Hack) [o1]
Bomberman 97 (Bomberman Collection Hack)
Bomberman Collection [p1][b1]
Bomberman Collection [p1][b2]
Bomberman Collection [p1][o1]
Bomberman Collection [p1][o2]
Bomberman Collection [p1][t1]
Bomberman Collection [p1]
Bomberman II (J) [!]
Bomberman II (J) [p1][hM02][b1]
Bomberman II (J) [p1][hM02][o1]
Bomberman II (J) [p1][hM02][o2]
Bomberman II (J) [p1][hM02][o3]
Bomberman II (J) [p1][hM02]
Bomberman II (J) [p2][hM02]
Bomberman II (J) [t1]
Bomberman II (J) [t2]
Bomberman II (U) [!]
Bomberman II (U) [b1]
Bomberman II (U) [o1]
Bomberman II (U) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
BombSweeper by SnowBro V0.5 (PD)
Bonk’s Adventure (U) [!]
Bonk’s Adventure (U) [b1]
Bonk’s Adventure (U) [o1]
Bonza (R) [!]
Booby Kids (J) [!]
Booby Kids (J) [f1][b1]
Booby Kids (J) [f1][b2]
Booby Kids (J) [f1][b3]
Booby Kids (J) [f1][o1]
Booby Kids (J) [f1][o2][T+Chi][a1]
Booby Kids (J) [f1][o2]
Booby Kids (J) [f1][o3]
Booby Kids (J) [f1][o4]
Booby Kids (J) [f1][T+Chi][a1]
Booby Kids (J) [f1][T+Chi]
Booby Kids (J) [f1]
Booby Kids (J) [hFFE][b1]
Booby Kids (J) [hFFE]
Boogerman (Sugar Softec) (Unl) [!]
Boogerman (Unl) [!]
Boris & Boa Boa (Nuts & Milk Hack)
Boulder Dash (E) [!]
Boulder Dash (J) [b1]
Boulder Dash (J)
Boulder Dash (U) [!]
Boulder Dash (U) [b1][o1]
Boulder Dash (U) [b1]
Boulder Dash (U) [b2][o1]
Boulder Dash (U) [b2]
Boulder Dash (U) [b3]
Boulder Dash (U) [b4]
Boulder Dash (U) [b5]
Boulder Dash (U) [b6]
Boulder Dash (U) [b7]
Boulder Dash (U) [b8]
Boulder Dash (U) [o1]
Boulder Dash – Gemma Rush PAL (Hack)
Boulder Dash – Power Rush by Schwa (Hack)
Bowser vs Wario by Icegoom (SMB1 Hack) [a2]
Bowser vs Wario by Icegoom (SMB1 Hack)
Bowser vs Wario by Iceooom (SMB1 Hack) [a1]
Bowser’s Revenge v2.0a by MR207 (SMB3 PRG0 Hack)
Bowser’s Revenge v2.0a by MR207 (SMB3 PRG1 Hack)
BoXBoY by Neal Tew (PD)
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (E) (CHR1) [!]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [!]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b1][o1]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b1]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b2]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b3]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b4]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b5]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b6]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b7]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b8]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [b9]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o1]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o2]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o3]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o4]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o5]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [o6]
Boy and His Blob, A – Trouble on Blobolonia (U) [T+Spa99%_Emu4ever]
Brain Series 12-in-1 [p1][!]
Bram Stoker’s Dracula (E)
Bram Stoker’s Dracula (U) [!]
Bram Stoker’s Dracula (U) [b1]
Bram Stoker’s Dracula (U) [b2]
Bram Stoker’s Dracula (U) [o1]
Break Time – The National Pool Tour (U) [!]
Break Time – The National Pool Tour (U) [b1]
Break Time – The National Pool Tour (U) [o1]
Break Time – The National Pool Tour (U) [o2]
Breakman 3 (Megaman III Hack)
Breakoid-Trainer (Arkanoid Hack) [o1]
Breakoid-Trainer (Arkanoid Hack)
BreakThru (U) [!]
BreakThru (U) [b1]
BreakThru (U) [b2]
BreakThru (U) [b3]
BreakThru (U) [b4]
BreakThru (U) [o1]
BreakThru (U) [o2]
BreakThru (U) [o3]
BreakThru (U) [o4]
BreakThru (U) [o5]
Brush Roller (Unl) [b1]
Brush Roller (Unl) [o1]
Brush Roller (Unl)
BuB-BoB by Tempez (Dig Dug Hack) [o1]
BuB-BoB by Tempez (Dig Dug Hack)
Bubble Bath Babes (Panesian) [!]
Bubble Bath Babes (Panesian) [o1]
Bubble Bobble (E) [!]
Bubble Bobble (E) [b1]
Bubble Bobble (E) [T+Ger][b1]
Bubble Bobble (FDS Conversion) (Unl) [U][!]
Bubble Bobble (FDS Conversion) (Unl)
Bubble Bobble (U) [!]
Bubble Bobble (U) [b1][o1]
Bubble Bobble (U) [b1]
Bubble Bobble (U) [b2]
Bubble Bobble (U) [o1]
Bubble Bobble (U) [o2]
Bubble Bobble (U) [o3]
Bubble Bobble (U) [o4]
Bubble Bobble (U) [o5]
Bubble Bobble (U) [T+Fre][o1]
Bubble Bobble (U) [T+Fre]
Bubble Bobble (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
Bubble Bobble (U) [T+Spa1.0_PaladinKnights]
Bubble Bobble (U) [T-Spa.99_PaladinKnights]
Bubble Bobble – New Levels (Bubble Bobble Hack)
Bubble Bobble – New Quest (Bubble Bobble Hack)
Bubble Bobble 2 (J)
Bubble Bobble by John’s Program (Bubble Bobble Hack)
Bubble Bobble Madness by Weasel (Bubble Bobble Hack) [o1]
Bubble Bobble Madness by Weasel (Bubble Bobble Hack)
Bubble Bobble Part 2 (U) [!]
Bubble Bobble Part 2 (U) [b1]
Bubble Bobble Part 2 (U) [b2]
Bubble Bobble Part 2 (U) [o1]
Bubble Bobble Part 2 (U) [o2]
Bubble Bobble Part 2 (U) [T+Chi_MS emumax]
Bubble Bobble Shitmongers (Bubble Bobble Hack) [b1]
Bubble Bobble Shitmongers (Bubble Bobble Hack) [b2]
Bubble Bobble Shitmongers (Bubble Bobble Hack) [o1]
Bubble Bobble Shitmongers (Bubble Bobble Hack)
Bubbleman (Bomberman Collection Hack) [o1]
Bubbleman (Bomberman Collection Hack)
Bucky O’Hare (E) [!]
Bucky O’Hare (E) [T+Rus]
Bucky O’Hare (E) [t1]
Bucky O’Hare (J) [!]
Bucky O’Hare (J) [o1][T+Chi]
Bucky O’Hare (J) [o1][t1]
Bucky O’Hare (J) [o1]
Bucky O’Hare (J) [T+Chi]
Bucky O’Hare (J) [T+Kor]
Bucky O’Hare (J) [t1]
Bucky O’Hare (J) [t2]
Bucky O’Hare (U) [!]
Bucky O’Hare (U) [b1][o1]
Bucky O’Hare (U) [b1]
Bucky O’Hare (U) [b2]
Bucky O’Hare (U) [b3]
Bucky O’Hare (U) [b4]
Bucky O’Hare (U) [b5]
Bucky O’Hare (U) [o1]
Bucky O’Hare (U) [T+Swe2.0_TheTranslator]
Bucky O’Hare (U) [t1]
Bucky O’Hare (U) [t2]
Bucky O’Hare (U) [t3]
Buggy Popper (J) [!]
Buggy Popper (J) [b1]
Buggy Popper (J) [f1][o1]
Buggy Popper (J) [f1]
Buggy Popper (J) [p1]
Bugs Bunny Birthday Bash (U) (Prototype) [b1]
Bugs Bunny Birthday Bash (U) (Prototype) [o1]
Bugs Bunny Birthday Bash (U) (Prototype)
Bugs Bunny Birthday Blowout, The (U) [!]
Bugs Bunny Birthday Blowout, The (U) [b1]
Bugs Bunny Birthday Blowout, The (U) [b2]
Bugs Bunny Birthday Blowout, The (U) [o1]
Bugs Bunny Birthday Blowout, The (U) [T+Spa100%_spctrmxd]
Bugs Bunny Blowout, The (E) [!]
Bugs Bunny Blowout, The (E) [T+Fre_YF06]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [!]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [b1][o1]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [b1][o2]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [b1]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [b2]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [o1]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [o2]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [o3]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [o4]
Bugs Bunny Crazy Castle, The (U) [o5]
Bugs Bunny Fun House (U) (Prototype) [b1]
Bugs Bunny Fun House (U) (Prototype) [b2]
Bugs Bunny Fun House (U) (Prototype) [o1]
Bugs Bunny Fun House (U) (Prototype)
Bump’n’Jump (U) [!]
Bump’n’Jump (U) [o1]
Bump’n’Jump (U) [o2]
Bump’n’Jump (U) [o3]
Bump’n’Jump (U) [o4]
Burai Fighter (E) [!]
Burai Fighter (J)
Burai Fighter (U) [!]
Burai Fighter (U) [o1]
Burai Fighter (U) [T+Fre_KS151]
Burai Fighter (U) [t1]
Burai Fighter (U) [t2]
BurgerTime (J) [o1]
BurgerTime (J) [o2]
BurgerTime (J) [o3]
BurgerTime (J) [o4]
BurgerTime (J) [o5]
BurgerTime (J) [o6]
BurgerTime (J) [p1][o1]
BurgerTime (J) [p1]
BurgerTime (J)
BurgerTime (U) [!]
BurgerTime (U) [o1]
Burris Warrior (Dragon Warrior Hack) [o1]
Burris Warrior (Dragon Warrior Hack)
Business Wars (J) [b1]
Business Wars (J)
Buzz and Waldog (Prototype) [!]
Buzzcut Commando (Bionic Commando Hack)
Bytes Adventure (Megaman Hack)
C64Play Parallax Music Demo by Chris Covell (PD)
C64Play Rambo Music Demo by Chris Covell (PD)
Cabal (U) [!]
Cabal (U) [b1]
Cabal (U) [b2]
Cabal (U) [b3]
Cabal (U) [o1]
Cabal (U) [t1]
Cabal (U) [t2]
Cadillac (J) [b1]
Cadillac (J) [hM02][b1]
Cadillac (J) [hM02][b2]
Cadillac (J)
CAE 2005 (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
CAE 2005 (R.B.I. Baseball Hack)
Caesars Palace (U) [!]
Caesars Palace (U) [b1][o1]
Caesars Palace (U) [b1]
Caesars Palace (U) [b2]
Caffeine Bros (SMB1 Hack) [o1]
Caffeine Bros (SMB1 Hack)
California Games (E) [!]
California Games (U) [!]
California Games (U) [b1]
California Games (U) [b2]
California Games (U) [o1]
California Games (U) [o2]
California Raisins, The – The Grape Escape (U) (Prototype) [a1]
California Raisins, The – The Grape Escape (U) (Prototype)
Canadian Baseball Stars (Baseball Stars Hack)
Canadian Tag Team Wrestling by RyanVG (Tag Team Wrestling Hack)
Capcom 30-in-1 [p1][b1]
Capcom 30-in-1 [p1]
Capcom Barcelona ’92 (J) [!]
Capcom Barcelona ’92 (J) [o1]
Capcom Barcelona ’92 (J) [p1]
Capless Mario and the Bottomless Pit (SMB1 Hack)
Captain America and The Avengers (E)
Captain America and The Avengers (U) [!]
Captain America and The Avengers (U) [b1]
Captain America and The Avengers (U) [b2]
Captain America and The Avengers (U) [b3]
Captain America and The Avengers (U) [o1][t1]
Captain America and The Avengers (U) [o1]
Captain America and The Avengers (U) [o2]
Captain America and The Avengers (U) [T+PorBeta1]
Captain America and The Avengers (U) [t1]
Captain America and The Avengers (U) [t2]
Captain America and The Avengers (U) [t3]
Captain America and The Avengers (U) [t4]
Captain American [p1][!]
Captain Ed (J) [o1]
Captain Ed (J)
Captain Planet and The Planeteers (E) [!]
Captain Planet and The Planeteers (U) [!]
Captain Planet and The Planeteers (U) [b1]
Captain Planet and The Planeteers (U) [b2]
Captain Planet and The Planeteers (U) [o1]
Captain Saver (J) [b1]
Captain Saver (J)
Captain Silver (J) [!]
Captain Silver (J) [b1][o1]
Captain Silver (J) [b1]
Captain Silver (J) [b2]
Captain Silver (J) [hFFE]
Captain SkyHawk (E) [!]
Captain Skyhawk (PC10) [!]
Captain Skyhawk (U) (PRG0) [!]
Captain Skyhawk (U) (PRG0) [o1]
Captain Skyhawk (U) (PRG1) [!]
Captain Tsubasa (J) [!]
Captain Tsubasa (J) [b1]
Captain Tsubasa (J) [b2]
Captain Tsubasa (J) [o1]
Captain Tsubasa (J) [T+Eng1.0_lestat][a1]
Captain Tsubasa (J) [T+Eng1.0_lestat]
Captain Tsubasa (J) [T+Kor_88ktt]
Captain Tsubasa (J) [T-Eng0.35_lestat]
Captain Tsubasa Vol. II (v071103) by RUI (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Argentine Chapter (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Chinese Team Going Forward in Rainstorm (Hack)
captain Tsubasa Vol. II – Club Plus & Fix Edition (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Dong Bang Team (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Dream in World Cup (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Gale of Japan (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – German Chapter IV (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – German Chapter V (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Golden Partners (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Honor of Brazil v2.1 by mazong1123 (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Honor of China (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Kingliness (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Kui Xin Wu (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Nan ge Team (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Orbit of Honor (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Relin Edition v1.1 by mazong1123 (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Relin Edition v1.1 Plus by mazong1123 (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Rixiang Edition (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Road of Heroes (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Road of New King PK Edition (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Round of San Shan (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Royal Medal of Swedish Team by Wingsla (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Running Uruguay (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Snowslide of China (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Snowslide of Japan (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Soar of China (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Super Star Seam (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (Arabic) (Unl) [!]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (Ch) [a1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (Ch) [a2]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (Ch) [a3]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (Ch)
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [!]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b1][o1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b2][o1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b2]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b3][o1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b3]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b4]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [b5]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [h1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [o1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [p1][a1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [p1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Ara_Mahmood S. Lattouf]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Chi20060406_Kanou]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Chi][a1]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Chi]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Eng_hayabusa]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker (J) [T+Spa100%_spctrmxd]
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker by mazong1123 (070220) (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Super Striker [T+Tur_knighTeen87]
Captain Tsubasa Vol. II – To Cleave a Path Toward the World (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Two Brothers Edition (Hack)
Captain Tsubasa Vol. II – Two Stars (Hack)
CardCaptor Sakura (Tower of Druaga Hack) [b1]
CardCaptor Sakura (Tower of Druaga Hack)
CardCaptor Sakura by Mogemogesama (Athena Hack) [a1]
CardCaptor Sakura by Mogemogesama (Athena Hack)
Carnage (SMB1 Hack)
Carnage 2 (Older) (SMB2 Hack)
Carnage 2 (SMB2 Hack)
Carnage 3 (Older) (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Carnage 3 (Older) (SMB3 PRG1 Hack) [b2]
Carnage 3 (Older) (SMB3 PRG1 Hack)
Carnage 3 (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Carnage 3 (SMB3 PRG1 Hack) [a2]
Carnage 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Casino Derby (J)
Casino Kid (U) [!]
Casino Kid (U) [b1]
Casino Kid (U) [o1]
Casino Kid (U) [o2]
Casino Kid 2 (U) [!]
Casino Kid 2 (U) [o1]
Casino Niagara (Vegas Dream Hack)
Castelian (E) [!]
Castelian (U) [!]
Castelian (U) [o1]
Castle Excellent (J) [b1][o1]
Castle Excellent (J) [b1][o2]
Castle Excellent (J) [b1][o3]
Castle Excellent (J) [b1][o4]
Castle Excellent (J) [b1]
Castle Excellent (J) [T+Chi_MS emumax][o1]
Castle Excellent (J) [T+Chi_MS emumax]
Castle Excellent (J) [T-Chi_MS emumax][o1]
Castle Excellent (J) [T-Chi_MS emumax][o2]
Castle Excellent (J) [T-Chi_MS emumax]
Castle Excellent (J)
Castle of Deceit (Bunch) [!]
Castle of Deceit (Bunch) [o1]
Castle of Dragon (U) [!]
Castle of Dragon (U) [b1]
Castle of Dragon (U) [o1]
Castle Quest (J) [!]
Castle Quest (J) [b1]
Castle Quest (J) [b2]
Castle Quest (J) [o1]
Castle VI (Castlevania Hack)
Castlequest (U) [!]
Castlequest (U) [o1]
Castlevania (E) [!]
Castlevania (E) [T+Fre2_Generation IX]
Castlevania (E) [t1]
Castlevania (KC)
Castlevania (PC10) [b1]
Castlevania (PC10)
Castlevania (U) (PRG0) [!]
Castlevania (U) (PRG0) [b1][T+Rus]
Castlevania (U) (PRG0) [b1]
Castlevania (U) (PRG0) [T+Spa1.00_Chilensis][b1]
Castlevania (U) (PRG0) [T+Spa100%_Tanero]
Castlevania (U) (PRG0) [t1]
Castlevania (U) (PRG1) [!]
Castlevania (U) (PRG1) [b1][T+Por]
Castlevania (U) (PRG1) [b1]
Castlevania (U) (PRG1) [o1]
Castlevania (U) (PRG1) [o2]
Castlevania (U) (PRG1) [o3]
Castlevania (U) (PRG1) [o4]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Fre_Akira]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Ger1.00_StarTrans][b1]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Ger1.00_StarTrans]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Ita1.00_Clomax_Dominion]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Por1.00_GTC]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Por100%_EmuNow]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Por100%_TRB]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Por100%_Web Source]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Rus]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Ser_Cole Dog Prevodi]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Spa1.00_Chilensis]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Spa100%_Tanero]
Castlevania (U) (PRG1) [T+Spa_Djt]
Castlevania – Blood Moon (Hack)
Castlevania – Blood Now by Redrum (Hack) [o1]
Castlevania – Blood Now by Redrum (Hack)
Castlevania – Chorus of Mysteries (Castlevania Hack)
Castlevania – Chorus of Mysteries v2 (Castlevania Hack)
Castlevania – Dracula’s Revenge (Hack) [a1]
Castlevania – Dracula’s Revenge (Hack)
Castlevania – Fan Edition (Hack) [a1]
Castlevania – Fan Edition (Hack)
Castlevania – Halloween 98 (Hack)
Castlevania – High Budget Remake by Dr. Mario (Hack) [b1][o1]
Castlevania – High Budget Remake by Dr. Mario (Hack) [b1]
Castlevania – High Budget Remake by Dr. Mario (Hack)
Castlevania – Morgot G (Hack)
Castlevania – Opposing Bloodlines (Hack) [o1]
Castlevania – Opposing Bloodlines (Hack)
Castlevania – Opposing Bloodlines by Redrum (Hack) [o1]
Castlevania – Opposing Bloodlines by Redrum (Hack) [o2]
Castlevania – Opposing Bloodlines by Redrum (Hack)
Castlevania – Orchestra of Despair (Hack)
Castlevania – Orchestra of Despair v2 (Hack)
Castlevania – Skel’s Revenge (Hack) [b1]
Castlevania – Skel’s Revenge (Hack)
Castlevania – Skel’s Revenge v0.9b (Hack) [a1]
Castlevania – Skel’s Revenge v0.9b (Hack)
Castlevania by Inccubus (Akumajou Dracula Hack)
Castlevania by SlainDragon (CV Hack)
Castlevania by Thaddeus (Hack)
Castlevania Extreme V0.42b by Inccubus (Akumajou Dracula Hack)
Castlevania II (Unknown CV2 Hack)
Castlevania II – Simon’s Quest (E) [!]
Castlevania II – Simon’s Quest (E) [b1]
Castlevania II – Simon’s Quest (E) [T+Swe1.0_ATLAS]
Castlevania II – Simon’s Quest (E) [T+Swe1.0_MetalHead]
Castlevania II – Simon’s Quest (KC)
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [!]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b1][o1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b2]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b3]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b4]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b5]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b6]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b7]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b8]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [b9]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [ba]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bb]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bc][o1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bc]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bd][o1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bd][o2]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [bd]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][b1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][b2]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][T+Bra100%_BRGames]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][T+Spa]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][T+Spa_Djt]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1][T-Spa]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o2]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [o3]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Bra100%_BRGames]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Esperanto]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Ger100%_TransX]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Ita1.0_Psyco]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Por1.0_Hexagon]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Rus][a1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Rus]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Spa1.0_SkAnDa]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Spa100%_Chilensis]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Spa100%_Tanero]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Spa]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Spa_Djt]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Swe1.0_MetalHead]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T-Rus]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [T-Spa]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [t1]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [t2]
Castlevania II – Simon’s Quest (U) [t3]
Castlevania II – Trevor’s Quest (CV2 Hack)
Castlevania II – Vengence of Hell (CV2 Hack) [b1][o1]
Castlevania II – Vengence of Hell (CV2 Hack) [b1]
Castlevania II – Vengence of Hell (CV2 Hack)
Castlevania II – Vengence on Hell V1.0d (CV2 Hack)
Castlevania II Opposing Bloodlines (CV2 Hack)
Castlevania II Remix 1 (Hack) [b1]
Castlevania II Remix 2 (Hack) [b1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (E) [!]
Castlevania III – Dracula’s Curse (E) [T+Spa080_toruzz]
Castlevania III – Dracula’s Curse (E) [T-Spa]
Castlevania III – Dracula’s Curse (KC)
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [!]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b1][o1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b2][o1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b2]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b3][o1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b3]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b4]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b5]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [b6]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o2]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o3]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o4]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o5]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o6]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [o7]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Bra100%_BRGames][b1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Bra100%_BRGames]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Por100%_Odin Games]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Rus]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Spa1.0_eduardo_a2j][o1]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Spa1.0_eduardo_a2j]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Spa1.0_Toruzz]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T+Spa_PaladinKnights]
Castlevania III – Dracula’s Curse (U) [T-Spa0.82_Toruzz]
Castlevania Poisonous Offering (CV PRG0 Hack) [b1]
Castlevania Poisonous Offering (CV PRG0 Hack)
Castlevania Poisonous Offering (CV PRG1 Hack)
Castlevania Red Scale (Hack)
Castlevania Remix (CV PRG0 Hack) [a1]
Castlevania Remix (CV PRG0 Hack)
Castlevania Remix (CV PRG1 Hack)
Castlevania Resurrection (Akumajou Densetsu Hack) [o1]
Castlevania Resurrection (Akumajou Densetsu Hack)
Castlevania Retold V1.1 (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Axe Knight’s Shield Fix) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Beta Cross Pickup) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Craptacular Players Edition) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (CV2 Simon Sprites) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Easier Game) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Fixed Tileset) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Original Level 5’s Tileset) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Original Zombies) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Retold V2.0 (Pink-purple Level 2) (CV PRG0 Hack)
Castlevania Shadows (Hack)
Cat Man 3 (Gun.Smoke Hack)
Cat Man 4 (FF1 Hack)
Caveman Games (U) [!]
Caveman Games (U) [b1]
Caveman Games (U) [b2]
Caveman Games (U) [b3]
Caveman Games (U) [b4]
Caveman Games (U) [b5]
Caveman Games (U) [b6]
Caveman Games (U) [o1]
CBMario 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Celebrity Golfing (Golf ’92 Hack)
Censored Mario (Mario Bros Hack) [o1]
Censored Mario (Mario Bros Hack)
Chack ‘n Pop (J) [p1][o1]
Chack ‘n Pop (J) [p1]
Chack ‘n Pop (J)
Chack ‘n Pop 2 (Bomberman Hack)
Challenge of the Dragon (Color Dreams) [!]
Challenge of the Dragon (Color Dreams) [o1]
Challenge of the Dragon (Sachen) [!]
Challenge of the Dragon (Sachen) [U][!]
Challenger (J) [!]
Challenger (J) [b1][o1]
Challenger (J) [b1]
Challenger (J) [b2]
Challenger (J) [p1]
Challenging Lolo (Lolo1 Hack)
Challenging Lolo 2 (Lolo2 Hack)
Championship Bowling (J) [b1]
Championship Bowling (J) [o1]
Championship Bowling (J)
Championship Bowling (U) [!]
Championship Bowling (U) [b1][o1]
Championship Bowling (U) [b1]
Championship Bowling (U) [b2][o1]
Championship Bowling (U) [b2]
Championship Lode Runner (J) [!]
Championship Lode Runner (J) [o1]
Championship Lode Runner (J) [p1][o1]
Championship Lode Runner (J) [p1]
Championship Lode Runner (J) [T+FreFinal_ks151]
Championship Lode Runner Kai (Hack)
Championship Pool (U) [!]
Championship Pool (U) [b1]
Championship Pool (U) [o1]
Championship Rally (E) [!]
Chaos World (Ch) [a1]
Chaos World (Ch)
Chaos World (J) [o1][T+Eng.98f(B)_AGTP]
Chaos World (J) [o1][T-Eng.98f(A)_AGTP]
Chaos World (J) [o1]
Chaos World (J) [T+Eng.98f(B)_AGTP]
Chaos World (J) [T-Eng.6a_AGTP]
Chaos World (J) [T-Eng.98f(A)_AGTP]
Chaos World (J)
Chapolim Adventure (SMB1 Hack)
Cheetah Men II (Active Enterprises) [!p]
Cheetah Men II (Active Enterprises) [b1]
Cheetah Men II (Active Enterprises) [b2]
Cheetah Men II (Active Enterprises) [o1]
Chess Academys (Sachen-JAP) [!]
Chess Academys (Sachen-JAP) [U][!]
Chess v0.0beta by Matrixz (PD)
Chessmaster, The (E) [!]
Chessmaster, The (U) (PRG0) [!]
Chessmaster, The (U) (PRG0) [b1]
Chessmaster, The (U) (PRG0) [b2]
Chessmaster, The (U) (PRG0) [o1]
Chester Field – Ankoku Shin heno Chousen (J) (Beta)
Chester Field – Ankoku Shin heno Chousen (J) [o1]
Chester Field – Ankoku Shin heno Chousen (J) [o2]
Chester Field – Ankoku Shin heno Chousen (J) [T+Eng1.00b_AGTP]
Chester Field – Ankoku Shin heno Chousen (J)
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [!]
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [hM04][b1]
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [hM04][b2]
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [hM04][b3]
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [hM04]
Chibi Maruko-Chan – Uki Uki Shopping (J) [o1]
Chicken Bros (SMB1 Hack)
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [b1][o1]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [b1]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [b2]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [o1]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [o2]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J) [T+Eng_KingMike]
Chiisana Obake – Acchi Socchi Kocchi (J)
Chik Bik Ji Jin – Saam Gwok Ji (CN-20) (Tw) [!]
Chiki Chiki Machine Mou Race (J) [!]
Chiki Chiki Machine Mou Race (J) [t1]
Chiki Chiki Machine Mou Race (J) [t2]
Chiller (AGCI) [!]
Chiller (AGCI) [a1][!]
Chiller (AGCI) [b1][o1]
Chiller (AGCI) [b1][o2]
Chiller (AGCI) [b1]
Chiller (AGCI) [b2]
Chiller (AGCI) [o1]
Chiller (HES) [!]
China Rabbit Baby (Unl) [!]
Chinese Character Demo (PD)
Chinese Checkers (Sachen-JAP) [!]
Chinese Checkers (Sachen-JAP) [U][!]
Chinese Checkers (Sachen-USA) [!]
Chinese Checkers (Sachen-USA) [U][!]
Chinese Kungfu (Sachen-JAP) [!]
Chip & Dale 3 (Unl) [o1]
Chip & Dale 3 (Unl)
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (E) [!]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (E) [T+Fre100%_Terminus]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (PC10) [!]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [!]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [b1]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [b2]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [b3]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [b4]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o1][T+Bra90%_BRGames]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o1][T+Ger1.0_StarTrans]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o1][T+Por1.0_Trans-Center]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o1]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o2][T+Bra90%_BRGames]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o2]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o3]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [o4]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Fre]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Ger1.0_StarTrans]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Por1.0_Trans-Center]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Por90%BRGames]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Rus][o1]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Rus]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (E)
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (Prototype)
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [!]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [b1]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [o1]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [o2]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [T+Rus]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [T+Swe]
Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (U) [t1]
Chip Addiction by Mico1972 (older) (PD) (PAL)
Chip Addiction by Micol972 (PD) (PAL)
Chip to Dale no Daisakusen (J) [!]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [b1]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [b2]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [b3]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [o1]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [p1][!]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [T+Kor_eastwind]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [t1]
Chip to Dale no Daisakusen (J) [t2]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J) [b1]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J) [o1]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J) [t1]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J) [t2]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J) [t3]
Chip to Dale no Daisakusen 2 (J)
Chipi Mario (SMB1 Hack) [b1]
Chitei Senkuu Vazolder (J) [b1]
Chitei Senkuu Vazolder (J) [b2]
Chitei Senkuu Vazolder (J)
Chiyonofuji no Ooichou (J) [!]
Chiyonofuji no Ooichou (J) [b1]
Chiyonofuji no Ooichou (J) [hFFE][p1]
Chocobo DW V0.3 (Dragon Warrior Hack)
Chodius (Gradius Hack)
Chogga (SMB1 Hack)
Choplifter (J) [!]
Choplifter (J) [b1]
Choplifter (J) [hM03][a1]
Choplifter (J) [hM03][o1]
Choplifter (J) [hM03][o2]
Choplifter (J) [hM03][o3]
Choplifter (J) [hM03][o4]
Choplifter (J) [hM03]
Chopper (PD)
Chou Hen (J) (Joy Van)
Chou Hen (J) [p1][b1]
Chou Hen (J) [p1]
Chou-Wakusei Senki – MetaFight (J) [T+Chi]
Chou-Wakusei Senki – MetaFight (J)
Choujikuu Yousai – Macross (J) [!]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [b1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [o1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [o2]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1][o1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1][o2]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1][o3]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1][o4]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1][o5]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p2][o1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [p2]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [T+Chi][a1]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [T+Chi][a2]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [T+Chi]
Choujikuu Yousai – Macross (J) [t1]
Choujikuu Yousai – Macross 7 (Hack)
Choujin – Ultra Baseball (J) [!]
Choujin Ookami Senki – Warwolf (J) [t1]
Choujin Ookami Senki – Warwolf (J) [t2]
Choujin Ookami Senki – Warwolf (J)
Choujin Sentai – Jetman (J) [b1]
Choujin Sentai – Jetman (J) [b2]
Choujin Sentai – Jetman (J) [o1][T+Eng1.00_Magimoogle]
Choujin Sentai – Jetman (J) [o1]
Choujin Sentai – Jetman (J) [T+Eng1.00_Magimoogle]
Choujin Sentai – Jetman (J) [t1]
Choujin Sentai – Jetman (J)
CHR Shrink (PD)
Christmas 2001 Demo for the NES by Chris Covell (PD)
Chu Da D (Ch)
Chu Han Zheng Ba – The War Between Chu & Han (Ch) [b1]
Chu Han Zheng Ba – The War Between Chu & Han (Ch)
Chu Liu Xiang (Ch)
Chubby Cherub (U) [!]
Chubby Cherub (U) [o1]
Chubby Cherub (U) [o2]
Chubby Cherub (U) [o3]
Chubby Cherub (U) [o4]
Chubby Cherub (U) [o5]
Chuugoku Janshi Story – Tonpuu (J) [!]
Chuugoku Janshi Story – Tonpuu (J) [hFFE][b1]
Chuugoku Janshi Story – Tonpuu (J) [T+Chi]
Chuugoku Senseijutsu (J) [o1]
Chuugoku Senseijutsu (J) [p1]
Chuugoku Senseijutsu (J)
Chuugoku Taitei (Sachen)
Chuuka Taisen (J) [b1]
Chuuka Taisen (J) [b2]
Chuuka Taisen (J) [b3]
Chuuka Taisen (J) [b4]
Chuuka Taisen (J) [o1][T+Eng1.00_Ice]
Chuuka Taisen (J) [o1]
Chuuka Taisen (J) [T+Eng1.00_Ice]
Chuuka Taisen (J) [t1]
Chuuka Taisen (J) [t2]
Chuuka Taisen (J) [t3]
Chuuka Taisen (J)
Cikco Charlie (Circus Charlie Hack)
Circle Screen Saver Demo by KZ-S (PD)
Circus Caper (U) [!]
Circus Caper (U) [b1]
Circus Caper (U) [b2]
Circus Caper (U) [b3]
Circus Caper (U) [o1]
Circus Charlie (J) [!]
Circus Charlie (J) [b1][T+Chi_MS emumax][a1]
Circus Charlie (J) [b1][T+Chi_MS emumax]
Circus Charlie (J) [b1][T+Fre1.0_Generation IX]
Circus Charlie (J) [b1][T+Kor_moon]
Circus Charlie (J) [b1][T+Swe1.0_TheTranslator]
Circus Charlie (J) [b1]
Circus Charlie (J) [b2][o1]
Circus Charlie (J) [b2]
Circus Charlie (J) [b3]
Circus Charlie (J) [p1][a1]
Circus Charlie (J) [p1][o1]
Circus Charlie (J) [p1][o2]
Circus Charlie (J) [p1][o3]
Circus Charlie (J) [p1]
Circus Charlie (J) [p2][o1]
Circus Charlie (J) [p2]
Circus Charlie (J) [T+Chi][t1]
Circus Fantasy (Circus Charlie Hack)
Circus Mario (Circus Charlie Hack)
City Adventure Touch – Mystery of Triangle (J) [!]
City Adventure Touch – Mystery of Triangle (J) [b1]
City Adventure Touch – Mystery of Triangle (J) [p1]
City Connection (E)
City Connection (J) [b1]
City Connection (J) [b2]
City Connection (J) [hM00][p1][o1]
City Connection (J) [hM00][p1]
City Connection (J) [hM00]
City Connection (J) [hM03]
City Connection (J)
City Connection (U) [!]
City Connection (U) [b1][o1]
City Connection (U) [b1]
City Connection (U) [o1]
City Connection (U) [o2]
City Connection (U) [o3]
City Connection (U) [o4]
City Connection (U) [o5]
City Connection (U) [T+Chi_MS emumax]
City Connection (U) [T-Chi_MS emumax]
Clash at Demonhead (U) [!]
Clash at Demonhead (U) [b1]
Clash at Demonhead (U) [b2]
Clash at Demonhead (U) [o1]
Clash at Demonhead (U) [o2]
Classic Concentration (U) [!]
Classic Concentration (U) [b1][o1]
Classic Concentration (U) [b1]
Classic Knight (Mario Bros Hack) [o1]
Classic Knight (Mario Bros Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 1 Fixed (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League ’93 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Champ (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Playoffs R1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Playoffs R2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 vXFA (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 vXw0 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 0 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S1 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Playoffs R1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Playoffs R2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 0 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 0v2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League S2 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League Season Unk (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League Season Unk PreSeason 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League Season Unk PreSeason 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Classic Tecmo League Season Unk PreSeason 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Clear VBL Flag Timing Test by Shay Green (15 Sep 2005) (PD)
Cliffhanger (U) [!]
Cliffhanger (U) [b1]
Cliffhanger (U) [o1]
Cliffhanger (U) [T+Rus_magic team]
Clock Skipping Test – Background Enabled on Odd Frames by Shay Green (PD)
Cloud Bros (SMB1 Hack) [o1]
Cloud Bros (SMB1 Hack)
Clu Clu Land (J-AC)
Clu Clu Land (U) (GBA e-Reader)
Clu Clu Land (VS)
Clu Clu Land (W) [!]
Clu Clu Land (W) [b1]
Clu Clu Land (W) [o1]
Clu Clu Land (W) [o2]
Clu Clu Land (W) [o3]
Clu Clu Land (W) [o4]
Clu Clu Land (W) [o5]
Clu Clu Land (W) [o6]
Clu Clu Land (W) [p1]
Clu Clu Land D (J) (FDS Conversion)
Clyde’s Revenge (Pac-Man Hack) [o1]
Clyde’s Revenge (Pac-Man Hack)
CMC 80’s Demo by Chris Covell (PD)
CMC Wavy Demo by Chris Covell (PD)
Coaching Institute of America S1 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Coaching Institute of America S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Cobra Command (J) [!]
Cobra Command (J) [b1]
Cobra Command (J) [b2]
Cobra Command (U) [!]
Cobra Command (U) [b1]
Cobra Command (U) [b2]
Cobra Command (U) [b3]
Cobra Command (U) [o1]
Cobra Command (U) [o2]
Cobra Mission (CN-27) (Ch) [!]
Cobra Triangle (E) [!]
Cobra Triangle (U) [!]
Cobra Triangle (U) [b1][o1]
Cobra Triangle (U) [b1]
Cobra Triangle (U) [o1]
Cocoron (J) [b1]
Cocoron (J) [b2]
Cocoron (J) [o1][T+Eng1.0_Akujin]
Cocoron (J) [o1]
Cocoron (J) [T+Eng1.0_Akujin]
Cocoron (J)
Code Name – Viper (U) [!]
Code Name – Viper (U) [b1]
Code Name – Viper (U) [b2]
Code Name – Viper (U) [b3]
Code Name – Viper (U) [o1]
Code Name – Viper (U) [o2]
Code Name – Viper (U) [T+Por100%_Emuroms]
Code Name – Viper (U) [T+Spa_DJ_Traducciones]
Code Name – Viper (U) [T-Por]
Code Name – Viper – Girl by AmidE (Hack)
Codename 23 (SMB1 Hack)
Coke Head Junkie (Code Name Viper Hack)
Color A Dinosaur (U) [!]
Color A Dinosaur (U) [o1]
Colorful Dragon (Sachen)
Colour Bars Mapper 0 V1.1 by Mark Knibbs (PD)
Colour Bars Mapper 0 V1.2 by Mark Knibbs (PD)
Colour Bars MMC1 V1.2 by Mark Knibbs (PD)
Colours Demo by Chris Covell (PD) [a1]
Colours Demo by Chris Covell (PD)
Columbus – Ougon no Yoake (Ch) [b1]
Columbus – Ougon no Yoake (Ch)
Columbus – Ougon no Yoake (J) [!]
Columbus – Ougon no Yoake (J) [b1][T+Eng2.01_PLTransForce]
Columbus – Ougon no Yoake (J) [b1][T-Eng0.50_XTrans]
Columbus – Ougon no Yoake (J) [b1]
Commando (U) [!]
Commando (U) [b1][o1]
Commando (U) [b1][T+Bra_BRGames]
Commando (U) [b1]
Commando (U) [b2]
Commando (U) [b3]
Commando (U) [b4]
Commando (U) [b5]
Commando (U) [b6]
Commandos (Ch) [f1]
Commandos (Ch)
Conan – The Mysteries of Time (U) [!]
Conan – The Mysteries of Time (U) [o1]
Conan – The Mysteries of Time (U) [o2]
Conflict (J)
Conflict (U) [!]
Conflict (U) [b1][o1]
Conflict (U) [b1]
Conflict (U) [b2]
Conflict (U) [b3]
Conflict (U) [o1]
Conquest of the Crystal Palace (U) [!]
Conquest of the Crystal Palace (U) [b1]
Conquest of the Crystal Palace (U) [b2]
Conquest of the Crystal Palace (U) [o1]
Conquest of the Crystal Palace (U) [T+Fre1.0_Generation IX][b1]
Conquest of the Crystal Palace (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Contra (Beta) [t1][o1]
Contra (Beta) [t1]
Contra (J) [b1]
Contra (J) [b2]
Contra (J) [b3]
Contra (J) [hFFE][b1]
Contra (J) [hFFE][b2]
Contra (J) [hFFE]
Contra (J) [hM04] (PAL)
Contra (J) [hM04]
Contra (J) [o1][T+Eng1.0_MadHacker]
Contra (J) [o1]
Contra (J) [o2]
Contra (J) [p1][T+Eng1.0_MadHacker][o1]
Contra (J) [p1][T+Eng1.0_MadHacker]
Contra (J) [p2][T+Eng1.0_MadHacker][o1]
Contra (J) [p2][T+Eng1.0_MadHacker]
Contra (J) [T+Chi][a1]
Contra (J) [T+Chi]
Contra (J) [T+Chi_MS emumax]
Contra (J) [T+Eng1.0_MadHacker]
Contra (J) [T+Pol1.0_Dr00id88][o1]
Contra (J) [T+Pol1.0_Dr00id88]
Contra (J) [T+Por1.0_Trans-Center]
Contra (J) [T+Por1.12_GTP]
Contra (J) [T+Rus_Chronix]
Contra (J) [T+Spa_Djt]
Contra (J) [T-Chi]
Contra (J) [t1]
Contra (J) [t2]
Contra (J) [t3]
Contra (J) [t4]
Contra (J) [t5]
Contra (J) [t6]
Contra (J) [t7]
Contra (J)
Contra (KC)
Contra (PC10) [b1]
Contra (PC10)
Contra (U) [!]
Contra (U) [o1]
Contra (U) [o2]
Contra (U) [o3]
Contra (U) [o4]
Contra (U) [o5]
Contra (U) [T+Ger1.0_StarTrans]
Contra (U) [T+Por100%_TRB]
Contra (U) [T+Por90%_Groxo]
Contra (U) [T+Por90%_ZeroNet]
Contra (U) [T+Spa100%]
Contra (U) [T+Spa_DJ_Traducciones]
Contra (U) [t1]
Contra (U) [t2]
Contra (U) [t3]
Contra (With +4 Menu) (Unl) [a1]
Contra (With +4 Menu) (Unl) [o1]
Contra (With +4 Menu) (Unl) [t1]
Contra (With +4 Menu) (Unl)
Contra 1993 (Unl)
Contra Fighter (Unl) [U][!]
Contra Fighter (Unl) [U][t1]
Contra Fighter (Unl)
Contra Force (U) [!]
Contra Force (U) [o1]
Contra Force (U) [p1][b1]
Contra Force (U) [p1][o1]
Contra Force (U) [p1][o2]
Contra Force (U) [p1][o3]
Contra Force (U) [p1][T+Rus07a]
Contra Force (U) [p1][t1][o1]
Contra Force (U) [p1][t1]
Contra Force (U) [p1][t2]
Contra Force (U) [p1]
Contra Force (U) [T+Chi_MS emumax][o1]
Contra Force (U) [T+Chi_MS emumax]
Contra Force (U) [T+Pol_Dark Archon]
Contra Force (U) [T+Rus07a]
Contra Force (U) [T+Rus_magic team]
Contra Force (U) [t1]
Contra Force (U) [t2]
Contra Force (U) [t3]
Contra Force (U) [t4]
Contra Force (U) [t5]
Contra Force (U) [t6]
Contra Force (U) [t7]
Contra Spirits (1995) (Unl) [a1]
Contra Spirits (1995) (Unl)
Contra Spirits (1996) (Unl) [!]
Contra Spirits (1996) (Unl) [a1]
Cooey Found Weed (Earthbound Hack)
Cool World (U) [!]
Cool World (U) [b1]
Cool World (U) [b2]
Cool World (U) [o1]
Cool World (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Copper Bars Demo by Quietust (PD) [a1]
Copper Bars Demo by Quietust (PD) [U]
Copper Bars Demo by Quietust (PD)
Cornfed The Monkey Santa’s Last Hope (Megaman V Hack)
Corvette ZR-1 Challenge (E) [!]
Cosmic Epsilon (J) [!]
Cosmic Epsilon (J) [b1]
Cosmic Epsilon (J) [o1]
Cosmic Epsilon (J) [t1]
Cosmic Spacehead (Camerica) (M4)
Cosmic Wars (J) [!]
Cosmic Wars (J) [b1]
Cosmic Wars (J) [b2]
Cosmic Wars (J) [o1]
Cosmic Wars (J) [T+Eng.993_TransBRC]
Cosmo Genesis (J) [o1][T+Eng1.1_AGTP]
Cosmo Genesis (J) [o1]
Cosmo Genesis (J) [o2]
Cosmo Genesis (J) [o3]
Cosmo Genesis (J) [o4]
Cosmo Genesis (J) [T+Eng1.1_AGTP]
Cosmo Genesis (J) [T-Eng1.0_AGTP]
Cosmo Genesis (J)
Cosmo Police Galivan (J) [hFFE][b1]
Cosmo Police Galivan (J) [hFFE][p1]
Cosmo Police Galivan (J) [o1][T+Eng1.00_Jair]
Cosmo Police Galivan (J) [o1]
Cosmo Police Galivan (J) [T+Eng1.00_Jair]
Cosmo Police Galivan (J)
Cosmos Cop (CN-08) (Unl) [!]
Cowboy Kid (U) [!]
Cowboy Kid (U) [o1]
CPU Timing Test by Shay Green (09-14-2006) (PD)
CPU Timing Test by Shay Green (09-19-2006) (PD)
CPU Timing Test by Shay Green (09-20-2006) (PD)
CPUtime (PD)
Crackout (E) [!p]
Crackout (U) (Prototype)
Crap Demo Shooter by Jandar (PD)
Crappy Mario (SMB1 Hack) [a1]
Crappy Mario (SMB1 Hack)
Crash ‘n the Boys – Street Challenge (U) [!]
Crash ‘n the Boys – Street Challenge (U) [b1]
Crash ‘n the Boys – Street Challenge (U) [o1]
Crawlin (PD) [b1]
Crayon Shin-Chan (Ch) [!]
Crayon Shin-Chan – Ora to Poi Poi (J) [b1]
Crayon Shin-Chan – Ora to Poi Poi (J) [T+Eng0.1_Alcy]
Crayon Shin-Chan – Ora to Poi Poi (J)
Crazy Climber (J) [hM15][b1]
Crazy Climber (J) [hM15][b2]
Crazy Climber (J) [hM15][b3]
Crazy Climber (J) [hM15]
Crazy Climber (J)
Crazy Coons in Cloud Land (SMB1 Hack)
Crazy Luigi (SMB1 Hack)
Crazy Luigi!! by Ultimessiah (SMB1 Hack)
Crazy Super Mario Bros 3 (SMB3 PAL Hack) [b1]
Crazy Super Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Creatom (Unl) [!]
Creatom (Unl) [U][!]
Cresent (SMB1 Hack)
Cresent 2 (SMB1 Hack)
Crime Busters (Unl) [!]
Crisis Force (J) [!]
Crisis Force (J) [b1][t1]
Crisis Force (J) [b1]
Crisis Force (J) [hM04][b1]
Crisis Force (J) [hM04][b2]
Crisis Force (J) [hM04]
Crisis Force (J) [T+Chi]
Crisis Force (J) [T+Chi_huanxiang]
Crisis Force (J) [T+Fre1.0_ks151]
Crisis Force (J) [T+Kor_dkny94]
Crisis Force (J) [t1]
Crisis Force (J) [t2]
Crisis Force (J) [t3]
Cross Fire (J) [b1]
Cross Fire (J) [b2]
Cross Fire (J) [b3]
Cross Fire (J) [t1]
Cross Fire (J) [t2]
Cross Fire (J) [t3]
Cross Fire (J) [t4]
Cross Fire (J) [t5]
Cross Fire (J)
Cross Fire (U) (Prototype) [!]
Crystal Mines (Color Dreams) [!]
Crystal Mines (Color Dreams) [b1]
Crystal Mines (Color Dreams) [b2]
Crystal Mines (Color Dreams) [o1]
Crystal Mines (Color Dreams) [o2]
Crystal Mines (Color Dreams) [o3]
Crystal Mines (Color Dreams) [o4]
Crystal Mines (Color Dreams) [o5]
Crystal Mines (Color Dreams) [o6]
Crystalis (Nude Hack) [o1]
Crystalis (Nude Hack)
Crystalis (U) (Prototype) [a1]
Crystalis (U) (Prototype) [o1]
Crystalis (U) (Prototype)
Crystalis (U) [!]
Crystalis (U) [b1]
Crystalis (U) [b2]
Crystalis (U) [b3]
Crystalis (U) [b4]
Crystalis (U) [o1]
Crystalis (U) [o2]
Crystalis (U) [T+Bra1.0_BRGames]
Crystalis (U) [T+Rus1.00_Shedevr]
Cuba War (Guerrilla War Hack)
Cum Fu (Kung Fu Hack) [o1]
Cum Fu (Kung Fu Hack)
Cure for Cancer (Donkey Kong PRG1 Hack) [o1]
Cure for Cancer (Donkey Kong PRG1 Hack)
Cutterblade Megaman by Matrixz (Megaman V Hack)
Cvetnye Linii (R) [!]
Cyber Mario (SMB1 Hack)
Cyberball (U) [!]
Cyberball (U) [b1]
Cyberball (U) [b2]
Cyberball (U) [b3]
Cyberball (U) [b4]
Cyberball (U) [o1]
Cybernoid – The Fighting Machine (U) [!]
Cybernoid – The Fighting Machine (U) [b1]
Cybernoid – The Fighting Machine (U) [b2]
Cybernoid – The Fighting Machine (U) [o1]
Cybernoid – The Fighting Machine (U) [o2]
Cycle Race – Road Man (J) [!]
Cycle Race – Road Man (J) [b1]
Cycle Race – Road Man (J) [b2]
Cycle Race – Road Man (J) [b3]
Cynthi (PD)
D.J. Boy (Unl) [!]
Da Hua Xi You (Ch) [b1]
Da Hua Xi You (Ch) [b2]
Da Hua Xi You (Ch)
Dai Meiro – Meikyuu no Tatsujin (J) [!]
Dai Meiro – Meikyuu no Tatsujin (J) [T+Eng_kingmike]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (Ch) [a1]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (Ch) [a2]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (Ch) [b1]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (Ch)
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [b1]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [o1]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [p1]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [T+Eng.6a_AGTP]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [T+Kor20051106_Project-G]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J) [T+Kor]
Dai-2-Ji – Super Robot Taisen (J)
Daikaijuu Deburas (J) [b1]
Daikaijuu Deburas (J) [b2]
Daikaijuu Deburas (J) [o1]
Daikaijuu Deburas (J) [T+Eng0.30_manipulate]
Daikaijuu Deburas (J)
Daikoukai Jidai (J) [b1]
Daikoukai Jidai (J)
Daiku no Gen San (J) [b1]
Daiku no Gen San (J) [t1]
Daiku no Gen San (J)
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J) [b1]
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J) [b2]
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J) [o1][t1]
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J) [o1]
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J) [t1]
Daiku no Gen San 2 – Akage no Dan no Gyakushuu (J)
Daisenryaku (Ch) [!]
Daisenryaku (Ch) [b1]
Daisenryaku (J) [o1][T+Eng1.0_AGTP]
Daisenryaku (J) [o1]
Daisenryaku (J) [o2]
Daisenryaku (J) [T+Eng1.0_AGTP]
Daisenryaku (J)
Daiva – Imperial of Nirsartia (J) [!]
Daiva – Imperial of Nirsartia (J) [b1]
Daiva – Imperial of Nirsartia (J) [o1]
Daiva – Imperial of Nirsartia (J) [o2]
Daiva – Imperial of Nirsartia (J) [p1]
Dalton McGuinty’s Kids’ Computer Game by RyanVG (M.C. Kids Hack)
Dan’s Stake Demo (Castlevania Hack)
Dan’s Stake Demo PAL (Castlevania Hack)
Dance Aerobics (U) [!]
Dance Aerobics (U) [b1]
Dance Aerobics (U) [o1]
Dance Xtreme – Prima (Unl)
Dancing Blocks (Sachen) [!]
Dancing Blocks (Sachen) [U][!]
Danny Sullivan’s Indy Heat (U) [!]
Danny Sullivan’s Indy Heat (U) [o1]
Dark Cecil Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Dark Cecil Bros (Mario Bros Hack) [o2]
Dark Cecil Bros (Mario Bros Hack)
Dark Lord (J) [o1]
Dark Lord (J) [T+Eng_AGTP]
Dark Lord (J)
Dark Monk (SMB1 Hack) [b1]
Dark X – Wily Strikes Back V1.1 (Megaman II Hack)
Darkman (E) [!]
Darkman (E) [U][!]
Darkman (U) [!]
Darkman (U) [b1]
Darkman (U) [b2]
Darkman (U) [o1]
Darkman (U) [T+Spa100%_spctrmxd]
Darkseed (Unl) [p1][b1]
Darkseed (Unl) [p1]
Darkseed (Unl)
Darkwing Duck (E) [!]
Darkwing Duck (G) [!]
Darkwing Duck (U) (Prototype) [T+Rus]
Darkwing Duck (U) (Prototype)
Darkwing Duck (U) [!]
Darkwing Duck (U) [b1]
Darkwing Duck (U) [b2]
Darkwing Duck (U) [b3]
Darkwing Duck (U) [b4]
Darkwing Duck (U) [o1]
Darkwing Duck (U) [o2]
Darkwing Duck (U) [p1][!]
Darkwing Duck (U) [T+Dut0.99_Little Mac]
Darkwing Duck (U) [T+Fre_Samda Knowe]
Darkwing Duck (U) [T+Ger.99]
Darkwing Duck (U) [T+Gre0.80_IronKitos,Giama,Lugia_13gr]
Darkwing Duck (U) [T+Ita1.0_Psyco]
Darkwing Duck (U) [T+Por100%_Trans-Center]
Darkwing Duck (U) [T+Por70%_Aeris]
Darkwing Duck (U) [T+Rus2003_MasterZ][a1]
Darkwing Duck (U) [T+Rus2003_MasterZ]
Darkwing Duck (U) [T+Rus]
Darkwing Duck (U) [T+Spa100_PaladinKnights]
Darkwing Duck (U) [T+Spa_Djt]
Darkwing Duck (U) [T-Rus2002_MasterZ]
Darkwing Duck (U) [t1][o1]
Darkwing Duck (U) [t1]
Darkwing Duck (U) [t2]
Darkwing Duck (U) [t3]
Darkwing Duck (U) [t4]
Darkwing Duck 2 (Unl) [p1][!]
Darkwing Duck 2 (Unl) [p2][!]
Darkwing Duck 2 (Unl) [p2][o1]
Dash Galaxy in the Alien Asylum (U) [!]
Dash Galaxy in the Alien Asylum (U) [b1]
Dash Galaxy in the Alien Asylum (U) [o1]
Dash Yarou (J) [b1]
Dash Yarou (J) [o1]
Dash Yarou (J)
Datach – Battle Rush – Build Up Robot Tournament (J)
Datach – Crayon Shin Chan – Ora to Poi Poi (J)
Datach – Dragon Ball Z – Gekitou Tenkaichi Budou Kai (J)
Datach – J League Super Top Players (J)
Datach – SD Gundam – Gundam Wars (J)
Datach – Ultraman Club – Supokon Fight! (J) [o1]
Datach – Ultraman Club – Supokon Fight! (J)
Datach – Yuu Yuu Hakusho – Bakutou Ankoku Bujutsu Kai (J) [hM16]
Datach – Yuu Yuu Hakusho – Bakutou Ankoku Bujutsu Kai (J)
Datsugoku (J) [hFFE][b1]
Datsugoku (J) [hFFE][b2]
Datsugoku (J) [hFFE][p1][b1]
Datsugoku (J) [hFFE][p1]
Datsugoku (J) [p1][!]
Datsugoku (J) [t1]
Datsugoku (J) [t2]
Datsugoku (J)
Dave Warrior (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dave Warrior (Dragon Warrior Hack)
Day Dreamin’ Davey (U) [!]
Day Dreamin’ Davey (U) [b1]
Day Dreamin’ Davey (U) [b2]
Day Dreamin’ Davey (U) [b3]
Day Dreamin’ Davey (U) [b4]
Day Dreamin’ Davey (U) [b5]
Day Dreamin’ Davey (U) [o1]
Days of Thunder (E) [!]
Days of Thunder (U) [!]
Days of Thunder (U) [o1]
Dead Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack) [o1]
Dead Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack)
Dead Double Dragon Twins (DD2 Hack) [o1]
Dead Double Dragon Twins (DD2 Hack)
Dead or Alive (SMB1 Hack)
Deadline Console Invitation Intro (PD)
Deadly Towers (U) [!]
Deadly Towers (U) [b1]
Deadly Towers (U) [o1]
Dear, My Memory… by Sinzan (SMB1 Hack)
Death Dodge Ball (Super Dodge Ball Hack) [o1]
Death Dodge Ball (Super Dodge Ball Hack)
Death Marcher (River City Ransom Hack)
Death Race (AGCI) [!]
Death Race (AGCI) [o1]
Deathbots (AVE) (V1.0) [!]
Deathbots (AVE) (V1.1) [!]
Deathbots (AVE) (V1.1) [o1]
Debate Dude (Dragon Warrior Hack)
Deblock (J) [b1]
Deblock (J) [o1]
Deblock (J)
Decathlon (Unl)
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [!]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [b1]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [b2]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [o1][T+Eng1.0_Dragoon-X]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [o1]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [o2]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [T+Eng0.1_OffCourse]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [T+Eng1.0_Dragoon-X]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [T-Eng][a1]
Deep Dungeon 4 – Kuro no Youjutsushi (J) [T-Eng]
Deep Dungeon III – Yuushi heno Tabi (J) [!]
Deep Dungeon III – Yuushi heno Tabi (J) [hFFE]
Deep Dungeon III – Yuushi heno Tabi (J) [hM02]
Deep Dungeon III – Yuushi heno Tabi (J) [o1]
Deep Dungeon III – Yuushi heno Tabi (J) [T+Eng_SSX]
Defender II (U) [!]
Defender II (U) [b1]
Defender II (U) [b2]
Defender II (U) [o1]
Defender II (U) [o2]
Defender II (U) [o3]
Defender II (U) [o4]
Defender II (U) [o5]
Defender II (U) [o6]
Defender II (U) [o7]
Defender II (U) [o8]
Defender II (U) [o9]
Defender of the Crown (E) [!]
Defender of the Crown (F) [!]
Defender of the Crown (U) [!]
Defender of the Crown (U) [b1][o1]
Defender of the Crown (U) [b1]
Defender of the Crown (U) [b2]
Defender of the Crown (U) [b3]
Defender of the Crown (U) [o1]
Defender of the Crown (U) [o2]
Defender of the Crown (U) [o3]
Defenders of Dynatron City (U) [!]
Defenders of Dynatron City (U) [b1]
Defenders of Dynatron City (U) [b2]
Defenders of Dynatron City (U) [o1]
Deformed Bros (SMB1 Hack)
Deja Vu (J) [!]
Deja Vu (Sw) [b1]
Deja Vu (Sw) [b2]
Deja Vu (Sw)
Deja Vu (U) [!]
Deja Vu (U) [b1]
Deja Vu (U) [b2]
Deja Vu (U) [o1]
Demo 1 by zgh4000 (2006-03) (PD)
Demo 2 by zgh4000 (2006-03) (PD)
Demo 3 by zgh4000 (2006-07-26) (PD)
Demo Boy 2 (Unl)
Demo3 for Mapper 5 (PD)
Demogorgon Monk (Ch) [b1]
Demogorgon Monk (Ch)
Demon Dug 2 (Dig Dug II Hack)
Demon Sword (U) [!]
Demon Sword (U) [b1][T+Chi]
Demon Sword (U) [b1][T+Chi_MS emumax]
Demon Sword (U) [b1][T-Chi_MS emumax]
Demon Sword (U) [b1]
Demon Sword (U) [b2]
Demon Sword (U) [b3]
Demon Sword (U) [b4]
Demon Sword (U) [o1]
Demonbike (Excitebike Hack) [o1]
Demonbike (Excitebike Hack)
Dengeki – Big Bang! (J) [!]
Dengeki – Big Bang! (J) [b1]
Dengeki – Big Bang! (J) [o1]
Densetsu no Kishi – Elrond (J) [!]
Densetsu no Kishi – Elrond (J) [b1]
Derby Stallion – Zenkoku Han (J) [!]
Derby Stallion – Zenkoku Han (J) [b1]
Derby Stallion – Zenkoku Han (J) [b2]
Derby Stallion – Zenkoku Han (J) [o1]
Desert Commander (U) [!]
Desert Commander (U) [b1]
Desert Commander (U) [b2]
Desert Commander (U) [o1]
Desert Commander (U) [o2]
Desert Commander (U) [o3]
Desert Commander (U) [o4]
Destination Earthstar (U) [!]
Destination Earthstar (U) [o1]
Destiny of an Emperor (U) [!]
Destiny of an Emperor (U) [o1]
Destiny of an Emperor (U) [o2]
Destiny of an Emperor (U) [o3]
Destructive Dan 3 (Megaman III Hack)
Devil Hunter Yohko Dithering Demo by Chris Covell (PD)
Devil Man (J) [b1]
Devil Man (J) [b2]
Devil Man (J) [o1]
Devil Man (J)
Devil World (E) [!]
Devil World (E) [T+Fre1.0_ks151]
Devil World (J) [!]
Devil World (J) [b1]
Devil World (J) [h1]
Devil World (J) [o1]
Devil World (J) [p1][o1]
Devil World (J) [p1]
Dezaemon (J) [!]
Dezaemon (J) [o1][T+Eng1.1_AGTP]
Dezaemon (J) [o1]
Dezaemon (J) [T+Eng.01_Lagomorph]
Dezaemon (J) [T+Eng1.1_AGTP]
Dezaemon (J) [T-Eng.99AltFont_AGTP]
Dezaemon (J) [T-Eng.99_AGTP]
Dezaemon (J) [T-Eng0.6a_AGTP][b1]
Di 4 Ci – Ji Qi Ren Dai Zhan (Ch)
Di Dao Zhan (Ch)
Diablo (NJ037) (Ch)
Dian Shi Ma Li (Ch) [b1][o1]
Dian Shi Ma Li (Ch) [b1]
Dian Shi Ma Li (Ch) [b2][o1]
Dian Shi Ma Li (Ch) [b2]
Dian Shi Ma Li (Ch) [b3]
Dian Shi Ma Li (Ch)
Dick & Milk (Nuts & Milk Hack) [o1]
Dick & Milk (Nuts & Milk Hack)
Dick Dug (Dig Dug Hack) [o1]
Dick Dug (Dig Dug Hack) [o2]
Dick Dug (Dig Dug Hack)
Dick Kids (M.C. Kids Hack)
Dick Tracy (U) [!]
Dick Tracy (U) [o1]
Dick Tracy (U) [T+Fre_Rosetta]
Dick Tracy (U) [T+Rus_magic team]
Die Hard (E) [!]
Die Hard (J) [b1]
Die Hard (J) [o1]
Die Hard (J)
Die Hard (U) [!]
Die Hard (U) [o1]
Diffusion Chamber by Michael Martin (PD)
Dig Dug (J) [!]
Dig Dug (J) [b1][T+Spa_PaladinKnights]
Dig Dug (J) [b1]
Dig Dug (J) [o1][T+Spa_PaladinKnights]
Dig Dug (J) [o1]
Dig Dug (J) [o2]
Dig Dug (J) [o3]
Dig Dug (J) [p1][b1][o1]
Dig Dug (J) [p1][b1]
Dig Dug (J) [T+Chi_MS emumax]
Dig Dug (J) [T+Gre]
Dig Dug (J) [T+Spa_PaladinKnights]
Dig Dug (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Dig Dug (J) [T-Chi_MS emumax]
Dig Dug II (J) [!]
Dig Dug II (J) [b1][o1]
Dig Dug II (J) [b1]
Dig Dug II (J) [o1]
Dig Dug II (J) [o2]
Dig Dug II (J) [p1]
Dig Dug II – Trouble in Paradise (U) [!]
Dig Dug II – Trouble in Paradise (U) [b1]
Dig Dug II – Trouble in Paradise (U) [o1]
Dig Dug III (Hottaaman no Chitei Tanken Hack)
Digger – The Legend of the Lost City (U) [!]
Digger – The Legend of the Lost City (U) [b1]
Digger – The Legend of the Lost City (U) [b2]
Digger – The Legend of the Lost City (U) [o1]
Digger T. Rock – The Legend of the Lost City (E) [!]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [!]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [b1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [b2]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [b3]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [hM04][b1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [hM04][b2]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [hM04][b3]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [hM04][o1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [hM04]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei (J) [o1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [!]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [a1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [h1][o1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [h1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [h2]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [hFFE][b1]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [hFFE]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [hM04]
Digital Devil Monogatari – Megami Tensei II (J) [o1]
Digital Dragon (Ch) [!]
Digital Dragon (Ch) [b1]
Dikki Painguin – TKO for the Third Reich (PD)
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [!]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [b1]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [b2]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [b3]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [b4]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [o1]
Dirty Harry – The War Against Drugs (U) [o2]
Disable NMI Timing Test by Shay Green (6 Nov 2005) (PD)
Dishonor Thy Father (CV2 Hack)
Dismembered Mario (SMB1 Hack)
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [!]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [b1]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [o1][T+Rus]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [o1]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [o2][T+Rus]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [o2]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [o3]
Dizzy The Adventurer (Camerica) (Aladdin) [T+Pol]
DMC Test Program v1.0 by Memblers (PD)
DMC Test Program v1.1 by Memblers (PD)
Doctor PC Jr. – Xue Si Dian Nao (Ch) [a1]
Doctor PC Jr. – Xue Si Dian Nao (Ch)
Doctor PC Jr. – Xue Si Dian Nao (Part 1) (Ch)
Doctor PC Jr. – Xue Si Dian Nao (Part 2) (Ch)
Doki Doki Panic (FDS Conversion)
Doki Doki Panik! by MB Hacks (SMB2 Hack)
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [!]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b1][o1][T+Eng1.1_NoTalent]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b1][o1]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b1][T+Eng1.1_NoTalent]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b1][T-Eng1.0_NoTalent]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b1]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [b2]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [hFFE]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [T+Eng1.0_Vice]
Doki! Doki! Yuuenchi (J) [T+Eng1.1_No_Talent]
Dokuganryuu Masamune (J) [!]
Dokuganryuu Masamune (J) [b1]
Dokuganryuu Masamune (J) [h1][o1]
Dokuganryuu Masamune (J) [h1]
Dokuganryuu Masamune (J) [hFFE][b1]
Dokuganryuu Masamune (J) [hFFE]
Dokuganryuu Masamune (J) [o1]
Dokuiri Kiken – Tabetara Shinu de by Rinkaku (Paperboy Hack)
Domkey Kong (Tiny Toon Adventures) [p1][!]
Don Doko Don (J) [o1]
Don Doko Don (J) [t1]
Don Doko Don (J) [t2]
Don Doko Don (J)
Don Doko Don 2 (J) [o1]
Don Doko Don 2 (J) [t1]
Don Doko Don 2 (J) [t2]
Don Doko Don 2 (J) [t3]
Don Doko Don 2 (J)
Donald Duck (J) [b1]
Donald Duck (J) [b2]
Donald Duck (J) [o1]
Donald Duck (J)
Donald Land (J) [b1]
Donald Land (J) [hFFE]
Donald Land (J) [o1]
Donald Land (J)
Donald Magic (BurgerTime Hack)
Dong Dong Nao II – Guo Zhong Ying Wen (Middle School English II) (Sachen)
Dong Fang de Chuan Shuo – The Hyrule Fantasy (Ch) [b1]
Dong Fang de Chuan Shuo – The Hyrule Fantasy (Ch)
Donkey Kong (J) (PRG0) [!]
Donkey Kong (J-AC)
Donkey Kong (U) (GBA e-Reader)
Donkey Kong (U) (PRG1) [!]
Donkey Kong (U) (PRG1) [b1]
Donkey Kong (U) (PRG1) [b2]
Donkey Kong (U) (PRG1) [b3]
Donkey Kong (U) (PRG1) [o1]
Donkey Kong (U) (PRG1) [o2]
Donkey Kong (U) (PRG1) [o3]
Donkey Kong (U) (PRG1) [o4]
Donkey Kong (U) (PRG1) [p1][o1]
Donkey Kong (U) (PRG1) [p1]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Bra100%_BRGames][o1]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Bra100%_BRGames]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Chi_MS emumax]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Gre1.0_Lugia_13gr]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Nor1.00_Just4fun]
Donkey Kong (U) (PRG1) [T+Spa_PaladinKnights]
Donkey Kong 2 (Nuts & Milk Hack) [a1]
Donkey Kong 2 (Nuts & Milk Hack)
Donkey Kong 2 Demo Ver.5 (Nuts & Milk Hack)
Donkey Kong 3 (U) (GBA e-Reader)
Donkey Kong 3 (U) [!]
Donkey Kong 3 (U) [b1]
Donkey Kong 3 (U) [b2]
Donkey Kong 3 (U) [o1]
Donkey Kong 3 (U) [o2]
Donkey Kong 3 (U) [o3]
Donkey Kong 3 (U) [p1][o1]
Donkey Kong 3 (U) [p1]
Donkey Kong 3 (U) [T+Chi_MS emumax]
Donkey Kong Classics (U) [!]
Donkey Kong Classics (U) [o1]
Donkey Kong Classics (U) [o2]
Donkey Kong Classics (U) [o3]
Donkey Kong Classics (U) [o4]
Donkey Kong Country 4 (Unl) [!]
Donkey Kong Ebola (Donkey Kong 3 Hack) [o1]
Donkey Kong Ebola (Donkey Kong 3 Hack) [o2]
Donkey Kong Ebola (Donkey Kong 3 Hack)
Donkey Kong Jr. (GC)
Donkey Kong Jr. (J) (PRG0) [!]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [!]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [b1][o1]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [b1]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [o1]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [o2]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [o3]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [p1][o1]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [p1]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [T+Chi_MS emumax]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [T+Por100%_Polly]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [T+Spa99%_Emu4ever]
Donkey Kong Jr. (JU) (PRG1) [T+Spa]
Donkey Kong Jr. (U) (GBA e-Reader)
Donkey Kong Jr. + Jr. Lesson (J)
Donkey Kong Jr. Math (U) [!]
Donkey Kong Jr. Math (U) [o1]
Donkey Kong Jr. Math (U) [o2]
Donkey Kong Jr. no Sansuu Asobi (J) [o1]
Donkey Kong Jr. no Sansuu Asobi (J)
Donkey Kong Jr. no Sansuu Asobi (J-AC)
Door Door (J) [!]
Door Door (J) [b1]
Door Door (J) [b2]
Door Door (J) [b3]
Door Door (J) [b4]
Door Door (J) [b5]
Door Door (J) [b6]
Door Door (J) [p1][o1]
Door Door (J) [p1]
Dora Bros (Mario Bros Hack)
DoraeBomb by Rinkaku (Bomberman Hack) [o1]
DoraeBomb by Rinkaku (Bomberman Hack)
Doraemon (Ch) [b1]
Doraemon (Ch)
Doraemon (J) (PRG0) [!]
Doraemon (J) (PRG0) [b1]
Doraemon (J) (PRG0) [hM15][T+Eng1.1_Neokid]
Doraemon (J) (PRG0) [hM15]
Doraemon (J) (PRG0) [o1]
Doraemon (J) (PRG0) [o2]
Doraemon (J) (PRG0) [o3]
Doraemon (J) (PRG0) [o4]
Doraemon (J) (PRG0) [p1]
Doraemon (J) (PRG0) [p2]
Doraemon (J) (PRG0) [p3]
Doraemon (J) (PRG0) [t1]
Doraemon (J) (PRG1) [!]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [!]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [o1][T+Eng1.0_WakdHacks]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [o1]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [o2][T+Eng1.0_WakdHacks]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [o2]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [o3]
Doraemon – Giga Zombie no Gyakushuu (J) [T+Eng1.0_WakdHacks]
Doraemon World 3 by Kiku (Doraemon Hack)
Double Crossing – Forbidden Four Multicart Demo (Menu) (Unl)
Double Dare (U) [!]
Double Dare (U) [o1]
Double Dragon (E) [!]
Double Dragon (E) [T+Fre]
Double Dragon (J) (Beta)
Double Dragon (J) [hFFE]
Double Dragon (J) [t1]
Double Dragon (J)
Double Dragon (Nude Hack) [o1]
Double Dragon (Nude Hack)
Double Dragon (PC10) [b1]
Double Dragon (PC10)
Double Dragon (U) [!]
Double Dragon (U) [b1][o1]
Double Dragon (U) [b1]
Double Dragon (U) [b2][T+Ger1.00_StarTrans]
Double Dragon (U) [b2]
Double Dragon (U) [b3]
Double Dragon (U) [o1]
Double Dragon (U) [o2]
Double Dragon (U) [o3]
Double Dragon (U) [T+Bra1.1_BRGames]
Double Dragon (U) [T+Chi][o1]
Double Dragon (U) [T+Chi]
Double Dragon (U) [T+Chi_Foyi][o1]
Double Dragon (U) [T+Chi_Foyi]
Double Dragon (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
Double Dragon (U) [t1]
Double Dragon (U) [t2]
Double Dragon (U) [t3]
Double Dragon – Arcade Fix by iamstillhiro1112 (Hack)
Double Dragon – Easy Type (Hack)
Double Dragon – Hard Type (Hack)
Double Dragon – RCR Edition V0.5a (Hack)
Double Dragon by EmuWorld (Hack) [o1]
Double Dragon by EmuWorld (Hack)
Double Dragon II – Boss Edition by shinwa (Hack) [o1]
Double Dragon II – Boss Edition by shinwa (Hack) [o2]
Double Dragon II – Boss Edition by shinwa (Hack)
Double Dragon II – The Revenge (E) [!]
Double Dragon II – The Revenge (J) [o1][T+Chi]
Double Dragon II – The Revenge (J) [o1]
Double Dragon II – The Revenge (J) [p1]
Double Dragon II – The Revenge (J) [T+Chi]
Double Dragon II – The Revenge (J) [T+Chi_madcell]
Double Dragon II – The Revenge (J) [T-Chi20060804-partial_madcell][t1]
Double Dragon II – The Revenge (J) [T-Chi20060804-partial_madcell]
Double Dragon II – The Revenge (J) [t1]
Double Dragon II – The Revenge (J)
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG0) [!]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [!]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [b1]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [b2]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [b3]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [b4]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [h1]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [o1]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [o2]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [T+Fre]
Double Dragon II – The Revenge (U) (PRG1) [t1]
Double Dragon II – The Revenge by KRIZAL (Hack)
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [!]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [h1]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [o1]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [p1]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [T+Kor]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [t1]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [t2]
Double Dragon III – The Rosetta Stone (J) [t3]
Double Dragon III – The Sacred Stones (E) [!]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [!]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b1][o1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b2][o1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b2]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b3]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b4]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [b5]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [o1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [o2]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Bra1.1_BRGames]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Chi][o1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Chi]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Fre]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Fre_terminus+Generation IX]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [T+Spa1.0_Chilensis]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [t1]
Double Dragon III – The Sacred Stones (U) [t2]
Double Dragon IV (Unl)
Double Dragon Jimmy Edition (Hack)
Double Dribble (E) [!]
Double Dribble (PC10) [b1]
Double Dribble (PC10)
Double Dribble (U) (PRG0) [!]
Double Dribble (U) (PRG0) [b1]
Double Dribble (U) (PRG0) [b2]
Double Dribble (U) (PRG0) [o1]
Double Dribble (U) (PRG0) [o2]
Double Dribble (U) (PRG0) [o3]
Double Dribble (U) (PRG0) [o4]
Double Dribble (U) (PRG0) [p1]
Double Dribble (U) (PRG1) [!]
Double Dribble (U) (PRG1) [b1]
Double Moon Densetsu (J) [o1]
Double Moon Densetsu (J) [T+EngBeta4_Kiwibonga]
Double Moon Densetsu (J) [T-EngBeta]
Double Moon Densetsu (J)
Double Strike (AVE) (V1.0) [!]
Double Strike (AVE) (V1.1) [!]
Double Strike (AVE) (V1.1) [b1]
Double Strike (AVE) (V1.1) [b2]
Double Strike (AVE) (V1.1) [o1]
Dough Boy (J) [!]
Dough Boy (J) [b1]
Dough Boy (J) [o1]
Dough Boy (J) [o2]
Dough Boy (J) [p1]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [o1][T+Chi1.0_Poe]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [o1]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [o2]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [T+Chi1.0_Poe]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [T+Eng.15_Disconnected]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [T+Kor][a1]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J) [T+Kor]
Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku – Soreyuke Daiundoukai (J)
Downtown – Nekketsu Monogatari (J) [o1]
Downtown – Nekketsu Monogatari (J) [T+Chi]
Downtown – Nekketsu Monogatari (J) [T+Chi_AirTeam]
Downtown – Nekketsu Monogatari (J)
Downtown – Nekketsu Monogatari Girl Version (Hack)
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J) [b1]
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J) [o1][T+Eng1.0_TechnosSamuraiTeam]
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J) [o1]
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J) [T+Eng1.0_TechnosSamuraiTeam][a1]
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J) [T+Eng1.0_TechnosSamuraiTeam]
Downtown Special – Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! (J)
Dr Web (R) [!]
Dr Web 2 (R) [!]
Dr. Blario (Dr. Mario Hack)
Dr. Chaos (U) [!]
Dr. Chaos (U) [b1]
Dr. Chaos (U) [o1]
Dr. Dadio (Dr. Mario Hack)
Dr. Fred (Dr. Mario Hack)
Dr. Hatio V1.0 by Scoutboy (Dr. Mario Hack) [a1]
Dr. Hatio V1.0 by Scoutboy (Dr. Mario Hack)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (U) [!]
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (U) [b1]
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (U) [b2]
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (U) [o1]
Dr. Manson (Dr. Mario Hack)
Dr. Maria (Dr. Mario Hack)
Dr. Mario (E) [!]
Dr. Mario (E) [b1]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [!]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b1]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b2]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b3]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b4]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b5]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b6]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b7]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [b8]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o1][T+Spa_PaladinKnights]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o1]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o2]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o3]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o4]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o5]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o6]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o7]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o8]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [o9]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Bra1.0_BRGames]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Chi][b1]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Chi]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Jap]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Por100%_Altieres]
Dr. Mario (JU) (PRG0) [T+Spa_PaladinKnights]
Dr. Mario (JU) (PRG1) [!]
Dr. Mario (PC10) [b1]
Dr. Mario (PC10)
Dr. Mario (VS)
Dr. Mario by Rinkaku (Hack)
Dr. Mario Crystal Clear (Dr. Mario Hack)
Drac’s Night Out (U) (Prototype) [!]
Drac’s Night Out (U) (Prototype) [o1]
Dragon Ball (E) (PRG0)
Dragon Ball (E) (PRG1) [!]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [!]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [b1]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [b2]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [b3]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [hFFE]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [o1]
Dragon Ball – Dai Maou Fukkatsu (J) [T+Kor_88ktt]
Dragon Ball – Dragon Mystery (Hack)
Dragon Ball – Dragon Tricks (Hack)
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [!]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [b1][o1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [b1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hFFE][b1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15][b1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15][b2]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15][b3]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15][b4]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15][T-Eng]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM15]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM16][b1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM16][b2]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM16]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b2]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b3]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b4]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b5]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b6]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][b7]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][o1][T+Eng1.11_TransBRC]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][o1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][T+Eng1.11_TransBRC][a1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][T+Eng1.11_TransBRC]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][T+Por1.00_TransBRC+CBT]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][T+Por95%_CBT]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34][T-Eng1.0_TransBRC]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [hM34]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [o1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [o2]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [p1]
Dragon Ball – Shen Long no Nazo (J) [T+Eng]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [!]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [a1][T+Eng0.15_Dodgy]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [a1]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [hFFE][b1]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [hFFE]
Dragon Ball 3 – Gokuu Den (J) [T+Kor_88ktt]
Dragon Ball Party [p1][!]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [!]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [b1]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [b2]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [b3]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [o1]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [p1][T+Por100]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [p1]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Eng0.47_Eigo ni Yakusu Productions]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Eng1.01_RedComet]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Eng1.1]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Kor20060719_88ktt]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Por100%_RaphFS]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Por45%_Tradu-Roms]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T+Spa_PaladinKnights]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Eng0.50_TransBRC]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Eng0.99_RedComet]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Eng1.00_RedComet]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Eng]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Kor_88ktt]
Dragon Ball Z – Kyoushuu! Saiya Jin (J) [T-Spa]
Dragon Ball Z – Super Butouden 2 (Unl) [b1]
Dragon Ball Z – Super Butouden 2 (Unl) [hM04]
Dragon Ball Z – Super Butouden 2 (Unl) [T+Chi_Sky league+Yuliangmax]
Dragon Ball Z – Super Butouden 2 (Unl)
Dragon Ball Z 5 (Ch)
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (Ch)
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (J) [!]
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (J) [b1]
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (J) [o1]
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (J) [T+Eng0.05_Saiya]
Dragon Ball Z Gaiden – Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (J) [T+Kor_88ktt]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (Ch)
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [!]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [b1]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [hFFE][p1][b1]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [hFFE][p1]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [o1]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [T+Eng0.35_Omniverse]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [T+Eng0.70_Saiya]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [T+Kor_88ktt]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [T+Spa70%_PaladinKnights]
Dragon Ball Z II – Gekishin Freeza!! (J) [t1]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [!]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [hFFE][p1][b1]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [hFFE][p1][b2]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [hFFE][p1][b3]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [hFFE][p1][b4]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [hFFE][p1]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [o1]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [T+Eng]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [T+Eng_Twilight]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [T+Ger010]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [T+Ger10%_Sven Rech]
Dragon Ball Z III – Ressen Jinzou Ningen (J) [T+Spa70%_PaladinKnights]
Dragon Ball Z IV (Unl) [U][!]
Dragon Ball Z Super (Ch) [f1]
Dragon Buster (J) [!]
Dragon Buster (J) [b1]
Dragon Buster (J) [h1]
Dragon Buster (J) [o1]
Dragon Buster (J) [T+Fre1.0_ks151]
Dragon Buster II – Yami no Fuuin (J) [!]
Dragon Buster II – Yami no Fuuin (J) [b1]
Dragon Buster II – Yami no Fuuin (J) [o1]
Dragon Buster II – Yami no Fuuin (J) [T+Eng1.0_PentarouZero]
Dragon Destiny V0.12 (Destiny of an Emperor Hack) [o1]
Dragon Destiny V0.12 (Destiny of an Emperor Hack)
Dragon Fighter (J) [o1]
Dragon Fighter (J) [t1]
Dragon Fighter (J) [t2]
Dragon Fighter (J)
Dragon Fighter (U) [!]
Dragon Fighter (U) [b1]
Dragon Fighter (U) [o1]
Dragon Fighter (U) [o2]
Dragon Mario Bros (SMB1 Hack)
Dragon Ninja (J) [!]
Dragon Ninja (J) [b1]
Dragon Ninja (J) [o1]
Dragon Ninja (J) [p1][!]
Dragon Ninja (J) [T+Chi_MS emumax]
Dragon Pervert by Spooky Kids (Dragon Warrior Hack) [a1][o1]
Dragon Pervert by Spooky Kids (Dragon Warrior Hack) [a1]
Dragon Pervert by Spooky Kids (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dragon Pervert by Spooky Kids (Dragon Warrior Hack)
Dragon Pervert by Spooky Kids (Older) (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dragon Pervert by Spooky Kids (Older) (Dragon Warrior Hack)
Dragon Power (U) [!]
Dragon Power (U) [b1]
Dragon Power (U) [b2]
Dragon Power (U) [o1]
Dragon Quest (J) [!]
Dragon Quest (J) [b1][o1]
Dragon Quest (J) [b1][o2]
Dragon Quest (J) [b1]
Dragon Quest (J) [b2]
Dragon Quest (J) [b3]
Dragon Quest (J) [T+Chi90%_ROMQUEST][b1]
Dragon Quest (J) [T+Chi90%_ROMQUEST][o1][b1]
Dragon Quest 34 (DQ3 Hack) [o1]
Dragon Quest 34 (DQ3 Hack)
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [!]
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [b1]
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [b2]
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [f1]
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [f2]
Dragon Quest II – Akuryou no Kamigami (J) [o1]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [!]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [hM02][o1]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [hM02][o2]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [hM02][o3]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [hM02][o4]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [hM02]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [o1]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG0) [T+Eng0.0111_Spinner_8]
Dragon Quest III – Soshite Densetsu e… (J) (PRG1) [!]
Dragon Quest IV (Unl) [b1]
Dragon Quest IV (Unl)
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [!]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [b1]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [b2]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [b3]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [b4]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [hFFE]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [o1]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [o2]
Dragon Quest IV – Michibikareshi Monotachi (J) (PRG1) [o3]
Dragon Quest IV Mayuge V1.0 (DQ4 Hack)
Dragon Quest VIII (ES-1077) (Ch) [!]
Dragon Scroll – Yomigaerishi Maryuu (J) [!]
Dragon Scroll – Yomigaerishi Maryuu (J) [hFFE][a1]
Dragon Scroll – Yomigaerishi Maryuu (J) [hFFE][b1]
Dragon Scroll – Yomigaerishi Maryuu (J) [hFFE]
Dragon Scroll – Yomigaerishi Maryuu (J) [o1]
Dragon Slayer 4 – Drasle Family (J) [!]
Dragon Slayer 4 – Drasle Family (J) [b1]
Dragon Slayer 4 – Drasle Family (J) [b2]
Dragon Slayer 4 – Drasle Family (J) [b3]
Dragon Slayer 4 – Drasle Family (J) [T+Chi]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [!]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [b1]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [hFFE]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [hM04]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [o1]
Dragon Spirit – Aratanaru Densetsu (J) [t1]
Dragon Spirit – The New Legend (U) [!]
Dragon Spirit – The New Legend (U) [o1]
Dragon Spirit – The New Legend (U) [T+Bra100%_BRGames]
Dragon Spirit – The New Legend (U) [T+Rus]
Dragon Unit (J) [p1]
Dragon Unit (J)
Dragon Warrior (U) (PRG0) [!]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [b1][o1]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [b1]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [b2]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [o1]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [o2]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [o3]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+FreBeta_Generation IX]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Fre]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Ger0.95_alemanic][o1]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Ger0.95_alemanic]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Ger1.00_TranX]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Ita1.0f Jeg]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Por1.1_CBT][o1]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Por1.1_CBT]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T+Swe1.0_General CoolNES]
Dragon Warrior (U) (PRG0) [T-Ger3%_alemanic]
Dragon Warrior (U) (PRG1) [!]
Dragon Warrior (U) (PRG1) [T+Rus_MJOLNIR Vlad][o1]
Dragon Warrior (U) (PRG1) [T+Rus_MJOLNIR Vlad]
Dragon Warrior by CRTJ (Hack) [o1]
Dragon Warrior by CRTJ (Hack)
Dragon Warrior by EDS (Hack) [o1]
Dragon Warrior by EDS (Hack)
Dragon Warrior Enhanced (Hack) [o1]
Dragon Warrior Enhanced (Hack)
Dragon Warrior Fuck Hack by Trixy (Hack) [o1]
Dragon Warrior Fuck Hack by Trixy (Hack)
Dragon Warrior II (U) [!]
Dragon Warrior II (U) [o1]
Dragon Warrior II (U) [o2]
Dragon Warrior III (U) [!]
Dragon Warrior III (U) [b1][o1]
Dragon Warrior III (U) [b1]
Dragon Warrior III (U) [b2][o1]
Dragon Warrior III (U) [b2]
Dragon Warrior III (U) [b3]
Dragon Warrior III (U) [b4]
Dragon Warrior III (U) [b5]
Dragon Warrior III (U) [b6]
Dragon Warrior III (U) [o1]
Dragon Warrior III (U) [o2]
Dragon Warrior III (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Dragon Warrior III (U) [T+Por1.1_CBT]
Dragon Warrior III (U) [T-FreBeta_Generation IX]
Dragon Warrior III (U) [T-Por_CBT]
Dragon Warrior III Special Ed. V0.5 (Hack)
Dragon Warrior IV (U) [!]
Dragon Warrior IV (U) [b1]
Dragon Warrior IV (U) [o1]
Dragon Warrior IV (U) [o2]
Dragon Warrior IV (U) [o3]
Dragon Warrior IV (U) [o4]
Dragon Warrior IV (U) [o5]
Dragon Warrior IV (U) [o6]
Dragon Warrior Mario (SMB1 Hack)
Dragon Warrior Plus by interordi V0.33 (PRG0 Hack) [o1]
Dragon Warrior Plus by interordi V0.33 (PRG0 Hack)
Dragon Warrior Plus by interordi V0.33 (PRG1 Hack) [o1]
Dragon Warrior Plus by interordi V0.33 (PRG1 Hack)
Dragon Warrior Special Edition V1.3 (Hack) [o1]
Dragon Warrior Special Edition V1.3 (Hack)
Dragon Warrior Trip V1.0 (Hack) [a1]
Dragon Warrior Trip V1.0 (Hack) [o1]
Dragon Warrior Trip V1.0 (Hack)
Dragon Wars (J)
Dragon Wars (U) (Prototype)
Dragon’s Lair (E) [!]
Dragon’s Lair (J) [b1]
Dragon’s Lair (J)
Dragon’s Lair (U) [!]
Dragon’s Lair (U) [b1]
Dragon’s Lair (U) [o1]
Dragon’s Lair (U) [o2]
Dragon, The (Unl) (M2) [a1][!]
Dragon, The (Unl) (M2) [b1]
Dragon, The (Unl) (M2)
Dragoon X by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Final by Sliver X (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dragoon X Final by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Omega II (FF1 Hack)
Dragoon X Omega II – Easy Type (FF1 Hack)
Dragoon X Omega II v1.0 (FF1 Hack)
Dragoon X Omega V0.91 by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Omega V0.98 by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Omega V1.00 by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Omega V2.0 by Sliver X (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dragoon X Omega V2.0 by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Dragoon X Omega V2.0f Gold by Sliver X (Dragon Warrior Hack) [o1]
Dragoon X Omega V2.0f Gold by Sliver X (Dragon Warrior Hack)
Draque Buster (Dragon Buster Hack)
Dream Master (J) [!]
Dream Master (J) [b1][o1]
Dream Master (J) [b1]
Dream Master (J) [b2]
Dream Master (J) [b3]
Dream Master (J) [b4]
Drip by quietust (2006-08-16) (PD)
Drip by quietust (PD)
Drop Zone (E) [b1]
Drop Zone (E)
Dropoff 7 Demo by Memblers (PD)
Druggy Final Fight (Mighty Final Fight Hack) [o1]
Druggy Final Fight (Mighty Final Fight Hack)
Duck (Unl) [o1]
Duck (Unl)
Duck Hunt (PC10) [T+Fre1.1_ks151]
Duck Hunt (PC10)
Duck Hunt (VS) [b1]
Duck Hunt (VS)
Duck Hunt (W) [!]
Duck Hunt (W) [b1]
Duck Hunt (W) [b2]
Duck Hunt (W) [o1]
Duck Hunt (W) [o2]
Duck Hunt (W) [p1][o1]
Duck Hunt (W) [p1][T+Fre]
Duck Hunt (W) [p1]
Duck Hunt (W) [p2]
Duck Hunt (W) [p3][b1][o1]
Duck Hunt (W) [p3][o1]
Duck Hunt (W) [p3][o2]
Duck Hunt (W) [p3]
Duck Hunt (W) [T+Dut1.1_OK Impala!]
Duck Hunt (W) [T+Fre]
Duck Hunt (W) [T-Dut1.0_OK Impala!]
Duck Maze (HES) [!]
Duck Tales (E) [!]
Duck Tales (U) (Prototype)
Duck Tales (U) [!]
Duck Tales (U) [b1][o1]
Duck Tales (U) [b1]
Duck Tales (U) [b2]
Duck Tales (U) [o1]
Duck Tales (U) [o2]
Duck Tales (U) [o3]
Duck Tales (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Duck Tales (U) [T+Fre]
Duck Tales (U) [T+Por1.0_CBT]
Duck Tales (U) [T+Por90%_Emuroms]
Duck Tales (U) [T+Swe1.0_GeneralCoolNES]
Duck Tales (U) [T+Swe2.0_TheTranslator]
Duck Tales (U) [t1]
Duck Tales (U) [t2]
Duck Tales (U) [t3]
Duck Tales 2 (E) (Prototype)
Duck Tales 2 (E) [!]
Duck Tales 2 (F) [!]
Duck Tales 2 (G) [!]
Duck Tales 2 (J)
Duck Tales 2 (U) [!]
Duck Tales 2 (U) [o1]
Duck Tales 2 (U) [o2]
Duck Tales 2 (U) [o3]
Duck Tales 2 (U) [o4]
Duck Tales 2 (U) [T+Fre(Cigarette Patch featuring GreatSkaori)]
Duck Tales 2 (U) [T+Por100%_BRTranslations]
Duck Tales 2 (U) [t1]
Duck Tales 2 (U) [t2]
Duck Tales III (Duck Tales) [p1][!]
Dudes With Attitude (AVE) [!]
Dudes With Attitude (AVE) [b1]
Dudes With Attitude (AVE) [b2]
Dudes With Attitude (AVE) [o1]
Duel, The by Bokudono (PD)
Dungeon & Magic – Swords of Element (J) [!]
Dungeon & Magic – Swords of Element (J) [b1]
Dungeon & Magic – Swords of Element (J) [o1]
Dungeon Kid (J) [b1]
Dungeon Kid (J)
Dungeon Magic – Sword of the Elements (U) [!]
Dungeon Magic – Sword of the Elements (U) [b1]
Dungeon Magic – Sword of the Elements (U) [o1]
Dungeon Magic – Sword of the Elements (U) [o2]
Dungeon Magic – Sword of the Elements (U) [o3]
Duo Bao Xiao Ying Hao – Guang Ming yu An Hei Chuan Shuo (Ch) [a1]
Duo Bao Xiao Ying Hao – Guang Ming yu An Hei Chuan Shuo (Ch) [b1]
Duo Bao Xiao Ying Hao – Guang Ming yu An Hei Chuan Shuo (Ch)
Dusty Diamond’s All-Star Softball (U) [!]
Dusty Diamond’s All-Star Softball (U) [b1]
Dusty Diamond’s All-Star Softball (U) [b2]
Dusty Diamond’s All-Star Softball (U) [o1]
DY Covers by Damian Yerrick (PD)
Dynablaster (E) [!]
Dynamite Batman (J) [hFFE][p1][b1]
Dynamite Batman (J) [hFFE][p1][o1]
Dynamite Batman (J) [hFFE][p1]
Dynamite Batman (J)
Dynamite Bowl (J) [o1]
Dynamite Bowl (J) [o2]
Dynamite Bowl (J) [p1][!]
Dynamite Bowl (J)
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [!]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [b1]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [b2]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [b3]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [b4]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [b5]
Dynowarz – The Destruction of Spondylus (U) [o1]
EAC 2001 3-in-1 by Mankeli (PD) [a1]
EAC 2001 3-in-1 by Mankeli (PD)
Earthbound (U) (Prototype) [b1]
Earthbound (U) (Prototype) [h1] (Time Hack)
Earthbound (U) (Prototype) [h2]
Earthbound (U) (Prototype) [h3]
Earthbound (U) (Prototype) [h4]
Earthbound (U) (Prototype) [o1]
Earthbound (U) (Prototype) [T+Ger1.0_GTrans][a1]
Earthbound (U) (Prototype) [T+Ger1.0_GTrans]
Earthbound (U) (Prototype)
Earthbound Alpha (Hack)
Earthbound Zero (Demiforce Hack)
Earthbound Zero (Demiforce v1.01-1 Hack) [b1]
Earthbound Zero (Demiforce v1.01-1 Hack) [b2]
Earthbound Zero (Demiforce v1.01-1 Hack)
Earthbound Zero (Demiforce v1.01-2 Hack) [o1]
Earthbound Zero (Demiforce v1.01-2 Hack)
EarthWorm Jim 2 (Unl) [b1]
EarthWorm Jim 2 (Unl) [p1]
EarthWorm Jim 2 (Unl) [U][!]
EarthWorm Jim 3 (Unl) [!]
EarthWorm Jim 3 (Unl) [a1]
Easy Adventures of Lolo (Lolo1 Hack)
Easy Final Fantasy (FF1 Hack)
EDS Mario V0.24 (SMB1 Hack)
EDS Mario V0.34 (SMB1 Hack) [o1]
EDS Mario V0.34 (SMB1 Hack)
EDS Mario Vx.xx (SMB1 Hack) [a1][o1]
EDS Mario Vx.xx (SMB1 Hack) [a1]
EDS Mario Vx.xx (SMB1 Hack) [o1]
EDS Mario Vx.xx (SMB1 Hack)
EDS Zelda (Zelda Hack)
Education Games 18-in-1 (Ch) [a1]
Education Games 18-in-1 (Ch)
Educational Computer 2000 (R) [U][!]
Eggland – Meikyuu no Fukkatsu (J) [o1]
Eggland – Meikyuu no Fukkatsu (J)
Egypt (J) [o1]
Egypt (J) [T+Chi]
Egypt (J) [T+Eng0.90_Magic Destiny]
Egypt (J) [T+Eng1.00_Dodgy]
Egypt (J) [T+FreBeta_Generation IX]
Egypt (J) [T-Eng0.50_Dodgy]
Egypt (J) [T-Eng_Ramah][b1]
Egypt (J)
Eight Beasts 2 V2.01 by Matrixz (Megaman II Hack)
El Monstruo de Los Globos (Unl)
Elemental Resurrection 3 (V0.2) by Matrixz (Megaman III Hack)
Elevator Action (J) [o1]
Elevator Action (J) [o2]
Elevator Action (J) [o3]
Elevator Action (J) [o4]
Elevator Action (J) [p1]
Elevator Action (J)
Elevator Action (U) [!]
Elevator Action (U) [o1]
Elf Kong (Donkey Kong PRG1 Hack) [o1]
Elf Kong (Donkey Kong PRG1 Hack)
Eliminator Boat Duel (E) [!]
Eliminator Boat Duel (U) [!]
Eliminator Boat Duel (U) [b1]
Eliminator Boat Duel (U) [o1]
Eliminator Boat Duel (U) [o2]
Elite (E) [!]
Elite by Ian Bell & David Braben (NTSC Hack) [o1]
Elite by Ian Bell & David Braben (NTSC Hack)
Elysion (J) [!]
Elysion (J) [hFFE]
Elysion (J) [o1]
Emoyan no 10 Bai Pro Yakyuu (J) [b1]
Emoyan no 10 Bai Pro Yakyuu (J) [o1]
Emoyan no 10 Bai Pro Yakyuu (J)
Empire Invaders (Space Invaders Hack) [o1]
Empire Invaders (Space Invaders Hack)
Ende’s Super Mario Bros Hack 1 (SMB1 Hack)
Ende’s Super Mario Bros Hack 2 (SMB1 Hack)
Ende’s Super Mario Bros Hack 3 (SMB1 Hack)
Ende’s Super Mario Bros Hack 4 (SMB1 Hack)
English Word Blaster V1.0 (Unl) [!]
English Word Blaster V1.0 (Unl) [b1]
Enigmas Return (SMB1 Hack)
EraserHead (SMB1 Hack)
Erika to Satoru no Yume Bouken (J) [!]
Erika to Satoru no Yume Bouken (J) [f1][o1]
Erika to Satoru no Yume Bouken (J) [f1]
Erika to Satoru no Yume Bouken (J) [hM04][b1]
Ernie & The Muppets Take It All Off (Sesame Street ABC Hack)
Erunaaku no Zaihou (J) [a1]
Erunaaku no Zaihou (J) [b1]
Erunaaku no Zaihou (J)
Escape From Atlantis, The (Prototype-1)
Escape From Atlantis, The (Prototype-2)
Escape From Base 57 V1.0 by BMF54123 (Bomberman Hack)
Escape From Planet Transexual (SMB1 Hack)
Escape From Pong Rev 2 by Adam Gashlin (PD)
Escape From Pong Rev 4 by Adam Gashlin (PD)
Escape From Pong Rev 4bw by Adam Gashlin (PD)
Esper Bouken Tai (J) [f1]
Esper Bouken Tai (J) [o1]
Esper Bouken Tai (J)
Esper Dream 2 – Aratanaru Tatakai (J) [o1]
Esper Dream 2 – Aratanaru Tatakai (J) [T+Eng_AGTP]
Esper Dream 2 – Aratanaru Tatakai (J)
Esper Zelda Latin (Zelda Hack)
Esperanto Zelda (Zelda Hack) [o1]
Esperanto Zelda (Zelda Hack)
Europe Sensen (Unl)
Evaroid by Mogemogesama (Metroid Hack)
EverQuest (Ch) [!]
EverQuest (Ch) [b1]
Evil Dead (Zelda 2 Hack)
Evil Dead (Zelda 2 PAL Hack)
Evil Kirby (Kirby’s Adventure Hack)
Evil Mario (SMB1 Hack) [a1]
Evil Mario (SMB1 Hack) [o1]
Evil Mario (SMB1 Hack)
Evil Super Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Evil Z 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Excite Mario Bros (SMB1 Hack)
Excitebike (E) [!]
Excitebike (GC)
Excitebike (JU) [!]
Excitebike (JU) [b1][o1]
Excitebike (JU) [b1]
Excitebike (JU) [b2][o1]
Excitebike (JU) [b2]
Excitebike (JU) [b3]
Excitebike (JU) [b4]
Excitebike (JU) [b5]
Excitebike (JU) [o1][T+Por]
Excitebike (JU) [o1]
Excitebike (JU) [o2]
Excitebike (JU) [o3]
Excitebike (JU) [o4]
Excitebike (JU) [o5]
Excitebike (JU) [p1][o1]
Excitebike (JU) [p1]
Excitebike (JU) [T+Chi]
Excitebike (JU) [T+Pol]
Excitebike (JU) [T+Por99%_EmuSamba][o1]
Excitebike (JU) [T+Por99%_EmuSamba]
Excitebike (JU) [T+Spa][o1]
Excitebike (JU) [T+Spa][o2]
Excitebike (JU) [T+Spa]
Excitebike (PC10) [T+Fre1.0_ks151]
Excitebike (PC10)
Excitebike (U) (GBA e-Reader)
Excitebike (VS) [a1]
Excitebike (VS)
Excitebike Bug (Hack) [o1]
Excitebike Bug (Hack) [o2]
Excitebike Bug (Hack)
Excitebike Unicycle (Hack) [o1]
Excitebike Unicycle (Hack) [o2]
Excitebike Unicycle (Hack)
Exciting Boxing (J) [o1]
Exciting Boxing (J)
Exciting Rally – World Rally Championship (J) [o1]
Exciting Rally – World Rally Championship (J) [T+Eng1.00_Klepto_Software]
Exciting Rally – World Rally Championship (J)
Exed Exes (J) [!]
Exed Exes (J) [o1]
Exed Exes (J) [o2]
Exed Exes (J) [o3]
Exed Exes (J) [p1]
Exed Exes (J) [T+Fre_emu151]
Exerion (J) [!]
Exerion (J) [b1]
Exerion (J) [b2]
Exerion (J) [b3]
Exerion (J) [b4]
Exerion (J) [b5]
Exerion (J) [b6]
Exerion (J) [o1]
Exerion (J) [p1][o1]
Exerion (J) [p1]
Exodus (Wisdom Tree) (V4.0) [!]
Exodus (Wisdom Tree) (V4.0) [b1]
Exodus (Wisdom Tree) (V4.0) [o1]
Extra Mario Bros (Initial Release) by ATA (SMB1 Hack)
EZ Hell (Mario Bros Hack) [o1]
EZ Hell (Mario Bros Hack)
F-1 Race (J) [!]
F-1 Race (J) [b1][o1]
F-1 Race (J) [b1][o2]
F-1 Race (J) [b1]
F-1 Race (J) [p1][o1]
F-1 Race (J) [p1]
F-1 Race (J) [T+Chi_madcell]
F-1 Race (J) [T+Chi_MS emumax]
F-1 Race (J) [t1]
F-1 Sensation (J)
F-117A Stealth Fighter (U) [!]
F-117A Stealth Fighter (U) [o1]
F-15 City War (AVE) (REV1.1) [!]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [!]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [a1]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [b1]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [b2]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [b3]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [b4]
F-15 City War (AVE) (REV1.x) [o1]
F-15 Strike Eagle (E) [!]
F-15 Strike Eagle (F) (M3) [!]
F-15 Strike Eagle (I) [!]
F-15 Strike Eagle (Sw) (M3)
F-15 Strike Eagle (U) [!]
F-15 Strike Eagle (U) [b1]
F-15 Strike Eagle (U) [b2]
F-15 Strike Eagle (U) [o1]
F1 Circus (J)
Facemaker (Dr. PC Jr.) (Ch)
Fade to Black by Frederik Schultz & Morgan Johansson (PD)
Fall of the Moon v1.0 (Zelda Hack)
Falling Mario by WA (SMB1 Hack)
Famicom Disk System BIOS (J) [b1]
Famicom Disk System BIOS (J)
Famicom Doubutsu Seitai Zukan! – Katte ni Shirokuma – Mori wo Sukue no Maki! (J) [!]
Famicom Igo Nyuumon (J) [o1]
Famicom Igo Nyuumon (J)
Famicom Jump – Eiyuu Retsuden (J) [!]
Famicom Jump – Eiyuu Retsuden (J) [f1]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [!]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [b1]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [hFFE][a1]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [hFFE][b1]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [hFFE]
Famicom Jump II – Saikyou no 7 Nin (J) [o1]
Famicom Meijin Sen (J) [!]
Famicom Meijin Sen (J) [a1][o1]
Famicom Meijin Sen (J) [a1]
Famicom Pro Action Rocky Encoder-Decoder by Chris Covell, ReaperSMS & Jamethiel (PD)
Famicom Shougi – Ryuuousen (J) [o1]
Famicom Shougi – Ryuuousen (J)
Famicom Top Management (J)
Famicom Wars (J) [!]
Famicom Wars (J) [b1]
Famicom Wars (J) [b2]
Famicom Wars (J) [o1]
Famicom Wars (J) [o2]
Famicom Wars (J) [T+Eng.75a_SkullCastle]
Famicom Wars (J) [T+Eng0.99_akadewboy][b1]
Famicom Wars (J) [T+Eng0.99_akadewboy]
Famicom Wars (J) [T-Eng0.90_akadewboy]
Famicom Yakyuu Han (J) [hFFE][b1]
Famicom Yakyuu Han (J)
Famicom Yarou Vol.1 7-in-1 (Unl) [!]
Famicon Yarou Vol.5 7-in-1 (Unl) [!]
Family BASIC (J) (V2.0a)
Family BASIC (J) (V2.1a) [!]
Family BASIC (J) (V2.1a) [b1]
Family BASIC (J) (V3.0) [b1]
Family BASIC (J) (V3.0)
Family Block (J) [b1]
Family Block (J)
Family Boxing (J) [!]
Family Boxing (J) [b1]
Family Boxing (J) [b2]
Family Circuit ’91 (J) [!]
Family Circuit ’91 (J) [o1]
Family Circuit ’91 (J) [o2]
Family Circuit ’91 (J) [o3]
Family Circuit (J) [!]
Family Circuit (J) [b1]
Family Circuit (J) [o1]
Family Circuit (J) [o2]
Family Computer – Othello (J) [b1]
Family Computer – Othello (J) [b2]
Family Computer – Othello (J) [o1]
Family Computer – Othello (J) [p1]
Family Computer – Othello (J)
Family Feud (U) [!]
Family Feud (U) [b1]
Family Feud (U) [o1]
Family Jockey (J) [!]
Family Jockey (J) [o1]
Family Mahjong (J) (PRG0) [!]
Family Mahjong (J) (PRG1) [!]
Family Mahjong (Rickachu Hack) [a1]
Family Mahjong (Rickachu Hack)
Family Mahjong II – Shanghai heno Michi (J) (PRG1) [!]
Family Mahjong II – Shanghai heno Michi (J) (PRG1) [b1]
Family Pinball (J) [!]
Family Pinball (J) [hFFE][b1]
Family Pinball (J) [hFFE][b2]
Family Pinball (J) [hFFE]
Family Quiz (J)
Family School (J)
Family Stadium 2006 by Clambutt (Famista ’90 Hack)
Family Tennis (J) [!]
Family Tennis (J) [b1]
Family Tennis (J) [b2]
Family Tennis (J) [b3]
Family Trainer – Aerobics Studio (J)
Family Trainer – Athletic World (J) [!]
Family Trainer – Daiundoukai (J)
Family Trainer – Fuuun!! Takeshi Jou 2 (J) [b1]
Family Trainer – Fuuun!! Takeshi Jou 2 (J)
Family Trainer – Jogging Race (J) [b1]
Family Trainer – Jogging Race (J)
Family Trainer – Manhattan Police (J)
Family Trainer – Meiro Daisakusen (J)
Family Trainer – Rairai Kyonsees (J) (Prototype) [!]
Family Trainer – Rairai Kyonsees (J)
Family Trainer – Running Stadium (J) [o1]
Family Trainer – Running Stadium (J)
Family Trainer – Totsugeki! Fuuun Takeshi-jou (J)
Famista ’89 – Kaimaku Ban!! (J) [b3]
Famista ’89 – Kaimaku Han!! (J) [!]
Famista ’89 – Kaimaku Han!! (J) [b1]
Famista ’89 – Kaimaku Han!! (J) [o1]
Famista ’89 – Kaimaku Han!! (J) [o2]
Famista ’90 (J) [!]
Famista ’90 (J) [b1]
Famista ’91 (J) [!]
Famista ’91 (J) [hM04][b1]
Famista ’92 (J) (PAL V1.1 Hack)
Famista ’92 (J) [!]
Famista ’92 (J) [hM04][b1]
Famista ’93 (J) [!]
Famista ’93 (J) [hM04][b1]
Famista ’93 (J) [hM04][b2]
Famista ’94 (J) [hM04][b1]
Famista ’94 (J) [hM04][b2]
Famista ’94 (J) [hM04][b3]
Famista ’94 (J)
Famista ’99 (Famista ’89 Hack)
Famista ’99 (Famista ’91 Hack)
Fan Kong Jing Ying (Ch)
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) (Aladdin) [!]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) (Aladdin) [b1]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) (Aladdin) [b2]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) [!]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) [b1]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) [o1]
Fantastic Adventures of Dizzy, The (Camerica) [T+Pol]
Fantasy Fighter (SMB1 Hack)
Fantasy of Darkness (FF1 Hack)
Fantasy Zone (J) [hM02][b1]
Fantasy Zone (J) [hM02][b2]
Fantasy Zone (J) [hM02][b3]
Fantasy Zone (J) [hM02][o1]
Fantasy Zone (J) [hM02][o2]
Fantasy Zone (J) [hM02][o3]
Fantasy Zone (J) [hM02]
Fantasy Zone (J)
Fantasy Zone (Tengen) [!]
Fantasy Zone (Tengen) [o1]
Fantasy Zone 2 – The Teardrop of Opa-Opa (J) [!]
Fantasy Zone 2 – The Teardrop of Opa-Opa (J) [hFFE]
Fantasy Zone 2 – The Teardrop of Opa-Opa (J) [o1]
Faria (J) [b1]
Faria (J) [b2]
Faria (J)
Faria – A World of Mystery & Danger! (U) [!]
Faria – A World of Mystery & Danger! (U) [b1]
Faria – A World of Mystery & Danger! (U) [o1]
Fast Scrolling Mario (SMB1 Hack)
Fatal Fury 2 (Unl) [a1][b1]
Fatal Fury 2 (Unl) [a1]
Fatal Fury 2 (Unl)
Fatal Fury 2′ (Unl) [!]
FAU Screen Test (2003-09-23) (PD)
FAU Screen Test (PD)
Faxanadu (E) [!]
Faxanadu (E) [T+Fre100_BessaB]
Faxanadu (E) [T+Ger1.2_GTrans]
Faxanadu (E) [T-Ger]
Faxanadu (J) [!]
Faxanadu (J) [b1]
Faxanadu (J) [f1]
Faxanadu (J) [hM02][b1]
Faxanadu (J) [hM02][o1]
Faxanadu (J) [hM02]
Faxanadu (U) (PRG0) [!]
Faxanadu (U) (PRG0) [b1]
Faxanadu (U) (PRG0) [b2]
Faxanadu (U) (PRG0) [b3]
Faxanadu (U) (PRG0) [b4]
Faxanadu (U) (PRG0) [o1]
Faxanadu (U) (PRG0) [o2]
Faxanadu (U) (PRG0) [o3]
Faxanadu (U) (PRG0) [T+Bra100%_BRGames]
Faxanadu (U) (PRG0) [T+Fre]
Faxanadu (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Luigi]
Faxanadu (U) (PRG0) [T+Swe1.00_TheTranslator]
Faxanadu (U) (PRG1) [!]
FC Genjin – Freakthoropus Computerus (J) [b1]
FC Genjin – Freakthoropus Computerus (J) [T+Chi_MS emumax]
FC Genjin – Freakthoropus Computerus (J) [t1]
FC Genjin – Freakthoropus Computerus (J)
FC Intro by emumax (PD)
Fedsvd MLB (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
Fedsvd MLB (R.B.I. Baseball Hack)
Felix the Cat (E) [!]
Felix the Cat (U) [!]
Felix the Cat (U) [b1]
Felix the Cat (U) [b2]
Felix the Cat (U) [b3]
Felix the Cat (U) [o1]
Felix the Cat (U) [T+Bra1.00_Emuway]
Felix the Cat (U) [T+Bra100%_Emuroms]
Felix the Cat (U) [T+Bra_tradu-gamex]
Felix the Cat (U) [T+Pol]
Felix the Cat (U) [T-Bra_Emuroms]
Felix the Cat by Dragon Co (Unl) [!]
Felix vs Jerry (Unl) [!]
Feng Yin Dao (NJ072) (Ch)
Ferrari – Grand Prix Challenge (E) [!]
Ferrari – Grand Prix Challenge (J) [!]
Ferrari – Grand Prix Challenge (U) [!]
Ferrari – Grand Prix Challenge (U) [o1]
Ferrari – Grand Prix Challenge (U) [p1][!]
Ferrari – Grand Prix Challenge (U) [p2][!]
Fester’s Quest (E) [!]
Fester’s Quest (PC10)
Fester’s Quest (U) (Prototype)
Fester’s Quest (U) [!]
Fester’s Quest (U) [b1][o1]
Fester’s Quest (U) [b1][o2]
Fester’s Quest (U) [b1][o3]
Fester’s Quest (U) [b1]
Fester’s Quest (U) [b2]
Fester’s Quest (U) [b3]
Fester’s Quest (U) [o1]
FF1 or FF6 (FF1 Hack)
Field Combat (J) [b1][o1]
Field Combat (J) [b1][o2]
Field Combat (J) [b1][o3]
Field Combat (J) [b1][o4]
Field Combat (J) [b1]
Field Combat (J) [o1]
Field Combat (J) [p1][o1]
Field Combat (J) [p1]
Field Combat (J)
FIFA 97 International Soccer (Unl) [!]
FIFA International 2′ 96 (Unl) [!]
Fighting Golf (J) [b1]
Fighting Golf (J)
Fighting Hero (Unl)
Fighting Hero III (Unl) [!]
Fighting Road (J)
Final Combat (Sachen-JAP) [!]
Final Combat (Sachen-JAP) [U][!]
Final Combat (Sachen-USA) [!]
Final Combat (Sachen-USA) [U][!]
Final Facelift V1.3 (FF1 Hack)
Final Fantasy (J) (PRG0) [!]
Final Fantasy (J) (PRG0) [b1][o1]
Final Fantasy (J) (PRG0) [b1]
Final Fantasy (J) (PRG0) [b2]
Final Fantasy (J) (PRG0) [b3]
Final Fantasy (J) (PRG0) [b4]
Final Fantasy (J) (PRG0) [hM02][a1]
Final Fantasy (J) (PRG0) [hM02]
Final Fantasy (J) (PRG0) [T+Kor]
Final Fantasy (J) (PRG1) [!]
Final Fantasy (U) [!]
Final Fantasy (U) [b1][T+Croatian1.95_CROcOp]
Final Fantasy (U) [b1][T+Esperanto]
Final Fantasy (U) [b1][T+Nor0.05]
Final Fantasy (U) [b1]
Final Fantasy (U) [h1][o1]
Final Fantasy (U) [h1]
Final Fantasy (U) [h2]
Final Fantasy (U) [h3]
Final Fantasy (U) [h4]
Final Fantasy (U) [o1][T-Por_CBT]
Final Fantasy (U) [o1]
Final Fantasy (U) [o2]
Final Fantasy (U) [T+Croatian1.95_CROcOp]
Final Fantasy (U) [T+Dut1.0_OK Impala!]
Final Fantasy (U) [T+Esperanto]
Final Fantasy (U) [T+Fin1.00_Tuoppi]
Final Fantasy (U) [T+Fre0.95_Final Translation]
Final Fantasy (U) [T+Fre2.1]
Final Fantasy (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
Final Fantasy (U) [T+Ger]
Final Fantasy (U) [T+Gre1.0_Rouchliogiama,Zero_Soul,Giama]
Final Fantasy (U) [T+Ita0.14_Brisma]
Final Fantasy (U) [T+Ita1.2b_Weapon Hunter]
Final Fantasy (U) [T+Nor0.05]
Final Fantasy (U) [T+Por1.3_CBT]
Final Fantasy (U) [T+Spa100%Corrected_Sayans Traduction]
Final Fantasy (U) [T+Spa100%_PaladinKnights][b1]
Final Fantasy (U) [T+Spa100%_PaladinKnights]
Final Fantasy (U) [T+Spa100_Chilensis]
Final Fantasy (U) [T+Spa100_ereza]
Final Fantasy (U) [T+Spa2.0]
Final Fantasy (U) [T+Swe1.0_General CoolNES]
Final Fantasy (U) [T-Croatian_CROcOp][a1]
Final Fantasy (U) [T-Croatian_CROcOp]
Final Fantasy (U) [T-Fre][o1]
Final Fantasy (U) [T-Fre]
Final Fantasy (U) [T-Ita1.2a_Weapon Hunter]
Final Fantasy (U) [T-Por1.0_CBT]
Final Fantasy (U) [T-Spa100%_Sayans Traductions][b1]
Final Fantasy (U) [T-Spa100%_Sayans Traductions]
Final Fantasy (V1.3 JChar Hack)
Final Fantasy – A New World (FF1 Hack)
Final Fantasy – A Return to Darkness V0.6 (FF1 Hack)
Final Fantasy – Chaos Realm or Something (Metroid Hack)
Final Fantasy – Dark Warriors (FF1 Hack)
Final Fantasy – Item Shop Enhancer (FF1 Hack)
Final Fantasy – Knight of Argonia (FF1 Hack)
Final Fantasy – Or is It (FF1 Hack)
Final Fantasy – Or is It 2 (FF1 Hack)
Final Fantasy – Sliders (FF1 Hack)
Final Fantasy – Spiritua Rising V2.0 (FF1 Hack)
Final Fantasy – The New Class (FF1 Hack)
Final Fantasy 1C (FF1 Hack)
Final Fantasy 1X V2.0 (FF1 Hack)
Final Fantasy 2nd Journey (FF1 Hack)
Final Fantasy 2nd Story (FF1 Hack)
Final Fantasy 7 (FF1 Hack)
Final Fantasy 99 (DQ3 Hack) [a1][o1]
Final Fantasy 99 (DQ3 Hack) [a1]
Final Fantasy 99 (DQ3 Hack)
Final Fantasy Amazon (FF1 Hack)
Final Fantasy Another Story (FF1 Hack)
Final Fantasy Bronze (FF1 Hack)
Final Fantasy Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Final Fantasy by Atomis (FF1 Hack) [o1]
Final Fantasy by Atomis (FF1 Hack)
Final Fantasy by Phin (FF1 Hack)
Final Fantasy Cecil (FF1 Hack) [b1]
Final Fantasy Challenge (FF1 Hack)
Final Fantasy Character Graphics V1.0 by Clomax Dominion (Hack)
Final Fantasy Christmas (FF1 Hack)
Final Fantasy Dark Cecil (FF1 Hack) [o1]
Final Fantasy Dark Cecil (FF1 Hack) [o2]
Final Fantasy Dark Cecil (FF1 Hack)
Final Fantasy Deluxe Edition V2.3 (FF1 Hack)
Final Fantasy Deluxe Edition Vx.x (FF1 Hack) [a1]
Final Fantasy Deluxe Edition Vx.x (FF1 Hack)
Final Fantasy Double-Plus (FF1 Hack)
Final Fantasy Double-Plus – World of Chaos v1.1 (FF1 Hack)
Final Fantasy Double-Plus v1.45 (FF1 Hack)
Final Fantasy Easy Type Plus (FF1 Hack)
Final Fantasy Easy Type Pristine (FF1 Hack)
Final Fantasy Epic (Gauntlet Hack)
Final Fantasy Epic V0.03 Final by Sliver X (Gauntlet Hack)
Final Fantasy Epica V1.7 by Clomax Dominion (FF1 Hack)
Final Fantasy Epica V1.9a by Clomax Dominion (FF1 Hack)
Final Fantasy Epica V2.0 by Clomax Dominion (FF1 Hack)
Final Fantasy Funny (FF1 Hack)
Final Fantasy Gaiden (FF1 Hack)
Final Fantasy Hard Type by Red Wizard (FF1 Hack)
Final Fantasy Hardtype V1.1 (FF1 Hack)
Final Fantasy I & II (J) [!]
Final Fantasy I & II (J) [b1]
Final Fantasy I & II (J) [b2]
Final Fantasy I & II (J) [o1][T+Eng1.00_Demiforce]
Final Fantasy I & II (J) [o1]
Final Fantasy I & II (J) [T+Eng1.00_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [!]
Final Fantasy II (J) [hM02][b1]
Final Fantasy II (J) [hM02][b2]
Final Fantasy II (J) [hM02][b3]
Final Fantasy II (J) [hM02][b4]
Final Fantasy II (J) [hM02][b5]
Final Fantasy II (J) [hM02][o1][T-Eng1.02_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [hM02][o1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Bra100%_BRGames]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Eng1.03AltFont_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Eng1.03_Demiforce][a1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Eng1.03_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Eng_Toma&AlanMidas]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Fre0.98_Minh]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Fre1.02_Demiforce+Unk]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Ger1.00][o1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Ger1.00]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Ger1.00_Demiforce&StarTrans]
Final Fantasy II (J) [hM02][T+Spa_Demiforce][a1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.02_Demiforce][a1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.02_Demiforce][a2]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.02_Demiforce][a3]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.02_Demiforce][a4]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.02_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.0][a1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.0][a2]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng1.0]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng3-7-97][a1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng3-7-97][a2]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng3-7-97]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng][b1]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Eng][b2]
Final Fantasy II (J) [hM02][T-Fre.98_Minh]
Final Fantasy II (J) [hM02]
Final Fantasy II (J) [T+Bra10%_BRGames]
Final Fantasy II (J) [T+Eng0.36_Toma&AlanMidas]
Final Fantasy II (J) [T+Eng1.03PasoFami_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [T+Eng1.03_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [T+Ita0.99a_Weapon Hunter]
Final Fantasy II (J) [T+Por100%_Thirteen Traducoes]
Final Fantasy II (J) [T+Spa010_PaladinKnights][b1]
Final Fantasy II (J) [T+Spa030_butz][b1]
Final Fantasy II (J) [T+Swe_cyndeline]
Final Fantasy II (J) [T-Eng1.02_Demiforce]
Final Fantasy II (J) [T-Eng1.0]
Final Fantasy II (U) (Prototype)
Final Fantasy II – Return of Lich (FF1 Hack)
Final Fantasy II – Walk Through Walls (Hack)
Final Fantasy II Special Edition v1.02 (Hack)
Final Fantasy II Special Edition v1.03 (Hack)
Final Fantasy III (J) [!]
Final Fantasy III (J) [b1]
Final Fantasy III (J) [b2]
Final Fantasy III (J) [b3]
Final Fantasy III (J) [b4]
Final Fantasy III (J) [h1]
Final Fantasy III (J) [o1][T+EngR2_AWJ+NCorlett+SoM2Freak]
Final Fantasy III (J) [o1]
Final Fantasy III (J) [o2]
Final Fantasy III (J) [p1][T+Spa070_butz]
Final Fantasy III (J) [p1][T+Spa100b_DarkDevils]
Final Fantasy III (J) [p1][T+Spa100_DarkDevils]
Final Fantasy III (J) [p1][T+Spa]
Final Fantasy III (J) [p1]
Final Fantasy III (J) [T+Chi][a1]
Final Fantasy III (J) [T+Chi]
Final Fantasy III (J) [T+Eng0.1_toma]
Final Fantasy III (J) [T+Eng3.1_AkIlLa]
Final Fantasy III (J) [T+EngR2_AWJ+NCorlett+SoM2Freak]
Final Fantasy III (J) [T+Fre1.00_Terminus]
Final Fantasy III (J) [T+Ger1.00_AWJ+NCorlett+SoM2Freak+StarTrans][o1]
Final Fantasy III (J) [T+Ger1.00_AWJ+NCorlett+SoM2Freak+StarTrans]
Final Fantasy III (J) [T+Ita0.2_AWJ+NCorlett+SoM2Freak+Clomax Dominion]
Final Fantasy III (J) [T+Ita0.2_Clomax Dominion]
Final Fantasy III (J) [T+Ita1.0_AWJ+NCorlett+SoM2Freak+Clomax Dominion]
Final Fantasy III (J) [T+Kor]
Final Fantasy III (J) [T+Por1.0_Hexagon][b1]
Final Fantasy III (J) [T+Por1.0_Hexagon][b2]
Final Fantasy III (J) [T+Por1.0_Hexagon]
Final Fantasy III (J) [T+Rus]
Final Fantasy III (J) [T+Spa070_butz]
Final Fantasy III (J) [T+Spa100b_DarkDevils]
Final Fantasy III (J) [T+Spa100_DarkDevils]
Final Fantasy III (J) [T+SpaBeta1.4_DarkDevils]
Final Fantasy III (J) [T+Spa]
Final Fantasy III (J) [T-Eng0.46]
Final Fantasy III (J) [T-Eng0.47]
Final Fantasy III (J) [T-Eng1.0_FF3jTransTeam]
Final Fantasy III (J) [T-Eng10-25-97_TransCorp]
Final Fantasy III (J) [T-Eng5.4_AkilLa]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a1]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a2]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a3]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a4]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a5]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a6]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a7]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a8]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][a9]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][aa]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][ab]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][ac]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][ad]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][ae]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][af]
Final Fantasy III (J) [T-Eng][b1]
Final Fantasy III (J) [T-Eng]
Final Fantasy III (J) [T-Spa]
Final Fantasy III – Walk Through Walls (Hack)
Final Fantasy III Spoof (Hack) [a1]
Final Fantasy III Spoof (Hack)
Final Fantasy J-Type (FF1 Hack)
Final Fantasy Mario (Final) (SMB1 Hack) [b1]
Final Fantasy One by Jordan Bieber (FF1 Hack)
Final Fantasy One x2 (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus Plus Alpha by Grond (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus Plus V1.3 by Grond (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus Plus V1.4 by Grond (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus Plus V1.41 by Grond (FF1 Hack)
Final Fantasy Plus Plus World of Chaos V1.0 by Grond (FF1 Hack)
Final Fantasy Remix (FF1 Hack) [a1][o1]
Final Fantasy Remix (FF1 Hack) [a1]
Final Fantasy Remix (FF1 Hack) [o1]
Final Fantasy Remix (FF1 Hack)
Final Fantasy Revamp (FF1 Hack)
Final Fantasy Revolution (FF1 Hack)
Final Fantasy Special Edition (FF1 Hack)
Final Fantasy SR (FF1 Hack)
Final Fantasy V (Unl) [b1]
Final Fantasy V (Unl)
Final Fantasy VII (NJ063) (Ch)
Final Fantasy X – Test (PD)
Final Fantasy X – Test 3 (PD)
Final Fantasy X – Test 4 (PD)
Final Fantasy X – Test 4a (PD)
Final Fantasy X2 (FF1 Hack)
Final Fantasy XR (FF1 Hack) [o1]
Final Fantasy XR (FF1 Hack) [o2]
Final Fantasy XR (FF1 Hack)
Final Fantasy Z (FF1 Hack)
Final Fanzary V2.4 (FF1 Hack)
Final Fight 3 (Unl) [!]
Final Lap (J) [!]
Final Lap (J) [t1]
Final Mission (J) [!]
Final Mission (J) [p1][!]
Final Mission (J) [p2][!]
Final Mission (J) [T+Chi][t1]
Final Mission (J) [T+Chi]
Final Mission (J) [T+Rus_CaH4e3_&_Chronix]
Final Mission (J) [t1]
Final Mission (J) [t2]
Final Mission (J) [t3]
Final Mission (J) [t4]
Final Mission (J) [t5]
Final Mission (J) [t6]
Final Schananity (FF1 Hack)
Finaly Land (Binary Land Hack)
Fire ‘n Ice (U) [!]
Fire ‘n Ice (U) [o1]
Fire Dragon (Unl)
Fire Emblem (Ch) [b1]
Fire Emblem (Ch)
Fire Emblem (J) [!]
Fire Emblem (J) [b1]
Fire Emblem (J) [b2]
Fire Emblem (J) [hM04][b1]
Fire Emblem (J) [hM04]
Fire Emblem (J) [T+Eng.10_Gaijin]
Fire Emblem Gaiden (Ch)
Fire Emblem Gaiden (J) [!]
Fire Emblem Gaiden (J) [hM04][T-Eng]
Fire Emblem Gaiden (J) [hM04]
Fire Emblem Gaiden (J) [T+Chi]
Fire Emblem Gaiden (J) [T+Eng97b2-Repair110206_J2e+Starwolf]
Fire Emblem Gaiden (J) [T+Eng97b2_J2e][o1]
Fire Emblem Gaiden (J) [T+Eng97b2_J2e]
Fire Emblem Gaiden (J) [T+Fre0.90_Generation IX]
Fire Emblem Gaiden (J) [T-Eng97b_J2e]
Fire Emblem Gaiden by jibo818 (070502) (Hack)
Fire Emblem Gaiden by Lewis GT (070806) (Hack)
Fire Emblem Two Dragon Edition (Hack) [b1]
Fire Emblem Two Dragon Edition (Hack)
Fire Flight Z (Formation Z Hack) [o1]
Fire Flight Z (Formation Z Hack) [o2]
Fire Flight Z (Formation Z Hack)
Fire Hawk (Camerica) [!]
Fire Hawk (Camerica) [b1]
Fire Hawk (Camerica) [b2]
Fire Hawk (Camerica) [o1]
Firefly Demo by Loopy (PD)
Firehouse Rescue (U) [!]
Firehouse Rescue (U) [b1]
Firehouse Rescue (U) [o1]
First New Quest, The (V6-23) (Zelda Hack)
Fish Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Fish Bros (Mario Bros Hack)
Fist of the North Star (U) [!]
Fist of the North Star (U) [o1]
Fist of the North Star (U) [T+Fre]
Flame Demo by Chris Covell (PD)
Flappy (J) [!]
Flappy (J) [b1]
Flappy (J) [p1]
Fleet Commander (J) [!]
Fleet Commander (J) [o1]
Flight of the Intruder (U) [!]
Flight of the Intruder (U) [b1]
Flight of the Intruder (U) [o1]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (E) [!]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (J)
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [!]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [b1]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [b2]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [o1]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [p1][!]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [t1]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [t2]
Flintstones, The – The Rescue of Dino & Hoppy (U) [t3]
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (E)
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (U) [!]
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (U) [o1]
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (U) [p1][!]
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (U) [t1]
Flintstones, The – The Surprise at Dinosaur Peak! (U) [t2]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [b1]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [b2]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [p1][o1]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [p1][o2]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [p1]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [p2]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [p3]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [T+Chi][o1]
Flipull – An Exciting Cube Game (J) [T+Chi]
Flipull – An Exciting Cube Game (J)
Flower Mario (SMB1 Hack)
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [!]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [b1]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o1]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o2]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o3]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o4]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o5]
Flying Dragon – The Secret Scroll (U) [o6]
Flying Hero (J) [p1]
Flying Hero (J)
Flying Warriors (U) [!]
Flying Warriors (U) [b1]
Flying Warriors (U) [o1]
Fong Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan (Ch) [a1]
Fong Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan (Ch) [a2]
Fong Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan (Ch) [b1]
Fong Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan (Ch) [T+Chi(Simp)20060423]
Fong Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan (Ch)
For Mario Super Bros NESamgo (SMB1 Hack)
Forcity (Unl) [!]
Forever Country (PD)
Formation Z (J) [!]
Formation Z (J) [a1][o1]
Formation Z (J) [a1][o2]
Formation Z (J) [a1][o3]
Formation Z (J) [a1][p1][o1]
Formation Z (J) [a1][p1]
Formation Z (J) [a1]
Formation Zeta Chan NEW (Formation Z Hack)
Formation Zeta Chan OLD (Formation Z Hack) [o1]
Formation Zeta Chan OLD (Formation Z Hack)
Formula 1 Sensation (E) [!]
Formula One – Built To Win (U) [!]
Formula One – Built To Win (U) [o1]
Foton – The Ultimate Game on Planet Earth (J) [f1][o1]
Foton – The Ultimate Game on Planet Earth (J) [f1][T+Eng1.00_KingMike]
Foton – The Ultimate Game on Planet Earth (J) [f1]
Foton – The Ultimate Game on Planet Earth (J)
Four Players Tennis (E) [!]
Four Touches of Death by Xtreme (SMB2 Hack)
Frank’s (Thru World 2) (SMB2 Hack)
Frank’s 1st (Final) (SMB1 Hack)
Frank’s 2nd (Final) (SMB1 Hack)
Frank’s First Super Mario Bros 1 (SMB1 Hack) [a1]
Frank’s First Super Mario Bros 1 (SMB1 Hack)
Frank’s First Super Mario Bros 3 (SMB3 PAL Hack)
Frank’s First Super Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack)
Frank’s First Super Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Frank’s First Ultimate Super Mario Bros 1 (SMB1 Hack)
Frank’s Second Ultimate Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Frank’s Second Ultimate Super Mario Bros Easy Version (SMB1 Hack)
Frank’s Second Ultimate Super Mario Bros Normal Version (SMB1 Hack)
Frank’s Super Mario Bros 2 (SMB2 Hack) [o1]
Frank’s Super Mario Bros 2 (SMB2 Hack)
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (V1.1) (SMB3 PRG0 Hack)
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (V1.1) (SMB3 PRG1 Hack)
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (Vx.x) (SMB3 PRG0 Hack) [a1]
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (Vx.x) (SMB3 PRG0 Hack) [a2]
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (Vx.x) (SMB3 PRG0 Hack)
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (Vx.x) (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Frank’s Super Super Mario Bros 3 (Vx.x) (SMB3 PRG1 Hack)
Frank’s Third Super Mario Bros (SMB1 Hack) [a1]
Frank’s Third Super Mario Bros (SMB1 Hack) [a2]
Frank’s Third Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Frank’s Third Ultimate Super Mario Bros 1 (SMB1 Hack)
Frank’s V8.0 (SMB3 PRG1 Hack)
Frankenstein – The Monster Returns (U) [!]
Frankenstein – The Monster Returns (U) [o1]
Frankenstein – The Monster Returns (U) [o2]
Frankenstein – The Monster Returns (U) [T+Por1.1_devilfox]
Frankenstein – The Monster Returns (U) [T+Rus_Boogerman]
Frankenstein – The Monster Returns (U) [T-Por1.0_devilfox]
Freddy Vs Jason (SMB1 Hack)
Free Fall (U) (Prototype) [!]
Freedom Force (U) [!]
Freedom Force (U) [o1]
Freedom Force (VS)
Friday the 13th (U) [!]
Friday the 13th (U) [o1]
Friday the 13th (U) [p1][b1]
Friday the 13th (U) [p1][o1]
Friday the 13th (U) [p1][o2]
Friday the 13th (U) [p1][o3]
Friday the 13th (U) [p1][T+Spa100_spctrmxd]
Friday the 13th (U) [p1]
Friday the 13th (U) [T+Spa100%_spctrmxd]
Friday the 13th (U) [T+Spa_Tanero]
Front Line (J) [o1]
Front Line (J) [o2]
Front Line (J) [o3]
Front Line (J) [T+Chi_MS emumax]
Front Line (J) [T+Pol_Dark Archon]
Front Line (J) [T-Chi][b1]
Front Line (J)
FS Demo by KZ-S (PD)
Fucked Up Bros 2 (SMB2 Hack)
Fucked Up North & South (Hack)
Fucker’s Quest by Shitdic (Fester’s Quest Hack)
Fudan Mario by DU-6&Hi (SMB1 Hack)
Fudou Myouou Den (J) [!]
Fudou Myouou Den (J) [hFFE][b1]
Fudou Myouou Den (J) [o1]
Fudou Myouou Den (J) [t1]
Full Moon Mario (SMB1 Hack)
Full NES Palette Viewer – Optimized Version by Blargg (PD)
Full NES Palette Viewer 2 by Blargg (PD)
Full NES Palette Viewer by Blargg (PD)
Fullscreen Interlace Demo – FDS Picture by Chris Covell (PD)
Fullscreen Interlace Demo – Moby Picture by Chris Covell (PD)
Fullscreen Interlace Demo – Wild Picture by Chris Covell (PD)
Fullscreen Interlace Demo – Zelda Picture by Chris Covell (PD)
Fun Blaster Pak (HES) [!]
Fun House (U) [!]
Fun House (U) [o1]
Funny Princess by Ultimessiah (SMB1 Hack) [a1]
Funny Princess by Ultimessiah (SMB1 Hack)
Fushigi na Blobby – Blobania no Kiki (J) [o1]
Fushigi na Blobby – Blobania no Kiki (J)
Fushigi no Umi no Nadia (J) [!]
Fushigi no Umi no Nadia (J) [o1][T+Eng1.3_J2e]
Fushigi no Umi no Nadia (J) [o1]
Fushigi no Umi no Nadia (J) [o2]
Fushigi no Umi no Nadia (J) [T+Eng1.3_J2e]
Fushigi no Umi no Nadia (J) [T-Eng_J2e]
Futebol (Unl) [o1]
Futebol (Unl)
Fuzzical Fighter (J) [!]
Fuzzical Fighter (J) [b1][T+Eng1.00b_WakdHacks]
Fuzzical Fighter (J) [b1]
Fuzzical Fighter (J) [b2]
Fuzzical Fighter (J) [o1][T+Eng1.00b_WakdHacks]
Fuzzical Fighter (J) [o1]
Fuzzical Fighter (J) [T+Eng1.00b_WakdHacks]
Fuzzical Fighter (J) [T+Fre]
Fuzzical Fighter (J) [T+Por1.0_Hexagon][b1]
Fuzzical Fighter (J) [T+Por1.0_Hexagon]
G.I. Joe (U) [!]
G.I. Joe (U) [T+Fre100]
G.I. Joe (U) [T+Por100%_Mini Translations]
G.I. Joe (U) [T+Spa_Chilensis][b1]
G.I. Joe (U) [T-Spa]
G.I. Joe (U) [t1]
G.I. Joe (U) [t2]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) (Prototype) [!]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [!]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [b1]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [b2]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [b3]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [T+Por90%_Mini Translations]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [t1]
G.I. Joe – The Atlantis Factor (U) [t2]
Gaiapolis (Sachen) [!]
Gaiapolis (Sachen) [U][!]
Galactic Crusader (Bunch) [!]
Galactic Crusader (Bunch) [o1]
Galactic Crusader (Bunch) [o2]
Galactic Crusader (Sachen) [!]
Galactic Crusader (Sachen) [U][!]
Galaga (E) [!]
Galaga (J) [!]
Galaga (J) [o1]
Galaga (J) [o2]
Galaga (J) [p1][o1]
Galaga (J) [p1]
Galaga (J) [T+Chi_MS emumax]
Galaga (J) [T+Por85%_Emuroms][o1]
Galaga (J) [T+Por85%_Emuroms]
Galaga (J) [T-Chi_MS emumax]
Galaga – Demons of Death (U) [!]
Galaga – Demons of Death (U) [o1]
Galaga – Demons of Death (U) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
Galaga Beer Wars (Galaga Hack) [o1]
Galaga Beer Wars (Galaga Hack)
Galaga by zergkunio (Galaga Hack)
Galaga Plus (Galaga Hack) [o1]
Galaga Plus (Galaga Hack)
Galaga Trek (Galaga Hack) [o1]
Galaga Trek (Galaga Hack)
Galaxian (J) [!]
Galaxian (J) [b1]
Galaxian (J) [o1]
Galaxian (J) [o2]
Galaxian (J) [p1][o1]
Galaxian (J) [p1]
Galaxian (J) [T+Chi_MS emumax]
Galaxian (J) [T+Pol_Dark Archon]
Galaxian (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Galaxian (J) [T-Chi_MS emumax]
Galaxxon – The Third War (PD)
Galaxy 5000 (E) [!]
Galaxy 5000 (U) [!]
Galaxy 5000 (U) [b1][o1]
Galaxy 5000 (U) [b1]
Galaxy 5000 (U) [b2][o1]
Galaxy 5000 (U) [b2]
Galaxy 5000 (U) [b3]
Galaxy 5000 (U) [o1]
Galaxy Patrol by Michael Martin (PD)
Galaxy Patrol End by Michael Martin (PD)
Galaxy Patrol Enhanced by Michael Martin (PD)
Galaxy Patrol Start by Michael Martin (PD)
Gambler Jiko Chuushin Ha – Mahjong Game (J) [!]
Gambler Jiko Chuushin Ha – Mahjong Game (J) [p1][hM02]
Gambler Jiko Chuushin Ha 2 (J) [b1]
Gambler Jiko Chuushin Ha 2 (J)
Game Genie (Unl) (V1.5A) [!]
Game Genie (Unl) (V1.5A) [o1]
Game Genie (Unl) (V1.5A) [o2]
Game Genie (Unl) (V1.5A) [o3]
Game Genie Decoder by Chris Covell (PD)
Game II (alpha) by Chris Covell (PD)
Game II (Version B) by Chris Covell (PD)
Game II by Chris Covell (PD)
Game Party (J) [b1]
Game Party (J)
Game, The by Celius (PD) [a1]
Game, The by Celius (PD)
Ganbare Goemon 2 (J) [!]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04][b1]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04][b2]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04][b3]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04][b4]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04][b5]
Ganbare Goemon 2 (J) [hM04]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b1][o1]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b1]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b2][o1]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b2]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b3]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b4]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b5]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [b6]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [hFFE][b1]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [hFFE]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [o1]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J) [o2]
Ganbare Goemon Gaiden – Kieta Ougon Kiseru (J)
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [!]
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [b1][o1]
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [b1]
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [b2]
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [b3]
Ganbare Goemon Gaiden 2 – Tenka no Zaihou (J) [o1]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [b1][o1][T-Eng1.01_NeoDemiforce]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [b1][T-Eng1.01_NeoDemiforce]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][a1]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][b1]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][b2]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][b3]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][b4]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][T+Eng1.01_NeoDemiforce]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][T+Rus1.9]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][T-Eng1.00_Dragoon-X]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE][T-Eng]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [hFFE]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [o1][T+Eng1.02_Dragoon-X]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [o1]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T+Eng1.02_Dragoon-X]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T+Fre_terminus]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T+Spa050_butz]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T+Spa99%_Dragoon-X+DarkDevils]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T-Eng1.00b_Dragoon-X]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J) [T-Eng1.01]
Ganbare Goemon! – Karakuri Douchuu (J)
Ganbare Pennant Race! (J) [!]
Ganbare Pennant Race! (J) [b1]
Ganon’s Revenge v1.0 (Zelda Hack)
Ganon’s Revenge v1.1 (Zelda Hack) [a1]
Ganon’s Revenge v1.1 (Zelda Hack)
Ganon’s Revenge vx.x (Zelda Hack)
Ganso Saiyuuki – Super Monkey Daibouken (J) [!]
Ganso Saiyuuki – Super Monkey Daibouken (J) [p1]
Garfield – A Week of Garfield (J) [o1][T+Spa_Toma]
Garfield – A Week of Garfield (J) [o1]
Garfield – A Week of Garfield (J) [o2]
Garfield – A Week of Garfield (J) [p1][b1]
Garfield – A Week of Garfield (J) [p1][b2]
Garfield – A Week of Garfield (J) [T+Spa_Toma]
Garfield – A Week of Garfield (J)
Gargoyle’s Quest II – The Demon Darkness (E) [!]
Gargoyle’s Quest II – The Demon Darkness (U) [!]
Gargoyle’s Quest II – The Demon Darkness (U) [b1]
Gargoyle’s Quest II – The Demon Darkness (U) [T+Fre_Generation IX]
Garou Densetsu Special (Unl) [b1]
Garou Densetsu Special (Unl) [b2]
Garou Densetsu Special (Unl) [b3]
Garou Densetsu Special (Unl) [b4]
Garou Densetsu Special (Unl) [b5]
Garou Densetsu Special (Unl)
Gauntlet (Nude Valkyrie Hack)
Gauntlet (PC10)
Gauntlet (Tengen) [!]
Gauntlet (Tengen) [b1]
Gauntlet (Tengen) [b2]
Gauntlet (Tengen) [b3]
Gauntlet (Tengen) [h1]
Gauntlet (Tengen) [o1]
Gauntlet (U) [!]
Gauntlet (U) [b1]
Gauntlet (U) [o1]
Gauntlet II (E) [!]
Gauntlet II (U) [!]
Gauntlet II (U) [b1]
Gauntlet II (U) [b2]
Gauntlet II (U) [b3]
Gauntlet XXX (Gauntlet Hack)
Ge Ge Ge Mario (SMB1 Hack)
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) (Prototype) [!]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [!]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [b1][o1]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [b1][o2]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [b1]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [b2]
Ge Ge Ge no Kitarou – Youkai Dai Makyou (J) [p1]
Ge Ge Ge no Kitarou 2 – Youkai Gundan no Chousen (J) [!]
Ge Ge Ge no Kitarou 2 – Youkai Gundan no Chousen (J) [hFFE][a1]
Ge Ge Ge no Kitarou 2 – Youkai Gundan no Chousen (J) [hFFE][b1]
Ge Ge Ge no Kitarou 2 – Youkai Gundan no Chousen (J) [hFFE]
GEdit – Graphics Editor by Celius (PD)
Geimos (J) [!]
Geimos (J) [p1]
Gekikame Ninja Den (J) [b1]
Gekikame Ninja Den (J) [hFFE][p1][b1]
Gekikame Ninja Den (J) [hFFE][p1]
Gekikame Ninja Den (J) [p1][!]
Gekikame Ninja Den (J) [t1]
Gekikame Ninja Den (J) [t2]
Gekikame Ninja Den (J) [t3]
Gekikame Ninja Den (J)
Gekitotsu Yonku Battle (J) [!]
Gekitotsu Yonku Battle (J) [b1]
Gekitotsu Yonku Battle (J) [o1]
Gekitou Pro Wrestling!! – Toukon Densetsu (J) [b1]
Gekitou Pro Wrestling!! – Toukon Densetsu (J)
Gekitou Stadium!! (J) [hFFE][p1]
Gekitou Stadium!! (J)
Gemfire (U) [!]
Gemfire (U) [b1]
Gemfire (U) [o1]
Genghis Khan (U) [!]
Genghis Khan (U) [b1]
Genpei Touma Den – Computer Boardgame (J) [!]
Genpei Touma Den – Computer Boardgame (J) [o1]
Genpei Touma Den – Computer Boardgame (J) [o2]
George Foreman’s KO Boxing (E) [!]
George Foreman’s KO Boxing (U) [!]
George Foreman’s KO Boxing (U) [b1]
German City (River City Ransom Hack)
Getsufuu Maden (J) [!]
Getsufuu Maden (J) [b1]
Getsufuu Maden (J) [b2]
Getsufuu Maden (J) [b3]
Getsufuu Maden (J) [hFFE]
Getsufuu Maden (J) [o1][T+Eng1.0_RPGe]
Getsufuu Maden (J) [o1]
Getsufuu Maden (J) [T+Eng1.0_RPGe]
Getta Robo (Dig Dug Hack) [o1]
Getta Robo (Dig Dug Hack)
Ghost Ninja (River City Ransom Hack)
Ghostbusters (J) [b1]
Ghostbusters (J) [o1]
Ghostbusters (J) [o2]
Ghostbusters (J)
Ghostbusters (U) [!]
Ghostbusters (U) [o1]
Ghostbusters (U) [o2]
Ghostbusters II (E) [!]
Ghostbusters II (U) [!]
Ghostbusters II (U) [b1]
Ghostbusters II (U) [b2]
Ghostbusters II (U) [b3]
Ghostbusters II (U) [T+Rus_magic team]
Ghostbusters III (Unl) [!]
Ghosts ‘N Goblins (E) [!]
Ghosts ‘N Goblins (U) [!]
Ghosts ‘N Goblins (U) [o1]
Ghosts ‘N Goblins (U) [T+Fre]
Ghosts ‘N Goblins (U) [T+Spa_Tanero]
Ghosts ‘N Goblins Hardtype (Hack)
Ghoul School (U) [!]
Ghoul School (U) [b1]
Giabbit (SMB1 Hack)
Gimmi a Break – Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen (J) [o1]
Gimmi a Break – Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen (J)
Gimmi a Break – Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen 2 (J)
Gimmick! (J) [b1]
Gimmick! (J) [t1]
Gimmick! (J) [t2]
Gimmick! (J)
Ginga Eiyuu Densetsu (J) [b1]
Ginga Eiyuu Densetsu (J)
Ginga no Sannin (J) [!]
Ginga no Sannin (J) [o1]
Girl Merio (SMB1 Hack)
GITS 2 by Sergey Ryumik (PD)
GITS by Sergey Ryumik (PD)
GK-47-in-1 (Menu) [p1]
GK-47-in-1 [p1]
Glass Bros (SMB1 Hack) [o1]
Glass Bros (SMB1 Hack)
GLK Dance by FengLi (Unl) [!]
Gnome vs KDE Bingo V0.3 by Damian Yerrick (PD)
Go! Benny! (Unl) [!]
Goal 3 (Unl) [!]
Goal! (E) [!]
Goal! (U) [!]
Goal! (U) [b1]
Goal! 2 (E) [!]
Goal! 2 (E) [b1]
Goal! Two (U) [!]
Goal! Two (U) [o1]
Goal! Two (U) [o2]
Goal!! (J) [!]
Goal!! (J) [p1][b1]
Goal!! (J) [p1]
God Slayer – Haruka Tenkuu no Sonata (Ch)
God Slayer – Haruka Tenkuu no Sonata (J) [b1]
God Slayer – Haruka Tenkuu no Sonata (J) [b2]
God Slayer – Haruka Tenkuu no Sonata (J)
Godzilla (J)
Godzilla – Monster of Monsters! (E)
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [!]
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [b1]
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [b2]
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [o1]
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [o2]
Godzilla – Monster of Monsters! (U) [o3]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [!]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b1][o1]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b1]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b2]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b3]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b4]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b5]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b6]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [b7]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [o1]
Godzilla 2 – War of the Monsters (U) [o2]
Goeman 2 (Rockman 2 Hack)
Gokodu Mario Returns! (SMB1 Hack)
Gokudo Mario Tsurumi Shiki Mario!! (SMB1 Hack)
Gokudu Mario Returns! (SMB1 Hack) [a1]
Gokudu Mario Returns! (SMB1 Hack) [o1]
Gold Medal Challenge ’92 (E) [!]
Gold Medal Challenge ’92 (U) [!]
Gold Medal Challenge ’92 (U) [b1]
Gold Medal Challenge ’92 (U) [b2]
Golden Card 6-in-1 (Unl) [!]
Golden KTV (Ch) [!]
Golden KTV (Ch) [b1]
Goldrunner Music Demo by Lasse Oorni (Cadaver) (PD)
Golf ’92, The (J) [b1]
Golf ’92, The (J)
Golf (E) [!]
Golf (E-GC)
Golf (J) [!]
Golf (J) [b1]
Golf (J) [b2]
Golf (J) [b3]
Golf (J) [o1]
Golf (J) [o2]
Golf (J) [o3]
Golf (J) [p1][o1]
Golf (J) [p1]
Golf (J-AC) [b1]
Golf (J-AC)
Golf (PC10)
Golf (U) (GBA e-Reader)
Golf (U) [!]
Golf Club – Birdy Rush (J)
Golf Grand Slam (J) [!]
Golf Grand Slam (U) [!]
Golf Grand Slam (U) [b1]
Golf Grand Slam (U) [b2]
Golf Grand Slam (U) [b3]
Golf Grand Slam (U) [b4]
Golf Ko Open (J) [b1]
Golf Ko Open (J) [b2]
Golf Ko Open (J)
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [!]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [b1][o1]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [b1]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [b2][o1]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [b2]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [b3]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [hFFE][a1]
Golgo 13 – Dai 1 Shou – Kamigami no Tasogare (J) [hFFE]
Golgo 13 – The Riddle of Icarus (J) [b1]
Golgo 13 – The Riddle of Icarus (J) [b2]
Golgo 13 – The Riddle of Icarus (J) [o1]
Golgo 13 – The Riddle of Icarus (J)
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [!]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [b1][o1]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [b1]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [b2]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [b3]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [o1]
Golgo 13 – Top Secret Episode (U) [T+Spa]
Gomoku Narabe (J) [!]
Gomoku Narabe (J) [o1]
Gomoku Narabe (J) [o2]
Gomoku Narabe (J) [p1][o1]
Gomoku Narabe (J) [p1]
Gomoku Narabe (J-AC)
Good as Grogan S1 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Good as Grogan S1 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Goomba’s Revenge (SMB1 Hack) [o1]
Goomba’s Revenge (SMB1 Hack)
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) (Prototype)
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) [!]
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) [b1]
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) [b2]
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) [o1]
Goonies 2, The – Fratelli Saigo no Chousen (J) [o2]
Goonies II, The (E) [!]
Goonies II, The (E) [t1]
Goonies II, The (E) [t2]
Goonies II, The (E) [t3]
Goonies II, The (E) [t4]
Goonies II, The (U) [!]
Goonies II, The (U) [b1]
Goonies II, The (U) [o1]
Goonies II, The (U) [o2]
Goonies, The (J) [!]
Goonies, The (J) [b1][T+Rus]
Goonies, The (J) [b1]
Goonies, The (J) [hM03][b1]
Goonies, The (J) [hM03][o1][T+Chi]
Goonies, The (J) [hM03][o1]
Goonies, The (J) [hM03][o2][T+Por90%_Tradu-Roms]
Goonies, The (J) [hM03][o2]
Goonies, The (J) [hM03][T+Chi]
Goonies, The (J) [hM03][T+Chi_MS emumax]
Goonies, The (J) [hM03][T+Por90%_Emuroms]
Goonies, The (J) [hM03][T+Por90%_Tradu-Roms]
Goonies, The (J) [hM03][T+Rus]
Goonies, The (J) [hM03]
Goonies, The (J) [p1][T+Rus]
Goonies, The (J) [p1]
Goonies, The (J) [p2]
Goonies, The (J) [T+Por1.00_Iyasu]
Goonies, The (J) [T+Por85%_Made In Brasil]
Goonies, The (J) [T+Rus]
Goonies, The (J) [t1]
Goonies, The (J) [t2]
Goonies, The (J) [t3]
Goonies, The (J) [t4]
Goonies, The (J) [t5]
Goonies, The (J) [t6]
Goonies, The (PC10) [T+Fre1.0_ks151]
Goonies, The (PC10)
Goonies, The (VS) [b1]
Goonies, The (VS) [b2]
Goonies, The (VS) [o1]
Goonies, The (VS)
Gorby no Pipeline Daisakusen (J) [o1]
Gorby no Pipeline Daisakusen (J) [p1]
Gorby no Pipeline Daisakusen (J) [T+Eng_DvD]
Gorby no Pipeline Daisakusen (J)
Gorilla Man, The (J) [b1]
Gorilla Man, The (J) [b2]
Gorilla Man, The (J) [b3]
Gorilla Man, The (J) [o1]
Gorilla Man, The (J)
Gotcha! – The Sport! (U) [!]
Gotcha! – The Sport! (U) [o1]
Gotcha! – The Sport! (U) [p1][b1]
Gotcha! – The Sport! (U) [p1][o1]
Gotcha! – The Sport! (U) [p1]
Gothic Mario Bros (SMB1 Hack) [a1][o1]
Gothic Mario Bros (SMB1 Hack) [a1]
Gothic Mario Bros (SMB1 Hack) [o1]
Gothic Mario Bros (SMB1 Hack) [o2]
Gothic Mario Bros (SMB1 Hack)
Gozonji – Yaji Kita Chin Douchuu (J) [a1]
Gozonji – Yaji Kita Chin Douchuu (J) [hFFE]
Gozonji – Yaji Kita Chin Douchuu (J) [o1]
Gozonji – Yaji Kita Chin Douchuu (J)
Gradirs V.55 (Seicross Hack)
Gradius (ArchiMENdes Hen Version) (J)
Gradius (E) [!]
Gradius (E) [t1]
Gradius (E) [t2]
Gradius (E) [t3]
Gradius (E) [t4]
Gradius (E) [t5]
Gradius (J) [!]
Gradius (J) [o1]
Gradius (J) [o2]
Gradius (J) [o3]
Gradius (J) [o4]
Gradius (J) [o5]
Gradius (J) [p1]
Gradius (J) [t1]
Gradius (PC10) [a1]
Gradius (PC10) [b1]
Gradius (PC10)
Gradius (U) [!]
Gradius (U) [o1]
Gradius (U) [T+Fre]
Gradius (VS) [b1]
Gradius (VS)
Gradius II (J) [!]
Gradius II (J) [b1]
Gradius II (J) [b2]
Gradius II (J) [hM04][a1]
Gradius II (J) [hM04][b1]
Gradius II (J) [hM04][b2]
Gradius II (J) [hM04][b3]
Gradius II (J) [hM04]
Gradius II (J) [T+Chi][a1]
Gradius II (J) [T+Chi][t1]
Gradius II (J) [T+Chi][t2]
Gradius II (J) [T+Chi]
Gradius II (J) [T+Chi_lhbl]
Gradius II (J) [T+Chi_MS emumax][t1]
Gradius II (J) [T+Chi_MS emumax][t2]
Gradius II (J) [T+Chi_MS emumax]
Gradius II (J) [T+Fre_terminus]
Gradius II (J) [T-Chi][a1]
Gradius II (J) [T-Chi]
Gradius II (J) [t1]
Gradius II (J) [t2]
Gradius Stage1 (PD) [b1]
Grand Combat (Unl) [!]
Grand Master (J) [b1]
Grand Master (J)
Graros (Seicross Hack)
Grave Digger (PD)
Great Adventures of Weiny, The (Mario Bros Hack) [o1]
Great Adventures of Weiny, The (Mario Bros Hack)
Great Battle Cyber (J) [b1]
Great Battle Cyber (J) [p1]
Great Battle Cyber (J)
Great Boxing – Rush Up (J)
Great Deal (J) [o1]
Great Deal (J)
Great Super Mario is Our Hero (SMB1 Hack)
Great Tank (J) [hFFE][p1]
Great Tank (J)
Great Waldo Search, The (U) [!]
Great Waldo Search, The (U) [b1]
Great Waldo Search, The (U) [o1]
Great Wall, The (Sachen) [!]
Great Wall, The (Sachen) [U][!]
Greg Norman’s Golf Power (U) [!]
Greg Norman’s Golf Power (U) [o1]
Gremlin 2 – Shinshu Tanjou (J)
Gremlins 2 – The New Batch (E) [!]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [!]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [b1]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [b2]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [b3]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [b4]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [p1]
Gremlins 2 – The New Batch (U) [T+Fre1.0_Lex]
Greys Demo by Chris Covell (PD)
Grond’s Final Fantasy Bugfix & Balancing (FF1 Hack)
Gu Ba Zhan Shi Xi Hua (Ch) [!]
Gu Ba Zhan Shi Xi Hua (Ch) [a1]
Gu Mu Li Ying (NJ066) (Ch)
Guardian Legend, The (E) [!]
Guardian Legend, The (U) [!]
Guardian Legend, The (U) [b1]
Guardian Legend, The (U) [b2]
Guardian Legend, The (U) [T+Rus_CaH4e3]
Guardian Legend, The (U) [T+Spa1.0_DJTraducciones]
Guardic Gaiden (J) [b1][o1]
Guardic Gaiden (J) [b1]
Guardic Gaiden (J) [t1]
Guardic Gaiden (J)
Guerrilla War (E)
Guerrilla War (U) [!]
Guerrilla War (U) [b1]
Guerrilla War (U) [b2]
Guerrilla War (U) [b3]
Guerrilla War (U) [o1]
Guerrilla War (U) [T+Chi]
Guerrilla War (U) [t1]
Guerrilla War (U) [t2]
Guevara (J) [b1][o1]
Guevara (J) [b1]
Guevara (J) [b2]
Guevara (J) [hFFE]
Guevara (J) [T+Chi]
Guevara (J) [t1]
Guevara (J)
Gum Smoke – The Parody (Gun.Smoke Hack)
Gumshoe (U) [!]
Gumshoe (U) [b1]
Gumshoe (U) [o1]
Gumshoe (U) [T+Fre1.0_ks151]
Gumshoe (VS) [b1]
Gumshoe (VS) [b2]
Gumshoe (VS)
Gun Hed (J) [b1]
Gun Hed (J)
Gun Sight (J) [!]
Gun Sight (J) [b1]
Gun Sight (J) [o1]
Gun-Dec (J) [t1]
Gun-Dec (J) [t2]
Gun-Dec (J) [t3]
Gun-Dec (J) [t4]
Gun-Dec (J) [t5]
Gun-Dec (J) [t6]
Gun-Dec (J)
Gun-Nac (J)
Gun-Nac (U) [!]
Gun-Nac (U) [b1]
Gun-Nac (U) [o1]
Gun-Nac (U) [T+Bra_Central de Traducuo]
Gun-Nac (U) [T+Chi]
Gun-Nac (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Gun-Nac (U) [T+Rus_Boogerman]
Gun-Nac (U) [t1]
Gun-Nac (U) [t2]
Gun-Nac (U) [t3]
Gun-Nac (U) [t4]
Gun.Smoke (E) [!]
Gun.Smoke (E) [T+Fre1.0_ks151]
Gun.Smoke (U) [!]
Gun.Smoke (U) [b1][T+Swe1.0_TheTranslator]
Gun.Smoke (U) [b1]
Gun.Smoke (U) [b2]
Gun.Smoke (U) [b3]
Gun.Smoke (U) [b4]
Gun.Smoke (U) [p1][T+Fre]
Gun.Smoke (U) [p1]
Gun.Smoke (U) [p2]
Gun.Smoke (U) [T+Chi_Ziria][a1]
Gun.Smoke (U) [T+Chi_Ziria][b1]
Gun.Smoke (U) [T+Chi_Ziria]
Gun.Smoke (U) [T+Fre]
Gun.Smoke (U) [T+Por95%_Emuroms]
Gun.Smoke (U) [T+Rus_Boogerman]
Gun.Smoke (U) [T+Spa_Tanero]
Gun.Smoke (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Gun.Smoke (U) [T-Chi_Ziria]
Gun.Smoke (U) [t1]
Gun.Smoke (U) [t2]
Gun.Smoke (U) [t3]
Gun.Smoke (U) [t4]
Gun.Smoke by Bedmoon (Hack) [t1]
Gun.Smoke by Bedmoon (Hack)
Gyrodine (J) [!]
Gyrodine (J) [o1]
Gyrodine (J) [p1][b1]
Gyrodine (J) [p1][o1]
Gyrodine (J) [p1][o2]
Gyrodine (J) [p1]
Gyrodine (J) [p2]
Gyromite (W) [!]
Gyromite (W) [o1]
Gyromite (W) [T+Fre100%_Moryson]
Gyruss (U) [!]
Gyruss (U) [b1]
Gyruss (U) [b2]
Gyruss (U) [o1]
Gyruss (U) [o2]
GZS by Sergey Ryumik (PD)
Hacked Mario Bros (SMB1 Hack)
Hacker, The (NJ032) (Ch) [!]
Hackman 3 (Rockman 3 Hack)
Haja no Fuuin (J) [!]
Haja no Fuuin (J) [b1]
Haja no Fuuin (J) [hFFE]
Haja no Fuuin (J) [o1]
Halloween Demo by Memblers (PD)
Hammer Bros (Final) (SMB1 Hack) [b1]
Hammer Bros (Final) (SMB1 Hack) [b2]
Hammer Bros (Final) (SMB1 Hack)
Hammer Mario Bros (SMB1 Hack)
Hammerin’ Harry (E) [!]
Hana no Star Kaidou (J) [!]
Hana no Star Kaidou (J) [b1]
Hana no Star Kaidou (J) [b2]
Hana no Star Kaidou (J) [o1]
Hanafuda Yuukyou Den – Nagarebana Oryuu (Hacker) [b1]
Hanafuda Yuukyou Den – Nagarebana Oryuu (Hacker)
Hanjuku Eiyuu (J) [b1][o1]
Hanjuku Eiyuu (J) [b1]
Hanjuku Eiyuu (J) [hM02]
Hanjuku Eiyuu (J) [o1]
Hanjuku Eiyuu (J)
Hanjuku Eiyuu by fenglianxilin (070808) (Hack)
Hansel & Gretel (SMB1 Hack)
Happy Birthday Bugs (J)
Happy Boy and His Blob (Hack) [o1]
Happy Boy and His Blob (Hack)
Happy Mario (Mario Bros Hack) [o1]
Happy Mario (Mario Bros Hack)
Happy Mario v1.0 (SMB1 Hack)
Happy Pairs (Sachen) [!]
Happy Pairs (Sachen) [U][!]
Hardcore Tecmo League S1 Hardcore Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Playoffs Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Playoffs Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S1 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Hardcore Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Playoffs Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Playoffs Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S2 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Hardcore Tecmo League S3 PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Harlem Globetrotters (U) [!]
Harlem Globetrotters (U) [b1]
Harlem Globetrotters (U) [b2]
Harlem Globetrotters (U) [b3]
Harlem Globetrotters (U) [b4]
Harlem Globetrotters (U) [o1]
Harri’s Legend (Chinese) (Unl) [!]
Harri’s Legend (English) (Unl) [o1]
Harri’s Legend (English) (Unl)
Harry Story (Unl) [!]
Harvest Moon (Ch) [b1]
Harvest Moon (Ch)
Hash Cookie (Yoshi’s Cookie Hack) [o1]
Hash Cookie (Yoshi’s Cookie Hack)
Hatris (J) [!]
Hatris (J) [p1][hM02][o1]
Hatris (J) [p1][hM02]
Hatris (U) [!]
Hatris (U) [b1]
Hatris (U) [b2]
Hatris (U) [o1]
Hayauchi Super Igo (J) [p1][b1][o1]
Hayauchi Super Igo (J) [p1][b1]
Hayauchi Super Igo (J) [p1][b2]
Hayauchi Super Igo (J) [p1]
Hayauchi Super Igo (J) [T+Chi][o1]
Hayauchi Super Igo (J) [T+Chi]
Hayauchi Super Igo (J)
He Xin Wei Ji (NJ075) (Ch)
He-Man by Grimlick (Kung Fu Hack)
Headless Bros (SMB1 Hack)
Headless Excitebike (Excitebike Hack) [o1]
Headless Excitebike (Excitebike Hack)
Heart Joust (Joust Hack) [o1]
Heart Joust (Joust Hack)
Heavy Barrel (J) [o1]
Heavy Barrel (J) [T+Chi_Kamming]
Heavy Barrel (J) [t1]
Heavy Barrel (J) [t2]
Heavy Barrel (J) [t3]
Heavy Barrel (J) [t4]
Heavy Barrel (J)
Heavy Barrel (U) [!]
Heavy Barrel (U) [o1]
Heavy Barrel (U) [t1]
Heavy Shreddin’ (U) [!]
Heavy Shreddin’ (U) [b1]
Heavy Shreddin’ (U) [b2]
Heavy Shreddin’ (U) [b3]
Heavy Shreddin’ (U) [o1]
Heavy Shreddin’ (U) [o2]
Heavy Tank (Missile Tank Hack)
Hebereke (J)
Hector 87 (J) [!]
Hector 87 (J) [b1][o1]
Hector 87 (J) [b1][o2]
Hector 87 (J) [b1][o3]
Hector 87 (J) [b1]
Heisei Tensai Bakabon (J) [!]
Heisei Tensai Bakabon (J) [b1]
Heisei Tensai Bakabon (J) [o1]
Heisei Tensai Bakabon (J) [T+Eng_kingmike]
Hell Fighter (Sachen) [!]
Hell Fighter (Sachen) [U][!]
Hello Kitty no Ohanabatake (J) [o1][T+Eng1.0_Suicidal]
Hello Kitty no Ohanabatake (J) [o1]
Hello Kitty no Ohanabatake (J) [o2]
Hello Kitty no Ohanabatake (J) [T+Eng1.0_Suicidal]
Hello Kitty no Ohanabatake (J) [T+Fre1.0_ks151]
Hello Kitty no Ohanabatake (J)
Hello Kitty World (J) [b1]
Hello Kitty World (J) [o1][T+Eng1.00_Suicidal]
Hello Kitty World (J) [o1]
Hello Kitty World (J) [o2]
Hello Kitty World (J) [T+Eng1.00_Suicidal][a1]
Hello Kitty World (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Hello Kitty World (J) [T+Eng_Chaos Vegetable]
Hello Kitty World (J)
Hello World Demo by KZ-S (PD)
Herakles no Eikou – Toujin Makyou Den (J) [!]
Herakles no Eikou – Toujin Makyou Den (J) [f1][o1]
Herakles no Eikou – Toujin Makyou Den (J) [f1][o2]
Herakles no Eikou – Toujin Makyou Den (J) [f1]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [o1][T-Eng1.0]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [o1]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [o2]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T+Eng1.31_Toma]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng0.13_Toma]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng1.0]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng1.1]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng1.3_Toma][o1]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng1.3_Toma]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J) [T-Eng_SpoonyBard]
Herakles no Eikou 2 – Titan no Metsubou (J)
Hermes e Renato by Andre Marques (SMB1 Hack)
Hero on Devil Lands (Ch)
Hero Quest (U) (Prototype) [!]
HES 6-in-1 (HES)
Hi! Mario by Excel (SMB1 Hack)
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J) [b1][o1]
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J) [b1]
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J) [b2]
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J) [f1]
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J) [o1]
Higemaru Makaijima – Nanatsu no Shima Daibouken (J)
High Hopes by aspekt (PD) [a1]
High Hopes by aspekt (PD)
High Jump Megaman II (Megaman II Hack)
High Speed (E) [!]
High Speed (E) [b1]
High Speed (U) [!]
High Speed (U) [b1]
High Speed (U) [o1]
High Speed (U) [o2]
High Speed (U) [o3]
High Speed Megaman (Megaman Hack)
High Speed Tecmo League S11 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Playoffs Negb (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S11 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 11messup (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S12 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Playoffs R2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
High Speed Tecmo League S13 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S13 Wildcard (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S3 Playoff Round 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S3 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S3 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S3 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S4 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S4 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S4 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S4 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Playoffs R1 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Playoffs R2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Playoffs R3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S8 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
High Speed Tecmo League S9 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Highway Star (J) [hM02][p1]
Highway Star (J) [hM02]
Highway Star (J) [o1]
Highway Star (J)
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [!]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [o1][t1]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [o1]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [p1]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [t1]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [t2]
Hinotori – Houou Hen – Gaou no Bouken (J) [t3]
Hirake! Ponkikki (J) [b1]
Hirake! Ponkikki (J) [o1]
Hirake! Ponkikki (J) [T+Eng1.01_Gil Galad]
Hirake! Ponkikki (J) [T-Eng_Gil Galad]
Hirake! Ponkikki (J)
Hiro Mario (SMB1 Hack)
Hiro Mario 2 (SMB1 Hack) [a1]
Hiro Mario 2 (SMB1 Hack)
Hiryuu no Ken – Ougi no Sho (J) [!]
Hiryuu no Ken – Ougi no Sho (J) [o1]
Hiryuu no Ken – Ougi no Sho (J) [p1]
Hiryuu no Ken II – Dragon no Tsubasa (J) [!]
Hiryuu no Ken II – Dragon no Tsubasa (J) [f1]
Hiryuu no Ken II – Dragon no Tsubasa (J) [o1]
Hiryuu no Ken II – Dragon no Tsubasa (J) [o2]
Hiryuu no Ken III – 5 Nin no Ryuu Senshi (J) [!]
Hiryuu no Ken III – 5 Nin no Ryuu Senshi (J) [b1]
Hiryuu no Ken III – 5 Nin no Ryuu Senshi (J) [o1][t1]
Hiryuu no Ken III – 5 Nin no Ryuu Senshi (J) [o1]
Hiryuu no Ken III – 5 Nin no Ryuu Senshi (J) [t1]
Hiryuu no Ken Special – Fighting Wars (J) [!]
Hiryuu no Ken Special – Fighting Wars (J) [o1]
Hissatsu Doujou Yaburi (J) [o1]
Hissatsu Doujou Yaburi (J)
Hissatsu Shigoto Nin (J) [b1]
Hissatsu Shigoto Nin (J) [b2]
Hissatsu Shigoto Nin (J) [o1]
Hissatsu Shigoto Nin (J)
Hit Marmot (Mega Soft)
Hit the Ice (U) (Prototype)
Hitler no Fukkatsu – Top Secret (J) [!]
Hitler no Fukkatsu – Top Secret (J) [o1]
Hitler no Fukkatsu – Top Secret (J) [T+Chi][a1]
Hitler no Fukkatsu – Top Secret (J) [T+Chi]
HL Coins Land by HappyLee (SMB1 Hack)
HL Test Level1 by HappyLee (SMB1 Hack)
HL Test Level2 by HappyLee (SMB1 Hack)
HL Test Level3 by HappyLee (SMB1 Hack)
HL Test Level4 by HappyLee (SMB1 Hack)
HL Underground’s Nightmare by HappyLee (SMB1 Hack)
HL5.0 by HappyLee (SMB1 Hack)
Hobbit Mario (SMB1 Hack)
Hogan’s Alley (PC10)
Hogan’s Alley (VS)
Hogan’s Alley (W) [!]
Hogan’s Alley (W) [b1]
Hogan’s Alley (W) [o1]
Hogan’s Alley (W) [o2]
Hogan’s Alley (W) [p1][o1]
Hogan’s Alley (W) [p1][o2]
Hogan’s Alley (W) [p1][o3]
Hogan’s Alley (W) [p1]
Hogan’s Alley (W) [p2][o1]
Hogan’s Alley (W) [p2]
Hogan’s Alley (W) [p3]
Hokkaidou Rensa Satsujin – Okhotsk ni Kiyu (J) [!]
Hokkaidou Rensa Satsujin – Okhotsk ni Kiyu (J) [b1]
Hokkaidou Rensa Satsujin – Okhotsk ni Kiyu (J) [o1]
Hokkaidou Rensa Satsujin – Okhotsk ni Kiyu (J) [o2]
Hokuto no Ken (J) [!]
Hokuto no Ken (J) [b1]
Hokuto no Ken (J) [p1][o1]
Hokuto no Ken (J) [p1][t1][o1]
Hokuto no Ken (J) [p1][t1][o2]
Hokuto no Ken (J) [p1][t1]
Hokuto no Ken (J) [p1]
Hokuto no Ken (J) [p2]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [!]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [b1]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [o1]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [o2]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [o3]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [o4]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [p1]
Hokuto no Ken 2 – Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu (J) [T+Eng0.50_Extreme_Fun]
Hokuto no Ken 3 – Shin Seiki Souzou Seiken Restuden (J) [!]
Hokuto no Ken 3 – Shin Seiki Souzou Seiken Restuden (J) [o1]
Hokuto no Ken 4 – Shichisei Haken Den – Hokuto Shinken no Kanata he (J) [hM02]
Hokuto no Ken 4 – Shichisei Haken Den – Hokuto Shinken no Kanata he (J) [o1]
Hokuto no Ken 4 – Shichisei Haken Den – Hokuto Shinken no Kanata he (J)
Hollywood Squares (U) [!]
Hollywood Squares (U) [b1][o1]
Hollywood Squares (U) [b1]
Hollywood Squares (U) [b2]
Holy Diver (J) [b1]
Holy Diver (J) [hFFE][p1][b1]
Holy Diver (J) [hFFE][p1]
Holy Diver (J) [o1]
Holy Diver (J)
Home Alone (U) (REV0) [!]
Home Alone (U) (REVA) [!]
Home Alone (U) (REVA) [b1]
Home Alone (U) (REVA) [o1]
Home Alone 2 – Lost in New York (E) [!]
Home Alone 2 – Lost in New York (U) [!]
Home Alone 2 – Lost in New York (U) [b1]
Home Alone 2 – Lost in New York (U) [b2]
Home Alone 2 – Lost in New York (U) [b3]
Home Alone 2 – Lost in New York (U) [o1]
Home Run Nighter ’90 – The Pennant League (J) [b1]
Home Run Nighter ’90 – The Pennant League (J) [o1]
Home Run Nighter ’90 – The Pennant League (J)
Home Run Nighter – Pennant League!! (J) [b1]
Home Run Nighter – Pennant League!! (J) [o1]
Home Run Nighter – Pennant League!! (J)
Hon Shougi – Naitou 9 Dan Shougi Hiden (J) [!]
Hon Shougi – Naitou 9 Dan Shougi Hiden (J) [b1]
Hon Shougi – Naitou 9 Dan Shougi Hiden (J) [o1]
Hon Shougi – Naitou 9 Dan Shougi Hiden (J) [o2]
Hon Shougi – Naitou 9 Dan Shougi Hiden (J) [o3]
Honnou (Athena Hack)
Honoo no Doukyuuji – Dodge Danpei (J) [o1]
Honoo no Doukyuuji – Dodge Danpei (J) [T+Kor20041103_Project-G]
Honoo no Doukyuuji – Dodge Danpei (J)
Honoo no Doukyuuji – Dodge Danpei 2 (J) [o1]
Honoo no Doukyuuji – Dodge Danpei 2 (J)
Hook (E) [!p]
Hook (J) [o1]
Hook (J)
Hook (U) [!]
Hook (U) [b1]
Hook (U) [o1]
Hook (U) [T+Fre0.9]
Hoops (E)
Hoops (U) [!]
Hoops (U) [b1]
Hoops (U) [b2]
Hoops (U) [b3]
Hoops (U) [o1]
Hoops (U) [o2]
Hoshi no Kirby – Yume no Izumi no Monogatari (J) [!]
Hoshi no Kirby – Yume no Izumi no Monogatari (J) [T+Kor]
Hoshi no Kirby – Yume no Izumi no Monogatari (J) [t1]
Hoshi no Kirby – Yume no Izumi no Monogatari (J) [t2]
Hoshi no Kirby – Yume no Izumi no Monogatari (J) [t3]
Hoshi wo Miru Hito (J) [b1][o1]
Hoshi wo Miru Hito (J) [b1]
Hoshi wo Miru Hito (J)
Hostages – The Embassy Mission (J) [b1]
Hostages – The Embassy Mission (J) [hFFE][p1]
Hostages – The Embassy Mission (J) [o1]
Hostages – The Embassy Mission (J) [T+Chi_kongqiaotian]
Hostages – The Embassy Mission (J)
Hot Dance 2000 (Unl)
Hot Logic by WhoaMan (PD)
Hot Seat Harry by Memblers (PD)
Hot Slot (Panesian) [b1]
Hot Slot (Panesian) [b2]
Hot Slot (Panesian) [o1]
Hot Slot (Panesian)
Hototogisu (J) [!]
Hototogisu (J) [hM02]
Hototogisu (J) [o1]
Hottaaman no Chitei Tanken (J) [b1]
Hottaaman no Chitei Tanken (J) [o1][T+Eng1.0_SixFeetUnder]
Hottaaman no Chitei Tanken (J) [o1]
Hottaaman no Chitei Tanken (J) [p1]
Hottaaman no Chitei Tanken (J) [T+Eng1.0_SixFeetUnder]
Hottaaman no Chitei Tanken (J)
Houma ga Toki (J) [b1]
Houma ga Toki (J) [o1]
Houma ga Toki (J) [o2]
Houma ga Toki (J)
Hu Lu Jin Gang (NJ039) (Ch) [!]
Huan Shi Lu (NJ034) (Ch) [!]
Huang Di (Ch)
Huang Jin Tai Yang (Ch) [!]
Hudson Hawk (E) [!]
Hudson Hawk (J)
Hudson Hawk (U) [!]
Hudson Hawk (U) [b1]
Hudson Hawk (U) [b2]
Hudson Hawk (U) [o1]
Hudson Hawk (U) [o2]
Hudson Hawk (U) [T+Spa100_PaladinKnights]
Hudson’s Adventure Island (E) [!]
Hudson’s Adventure Island (U) [!]
Hudson’s Adventure Island (U) [b1]
Hudson’s Adventure Island (U) [b2]
Hudson’s Adventure Island (U) [b3]
Hudson’s Adventure Island (U) [b4][t5]
Hudson’s Adventure Island (U) [b4]
Hudson’s Adventure Island (U) [o1]
Hudson’s Adventure Island (U) [o2]
Hudson’s Adventure Island (U) [o3]
Hudson’s Adventure Island (U) [T+Bra_BRGames]
Hudson’s Adventure Island (U) [T+ChiBeta9999]
Hudson’s Adventure Island (U) [T+Spa1.0_PaladinKnights][b1]
Hudson’s Adventure Island (U) [T+Spa1.0_PaladinKnights]
Hudson’s Adventure Island (U) [t1]
Hudson’s Adventure Island (U) [t2]
Hudson’s Adventure Island (U) [t3]
Hudson’s Adventure Island (U) [t4]
Hudson’s Adventure Island II (E) [!]
Hudson’s Adventure Island II (U) [!]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b1][o1]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b1]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b2]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b3]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b4]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b5]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b6]
Hudson’s Adventure Island II (U) [b7]
Hudson’s Adventure Island II (U) [o1]
Hudson’s Adventure Island II (U) [o2]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Chi_MS emumax]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Fre]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Ita1.0_Zombikiller]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Por1.0_CBT]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Por90%_TRB]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T+Spa1.0]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T-Chi_MS emumax][a1]
Hudson’s Adventure Island II (U) [T-Chi_MS emumax]
Hudson’s Adventure Island II (U) [t1]
Hudson’s Adventure Island II (U) [t2]
Hudson’s Adventure Island II (U) [t3]
Hudson’s Adventure Island II (U) [t4]
Hudson’s Adventure Island II (U) [t5]
Hudson’s Adventure Island II Debug by dragon2snow (Hack)
Hudson’s Adventure Island III (U) [!]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b1]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b2]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b3]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b4]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b5]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b6]
Hudson’s Adventure Island III (U) [b7]
Hudson’s Adventure Island III (U) [o1]
Hudson’s Adventure Island III (U) [o2]
Hudson’s Adventure Island III (U) [T+Chi]
Hudson’s Adventure Island III (U) [T+Chi_fire tyrannosaurus]
Hudson’s Adventure Island III (U) [T+Fre_terminus]
Hudson’s Adventure Island III (U) [T+Spa100%_PaladinKnights]
Hudson’s Adventure Island III (U) [T-Spa95%_PaladinKnights]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t1]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t2]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t3]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t4]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t5]
Hudson’s Adventure Island III (U) [t6]
Huge Insect (Sachen) [!]
Hungry Mario (SMB1 Hack)
Hunt for Red October, The (E) [!]
Hunt for Red October, The (U) (REV0) [!]
Hunt for Red October, The (U) (REV0) [b1]
Hunt for Red October, The (U) (REV0) [b2]
Hunt for Red October, The (U) (REV0) [o1]
Hunt for Red October, The (U) (REV1) [!]
Hunt for Red October, The (U) (REV1) [b1]
Hunting in Red October (Unl)
HVC Kensa Cassette Contlorer Test (Sample) (J) [!]
Hyakkiyakou (J) [hFFE][p1]
Hyakkiyakou (J) [o1]
Hyakkiyakou (J)
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [b1]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o1][T+Eng1.0_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o1][T+Eng4-16-99]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o1][T-Eng.99999.837]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o1]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o2][T+Eng1.0_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o2]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [o3]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [T+Eng1.0_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [T+Eng4-16-99_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [T+Eng]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [T-Eng.99999.837_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J) [T-Eng_AlanMidas]
Hyaku no Sekai no Monogatari – The Tales on a Watery Wilderness (J)
Hydlide (U) [!]
Hydlide (U) [o1]
Hydlide (U) [T+Fre1.0_ks151]
Hydlide 3 – Yami Kara no Houmonsha (J) [b1][o1]
Hydlide 3 – Yami Kara no Houmonsha (J) [b1][o2]
Hydlide 3 – Yami Kara no Houmonsha (J) [b1]
Hydlide 3 – Yami Kara no Houmonsha (J)
Hydlide Special (J) [!]
Hydlide Special (J) [b1][o1]
Hydlide Special (J) [b1]
Hydlide Special (J) [b2]
Hydlide Special (J) [p1]
Hydlide Special by Y.Project (Hack)
Hyokkori Hyoutan Shima – Nazo no Kaizokusen (J) [o1]
Hyokkori Hyoutan Shima – Nazo no Kaizokusen (J)
Hyper Mario (Final) (SMB1 Hack) [b1][o1]
Hyper Mario (Final) (SMB1 Hack) [b1]
Hyper Mario (Final) (SMB1 Hack) [o1]
Hyper Mario (Final) (SMB1 Hack)
Hyper Mario (SMB1 Hack) [a1]
Hyper Mario (SMB1 Hack) [b1]
Hyper Mario (SMB1 Hack) [o1]
Hyper Mario (SMB1 Hack)
Hyper Mario Bros 5 by MHS (SMB1 Hack)
Hyper Mario Bros R by MHS (SMB1 Hack)
Hyper Olympic (Genteiban!) (J) [b1]
Hyper Olympic (Genteiban!) (J)
Hyper Olympic (J) [!]
Hyper Olympic (J) [b1]
Hyper Olympic (J) [o1]
Hyper Olympic (J) [o2]
Hyper Olympic (J) [o3]
Hyper Olympic (J) [p1][o1]
Hyper Olympic (J) [p1]
Hyper Sports (J) (PRG0) [!]
Hyper Sports (J) (PRG0) [p1][o1]
Hyper Sports (J) (PRG0) [p1]
Hyper Sports (J) (PRG1) [!]
I Can Remember (U) [!]
I Can Remember (U) [o1]
I Love Softball (J) [b1]
I Love Softball (J) [b2]
I Love Softball (J) [o1]
I Love Softball (J)
Icarus in The Hood (Kid Icarus Hack) [o1]
Icarus in The Hood (Kid Icarus Hack)
Ice Climber (BG Palette Hack)
Ice Climber (J) (FDS Conversion)
Ice Climber (J) [b1]
Ice Climber (J) [T+Chi]
Ice Climber (J) [T+Chi_god of MM]
Ice Climber (J) [T-Chi_god of MM][a1]
Ice Climber (J) [T-Chi_god of MM]
Ice Climber (J) [t1]
Ice Climber (J)
Ice Climber (U) (GBA e-Reader)
Ice Climber (U) [!]
Ice Climber (U) [b1][o1]
Ice Climber (U) [b1][o2]
Ice Climber (U) [b1][o3]
Ice Climber (U) [b1]
Ice Climber (U) [b2][o1]
Ice Climber (U) [b2]
Ice Climber (U) [o1]
Ice Climber (U) [o2]
Ice Climber (VS) (Player 1 Mode)
Ice Climber (VS) (Player 2 Mode)
Ice Climber (VS) [o1]
Ice Climber (VS)
Ice Hockey (E) [!]
Ice Hockey (J) (FDS Conversion)
Ice Hockey (U) [!]
Ice Hockey (U) [o1][T+Dut1.1_Ok Impala!]
Ice Hockey (U) [o1]
Ice Hockey (U) [o2][T+Dut1.1_Ok Impala!]
Ice Hockey (U) [o2]
Ice Hockey (U) [o3]
Ice Hockey (U) [o4]
Ice Hockey (U) [o5]
Ice Hockey (U) [o6]
Ice Hockey (U) [T+Dut1.1_Ok Impala!]
Ice Hockey (U) [T+Swe1.0_TheTranslator][o1]
Ice Hockey (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Ice Mario (SMB1 Hack)
Ice Vs Joe Don Baker (Warpman Hack)
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong (J) [!]
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong (J) [o1]
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong (J) [p1][hFFE][o1]
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong (J) [p1][hFFE]
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong 2 (J) [!]
Ide Yousuke Meijin no Jissen Mahjong 2 (J) [o1]
Idol Hakkenden (J) [b1]
Idol Hakkenden (J) [b2]
Idol Hakkenden (J) [b3]
Idol Hakkenden (J) [o1]
Idol Hakkenden (J)
Idol Shisen Mahjong (Hacker) [b1]
Idol Shisen Mahjong (Hacker) [o1]
Idol Shisen Mahjong (Hacker)
Igo – Kyuu Roban Taikyoku (J) [o1]
Igo – Kyuu Roban Taikyoku (J)
Igo Meikan (J)
Igo Shinan ’91 (J) [o1]
Igo Shinan ’91 (J)
Igo Shinan ’92 (J) [b1]
Igo Shinan ’92 (J) [b2]
Igo Shinan ’92 (J) [b3]
Igo Shinan ’92 (J)
Igo Shinan ’93 (J) [o1]
Igo Shinan ’93 (J) [o2]
Igo Shinan ’93 (J)
Igo Shinan ’94 (J) [o1]
Igo Shinan ’94 (J)
Igo Shinan (J)
Ikari (J) [b1][o1]
Ikari (J) [b1][t1]
Ikari (J) [b1][t2]
Ikari (J) [b1]
Ikari (J) [p1]
Ikari (J)
Ikari II – Dogosoken (J) [hM02][b1]
Ikari II – Dogosoken (J) [hM02]
Ikari II – Dogosoken (J) [o1]
Ikari II – Dogosoken (J)
Ikari III (J) [b1]
Ikari III (J) [b2]
Ikari III (J) [b3]
Ikari III (J) [hFFE][p1]
Ikari III (J) [o1][t1]
Ikari III (J) [o1][t2]
Ikari III (J) [o1]
Ikari III (J) [t1]
Ikari III (J) [t2]
Ikari III (J)
Ikari III – The Rescue (U) [!]
Ikari III – The Rescue (U) [b1][o1]
Ikari III – The Rescue (U) [b1]
Ikari III – The Rescue (U) [b2]
Ikari III – The Rescue (U) [b3]
Ikari III – The Rescue (U) [b4]
Ikari III – The Rescue (U) [o1]
Ikari III – The Rescue (U) [o2]
Ikari III – The Rescue (U) [o3]
Ikari III – The Rescue (U) [T+Fre1.0_ks151]
Ikari Warriors (E) [!]
Ikari Warriors (U) (PRG0) [!]
Ikari Warriors (U) (PRG0) [o1]
Ikari Warriors (U) (PRG0) [T+Fre]
Ikari Warriors (U) (PRG1) [!]
Ikari Warriors (U) (PRG1) [T+Fre]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [!]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [b1]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [b2]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [b3]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [o1][t1]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [o1]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [o2]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [o3]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [o4]
Ikari Warriors II – Victory Road (U) [t1]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [o1][T+Eng1.1_TransBRC]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [o1]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [o2]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Eng.99_Disconnected]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Eng1.1_TransBRC]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Pol]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Por100%_Emuroms]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Rus073a]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Rus100][a1]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Rus100]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T+Rus]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T-Eng_TransBRC]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J) [T-Pol]
Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu – Subette Koronde Dai Rantou (J)
Ikinari Musician (J) (Prototype) [!]
Ikinari Musician (J) [b1]
Ikinari Musician (J) [b2]
Ikinari Musician (J) [p1]
Ikinari Musician (J)
Ikki (J) [a1]
Ikki (J) [b1][o1]
Ikki (J) [b1]
Ikki (J) [o1]
Ikki (J) [p1][o1]
Ikki (J) [p1]
Ikki (J) [p2][a1]
Ikki (J) [p2]
Ikki (J)
Image Fight (J) [b1]
Image Fight (J) [o1]
Image Fight (J)
Image Fight (U) [!]
Image Fight (U) [b1]
Image Fight (U) [o1]
Immortal, The (U) [!]
Immortal, The (U) [b1]
Immortal, The (U) [b2]
Immortal, The (U) [o1]
Immortal, The (U) [T+Rus_magic team]
Immortal, The (U) [T+Spa100_spctrmxd]
Imperial Palace Moat Story (Bomberman Hack)
Impossible Mission II (U) [!]
Impossible Mission II (U) [b1]
Impossible Mission II (U) [o1]
Incredible Crash Dummies, The (E) [!]
Incredible Crash Dummies, The (U) [!]
Incredible Crash Dummies, The (U) [b1]
Incredible Crash Dummies, The (U) [b2]
Incredible Crash Dummies, The (U) [b3]
Incredible Crash Dummies, The (U) [o1]
Indiana Jones and the Last Crusade (E) [!]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (Taito) [!]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (Taito) [b1]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (Taito) [o1]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (Taito) [o2]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (Taito) [T+Rus]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (UBI Soft) [!]
Indiana Jones and the Last Crusade (U) (UBI Soft) [o1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (Tengen) [!]
Indiana Jones and the Temple of Doom (Tengen) [b1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (Tengen) [b2]
Indiana Jones and the Temple of Doom (Tengen) [o1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [!]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [b1][o1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [b1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [b2]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [b3]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [o1]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [o2]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [o3]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [o4]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG0) [o5]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG1) [!]
Indiana Jones and the Temple of Doom (U) (PRG1) [U][!]
Indora no Hikari (J) [hM02][o1]
Indora no Hikari (J) [hM02]
Indora no Hikari (J)
INES Test Demo (PD) [o1]
INES Test Demo (PD) [o2]
INES Test Demo (PD)
Infiltrator (U) [!]
Infiltrator (U) [b1][o1]
Infiltrator (U) [b1]
Infiltrator (U) [b2]
Initial D (City Connection Hack) [o1]
Initial D (City Connection Hack)
Inner City Ransom (River City Ransom Hack)
Insector X (J) [hM01][b1]
Insector X (J) [o1]
Insector X (J) [o2]
Insector X (J) [T+Fre_emu151]
Insector X (J)
Interlace Demo 1 by Chris Covell (PD)
Interlace Demo 2 by Chris Covell (PD)
Interlace Demo 3 by Chris Covell (PD)
Interlace Demo 4 by Chris Covell (PD)
International Cricket (E) (Prototype)
International Cricket (E) [!]
Invisible Bricks Mario (SMB1 Hack)
Iron Tank – The Invasion of Normandy (E)
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [!]
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [b1]
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [b2]
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [o1]
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [o2]
Iron Tank – The Invasion of Normandy (U) [t1]
Ironsword – Wizards & Warriors II (E) [!]
Ironsword – Wizards & Warriors II (U) [!]
Ironsword – Wizards & Warriors II (U) [b1]
Ironsword – Wizards & Warriors II (U) [o1]
IRQ Flag Operation Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
IRQ Flag Timing Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
IRQ Handler Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Isaki Shuugorou no Keiba Hisshou Gaku (J) [o1]
Isaki Shuugorou no Keiba Hisshou Gaku (J)
Ishin no Arashi (J)
Isolated Warrior (E) [!]
Isolated Warrior (U) [!]
Isolated Warrior (U) [b1]
Isolated Warrior (U) [o1]
Isolated Warrior (U) [T+Fre_Terminus]
Isolated Warrior (U) [T+Rus_MJOLNIR Vlad]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [!]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [b1]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [b2]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [b3]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [b4]
Itadaki Street – Watashi no Mise ni Yottette (J) [o1]
Ivan Ironman Stewart’s Super Off-Road (E) [!]
Ivan Ironman Stewart’s Super Off-Road (U) [!]
Ivan Ironman Stewart’s Super Off-Road (U) [b1]
Ivan Ironman Stewart’s Super Off-Road (U) [b2]
Ivan Ironman Stewart’s Super Off-Road (U) [o1]
J-League Fighting Soccer – The King of Ace Strikers (J) [!]
J-League Fighting Soccer – The King of Ace Strikers (J) [o1]
J-League Winning Goal (J) [!]
Jack Ass (SMB1 Hack) [b1][o1]
Jack Ass (SMB1 Hack) [b1]
Jack Ass (SMB1 Hack) [o1]
Jack Ass (SMB1 Hack)
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (E) [!]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [!]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [b1][o1]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [b1][o2]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [b1]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [b2]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [o1]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [o2]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [o3]
Jack Nicklaus’ Greatest 18 Holes of Major Championship Golf (U) [o4]
Jackal (KC)
Jackal (U) [!]
Jackal (U) [b1]
Jackal (U) [b2]
Jackal (U) [o1]
Jackal (U) [o2]
Jackal (U) [T+Bra100%_BRGames]
Jackal (U) [T+Fre2.0_ks151]
Jackal (U) [t1]
Jackal (U) [t2]
Jackal (U) [t3]
Jackal (U) [t4]
Jackal (U) [t5]
Jackie Chan (J) [!]
Jackie Chan (J) [b1]
Jackie Chan (J) [b2]
Jackie Chan (J) [b3]
Jackie Chan (J) [hFFE][b1]
Jackie Chan (J) [hFFE][b2]
Jackie Chan (J) [hFFE][b3]
Jackie Chan (J) [o1][T+Chi]
Jackie Chan (J) [o1][t1]
Jackie Chan (J) [o1]
Jackie Chan (J) [T+Chi][a1]
Jackie Chan (J) [T+Chi][a2]
Jackie Chan (J) [T+Chi][a3]
Jackie Chan (J) [T+Chi][a4]
Jackie Chan (J) [T+Chi][a5]
Jackie Chan (J) [T+Chi]
Jackie Chan (J) [T+Fre_KS151]
Jackie Chan (J) [t1]
Jackie Chan (J) [t2]
Jackie Chan (J) [t3]
Jackie Chan (J) [t4]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (E) [!]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (U) [!]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (U) [b1]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (U) [b2]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (U) [o1]
Jackie Chan’s Action Kung Fu (U) [T+Fre_ks151]
Jaco Pastorius Demo by TFG (PD)
Jail Bait (Pac-Man Hack) [o1]
Jail Bait (Pac-Man Hack)
Jajamaru Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (J) [hFFE]
Jajamaru Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (J) [o1]
Jajamaru Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (J) [T+Eng0.1_Ethereal_Productions]
Jajamaru Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (J)
Jajamaru Ninpou Chou (J) [!]
Jajamaru Ninpou Chou (J) [a1][o1]
Jajamaru Ninpou Chou (J) [a1]
Jajamaru Ninpou Chou (J) [hM04][b1]
Jajamaru Ninpou Chou (J) [hM04]
Jajamaru no Daibouken (J) [!]
Jajamaru no Daibouken (J) [hM03]
Jajamaru no Daibouken (J) [hM66][b1]
Jajamaru no Daibouken (J) [hM66][o1]
Jajamaru no Daibouken (J) [hM66]
James Bond Jr (E) [!p]
James Bond Jr (U) [!]
James Bond Jr (U) [b1]
James Bond Jr (U) [o1]
Jangou (J) [!]
Jangou (J) [o1]
Japanese vs Negro (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
Japanese vs Negro (R.B.I. Baseball Hack)
Jarinko Chie – Bakudan Musume no Shiawase Sagashi (J) [!]
Jarinko Chie – Bakudan Musume no Shiawase Sagashi (J) [hFFE][b1]
Jarinko Chie – Bakudan Musume no Shiawase Sagashi (J) [hM04]
Jarinko Chie – Bakudan Musume no Shiawase Sagashi (J) [o1]
Jaws (U) [!]
Jaws (U) [f1][b1]
Jaws (U) [f1]
Jaws (U) [o1]
Jaws (U) [T+Fre_KS151]
Jedi Mario Bros (SMB1 Hack) [o1]
Jedi Mario Bros (SMB1 Hack)
Jehovah’s Witnesses, The (Mappy Hack)
Jeopardy! (U) (PRG0) [!]
Jeopardy! (U) (PRG0) [b1][o1]
Jeopardy! (U) (PRG0) [b1][o2]
Jeopardy! (U) (PRG0) [b1][o3]
Jeopardy! (U) (PRG0) [b1]
Jeopardy! (U) (PRG0) [b2]
Jeopardy! (U) (PRG1) [!]
Jeopardy! 25th Anniversary Edition (U) [!]
Jeopardy! 25th Anniversary Edition (U) [o1]
Jeopardy! Junior Edition (U) [!]
Jeopardy! Junior Edition (U) [o1]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [!]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [hM02][b1]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [o1]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [p1][b1]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [p1][b2]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [p1]
Jesus – Kyoufu no Bio Monster (J) [T+Eng_Niahak]
Jet Fighter Z by DamageX (PD)
Jetfire (Macross Hack) [o1]
Jetfire (Macross Hack)
Jetsons, The – Cogswell’s Caper! (E) [!]
Jetsons, The – Cogswell’s Caper! (J)
Jetsons, The – Cogswell’s Caper! (U) [!]
Jetsons, The – Cogswell’s Caper! (U) [b1]
Jetsons, The – Cogswell’s Caper! (U) [o1]
Ji Du Shan En Chou Ji – Le Comte de Monte-Cristo (Ch)
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a1]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a2]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a3]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a4]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a5]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [a6]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [b1]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [b2]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [b3]
Ji Jia Zhan Shi (Ch) [T+Chi20061221_MS emumax]
Ji Jia Zhan Shi (Ch)
Ji Jia Zhan Shi by god of MM (Hack)
Jia A Fung Yun (Ch) [b1]
Jia A Fung Yun (Ch)
Jigoku Gokuraku Maru (J) [t1]
Jigoku Gokuraku Maru (J)
Jikuu Yuuden – Debias (J) [o1]
Jikuu Yuuden – Debias (J) [t1]
Jikuu Yuuden – Debias (J)
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [!]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [b1]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [b2]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [b3]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [b4]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [o1]
Jim Henson’s Muppet Adventure – Chaos at the Carnival (U) [o2]
Jimmy Connor’s Tennis (E) [!]
Jimmy Connor’s Tennis (U) [!]
Jimmy Connor’s Tennis (U) [b1]
Jimmy Connor’s Tennis (U) [o1]
Jimmy Connor’s Tennis (U) [p1][!]
Jin Gwok Sei Chuen Saang (Ch) [U][!]
Jin Yong Qun Xia Zhuan – Shu Jian Jiang Shan (NJ031) (Ch)
Jing Ke Xin Zhuan (Ch) [a1]
Jing Ke Xin Zhuan (Ch)
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [!]
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [b1][f1][o1]
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [b1][f1]
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [b1][T+Eng1.00AltTitle_DvD_Trans]
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [b1][T+Eng1.00_DvD_Trans]
JJ – Tobidase Daisakusen Part 2 (J) [b1]
Joe & Mac – Caveman Ninja (E) [!]
Joe & Mac – Caveman Ninja (U) [!]
Joe & Mac – Caveman Ninja (U) [b1]
Joe & Mac – Caveman Ninja (U) [o1]
Joe & Mac – Caveman Ninja (U) [p1][!]
John Elway’s Quarterback (U) [!]
John Elway’s Quarterback (U) [o1]
John Elway’s Quarterback (U) [o2]
John Elway’s Quarterback (U) [o3]
John Elway’s Quarterback (U) [o4]
John’s Quest Engine Demo6 (PD)
Johnny the Homicidal Mario v1.0 (SMB1 Hack)
Jongbou (J) [f1][o1]
Jongbou (J) [f1][o2]
Jongbou (J) [f1][o3]
Jongbou (J) [f1]
Jongbou (J)
Jordan Vs Bird – One On One (U) [!]
Jordan Vs Bird – One On One (U) [o1]
Joshua (Wisdom Tree) (V5.0 CHR 6.0)
Joshua (Wisdom Tree) (V6.0) [!]
Joshua (Wisdom Tree) (V6.0) [b1]
Joshua (Wisdom Tree) (V6.0) [b2]
Joshua (Wisdom Tree) (V6.0) [o1]
Journey to Silius (E) [!]
Journey to Silius (U) [!]
Journey to Silius (U) [b1]
Journey to Silius (U) [o1]
Journey to Silius (U) [T+Chi20061020_MS emumax]
Journey to Silius (U) [T+Chi]
Journey to Silius (U) [T+Por]
Journey to Silius (U) [T+Spa1.0]
Journey to Silius (U) [T+Spa_SARG]
Journey to Silius Font Change by Googie (Hack)
Journey to the West (Ch) [b1]
Journey to the West (Ch)
Joust (J) [o1]
Joust (J)
Joust (U) [!]
Joust (U) [b1][o1]
Joust (U) [b1]
Joust (U) [o1]
Joust (U) [o2]
Joust More (Balloon Fight Hack) [o1]
Joust More (Balloon Fight Hack)
Jovial Race (Sachen) [!]
Jovial Race (Sachen) [a1][!]
Jovial Race (Sachen) [b1]
Jovial Race (Sachen) [b2]
Jovial Race (Sachen) [b3]
Jovial Race (Sachen) [b4]
Jovial Race (Sachen) [U][!]
Joy Mech Fight (J) [b1]
Joy Mech Fight (J) [o1]
Joy Mech Fight (J) [T+Eng100%_AlanMidas][o1]
Joy Mech Fight (J) [T+Eng100%_AlanMidas]
Joy Mech Fight (J) [T-Eng17Sept1997]
Joy Mech Fight (J)
Joypad Test Cartridge (U)
Joystick Demo (PD)
Jue Dai Ying Xiong (Ch)
JuJu Densetsu (J) [o1]
JuJu Densetsu (J) [T+Chi_MS emumax]
JuJu Densetsu (J)
Jumbo Ozaki no Hole in One Professional (J) [o1]
Jumbo Ozaki no Hole in One Professional (J)
Jumpin’ Kid – Jack to Mame no Ki Monogatari (J) [o1]
Jumpin’ Kid – Jack to Mame no Ki Monogatari (J)
Jumpman Vs Donkey Kong (Donkey Kong Hack)
Jumpy Demo by Rwin (PD)
JUN Mario 1 (SMB1 Hack)
Jungle Book, The (E) [!]
Jungle Book, The (U) [!]
Jungle Book, The (U) [b1]
Jungle Book, The (U) [b2]
Jungle Book, The (U) [b3]
Jungle Book, The (U) [o1]
Jungle Book, The (U) [T+Rus]
Junk Demo by Tony Young (PD) [a1]
Junk Demo by Tony Young (PD) [a2]
Junk Demo by Tony Young (PD)
Junk Mario Pro (SMB1 Hack)
Junk Mario V1.0 (SMB1 Hack)
Junk Mario V1.1 (SMB1 Hack)
Jurassic Boy 2 (Sachen) [!]
Jurassic Boy 2 (Sachen) [U][!]
Jurassic Park (E) [!]
Jurassic Park (U) [!]
Jurassic Park (U) [b1]
Jurassic Park (U) [o1]
Jurassic Park (U) [T+Ita1.0_Psyco]
Jurassic Park (U) [T+Rus_CaH4e3]
Jurassic Park (U) [T+Spa100_PaladinKnights]
Jurassic Park (U) [T+Spa99%_spctrmxd]
Jurassic Park (U) [t1]
Just Breed (J) [!]
Just Breed (J) [b1]
Just Breed (J) [b2]
Just Breed (J) [T+Eng0.01Beta_Obsolete]
Just Breed (J) [T+Eng1.00_Stealth]
Just Breed (J) [T+Spa100_butz]
Just Breed (J) [T+Spa2.0]
Justin and Friends V1.1 by TheGreatWhiteDope (SMB1 Hack)
Justin’s Adventure Island (Hack)
Juuouki (J) [!]
Juuouki (J) [b1]
Juuouki (J) [b2]
Juuouki (J) [p1][!]
Juuouki (J) [T+Bra90%_BRGames]
Juuouki (J) [T+Eng1.00_akadewboy]
Juuouki (J) [t1]
Juuryoku Soukou Metal Storm (J) [!]
Juuryoku Soukou Metal Storm (J) [b1]
Juuryoku Soukou Metal Storm (J) [o1]
Juvei Quest (J) [!]
Juvei Quest (J) [a1][o1]
Juvei Quest (J) [a1]
Juvei Quest (J) [b1]
Juvei Quest (J) [hFFE][b1]
Juvei Quest (J) [hFFE]
Kabuki – Quantum Fighter (E) [!]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [!]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [b1]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [o1]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Bra99%_BRGames]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Fre]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Ger1.00_StarTrans][a1]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Rus]
Kabuki – Quantum Fighter (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Kabushiki Doujou (J) [!]
Kaettekita! Gunjin Shougi – Nanya Sore! (J) [b1]
Kaettekita! Gunjin Shougi – Nanya Sore! (J) [o1]
Kaettekita! Gunjin Shougi – Nanya Sore! (J)
Kage (J) [!]
Kage (J) [b1]
Kage (J) [h1]
Kage (J) [h2]
Kage (J) [h3]
Kage (J) [T+Chi1.0GB][a1]
Kage (J) [T+Chi1.0GB]
Kage (J) [T+Chi][a1]
Kage (J) [T+Chi]
Kage (J) [t1]
Kage (J) [t2]
Kage (J) [t3]
Kage no Densetsu (J) [!]
Kage no Densetsu (J) [hM03][o1]
Kage no Densetsu (J) [hM03][o2]
Kage no Densetsu (J) [hM03][p1]
Kage no Densetsu (J) [hM03][T+Chi_MS emumax]
Kage no Densetsu (J) [hM03][T-Chi_MS emumax][a1]
Kage no Densetsu (J) [hM03][T-Chi_MS emumax]
Kage no Densetsu (J) [hM03][t1]
Kage no Densetsu (J) [hM03][t2]
Kage no Densetsu (J) [hM03][t3]
Kage no Densetsu (J) [hM03][t4]
Kage no Densetsu (J) [hM03]
Kage Super Plus (Kage Hack)
Kagerou Densetsu (J) [!]
Kagerou Densetsu (J) [b1]
Kaguya Hime Densetsu (J) [!]
Kaguya Hime Densetsu (J) [hM02]
Kaijuu Monogatari (J) [!]
Kaijuu Monogatari (J) [hM04][b1]
Kaijuu Monogatari (J) [hM04]
Kaijuu Monogatari (J) [T+Eng1.0b_KingMike]
Kaijuu Monogatari (J) [T-Eng_KingMike]
Kaiketsu Yanchamaru (J) [hFFE]
Kaiketsu Yanchamaru (J)
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [!]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE][b1]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE][b2]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE][b3]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE][b4]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE][T-Eng]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hFFE]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [hM23]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [T+Chi_lhbl]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [T+Eng1.01_Shadow][o1]
Kaiketsu Yanchamaru 2 – Karakuri Land (J) [T+Eng1.01_Shadow]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [b1]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [hM19][a1]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [hM19][T+Por1.0_E2P Traducoes]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [hM19]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [p1][!]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [T+Chi_lhbl]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Kaiketsu Yanchamaru 3 – Taiketsu! Zouringen (J)
Kaison Star Force (Hack)
Kakefu-kun no Jump Tengoku – Speed Jigoku (J) [f1][o1]
Kakefu-kun no Jump Tengoku – Speed Jigoku (J) [f1]
Kakefu-kun no Jump Tengoku – Speed Jigoku (J)
Kame no Ongaeshi – Urashima Densetsu (J)
Kamen no Ninja – Akakage (J) [b1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [o1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [o2]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T+Chi_MS emumax][o1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T+Chi_MS emumax]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T-Chi_MS emumax][a1][o1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T-Chi_MS emumax][o1]
Kamen no Ninja – Akakage (J) [T-Chi_MS emumax]
Kamen no Ninja – Akakage (J)
Kamen no Ninja – Hanamaru (J) [T+Chi]
Kamen no Ninja – Hanamaru (J) [t1]
Kamen no Ninja – Hanamaru (J)
Kamen Rider Club – Gekitotsu Shocker Land (J) [!]
Kamen Rider Club – Gekitotsu Shocker Land (J) [hFFE][a1]
Kamen Rider Club – Gekitotsu Shocker Land (J) [hFFE][a2]
Kamen Rider Club – Gekitotsu Shocker Land (J) [hFFE][b1]
Kamen Rider Club – Gekitotsu Shocker Land (J) [hFFE]
Kamen Rider SD – Granshocker no Yabou (J)
Kamikaze Mario DX Plus V1.8 (SMB1 Hack)
Kamikaze Mario DX Plus V1.9 (SMB1 Hack)
Kamikaze Mario DX Regular Edition (SMB1 Hack)
Kamikaze Mario DX+ by79 (SMB1 Hack)
Kamikaze Megaman (Megaman Hack)
Kamikaze V1 (SMB1 Hack) [a1]
Kamikaze V1 (SMB1 Hack)
Kamikaze V2 (SMB1 Hack)
Kamikaze V3 (SMB1 Hack)
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [!]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [h1]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [hM03][a1]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [hM03][o1]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [hM03]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [T+Eng1.0CezanneFont_KingMike]
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi (J) [T+Eng_KingMike]
Karakuri Kengou Den – Musashi Road – Karakuri Nin Hashiru! (J)
Karaoke Studio (J) [b1]
Karaoke Studio (J)
Karaoke Studio Senyou Cassette Vol 1 (J)
Karaoke Studio Senyou Cassette Vol 2 (J)
Karate Champ (U) (REV0) [!]
Karate Champ (U) (REVA) [!]
Karate Champ (U) (REVA) [b1]
Karate Champ (U) (REVA) [o1]
Karate Champ (U) (REVA) [o2]
Karate Champ (U) (REVA) [o3]
Karate Champ (U) (REVA) [T+Spa.99_PaladinKnights]
Karate Champ (U) [!]
Karate Kid, The (U) [!]
Karate Kid, The (U) [b1]
Karate Kid, The (U) [o1]
Karate Kid, The (U) [o2]
Karate Kid, The (U) [o3]
Karate Kid, The (U) [o4]
Karateka (J) (Prototype) [!]
Karateka (J) [!]
Karateka (J) [b1]
Karateka (J) [o1]
Karateka (J) [p1][o1]
Karateka (J) [p1]
Karnov (J) [b1][o1]
Karnov (J) [b1]
Karnov (J) [b2]
Karnov (J) [b3]
Karnov (J)
Karnov (U) [!]
Karnov (U) [b1][o1]
Karnov (U) [b1][o2]
Karnov (U) [b1][o3]
Karnov (U) [b1][o4]
Karnov (U) [b1][o5]
Karnov (U) [b1]
Karnov (U) [b2]
Karnov (U) [b3]
Karnov (U) [b4]
Karnov (U) [o1]
Kart Fighter (Unl) [b1]
Kart Fighter (Unl) [b2]
Kart Fighter (Unl) [b3]
Kart Fighter (Unl) [T+Eng1.00_DvD Translations]
Kart Fighter (Unl) [T+Kor][a1]
Kart Fighter (Unl) [T+Kor]
Kart Fighter (Unl) [T+Spa100%_PaladinKnights]
Kart Fighter (Unl)
Kawa no Nushi Tsuri (J) [T+Eng0.15_No_Carrier]
Kawa no Nushi Tsuri (J)
Kazion Gradius (Gradius Hack)
Keiba Simulation – Honmei (J) [b1]
Keiba Simulation – Honmei (J)
Kero Kero Keroppi no Daibouken (J) [!]
Kero Kero Keroppi no Daibouken (J) [o1][T+Eng1.00_Gaijin]
Kero Kero Keroppi no Daibouken (J) [o1]
Kero Kero Keroppi no Daibouken (J) [T+Eng1.00_Gaijin][a1]
Kero Kero Keroppi no Daibouken (J) [T+Eng1.00_Gaijin]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [!]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [b1]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [o1][T+Eng1.0_Toma]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [o1]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [T+Eng1.0_Toma]
Kero Kero Keroppi no Daibouken 2 – Donuts Ike ha Oosawagi! (J) [T-Eng0.9_Toma]
Keroppi to Keroriinu no Splash Bomb! (J) [o1][T+Eng1.0_Suicidal]
Keroppi to Keroriinu no Splash Bomb! (J) [o1]
Keroppi to Keroriinu no Splash Bomb! (J) [T+Eng1.0_Suicidal]
Keroppi to Keroriinu no Splash Bomb! (J)
Key is Coin (SMB1 Hack)
Kibord 003 (Unl) [U][!]
Kick Master (U) [!]
Kick Master (U) [b1]
Kick Master (U) [o1]
Kick Master (U) [T+Pol]
Kick Master (U) [T+Rus_MJOLNIR][o1]
Kick Master (U) [T+Rus_MJOLNIR]
Kick Master (U) [t1]
Kick Master (U) [t2]
Kick Master (U) [t3]
Kick Master (U) [t4]
Kick Master (U) [t5]
Kick Off (E) [!]
Kick Off (E) [b1]
Kickle Cubicle (E) [!]
Kickle Cubicle (E) [T+Fre99.5%_YF06]
Kickle Cubicle (U) [!]
Kickle Cubicle (U) [b1][o1]
Kickle Cubicle (U) [b1]
Kickle Cubicle (U) [b2]
Kickle Cubicle (U) [o1]
Kid Icarus (E) (PRG1) [!]
Kid Icarus (UE) [!]
Kid Icarus (UE) [b1][o1]
Kid Icarus (UE) [b1][o2]
Kid Icarus (UE) [b1][o3]
Kid Icarus (UE) [b1][T+Chi_MS emumax][o1]
Kid Icarus (UE) [b1][T+Chi_MS emumax]
Kid Icarus (UE) [b1][T+Por95%_Mini Translations]
Kid Icarus (UE) [b1]
Kid Icarus (UE) [T+Fre1.0_Generation IX]
Kid Icarus (UE) [T+Fre]
Kid Icarus (UE) [T+Fre_Cyril125]
Kid Icarus (UE) [T+Ger1.0]
Kid Icarus (UE) [T+Ita1.0_Clomax_Dominion]
Kid Icarus (UE) [T+Jap][a1]
Kid Icarus (UE) [T+Jap]
Kid Icarus (UE) [T+Por95%_Mini Translations]
Kid Icarus (UE) [T+Swe1.1b_MetalHead]
Kid Icarus (UE) [T-Fre]
Kid Icarus Remix V1.0 by Clomax Dominion (Hack)
Kid Icarus Title Screen (PD)
Kid Jinjin First Adventure (Rockman Hack) [o1]
Kid Jinjin First Adventure (Rockman Hack)
Kid Klown (U) [!]
Kid Klown (U) [b1]
Kid Klown (U) [b2]
Kid Klown (U) [o1]
Kid Kool and the Quest for the 7 Wonder Herbs (U) [!]
Kid Kool and the Quest for the 7 Wonder Herbs (U) [o1]
Kid Kool and the Quest for the 7 Wonder Herbs (U) [o2]
Kid Niki – Radical Ninja (U) (PRG0) [!]
Kid Niki – Radical Ninja (U) (PRG0) [b1]
Kid Niki – Radical Ninja (U) (PRG0) [b2]
Kid Niki – Radical Ninja (U) (PRG0) [o1]
Kid Niki – Radical Ninja (U) (PRG1) [!]
Kill Happy PeePeeHead! – The 2k6 Remix (SMB1 Hack)
Kill Happy PeePeeHead! – The NES Game by BMF54123 (SMB1 Hack) [b1]
Kill Happy PeePeeHead! – The NES Game by BMF54123 (SMB1 Hack)
Killerman (Bomberman Collection Hack) [o1]
Killerman (Bomberman Collection Hack)
King Kong 2 – Ikari no Megaton Punch (J) [!]
King Kong 2 – Ikari no Megaton Punch (J) [hM04][b1]
King Kong 2 – Ikari no Megaton Punch (J) [hM04][b2]
King Kong 2 – Ikari no Megaton Punch (J) [hM04]
King Koopa Arcade (Donkey Kong PRG1 Hack) [o1]
King Koopa Arcade (Donkey Kong PRG1 Hack)
King Neptune’s Adventure (Color Dreams) [!]
King Neptune’s Adventure (Color Dreams) [o1]
King Neptune’s Adventure (Color Dreams) [o2]
King Neptune’s Adventure (Color Dreams) [o3]
King of Fighters 96, The (Unl)
King of Fighters 97, The (AKA Colour 2001 Streetfighter II) (Unl) [!]
King of Fighters 97, The by Rex Soft (Unl) [U][!]
King of Fighters 99, The (Unl)
King of Kings (J) [hM04]
King of Kings (J)
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V1.1) [!p]
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V1.2) [!]
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V1.3) [!]
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V1.3) [b1]
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V1.3) [o1]
King of Kings, The (Wisdom Tree) (V5.0 CHR 1.3) [!]
King’s Knight (J) [b1]
King’s Knight (J) [o1]
King’s Knight (J) [o2]
King’s Knight (J) [o3]
King’s Knight (J) [p1]
King’s Knight (J)
King’s Knight (U) [!]
King’s Knight (U) [b1]
King’s Knight (U) [o1]
King’s Knight (U) [o2]
King’s Knight (U) [T+Fre][a1]
King’s Knight (U) [T+Fre][a2]
King’s Knight (U) [T+Fre]
King’s Knight (U) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
King’s Quest V (U) [!]
King’s Quest V (U) [b1]
King’s Quest V (U) [b2]
King’s Quest V (U) [b3]
King’s Quest V (U) [b4]
King’s Quest V (U) [o1]
Kings of the Beach (U) [!]
Kings of the Beach (U) [b1]
Kings of the Beach (U) [o1]
Kinnikuman – Muscle Hack Match (Kinnikuman – Muscle Tag Match Hack) [o1]
Kinnikuman – Muscle Hack Match (Kinnikuman – Muscle Tag Match Hack)
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [!]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b1][o1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b1][o2]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b1][o3]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b1][o4]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b2][o1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [b2]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [p1][o1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [p1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [T+Chi_madcell]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [T+Chi_MS emumax]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [T-Chi1.0_MS emumax]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [T-Chi_MS emumax][a1]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG0) [T-Chi_MS emumax]
Kinnikuman – Muscle Tag Match (J) (PRG1) [!]
Kirby’s Adventure (C) [!]
Kirby’s Adventure (E) [!]
Kirby’s Adventure (F) [!]
Kirby’s Adventure (G) [!]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [!]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b1]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b2]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b3]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b4]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b5]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b6]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b7]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [b8]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [o1]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [T+Rus0.75a]
Kirby’s Adventure (U) (PRG0) [T+Spa75%_Tanero]
Kirby’s Adventure (U) (PRG1) [!]
Kirby’s Adventure 2 (SMB1 Hack)
Kirby’s Nuts (Nuts & Milk Hack) [o1]
Kirby’s Nuts (Nuts & Milk Hack)
Kiri5 Star (SMB1 Hack) [a1]
Kiri5 Star (SMB1 Hack)
Kiri7 (SMB1 Hack)
Kiss Goes Golfing starring Ace Frehley (Golf Hack)
Kiss Goes Golfing starring Gene Simmons (Golf Hack)
Kiss Goes Golfing starring Paul Stanley (Golf Hack)
Kiss Goes Golfing starring Peter Criss (Golf Hack)
Kitarou-kun (Moai-kun Hack)
Kiteretsu Dai Hyakka (J) [!]
Kiwi Kraze – A Bird-Brained Adventure! (U) [!]
Kiwi Kraze – A Bird-Brained Adventure! (U) [b1]
Kiwi Kraze – A Bird-Brained Adventure! (U) [b2]
Kiwi Kraze – A Bird-Brained Adventure! (U) [b3]
Kiwi Kraze – A Bird-Brained Adventure! (U) [o1]
Klash Ball (U) [!]
Klash Ball (U) [b1]
Klash Ball (U) [b2]
Klash Ball (U) [o1]
Klax (J) [b1][o1]
Klax (J) [b1]
Klax (J) [b2]
Klax (J) [b3]
Klax (J) [o1]
Klax (J)
Klax (Tengen) [!]
Klax (Tengen) [o1]
Knife Boy (Paperboy Hack) [a1]
Knife Boy (Paperboy Hack)
Knight Rider (E) [!]
Knight Rider (J) [b1]
Knight Rider (J)
Knight Rider (U) [!]
Knight Rider (U) [b1]
Knight Rider (U) [b2]
Knight Rider (U) [b3]
Knight Rider (U) [b4]
Knight Rider (U) [b5]
Knight Rider (U) [o1]
Koakman 2 (Rockman 2 Hack)
Koizumi Mario (SMB1 Hack)
Kojiki by wAMMA (PD) (PAL)
Konami Hyper Soccer (E) [!]
Konamic Sports in Seoul (J) [!]
Konamic Sports in Seoul (J) [b1]
Konamic Sports in Seoul (J) [b2]
Konamic Sports in Seoul (J) [b3]
Koopa Bros by Mind_Bender (Mario Bros Hack) [o1]
Koopa Bros by Mind_Bender (Mario Bros Hack)
Koopa Invaders (Space Invaders Hack) [a1]
Koopa Invaders (Space Invaders Hack) [o1]
Koopa Invaders (Space Invaders Hack)
Kopio (Lolo1 Hack) [a1]
Kopio (Lolo1 Hack) [a2]
Kopio (Lolo1 Hack) [a3]
Kopio (Lolo1 Hack) [a4]
Kopio (Lolo1 Hack) [a5]
Kopio (Lolo1 Hack) [a6]
Kopio (Lolo1 Hack) [a7]
Kopio (Lolo1 Hack)
Korean Igo (Unl) [!]
Korean Igo (Unl) [U][!]
KoRn Fu (Kung Fu Hack) [o1]
KoRn Fu (Kung Fu Hack)
Kou Dai Bao Shi – Yin (Ch)
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [b1]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [b2]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [b3]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [o1][T+Ger_Tomy]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [o1]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [o2]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T+Eng1.1_J2e]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T+Ger.20_alemanic]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T+Ger_Tomy]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T+Spa100%_PaladinKnights]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T-Eng0.2_TheDungeon]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T-Eng1.0_J2e][a1]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T-Eng1.0_J2e][o1]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J) [T-Eng1.0_J2e]
Kouryuu Densetsu Villgust Gaiden (J)
Koushien (J) [b1]
Koushien (J)
Krazy Kreatures (AVE) [!]
Krazy Kreatures (AVE) [a1]
Krazy Kreatures (AVE) [o1]
Krion Conquest, The (U) [!]
Krion Conquest, The (U) [b1]
Krion Conquest, The (U) [o1]
Krion Conquest, The (U) [T+Fre_Generation IX]
Krion Conquest, The (U) [t1]
Krusty’s Fun House (E)
Krusty’s Fun House (U) [!]
Krusty’s Fun House (U) [b1]
Krusty’s Fun House (U) [b2]
Krusty’s Fun House (U) [o1]
Kujaku Ou (J) [!]
Kujaku Ou (J) [b1]
Kujaku Ou (J) [b2]
Kujaku Ou (J) [b3]
Kujaku Ou (J) [b4]
Kujaku Ou (J) [hM02]
Kujaku Ou 2 (J) [!]
Kung Fu (E) [!]
Kung Fu (PC10) [T+Fre2.0_ks151]
Kung Fu (PC10)
Kung Fu (U) [!]
Kung Fu (U) [o1][T+Bra100%_BRGames]
Kung Fu (U) [o1]
Kung Fu (U) [o2]
Kung Fu (U) [o3]
Kung Fu (U) [o4]
Kung Fu (U) [p1]
Kung Fu (U) [T+Fre]
Kung-Fu Heroes (U) [!]
Kung-Fu Heroes (U) [b1][o1]
Kung-Fu Heroes (U) [b1][o2]
Kung-Fu Heroes (U) [b1][o3]
Kung-Fu Heroes (U) [b1][o4]
Kung-Fu Heroes (U) [b1]
Kung-Fu Heroes (U) [b2]
Kunio 8-in-1 [p1][!]
Kunio in Fantasyland (SMB2 Hack)
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [!]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Chi]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Chi_temryu+air team]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Eng0.25_ICE]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Eng1.2_PentarouZero]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Pol_Dr00id88] [o1]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Pol_Dr00id88]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Rus]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T+Spa]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T-Eng1.0_PentarouZero]
Kunio-kun no Nekketsu Soccer League (J) [T-Eng1.1_PentarouZero]
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! – Kachiuma Densetsu (J)
Kuzu (Binary Land Hack)
Kworld by demi59 (Wai Wai World Hack)
Kyatto Ninden Teyandee (J) [!]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [b1][o1]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [b1]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [b2]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [b3]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [T+Eng.10_Vertigo]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [T+Eng4.5_Shadow]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [T+Rus(B)]
Kyatto Ninden Teyandee (J) [t1]
Kyonshiizu 2 (Demo Cart) (J) [!]
Kyonshiizu 2 (J) [hFFE]
Kyonshiizu 2 (J)
Kyoro Chan Land (J) [o1]
Kyoro Chan Land (J) [o2]
Kyoro Chan Land (J)
Kyouryuu Sentai Juuranger (J)
Kyuukyoku Harikiri Koushien (J) [!]
Kyuukyoku Harikiri Koushien (J) [b1]
Kyuukyoku Harikiri Koushien (J) [b2]
Kyuukyoku Harikiri Koushien (J) [o1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium (’88 Shin Data) (J) [!]
Kyuukyoku Harikiri Stadium (’88 Shin Data) (J) [b1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium (J) [!]
Kyuukyoku Harikiri Stadium (J) [hM04][b1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium (J) [hM04]
Kyuukyoku Harikiri Stadium – Heisei Gannen Han (J) [!]
Kyuukyoku Harikiri Stadium – Heisei Gannen Han (J) [o1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium 3 (J) [b1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium 3 (J) [o1]
Kyuukyoku Harikiri Stadium 3 (J)
Kyuukyoku Tiger (J) [b1]
Kyuukyoku Tiger (J) [b2]
Kyuukyoku Tiger (J) [t1]
Kyuukyoku Tiger (J)
KZ Mario Gradius (Gradius Hack)
L’Empereur (J)
L’Empereur (U) [!]
L’Empereur (U) [b1]
L’Empereur (U) [o1]
L’Empereur (U) [o2]
Labyrinth (J) [o1]
Labyrinth (J) [o2]
Labyrinth (J) [p1]
Labyrinth (J) [T+Eng][o1]
Labyrinth (J) [T+Eng]
Labyrinth (J)
Ladies Golf (VS)
Lagrange Point (J) [b1]
Lagrange Point (J)
Lam by darkdata (Milk & Nuts Hack)
Laser Invasion (U) [!]
Laser Invasion (U) [o1]
Last Action Hero (U) [!]
Last Action Hero (U) [b1]
Last Action Hero (U) [o1]
Last Armageddon (J) [b1]
Last Armageddon (J) [hFFE][b1]
Last Armageddon (J) [hFFE][b2]
Last Armageddon (J) [o1]
Last Armageddon (J)
Last Ninja, The (U) [!]
Last Ninja, The (U) [b1]
Last Ninja, The (U) [o1]
Last Ninja, The (U) [p1][!]
Last Ninja, The (U) [t1]
Last Starfighter, The (U) [!]
Last Starfighter, The (U) [b1]
Last Starfighter, The (U) [o1]
Law of the West (J) [o1]
Law of the West (J) [p1]
Law of the West (J)
Layla (J) [!]
Layla (J) [b1][o1]
Layla (J) [b1][o2]
Layla (J) [b1]
Layla (J) [b2]
Layla (J) [p1]
Lee Trevino’s Fighting Golf (E)
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [!]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [b1][o1]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [b1]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [b2]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [b3]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [o1]
Lee Trevino’s Fighting Golf (U) [o2]
Legacy of the Wizard (U) [!]
Legacy of the Wizard (U) [b1]
Legacy of the Wizard (U) [o1]
Legacy of the Wizard (U) [T+Spa.99_PaladinKnights]
Legend of Hage, The by Mogemogesama (Kage no Densetsu Hack)
Legend of Kage, The (U) [!]
Legend of Kage, The (U) [b1]
Legend of Kage, The (U) [o1]
Legend of Kage, The (U) [o2]
Legend of Kage, The (U) [o3]
Legend of Kage, The (U) [o4]
Legend of Kage, The (U) [T+Rus]
Legend of Pikachu (Zelda Hack)
Legend of Pokemon, The (Zelda Hack)
Legend of Prince Valiant, The (E) [!]
Legend of Robin Hood, The (U) (Prototype)
Legend of Sean, The (Master Chu & The Drunkard Hu Hack)
Legend of Super Pikachu Bros 3 (SMB3 Hack)
Legend of the Blob Bros. 2 V1.0 by BMF54123 (SMB2 Hack)
Legend of the Blob Bros. 2 V1.1 by BMF54123 (SMB2 Hack) [a1]
Legend of the Blob Bros. 2 V1.1 by BMF54123 (SMB2 Hack)
Legend of the Blob Bros. 2 V2.0 by BMF54123 (SMB2 Hack)
Legend of the Ghost Lion (U) [!]
Legend of the Ghost Lion (U) [b1]
Legend of the Ghost Lion (U) [b2]
Legend of the Ghost Lion (U) [b3]
Legend of the Ghost Lion (U) [o1]
Legend of Zelda GST (Zelda Hack)
Legend of Zelda in SMB World (SMB1 Hack)
Legend of Zelda Outlands by Clomax Dominion (Zelda Hack)
Legend of Zelda Outlands Final by GameMakr24 (Zelda Hack)
Legend of Zelda Pocket Edition V1.0 by PocketNES (Zelda PRG0 Hack) [o1]
Legend of Zelda Pocket Edition V1.0 by PocketNES (Zelda PRG0 Hack)
Legend of Zelda Pocket Edition V1.0 by PocketNES (Zelda PRG1 Hack) [o1]
Legend of Zelda Pocket Edition V1.0 by PocketNES (Zelda PRG1 Hack)
Legend of Zelda, The (E) (PRG0) [!]
Legend of Zelda, The (E) (PRG1) [!]
Legend of Zelda, The (Esperanto Hack) [o1]
Legend of Zelda, The (Esperanto Hack)
Legend of Zelda, The (GC) [a1]
Legend of Zelda, The (GC)
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [!]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [b1]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [b2]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [b3]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [b4]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [o1]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [o2]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [o3]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Dan0.12]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Dut1.0_Ok Impala!]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Fre.95]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Ger]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Gre1.1_Lugia_13gr]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Zombikiller]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Lit0.99b_Joshas]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Pol1.0_Nintendencja]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Pol_Dreamforce]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Por1.0_Hexagon]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Por100%_Emuroms]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Por100%_Thirteen]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Ser(Cyrillic)_AmishYugoslavTrans]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Ser(Latin)_AmishYugoslavTrans]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Spa1.1_Hyrule Knight]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Swe2.0_TheTranslator]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T+Tur_knighTeen87]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Gre]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Spa]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Spa_Hyrule Knight]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Swe.9_MetalHead]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Swe1.02b_TheTranslator][a1]
Legend of Zelda, The (U) (PRG0) [T-Swe1.02b_TheTranslator]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [!]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [b1]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [b2]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [T+Fre_Generation IX]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [T+Nor1.00_Just4Fun]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [T+Ser(Cyrillic)_AmishYugoslavTrans]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [T+Ser(Latin)_AmishYugoslavTrans]
Legend of Zelda, The (U) (PRG1) [T+Spa100%_Chilensis]
Legend of Zelda, The (Zelda ‘Editable’ Hack) [b1]
Legend of Zelda, The (Zelda ‘Editable’ Hack) [o1]
Legend of Zelda, The (Zelda ‘Editable’ Hack)
Legend of Zelda, The – Curse From the Outskirts by Dr. Mario (SMB1 Hack)
Legend of Zelda, The – Curse From the Outskirts Redux by Dr. Mario (SMB1 Hack)
Legend of Zelda, The – Ganon’s Deception V0.2PRG0 (Hack)
Legend of Zelda, The – Ganon’s Deception V0.2PRG1 (Hack)
Legend of Zelda, The – Special Edition (Zelda Hack)
Legend of Zelda, The – Title Screen Simulator by Chris Covell (PD)
Legendary Wings (U) [!]
Legendary Wings (U) [o1]
Legendary Wings (U) [o2]
Legendary Wings (U) [o3]
Legendary Wings (U) [T+Chi_kamming]
Legendary Wings (U) [T+Fre_KS151]
Legendary Wings (U) [T+Gre1.0_Lugia_13gr]
Legendary Wings (U) [t1]
Legendo of Zelda, The (Hack)
Legends of the Diamond – The Baseball Championship Game (U) [!]
Legends of the Diamond – The Baseball Championship Game (U) [o1]
Lei Dian Huang Bi Ka Qiu Chuan Shuo (NJ046) (Ch) [!]
Lemmings (E) [!]
Lemmings (U) [!]
Lemmings (U) [b1]
Lemmings (U) [o1]
Length Counter Halt Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Length Counter Reload Timing Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Length Table Entries Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Lenophis’ Other Final Fantasy (FF1 Hack)
Les Chevaliers du Zodiaque – La Legende d’Or (F) [!]
Les Chevaliers du Zodiaque – La Legende d’Or (F) [b1]
Les Chevaliers du Zodiaque – La Legende d’Or (F) [T+Spa0.50b_Tanero]
Lesbian Tennis (Tennis Hack)
Lethal Weapon (Ch) [U][!]
Lethal Weapon (E) [!]
Lethal Weapon (U) [!]
Lethal Weapon (U) [b1]
Lethal Weapon (U) [o1]
Liang Shan Ying Xiong (NJ023) (Ch) [!]
Life Force (U) [!]
Life Force (U) [o1]
Life Force (U) [o2]
Life Force (U) [o3]
Life Force (U) [p1]
Life Force – Salamander (E) [!]
Life Force – Salamander (E) [t1]
Life Force – Salamander (E) [t2]
Life Force – Salamander (E) [t3]
Life Force – Salamander (E) [t4]
LIKO Study Cartridge 3-in-1 (Unl) [!]
Lil Stoner (Little Nemo Hack)
Lin Ze Xu Jin Yan (Ch) (PAL)
Lin Ze Xu Jin Yan NTSCFix by nfzxyd (Ch)
Linus Music Demo (PD)
Linus Spacehead’s Cosmic Crusade (Camerica) (Aladdin) (M4) [!]
Linus Spacehead’s Cosmic Crusade (Camerica) (Aladdin) (M4) [b1]
Linus Spacehead’s Cosmic Crusade (Camerica) (Aladdin) (M4) [o1]
Linus Spacehead’s Cosmic Crusade (Camerica) (Aladdin) (M4) [o2]
Lion King III, The – Simon and Pumba (Unl) [!]
Lion King, The (1995) (Unl) [!]
Lion King, The (E) [!]
Lion King, The (Unl) (Mapper 114)
Lion King, The (Unl) [!]
Lipple Island (J) [b1]
Lipple Island (J) [hM02][b1]
Lipple Island (J) [hM02]
Lipple Island (J)
Little League Baseball – Championship Series (U) [!]
Little League Baseball – Championship Series (U) [b1]
Little League Baseball – Championship Series (U) [b2]
Little League Baseball – Championship Series (U) [b3]
Little League Baseball – Championship Series (U) [b4]
Little League Baseball – Championship Series (U) [o1]
Little League Baseball – Championship Series (U) [o2]
Little League Baseball – Championship Series (U) [o3]
Little Magic (J) [T+Chi_MS emumax]
Little Magic (J) [T+Eng0.33Alpha_TransBRC]
Little Magic (J)
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [p1][!]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [T+Chi][a1]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [T+Chi]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [t1]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [t2]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [t3]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J) [t4]
Little Mermaid – Ningyo Hime (J)
Little Mermaid, The (U) [!]
Little Mermaid, The (U) [b1]
Little Mermaid, The (U) [b2]
Little Mermaid, The (U) [o1]
Little Mermaid, The (U) [o2]
Little Mermaid, The (U) [T+Pol][o1]
Little Mermaid, The (U) [T+Pol]
Little Mermaid, The (U) [T+Por1.00_Emuway]
Little Mermaid, The (U) [T+Rus_magic team]
Little Nemo – The Dream Master (E) [!]
Little Nemo – The Dream Master (U) [!]
Little Nemo – The Dream Master (U) [b1]
Little Nemo – The Dream Master (U) [o1]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Fre1.0_ks151]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Ger0.90_alemanic]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Ita1.1_SadNES cITy]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Por100%_Emuroms]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Por100%_EmuSamba]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Por_Hellmatic]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Rus_Boogerman]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Spa100%_Traducciones Nemo]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T+Swe.9b_MetalHead]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T-Ger0.80_alemanic]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T-Ita1.0_SadNES_City]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T-Por90%_EmuSamba]
Little Nemo – The Dream Master (U) [T-Swe]
Little Ninja Brothers (E) [!]
Little Ninja Brothers (U) [!]
Little Ninja Brothers (U) [b1]
Little Ninja Brothers (U) [b2]
Little Ninja Brothers (U) [o1]
Little Red Hood (Sachen-HES) [!]
Little Remo – The Child Abuser by Jomb (Little Nemo Hack)
Little Robo-Knight (SMB1 Hack)
Little Samson (E) [!]
Little Samson (U) [!]
Little Samson (U) [o1]
Locksmith (Sachen) [!]
Locksmith (Sachen) [U][!]
Lode Runner (J) [!]
Lode Runner (J) [a1]
Lode Runner (J) [b1][o1]
Lode Runner (J) [b1][o2]
Lode Runner (J) [b1][o3]
Lode Runner (J) [b1][o4]
Lode Runner (J) [b1]
Lode Runner (J) [b2]
Lode Runner (J) [o1]
Lode Runner (J) [p1][o1]
Lode Runner (J) [p1]
Lode Runner (J) [T+Chi]
Lode Runner (U) [!]
Lode Runner (U) [o1]
Lode Runner (U) [T+Por1.00_Emuway]
Lode Runner (U) [T+Por]
Lode Runner in Puzzle (Sanrio Carnival Hack)
Lode Runner Kai (Hack)
Lone Ranger, The (U) [!]
Lone Ranger, The (U) [b1]
Lone Ranger, The (U) [b2]
Lone Ranger, The (U) [o1]
Lone Ranger, The (U) [o2]
Lone Ranger, The (U) [T+Rus_Shedevr term]
Lone Rapist (Lone Ranger Hack)
Long Zhu Ying Xiong (Ch) [b1]
Long Zhu Ying Xiong (Ch)
Loony Pool (Lunar Ball Hack) [o1]
Loony Pool (Lunar Ball Hack)
Loopz (U) [!]
Loopz (U) [b1]
Loopz (U) [o1]
Loopz (U) [o2]
Lord of King, The (J)
Lost Levels (Final) (SMB3 PRG1 Hack)
Lost Levels (SMB3 PRG1 Hack)
Lost Levels 2, The (V03-07-2000) (SMB1 Hack) [a1]
Lost Levels 2, The (V03-07-2000) (SMB1 Hack)
Lost Word of Jenny (J) [!]
Lost Word of Jenny (J) [b1]
Lost Word of Jenny (J) [b2]
Lost Word of Jenny (J) [b3]
Lot Lot (J) [!]
Lot Lot (J) [h1]
Lot Lot (J) [p1][o1]
Lot Lot (J) [p1][o2]
Lot Lot (J) [p1][o3]
Lot Lot (J) [p1]
Love and Guilty – Super Mario is Our Hero (SMB1 Hack)
Low G Man – The Low Gravity Man (E) [!]
Low G Man – The Low Gravity Man (E) [f1]
Low G Man – The Low Gravity Man (U) [!]
Low G Man – The Low Gravity Man (U) [f1]
Low G Man – The Low Gravity Man (U) [o1]
Low G Man – The Low Gravity Man (U) [U][!]
Lu Ye Xian Zong (Ch)
Lucky 777 (Sachen) [!]
Lucky 777 (Sachen) [U][!]
Lucky’s Cheap Demo (PD)
Luidius (Gradius Hack)
Luigi and the Christmas Quest (Final) (SMB1 Hack)
Luigi and the Christmas Quest (SMB1 Hack) [a1]
Luigi and the Christmas Quest (SMB1 Hack)
Luigi and the New Quest (level & graphics patch) (SMB1 Hack)
Luigi and the New Quest (new level patch) (SMB1 Hack)
Luigi and the New Quest (partial levels patch) (SMB1 Hack)
Luigi and the New Quest (SMB1 Hack) [a1]
Luigi and the New Quest (SMB1 Hack) [a2]
Luigi and the New Quest (SMB1 Hack)
Luigi and the New Quest – Spiffy Version (SMB1 Hack)
Luigi Bros V0.4 (SMB1 Hack) [a1]
Luigi Bros V0.4 (SMB1 Hack)
Luigi Tales, The – Demo 1 (SMB3 PRG0 Hack)
Luigi Tales, The – Demo 1 (SMB3 PRG1 Hack)
Luigi Tales, The – Demo 2 (SMB3 PRG0 Hack)
Luigi Tales, The – Demo 2 (SMB3 PRG1 Hack)
Luigi vs Mario – Stomp on Brother’s Head by Kaeri (SMB1 Hack)
Luigi vs Mario Demo (SMB3 PRG0 Hack)
Luigi Wars (Bokosuka Wars Hack)
Luigi’s Chronicles Demo by Googie (SMB1 Hack)
Luigi’s Chronicles Ver A by Googie (SMB1 Hack)
Luigi’s Chronicles Ver B by Googie (SMB1 Hack)
Luigi’s First Quest – Search for Mario (SMB1 Hack)
Luigi’s Training (SMB1 Hack)
Lunar Ball (J) [!]
Lunar Ball (J) [b1][o1]
Lunar Ball (J) [b1][o2]
Lunar Ball (J) [b1][o3]
Lunar Ball (J) [b1][o4]
Lunar Ball (J) [b1][o5]
Lunar Ball (J) [b1][o6]
Lunar Ball (J) [b1]
Lunar Pool (E) [b1]
Lunar Pool (E)
Lunar Pool (U) [!]
Lunar Pool (U) [o1]
Lunar Pool (U) [T+Chi_MS emumax]
Lunar Pool (U) [T-Chi_MS emumax]
Luo Ke Ren X (Sugoro Quest – Dice no Senshitachi) (Ch)
Lupin Sansei – Pandora no Isan (J) [o1]
Lupin Sansei – Pandora no Isan (J) [o2]
Lupin Sansei – Pandora no Isan (J) [T+Eng_Vice]
Lupin Sansei – Pandora no Isan (J) [t1]
Lupin Sansei – Pandora no Isan (J)
M Mario (SMB1 Hack)
M&M Heroes (Unl)
M.C Kids (U) (Prototype) [!]
M.C Kids (U) [!]
M.C Kids (U) [b1]
M.C Kids (U) [o1]
M.C. Mario [p1][!]
M.U.L.E. (U) [!]
M.U.L.E. (U) [o1]
M.U.S.C.L.E. (U) [!]
M.U.S.C.L.E. (U) [b1][o1]
M.U.S.C.L.E. (U) [b1][o2]
M.U.S.C.L.E. (U) [b1][o3]
M.U.S.C.L.E. (U) [b1][o4]
M.U.S.C.L.E. (U) [b1]
M.U.S.C.L.E. (U) [b2]
M.U.S.C.L.E. (U) [b3]
M.U.S.C.L.E. (U) [b4]
M.U.S.C.L.E. (U) [o1]
M.U.S.C.L.E. (U) [o2]
M.U.S.C.L.E. (U) [o3]
M.U.S.C.L.E. (U) [o4]
M.U.S.C.L.E. (U) [o5]
M82 Game Selectable Working Product Display (E)
Ma Bu Mi Zhen & Qu Wei Cheng Yu Wu (Ch)
Ma Li 12 [p1]
Mac OS Demo (Large) by Chris Covell (PD)
Mac OS Demo (Small) by Chris Covell (PD)
Macbee’s Adventure Island v3 (Hack) [o1]
Macbee’s Adventure Island v3 (Hack)
Mach Rider (E) [!]
Mach Rider (J) (PRG1) [!]
Mach Rider (JU) (PRG0) [!]
Mach Rider (JU) (PRG0) [o1]
Mach Rider (JU) (PRG0) [p1][o1]
Mach Rider (JU) (PRG0) [p1][o2]
Mach Rider (JU) (PRG0) [p1]
Mach Rider (JU) (PRG0) [p2]
Mach Rider (JU) (PRG0) [p3]
Mach Rider (VS) [b1]
Mach Rider (VS)
Mad City (J) (Prototype)
Mad City (J) [!]
Mad City (J) [o1]
Mad City (J) [t1]
Mad Max (U) [!]
Mad Max (U) [b1]
Mad Max (U) [o1]
Madd City War X (River City Ransom Hack) [a1]
Madd City War X (River City Ransom Hack)
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [!]
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [b1]
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [b2]
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [b3]
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [b4]
Mafat Conspiracy – Golgo 13 (U) [o1]
Magic Block (Mega Soft) [!]
Magic Block (Mega Soft) [p1]
Magic Candle, The (J)
Magic Carpet 1001 (Unl) [b1]
Magic Carpet 1001 (Unl) [o1]
Magic Carpet 1001 (Unl)
Magic Cubes (Sachen) [!]
Magic Cubes (Sachen) [U][!]
Magic Darts (J)
Magic Darts (U) [!]
Magic Darts (U) [b1]
Magic Darts (U) [b2]
Magic Darts (U) [b3]
Magic Darts (U) [o1]
Magic Dragon (Unl)
Magic Jewelry (Unl) [!]
Magic Jewelry (Unl) [b1]
Magic Jewelry (Unl) [p1]
Magic Jewelry 2 (Unl) [!]
Magic John (J) [b1]
Magic John (J) [b2]
Magic John (J) [T+Chi_MS emumax]
Magic John (J)
Magic Johnson’s Fast Break (U) [!]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b1][o1]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b1][o2]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b1]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b2]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b3]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b4]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b5]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [b6]
Magic Johnson’s Fast Break (U) [o1]
Magic Mathematic (Sachen-NTSC) [!]
Magic Mathematic (Sachen-NTSC) [U][!]
Magic Mathematic (Sachen-PAL) [!]
Magic of Scheherazade, The (U) [!]
Magic of Scheherazade, The (U) [b1]
Magic of Scheherazade, The (U) [b2]
Magic of Scheherazade, The (U) [b3]
Magic of Scheherazade, The (U) [o1]
Magic of Scheherazade, The (U) [o2]
Magical Doropie (J) [b1]
Magical Doropie (J) [b2]
Magical Doropie (J) [o1]
Magical Doropie (J) [T+Eng1.00_VideoSmashExcellent]
Magical Doropie (J)
Magical Rockman (Magical Doropie Hack)
Magical Taruruuto-kun – Fantastic World!! (J) (V1.0) [!]
Magical Taruruuto-kun – Fantastic World!! (J) (V1.1) [!]
Magical Taruruuto-kun – Fantastic World!! (J) (V1.1) [o1]
Magical Taruruuto-kun 2 – Mahou Daibouken (J) [o1]
Magical Taruruuto-kun 2 – Mahou Daibouken (J)
Magician (U) (Prototype)
Magician (U) [!]
Magician (U) [o1]
Magistr V1.0 (Subor V1.0 Hack)
Magmax (J) [!]
Magmax (J) [p1]
Magmax (J) [t1]
Magmax (U) [!]
Magmax (U) [b1][o1]
Magmax (U) [b1][o2]
Magmax (U) [b1][o3]
Magmax (U) [b1][o4]
Magmax (U) [b1][o5]
Magmax (U) [b1][o6]
Magmax (U) [b1][o7]
Magmax (U) [b1][o8]
Magmax (U) [b1][o9]
Magmax (U) [b1]
Magmax (U) [o1]
Magnum Kiki Ippatsu – Empire City – 1931 (J)
Maharaja (J)
Mahjan Samit Kabukicho Hen (Sachen-Hacker) [!]
Mahjan Samit Kabukicho Hen (Sachen-Hacker) [U][!]
Mahjang Companion (Sachen) [!]
Mahjang Companion (Sachen-Hacker) [!]
Mahjong (J) [!]
Mahjong (J) [b1][o1]
Mahjong (J) [b1][o2]
Mahjong (J) [b1]
Mahjong (J) [p1][o1]
Mahjong (J) [p1]
Mahjong (J-AC)
Mahjong (VS) (Player 1 Mode)
Mahjong (VS) (Player 2 Mode)
Mahjong (VS) [!]
Mahjong (VS) [a1]
Mahjong Academy (Sachen) [!]
Mahjong Block (MGC-008) [!]
Mahjong Club – Nagatachou (J) [o1]
Mahjong Club – Nagatachou (J)
Mahjong RPG Dora Dora Dora (J) [!]
Mahjong Taikai (J)
Mahjong Taisen (J) [o1]
Mahjong Taisen (J)
Mahjong World (Sachen) [!]
Mahjong World (Sachen) [U][!]
Mahjong World (Sachen-FC) [!]
Mahjong World (Sachen-FC) [U][!]
Mahou no Princess Minky Momo – Remember Dream (J) [!]
Mahou no Princess Minky Momo – Remember Dream (J) [o1]
Maison Ikkoku (J) [hM02][b1]
Maison Ikkoku (J) [hM02]
Maison Ikkoku (J) [o1]
Maison Ikkoku (J)
Majaventure – Mahjong Senki (J) [b1]
Majaventure – Mahjong Senki (J) [o1]
Majaventure – Mahjong Senki (J)
Major League (J)
Major League Baseball (U) (PRG0) [!]
Major League Baseball (U) (PRG0) [b1]
Major League Baseball (U) (PRG0) [o1]
Major League Baseball (U) (PRG0) [o2]
Major League Baseball (U) (PRG1) [!]
Major League Baseball (U) (PRG1) [b1][o1]
Major League Baseball (U) (PRG1) [b1]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [!]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [b1][o1]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [b1][o2]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [b1]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [b2][o1]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [b2]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][o1][T+Eng.31b_manipulate]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][o1][T-Eng.30b_manipulate]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][o1]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][o2]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][o3]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][T+Eng.31b_manipulate]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][T-Eng.10]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1][T-Eng.30b_manipulate]
Majou Densetsu II -Daimashikyou Galious (J) [f1]
Makai Island (U) (Prototype)
Makaimura (J) [!]
Makaimura (J) [b1]
Makaimura (J) [o1]
Makaimura (J) [o2]
Makaimura (J) [p1]
Makaimura (J) [t1]
Makaimura (J) [t2]
Makaimura (J) [t3]
Make NES Music Demo (PD) [a1]
Make NES Music Demo (PD)
Making Love (Battle City Hack) [o1]
Making Love (Battle City Hack)
Male Lover Eon Man (Time Diver Eon Man Hack)
Maluex (Nuts & Milk Hack) [o1]
Maluex (Nuts & Milk Hack)
Manhole by KZ-S (PD)
Maniac Mansion (E)
Maniac Mansion (F) [!]
Maniac Mansion (G) [!]
Maniac Mansion (I) [!]
Maniac Mansion (J) [!]
Maniac Mansion (J) [b1]
Maniac Mansion (J) [o1]
Maniac Mansion (S) [!]
Maniac Mansion (Sw) [!]
Maniac Mansion (U) (Prototype) [!]
Maniac Mansion (U) [!]
Maniac Mansion (U) [o1]
Maniac Mansion (U) [o2]
Maniac Mansion (U) [o3]
Maniac Mansion (U) [T+Fre]
Mappy (J) [!]
Mappy (J) [b1][o1]
Mappy (J) [b1]
Mappy (J) [o1]
Mappy (J) [o2]
Mappy (J) [p1][o1]
Mappy (J) [p1]
Mappy (J) [p2][T+Chi1.0_EmuTime]
Mappy (J) [p2]
Mappy (J) [T+Chi][a1]
Mappy (J) [T+Chi][a2]
Mappy (J) [T+Chi]
Mappy (J) [t1]
Mappy – MZ700 NO PCG (Mappy Hack)
Mappy Kids (J) [!]
Mappy Kids (J) [b1][o1]
Mappy Kids (J) [b1]
Mappy Kunio (Mappy Hack) [o1]
Mappy Kunio (Mappy Hack)
Mappy-Land (J) [!]
Mappy-Land (J) [b1]
Mappy-Land (J) [b2]
Mappy-Land (J) [o1]
Mappy-Land (U) [!]
Mappy-Land (U) [b1]
Mappy-Land (U) [o1]
Marak’s Final Fantasy Mod (FF1 Hack)
Marathon (Excitebike Hack) [o1]
Marathon (Excitebike Hack) [o2]
Marathon (Excitebike Hack)
Marble Madness (E) [!]
Marble Madness (U) [!]
Marble Madness (U) [b1]
Marble Madness (U) [o1]
Marc McGuire Bros (SMB1 Hack)
Mari Street Fighter III Turbo (Unl)
Maria Sisters by Mogemogesama (Mario Bros Hack)
Maria’s Golf (Golf Hack) [o1]
Maria’s Golf (Golf Hack)
Marilunker by Tsurumidou (Spelunker Hack)
Mario & Yoshi (E) [!]
Mario + Toad (Nuts & Milk Hack)
Mario 1337 (SMB1 Hack)
Mario 16 (1993) (Unl) [b1]
Mario 16 (1993) (Unl) [o1]
Mario 16 (1993) (Unl)
Mario 16 (1996) (Unl) [!]
Mario 2000 (SMB1 Hack)
Mario 2001 (SMB1 Hack) [a1]
Mario 2001 (SMB1 Hack)
Mario 7-in-1 [p1][!]
Mario 7-in-1 [p1][b1]
Mario 7-in-1 [p1][hM04][b1]
Mario 97 (SMB1 Hack) [o1]
Mario 97 (SMB1 Hack)
Mario 98 (SMB1 Hack) [o1]
Mario 98 (SMB1 Hack)
Mario a la Caza del Tesoro V1.0 Spanish by Googie (Atlantis no Nazo Hack)
Mario Adventure 2 by Krillian (SMB1 Hack)
Mario Adventure by DahrkDaiz (SMB3 PRG1 Hack)
Mario Adventure Island (Takahashi Meijin no Bouken Shima Hack)
Mario and Luigi (Nuts & Milk Hack)
Mario Bomb Jack (Mighty Bomb Jack Hack)
Mario Bros. (E) [!]
Mario Bros. (E) [U][!]
Mario Bros. (GC)
Mario Bros. (JU) [!]
Mario Bros. (JU) [b1][o1]
Mario Bros. (JU) [b1]
Mario Bros. (JU) [b2]
Mario Bros. (JU) [o1]
Mario Bros. (JU) [o2]
Mario Bros. (JU) [o3]
Mario Bros. (JU) [p1][o1]
Mario Bros. (JU) [p1]
Mario Bros. (JU) [T+Chi20060804_madcell]
Mario Bros. (JU) [T+Chi_MS emumax]
Mario Bros. (JU) [T-Chi_MS emumax]
Mario Bros. (JU) [t1]
Mario Bros. (PC10)
Mario Bros. (U) (GBA e-Reader)
Mario Bros. Classic (E) [!]
Mario Bros. Classic (E) [T+Fre_ks151]
Mario Chronicles (SMB3 PRG0 Hack)
Mario De DHUN 2nd Adventure V1.10 (SMB1 Hack)
Mario De DHUN 3rd Adventure (SMB1 Hack)
Mario de Picross by Mana (SMB1 Hack)
Mario DG Sonic Bros (SMB1 Hack)
Mario Different Levels (SMB1 Hack) [b1]
Mario Different Levels (SMB1 Hack) [b2]
Mario Different Levels (SMB1 Hack) [b3]
Mario Different Levels (SMB1 Hack)
Mario Disco Bros 2 (SMB2 Hack)
Mario Dragon (Double Dragon Hack) [a1]
Mario Dragon (Double Dragon Hack) [a2]
Mario Dragon (Double Dragon Hack)
Mario Enhanced (SMB1 Hack)
Mario Evolution 1.2 by Googie et.al (SMB1 Hack)
Mario Evolution 2 (SMB1 Hack)
Mario Family 10-in-1 [p1][b1]
Mario Fan by M.K.H (SMB1 Hack)
Mario Fantasy Adventure (FF1 Hack)
Mario Fro (SMB1 Hack) [o1]
Mario Fro (SMB1 Hack)
Mario Gear – Mushroom Eater (SMB1 Hack)
Mario Had Died (SMB1 Hack)
Mario Ikki (Ikki Hack) [o1]
Mario Ikki (Ikki Hack)
Mario in – Some Usual Day (SMB3 PRG1 Hack)
Mario in Ice (SMB1 Hack) [a1]
Mario in Ice (SMB1 Hack)
Mario in Space (Galaga Hack)
Mario in Time is Ticking (SMB1 Hack)
Mario Inviso (SMB1 Hack)
Mario is Dead! (SMB1 Hack)
Mario is Erotic! by SnowArrow (SMB1 Hack)
Mario is Missing! (E) [!]
Mario is Missing! (U) [!]
Mario is Missing! (U) [b1]
Mario is Missing! (U) [b2]
Mario is Missing! (U) [o1]
Mario Jump (SMB1 Hack)
Mario Kai (SMB1 Hack)
Mario Kai 2 (SMB1 Hack)
Mario Knight 1 (SMB1 Hack)
Mario Knight 2 (SMB2 Hack)
Mario Line World (SMB1 Hack) [o1]
Mario Line World (SMB1 Hack) [o2]
Mario Line World (SMB1 Hack) [o3]
Mario Line World (SMB1 Hack)
Mario Mania V1.2 by MKH (SMB1 Hack)
Mario Mania Vx.x by MKH (SMB1 Hack)
Mario Mappy (Mappy Hack)
Mario Maria (SMB1 Hack) [o1]
Mario Maria (SMB1 Hack) [o2]
Mario Maria (SMB1 Hack)
Mario Marilyn-Manson (SMB1 Hack) [o1]
Mario Marilyn-Manson (SMB1 Hack) [o2]
Mario Marilyn-Manson (SMB1 Hack)
Mario Maze (Bomberman Collection Hack) [o1]
Mario Maze (Bomberman Collection Hack)
Mario Maze (Bomberman Hack) [o1]
Mario Maze (Bomberman Hack)
Mario MI41 (SMB1 Hack) [a1]
Mario MI41 (SMB1 Hack) [a2]
Mario MI41 (SMB1 Hack)
Mario Mixed Fruit (SMB1 Hack) [o1]
Mario Mixed Fruit (SMB1 Hack)
Mario Music by CMU NESdev Team (PD)
Mario Nasubi 1 (SMB1 Hack)
Mario Nasubi 2 (SMB1 Hack)
Mario Nasubi 3 (SMB1 Hack)
Mario Ninja (Musashi no Ken Hack)
Mario Nude (SMB1 Hack)
Mario Open Golf (J) (PRG0) [!]
Mario Open Golf (J) (PRG1) [!]
Mario Open Golf (J) (PRG1) [b1]
Mario Open Golf (J) (PRG1) [o1]
Mario Open Golf (PC10) [!]
Mario Opposite (SMB1 Hack) [o1]
Mario Opposite (SMB1 Hack) [o2]
Mario Opposite (SMB1 Hack)
Mario Rider (Unl) [!]
Mario RPG – SUBCON’s Revenge (FF1 Hack)
Mario Runner (Lode Runner Hack)
Mario Runner by Y.Project (Championship Lode Runner Hack)
Mario Satanic Freak Bros 2 (SMB2 Hack)
Mario Spy Vs Spy (Spy Vs Spy Hack)
Mario Tails (SMB1 Hack) [b1]
Mario Tank & Sub (SMB1 Hack)
Mario Tokes A Doobie (SMB1 Hack)
Mario Tower (SMB1 Hack)
Mario W-256 (SMB1 Hack) [b1]
Mario W-256 (SMB1 Hack) [b2]
Mario W-256 (SMB1 Hack) [b3]
Mario W-256 (SMB1 Hack) [b4]
Mario W-256 (SMB1 Hack) [b5]
Mario W-256 (SMB1 Hack)
Mario Warrior (Dragon Warrior Hack) [o1]
Mario Warrior (Dragon Warrior Hack)
Mario Wish All (SMB1 Hack)
Mario Z 2 by Excel (SMB1 Hack)
Mario Zelda (Mario Bros Hack) [o1]
Mario Zelda (Mario Bros Hack)
Mario ZZT (SMB1 Hack)
Mario!bros (Dokokalki Hack)
Mario’s Adventure (SMB1 Hack)
Mario’s Castle (SMB1 Hack) [b1]
Mario’s Dream World by Darvon (SMB1 Hack)
Mario’s Hood (SMB1 Hack)
Mario’s Moon Adventure (SMB1 Hack) [a1]
Mario’s Moon Adventure (SMB1 Hack)
Mario’s Stoneage Adventure (SMB1 Hack) [o1]
Mario’s Stoneage Adventure (SMB1 Hack) [o2]
Mario’s Stoneage Adventure (SMB1 Hack)
Mario’s Time Machine! (U) [!]
Mario’s Time Machine! (U) [b1]
Mario’s Time Machine! (U) [b2]
Mario’s Time Machine! (U) [o1]
Mario’s Treasure Hunt v1.0 English by Googie (Atlantis no Nazo Hack)
Mario-kun (Moai-kun Hack) [o1]
Mario-kun (Moai-kun Hack)
MarioVania (CV3 Hack)
Mariox by teppe (SMB1 Hack)
Marirankaa (Spelunker Hack) [p1][a1]
Marirankaa (Spelunker Hack) [p1]
Martroid (SMB1 Hack) [a1][o1]
Martroid (SMB1 Hack) [a1]
Martroid (SMB1 Hack) [o1]
Martroid (SMB1 Hack)
Marusa no Onna (J) [!]
Marusa no Onna (J) [o1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [!]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [b1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [b2]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [b3]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [o1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T+Chi2.0_Macro][a1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T+Chi2.0_Macro]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T+Chi_Waxing][b1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T+Chi_Waxing]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T-Chi1.0_Macro]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T-Chi_Macro][b1]
Mashin Eiyuu Den Wataru Gaiden (J) [T-Chi_Macro]
Mashou (J) [!]
Mashou (J) [b1][o1]
Mashou (J) [b1]
Mashou (J) [b2]
Mashou (J) [b3]
Mashou (J) [b4]
Mashou (J) [b5]
Mashou (J) [b6]
Mashou (J) [b7]
Mashou (J) [hM02][b1]
Masmix v0.06, The by Wojciech Andralojc (PD)
Master Chu & The Drunkard Hu (Color Dreams) [!]
Master Chu & The Drunkard Hu (Color Dreams) [o1]
Master Chu & The Drunkard Hu (Joy Van)
Master Chu & The Drunkard Hu (Sachen) [!]
Master Chu & The Drunkard Hu (Sachen) [U][!]
Master Fighter 3 (Unl) [a1]
Master Fighter 3 (Unl)
Master Fighter II (Unl) [!]
Master Fighter II (Unl) [a1][b1]
Master Fighter II (Unl) [a1]
Master Fighter II (Unl) [a2]
Master Fighter II (Unl) [h1]
Master Shooter (CN-26) (Unl) [!]
Masuzoe Youichi – Asa Made Famicom (J) [b1]
Masuzoe Youichi – Asa Made Famicom (J) [b2]
Masuzoe Youichi – Asa Made Famicom (J) [o1]
Masuzoe Youichi – Asa Made Famicom (J)
Matendouji (J) [hFFE][b1]
Matendouji (J) [o1]
Matendouji (J)
Matrix v0.06, The by Wojciech Andralojc (PD)
Matrix, The (Elevator Action Hack) [o1]
Matrix, The (Elevator Action Hack)
Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku (J) [!]
Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku (J) [p1][o1]
Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku (J) [p1]
Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku 2 (J) [!]
Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku 2 (J) [o1]
Mauntlet (Gauntlet Hack) [a1]
Mauntlet (Gauntlet Hack)
Max Warrior – Wakusei Kaigenrei (J) [b1]
Max Warrior – Wakusei Kaigenrei (J) [o1]
Max Warrior – Wakusei Kaigenrei (J) [t1]
Max Warrior – Wakusei Kaigenrei (J)
Maxi 15 (AVE) (REV2) [!]
Maxi 15 (AVE) [!]
Maxi 15 (AVE) [b1]
Maxi 15 (AVE) [o1]
Maxi 15 (HES) [!]
Maxi 15 (Menu) (AVE)
Maze Demo (PD)
McDonaldLand (E) [!]
McDonaldLand (F) [!]
McGrath’s Super Bom (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
McGrath’s Super Bom (R.B.I. Baseball Hack)
Mean Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack) [o1]
Mean Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack)
Mean Kickle Cubicle (Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack) [a1]
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Meatspin Players’ Circuit S1 Week 22 (Tecmo Super Bowl Hack)
Mebius Ring by SnowArrow (SMB1 Hack)
Mechanized Attack (U) [!]
Mechanized Attack (U) [b1]
Mechanized Attack (U) [b2]
Mechanized Attack (U) [b3]
Mechanized Attack (U) [b4]
Mechanized Attack (U) [b5]
Mechanized Attack (U) [b6]
Mechanized Attack (U) [o1]
Medievel Bros (SMB1 Hack)
Mega Mario Bros (SMB1 Hack)
Mega133TMAN V1.0 by Clomax Dominion (Megaman Hack)
Megacrap (Rockman 5 Hack)
MegaFag (Megaman VI Hack)
Megagirl V1.0 by Clomax Dominion (Megaman Hack)
Megagirl V1.0 by Clomax Dominion (Rockman Hack) [b1]
Megaman (E) [!]
Megaman (E) [T+Dut1.1_Ok Impala!]
Megaman (E) [T+Ita][b1]
Megaman (E) [T-Dut1.0_Ok Impala!]
Megaman (U) [!]
Megaman (U) [b1][o1]
Megaman (U) [b1]
Megaman (U) [b2]
Megaman (U) [b3]
Megaman (U) [b4]
Megaman (U) [b5]
Megaman (U) [b6]
Megaman (U) [b7]
Megaman (U) [b8]
Megaman (U) [o1]
Megaman (U) [o2]
Megaman (U) [o3]
Megaman (U) [T+Dut][b1]
Megaman (U) [T+FreBeta(w-BossNames)_Generation IX]
Megaman (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Megaman (U) [T+Fre_Terminus]
Megaman (U) [T+Ger.90]
Megaman (U) [T+Ita1.1NC_Clomax Dominion]
Megaman (U) [T+Ita1.1_Clomax Dominion]
Megaman (U) [T+Nor0.90_Just4fun]
Megaman (U) [T+Por100%_Evil Darkness]
Megaman (U) [T+Spa100%_Tanero]
Megaman (U) [T+Spa_PaladinKnights]
Megaman (U) [T-Ita1.00_Clomax_Dominion]
Megaman (U) [t1]
Megaman – Wily’s Conquest V0.46 by Clomax Dominion (Megaman Hack)
Megaman 1977 (Megaman V Hack)
Megaman 9 Demo 1 NTSC (Megaman Hack)
Megaman 9 Demo 1 PAL (Megaman Hack)
Megaman 9 Demo 2 NTSC (Megaman Hack)
Megaman 9 Demo 2 PAL (Megaman Hack)
Megaman Alpha (Megaman Hack) [o1]
Megaman Alpha (Megaman Hack)
Megaman Bad Hair Day (Megaman III Hack)
Megaman by Googie (Megaman Hack)
Megaman Double Team 3 (Rockman 3 Hack)
Megaman EX V1.0 by The Elite Hacking Force (Megaman Hack)
Megaman II (E) [!]
Megaman II (U) [!]
Megaman II (U) [b1]
Megaman II (U) [o1]
Megaman II (U) [o2]
Megaman II (U) [o3]
Megaman II (U) [T+Fre1.0]
Megaman II (U) [T+FreBeta(w-BossNames)_Generation IX]
Megaman II (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Megaman II (U) [T+Ger1.01]
Megaman II (U) [T+Ita1.0_NukeTeam]
Megaman II (U) [T+Ita1.2_Clomax Dominion]
Megaman II (U) [T+Kor_88KTT]
Megaman II (U) [T+Nor.99_Just4fun]
Megaman II (U) [T+Por1.00_Emuway]
Megaman II (U) [T+Por100%_Evil Darkness]
Megaman II (U) [T+Por100%_GTC]
Megaman II (U) [T+Por100%_Odin Games]
Megaman II (U) [T+Por100%_TRB]
Megaman II (U) [T+Por]
Megaman II (U) [T+Ser0.60_SeeGot][o1]
Megaman II (U) [T+Ser0.60_SeeGot]
Megaman II (U) [T+Spa.94_PaladinKnights][b1]
Megaman II (U) [T+Spa.94_PaladinKnights]
Megaman II (U) [T+Spa100%_Tanero]
Megaman II (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Megaman II (U) [T+Thai]
Megaman II (U) [T-Ger][a1][b1]
Megaman II (U) [T-Ger][a1]
Megaman II (U) [T-Ger][b1]
Megaman II (U) [T-Ger]
Megaman II – The Revenge of the Eight Robot Masters (Hack)
Megaman II Alpha Demo by redrum (Hack)
Megaman II Remix (Hack)
Megaman II Semi Evil (Hack)
Megaman III (E) (PRG0) [!]
Megaman III (E) (PRG1) [!]
Megaman III (Enemy Lifebar Hack)
Megaman III (PC10) [!]
Megaman III (U) (Prototype) [!]
Megaman III (U) [!]
Megaman III (U) [b1]
Megaman III (U) [b2]
Megaman III (U) [b3]
Megaman III (U) [o1]
Megaman III (U) [T+FreBeta(w-BossNames)_Generation IX]
Megaman III (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Megaman III (U) [T+Fre_Sstrad]
Megaman III (U) [T+Ita1.0_Vecna]
Megaman III (U) [T+Por]
Megaman III (U) [T+Spa90%_PaladinKnights]
Megaman III Challenge Stage 1 (Megaman III Hack)
Megaman III Enhanced (Hack)
Megaman III Remix v0.10 (Hack)
Megaman in Icarus World (Megaman Hack)
Megaman in the Mushroom Kingdom (Megaman Hack)
Megaman IV (E) [!]
Megaman IV (U) (PRG0) [!]
Megaman IV (U) (PRG0) [b1]
Megaman IV (U) (PRG0) [b2]
Megaman IV (U) (PRG0) [b3]
Megaman IV (U) (PRG0) [b4]
Megaman IV (U) (PRG0) [b5]
Megaman IV (U) (PRG0) [b6]
Megaman IV (U) (PRG0) [o1]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+FreBetaBossNames_Generation IX]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Fre_Shock]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Vecna]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Por025]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Spa100%_Chilensis]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Spa_Djt]
Megaman IV (U) (PRG0) [T+Spa_SARG]
Megaman IV (U) (PRG0) [T-FreBeta_Generation IX]
Megaman IV (U) (PRG1) [!]
Megaman IV (U) (PRG1) [T+FreBeta2-20030616_Generation IX]
Megaman IV (U) (PRG1) [T+FreBeta2-Boss-20030616_Generation IX]
Megaman IV – Gadget Master (Hack) [a1]
Megaman IV – Gadget Master (Hack)
Megaman Jet Demo by Chris Covell (PD)
Megaman NEO (Megaman II Hack) [a1]
Megaman NEO (Megaman II Hack) [a2]
Megaman NEO (Megaman II Hack) [o1]
Megaman NEO (Megaman II Hack)
Megaman Plus 3 (Megaman III Hack)
Megaman Plus by Hyper MM Z (Rockman Hack) [b1]
Megaman Plus V1.0 by Clomax Dominion (Megaman II Hack) [b1]
Megaman Showdown I (Megaman Hack) [a1]
Megaman Showdown I (Megaman Hack)
Megaman Showdown VI (Megaman VI Hack)
Megaman UDX (Megaman III Hack)
Megaman Ultra (Megaman II Hack)
Megaman Ultra (Newer) (Megaman II Hack)
Megaman V (E) [!]
Megaman V (U) [!]
Megaman V (U) [b1][o1]
Megaman V (U) [b1][o2]
Megaman V (U) [b1]
Megaman V (U) [b2]
Megaman V (U) [b3]
Megaman V (U) [b4]
Megaman V (U) [b5]
Megaman V (U) [b6]
Megaman V (U) [b7]
Megaman V (U) [o1]
Megaman V (U) [o2]
Megaman V (U) [T+FreBetaBossNames_Generation IX]
Megaman V (U) [T+Fre_Nanard]
Megaman V (U) [T+Ger0.80_G-T]
Megaman V (U) [T+Ita1.0_Vecna]
Megaman V (U) [T+Nor0.90a_Just4fun]
Megaman V (U) [T+Por0.99Rev1_Emuway]
Megaman V (U) [T+Por100%_Traducao]
Megaman V (U) [T+Spa_Chilensis]
Megaman V (U) [T+Spa_SARG]
Megaman V (U) [T-FreBeta_Generation IX]
Megaman V Debug (Hack)
Megaman V Fly by Matrixz (Hack)
Megaman V Random Palette by Matrixz (Hack)
Megaman V Remix by Matrixz (Hack)
Megaman V Showdown by Matrixz (Hack)
Megaman V Time Attack V0.311 by Matrixz (Hack)
Megaman VI (U) [!]
Megaman VI (U) [b1][o1]
Megaman VI (U) [b1]
Megaman VI (U) [b2][o1]
Megaman VI (U) [b2]
Megaman VI (U) [b3][T+Swe1.0_TheTranslator]
Megaman VI (U) [b3]
Megaman VI (U) [b4]
Megaman VI (U) [b5]
Megaman VI (U) [b6]
Megaman VI (U) [b7]
Megaman VI (U) [b8]
Megaman VI (U) [b9]
Megaman VI (U) [o1]
Megaman VI (U) [T+FreBeta2BossNames_Generation IX]
Megaman VI (U) [T+Fre]
Megaman VI (U) [T+Fre_Nanard]
Megaman VI (U) [T+Ger1.01]
Megaman VI (U) [T+Ita1.0_Vecna]
Megaman VI (U) [T+Nor1.00_Just4Fun]
Megaman VI (U) [T+Por_EmuROMS]
Megaman VI (U) [T+Por_Fencer]
Megaman VI (U) [T+Spa_Djt]
Megaman VI (U) [T+Spa_SARG]
Megaman VI (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Megaman VI (U) [T-FreBeta2_Generation IX]
Megaman VI (U) [T-FreBetaBossNames_Generation IX]
Megaman VI (U) [T-FreBeta_Generation IX]
Megaman Vortex Old Demo ReReleased (Megaman V Hack)[o1]
Megaman Vortex Old Demo ReReleased (Megaman V Hack)
Megaman Wily’s Conquest 2 v0.71b (Megaman II Hack)
Megaman X (Megaman II Hack)
MegaMario (Megaman V Hack)
Mei Guo Fu Hao (Ch)
Mei Loi Siu Ji (Metal Fighter) (Sachen) [!]
Mei Nu Quan (Honey Peach) (Sachen) [!]
Mei Nu Quan (Honey Peach) (Sachen) [b1]
Mei Nu Quan (Honey Peach) (Sachen) [b2]
Mei Nu Quan (Honey Peach) (Sachen) [U][f1]
Mei Tantei Holmes – Kiri no London Satsujin Jiken (J) [hM02]
Mei Tantei Holmes – Kiri no London Satsujin Jiken (J) [o1]
Mei Tantei Holmes – Kiri no London Satsujin Jiken (J)
Mei Tantei Holmes – M Kara no Chousenjou (J) [b1]
Mei Tantei Holmes – M Kara no Chousenjou (J) [o1]
Mei Tantei Holmes – M Kara no Chousenjou (J)
Meiji Ishin (J) [b1]
Meiji Ishin (J) [o1]
Meiji Ishin (J)
Meikyuu Jiin Dababa (FDS Conversion) (Unl) [!]
Meikyuu Kumikyoku (J) [!]
Meikyuu Kumikyoku (J) [f1][o1]
Meikyuu Kumikyoku (J) [f1][o2]
Meikyuu Kumikyoku (J) [f1]
Meikyuu Kumikyoku (J) [p1]
Meikyuu Shima (J) [o1]
Meikyuu Shima (J)
Meimon! Dai San Yakyuu Bu (J)
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J) [a1][b1]
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J) [a1][o1]
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J) [a1]
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J) [b1]
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J) [b2]
Meimon! Takonishi Ouendan – Kouha 6 Nin Shuu (J)
Melville’s Flame (J) [b1]
Melville’s Flame (J) [b2]
Melville’s Flame (J) [hFFE][p1]
Melville’s Flame (J) [o1]
Melville’s Flame (J)
Menace Beach (Color Dreams) [!]
Menace Beach (Color Dreams) [a1][!]
Menace Beach (Color Dreams) [o1]
Menace Beach (Color Dreams) [o2]
Mendel Palace (U) [!]
Mendel Palace (U) [o1]
Meng Huan (Ch)
Merc Bros (SMB1 Hack)
Merio Shirahase (SMB1 Hack)
Mermaids of Atlantis – The Riddle of the Magic Bubble (AVE) [!]
Messeed Up World of Weirdness Edition 1 by AP (SMB1 Hack)
Messeed Up World of Weirdness Edition 2 by AP (SMB1 Hack)
Messeed Up World of Weirdness Edition 3 by AP (SMB1 Hack)
META 32 by Damian Yerrick (PD)
Metal Fighter (Color Dreams) [!]
Metal Fighter (Color Dreams) [b1]
Metal Fighter (Color Dreams) [o1]
Metal Fighter (Joy Van) [!]
Metal Fighter (Sachen) [!]
Metal Fighter (Sachen) [U][!]
Metal Flame Psybuster (J) [a1]
Metal Flame Psybuster (J) [b1]
Metal Flame Psybuster (J) [b2]
Metal Flame Psybuster (J) [b3]
Metal Flame Psybuster (J) [o1]
Metal Flame Psybuster (J)
Metal Force (K) [!]
Metal Gear (E) [!]
Metal Gear (E) [T+Spa080_chilensis]
Metal Gear (J) [f1]
Metal Gear (J) [o1]
Metal Gear (J)
Metal Gear (U) [!]
Metal Gear (U) [b1]
Metal Gear (U) [f1][o1]
Metal Gear (U) [f1][o2]
Metal Gear (U) [f1][o3]
Metal Gear (U) [f1][T+Fre1.00_Generation IX]
Metal Gear (U) [f1][t1]
Metal Gear (U) [f1]
Metal Gear (U) [T+Fre1.00_Generation IX]
Metal Gear (U) [T+Fre][a1]
Metal Gear (U) [T+Fre]
Metal Gear (U) [T+Ita1.0_Clomax_Dominion]
Metal Gear (U) [T+Pol1.0_Nintendencja pl]
Metal Gear (U) [T+Por90%_Thirteen]
Metal Gear (U) [T+Rus]
Metal Gear (U) [T+Spa100_rod]
Metal Gear (U) [T+Spa_Chilensis]
Metal Gear (U) [T+Spa_Djt]
Metal Gear (U) [T+Swe1.01b_MetalHead]
Metal Gear Commando (Bionic Commando Hack)
Metal Max (J) [b1]
Metal Max (J) [o1]
Metal Max (J) [T+Eng.01a_AGTP]
Metal Max (J)
Metal Mech – Man & Machine (U) [!]
Metal Mech – Man & Machine (U) [b1]
Metal Mech – Man & Machine (U) [o1]
Metal Mech – Man & Machine (U) [o2]
Metal Mech – Man & Machine (U) [o3]
Metal Slader Glory (J) [b1]
Metal Slader Glory (J) [o1]
Metal Slader Glory (J)
Metal Storm (U) [!]
Metal Storm (U) [b1]
Metal Storm (U) [b2]
Metal Storm (U) [o1]
Metals Tank (Battle City Hack)
Metro-Cross (J) [!]
Metroid (E) (All Blocks Hack)
Metroid (E) (Automap Hack)
Metroid (E) (Wall Jumping Hack)
Metroid (E) [!]
Metroid (E) [T+Spa050_PaladinKnights]
Metroid (PC10)
Metroid (U) (PRG0) (All Blocks Hack)
Metroid (U) (PRG0) (Automap Hack)
Metroid (U) (PRG0) (Wall Jumping Hack)
Metroid (U) (PRG0) [!]
Metroid (U) (PRG0) [b1]
Metroid (U) (PRG0) [b2]
Metroid (U) (PRG0) [o1]
Metroid (U) (PRG0) [o2]
Metroid (U) (PRG0) [o3]
Metroid (U) (PRG0) [T+Croatian_CROcOp]
Metroid (U) (PRG0) [T+Fre]
Metroid (U) (PRG0) [T+Fre_terminus]
Metroid (U) (PRG0) [T+Ger1.00_StarTrans]
Metroid (U) (PRG0) [T+Ita1.00_Clomax_Dominion]
Metroid (U) (PRG0) [T+Por100%_E2P]
Metroid (U) (PRG0) [T+Por100%_Falcon]
Metroid (U) (PRG0) [T+Ser0.999_SeeGot]
Metroid (U) (PRG0) [T+Spa050_PaladinKnights]
Metroid (U) (PRG0) [T+Spa100b_ereza]
Metroid (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Metroid – Unused GFX Tiles & 99 Energy Units by Grond (Metroid Hack)
Metroid – Wart’s Invasion (Metroid Hack)
Metroid – Zebian Illusion (Metroid Hack)
Metroid 2000 (Metroid Hack)
Metroid Adventure (Metroid Hack)
Metroid Alpha (Metroid Hack)
Metroid Captive by SPJ (Metroid Hack)
Metroid Challenge (Metroid Hack)
Metroid Challenger V0.40 (Metroid Hack)
Metroid Challenger V0.55 (Metroid Hack)
Metroid Challenger V0.67b (Metroid Hack)
Metroid Challenger V0.75 (Metroid Hack)
Metroid Challenger V0.87 (Metroid Hack)
Metroid Deluxe v1.1 (Metroid Hack)
Metroid Demo NTSC (Metroid Hack)
Metroid Demo PAL (Metroid Hack)
Metroid Dirty Pair (Metroid Hack)
Metroid Eternal Darkness (Metroid Hack)
Metroid Genocide (Metroid Hack)
Metroid Gone Wrong (Metroid Hack)
Metroid Hard Core Elite (Metroid Hack)
Metroid M (Metroid Hack)
Metroid Mario (Metroid Hack)
Metroid Master (Metroid Hack)
Metroid Master v1.0 by Chris Allen (Metroid Hack)
Metroid Moyado (Metroid Hack)
Metroid Mutation (Metroid Hack)
Metroid Omega (Metroid Hack)
Metroid Origin V0.2 (Metroid Hack)
Metroid Planet (Metroid Hack)
Metroid Pocket Edition V1.0 by PocketNES (Metroid Hack)
Metroid Quest V3.0 (Metroid Hack)
Metroid Remix V1.2 (Metroid Hack)
Metroid TSI (Metroid Hack)
Metroid X V1.0 (Metroid Hack)
Metroid Zelda (Metroid Hack)
Mezase Pachi Pro – Pachio-kun (J) [hM02]
Mezase Pachi Pro – Pachio-kun (J)
Mezase Top Pro – Green ni Kakeru Yume (J)
Mi Hun Che (Ch) [b3]
Mi Hun Che (Ch) [p1][b1]
Mi Hun Che (Ch) [p1][b2]
Mi Hun Che (Ch) [p1][U][!]
Mi Hun Che (Ch) [U][!]
Michael Andretti’s World Grand Prix (U) [!]
Michael Andretti’s World Grand Prix (U) [o1]
Mickey Mania 7 (Unl) [!]
Mickey Mouse (J) [!]
Mickey Mouse (J) [f1]
Mickey Mouse (J) [f2]
Mickey Mouse (J) [p1]
Mickey Mouse – Dream Balloon (U) (Prototype)
Mickey Mouse III – Yume Fuusen (J) [!]
Mickey Mouse III – Yume Fuusen (J) [T+Kor]
Mickey Mousecapade (U) [!]
Mickey Mousecapade (U) [b1]
Mickey Mousecapade (U) [o1]
Mickey Mousecapade (U) [o2]
Mickey Mousecapade (U) [o3]
Mickey V1.1 by Macbee (Mickey Mouse Hack)
Mickey V1.2 by Macbee (Mickey Mouse Hack)
Mickey’s Adventures in Numberland (U) [!]
Mickey’s Adventures in Numberland (U) [o1]
Mickey’s Safari in Letterland (U) [!]
Mickey’s Safari in Letterland (U) [o1]
Micro Machines (Camerica) (Aladdin) [!]
Micro Machines (Camerica) (Aladdin) [b1]
Micro Machines (Camerica) [!]
Micro Machines (Camerica) [b1][o1]
Micro Machines (Camerica) [b1]
Midget Mario V1.2 (SMB1 Hack)
Midget Mario Vx.x (SMB1 Hack)
MiG 29 – Soviet Fighter (Camerica) [!]
MiG 29 – Soviet Fighter (Camerica) [o1]
Might and Magic (J) [b1]
Might and Magic (J) [b2]
Might and Magic (J) [b3]
Might and Magic (J) [o1]
Might and Magic (J)
Might and Magic (U) [!]
Might and Magic (U) [b1]
Might and Magic (U) [b2]
Might and Magic (U) [o1]
Mighty Bomb Jack (E) [!]
Mighty Bomb Jack (E) [b1]
Mighty Bomb Jack (E) [U][!]
Mighty Bomb Jack (J) (VS)
Mighty Bomb Jack (J) [!]
Mighty Bomb Jack (J) [b1]
Mighty Bomb Jack (J) [hM00][b1]
Mighty Bomb Jack (J) [hM00]
Mighty Bomb Jack (J) [hM03][p1]
Mighty Bomb Jack (J) [o1]
Mighty Bomb Jack (U) [!]
Mighty Bomb Jack (U) [b1][o1]
Mighty Bomb Jack (U) [b1]
Mighty Bomb Jack (U) [b2]
Mighty Bomb Jack (U) [b3]
Mighty Bomb Jack (U) [b4]
Mighty Bomb Jack (U) [b5]
Mighty Bomb Jack (U) [b6]
Mighty Final Fight (E) [!]
Mighty Final Fight (J) [o1][T+Chi]
Mighty Final Fight (J) [o1]
Mighty Final Fight (J) [T+Chi0.8_antigloss]
Mighty Final Fight (J) [T+Chi_EmuCn]
Mighty Final Fight (J) [T-Chi]
Mighty Final Fight (J) [T-Chi_EmuCn][a1]
Mighty Final Fight (J) [T-Chi_EmuCn][a2]
Mighty Final Fight (J) [T-Chi_EmuCn][a3]
Mighty Final Fight (J) [T-Chi_EmuCn]
Mighty Final Fight (J)
Mighty Final Fight (Rock Hack)
Mighty Final Fight (U) [!]
Mighty Final Fight (U) [b1]
Mighty Final Fight (U) [b2]
Mighty Final Fight (U) [b3]
Mighty Final Fight (U) [b4]
Mighty Final Fight (U) [o1]
Mighty Final Fight (U) [T+Chi]
Mighty Final Fight (U) [T+Fre]
Mighty Final Fight (U) [T+Por1.0_CBT]
Mighty Final Fight (U) [T+Rus]
Mighty Final Fight (U) [T+Spa1.0b_Emu4ever]
Mighty Final Fight (U) [t1]
Mighty Final Fight (U) [t2]
Mighty Final Fight (U) [t3]
Mighty Final Fight (U) [t4]
Mikamari 1 (SMB1 Hack)
Mikamari 2 (SMB1 Hack)
Mikamari 3 (SMB1 Hack)
Mikamari 4 (SMB1 Hack)
Mikamari 5 (SMB1 Hack)
Mikamari Kanji Mario Bros (SMB1 Hack)
Mikamari Kirby Mario Bros (SMB1 Hack)
Mike Tyson’s Bite Off (Hack)
Mike Tyson’s Punch-Out!! (E) (PRG0) [!]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (E) (PRG1) [!]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (PC10) [b1]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (PC10)
Mike Tyson’s Punch-Out!! (PiTech Hack) [b1]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (PiTech Hack) [b2]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG0) [!]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG0) [b1]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG0) [b2]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG1) [!]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG1) [b1]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG1) [b2]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG1) [b3]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (U) (PRG1) [o1]
Mike Tyson’s Punch-Out!! (Unl) [!]
Millenium Mario v1.0 FINAL (SMB1 Hack) [a1]
Millenium Mario v1.0 FINAL (SMB1 Hack)
Millionaire (Sachen) [!]
Millionaire (Sachen) [U][!]
Millipede (J) [o1]
Millipede (J) [p1][o1]
Millipede (J) [p1][o2]
Millipede (J) [p1]
Millipede (J) [T+Chi_MS emumax]
Millipede (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Millipede (J) [T-Chi_MS emumax]
Millipede (J)
Millipede (U) [!]
Millipede (U) [o1]
Millipede 2000 (Newer) (Millipede Hack)
Millipede 2000 (Older) (Millipede Hack)
Milon’s Secret Castle (U) [!]
Milon’s Secret Castle (U) [o1]
Milon’s Secret Castle (U) [o2]
Mind Blower Pak (HES)
Mindseeker (J) [b1]
Mindseeker (J) [hFFE][b1]
Mindseeker (J) [hFFE][b2]
Mindseeker (J)
Minelvaton Saga (J) [hM04][b1]
Minelvaton Saga (J) [hM04][b2]
Minelvaton Saga (J) [hM04][b3]
Minelvaton Saga (J) [o1]
Minelvaton Saga (J)
Mini Putt (J) [o1][T+Eng1.00_NoTalent]
Mini Putt (J) [o1]
Mini Putt (J) [o2]
Mini Putt (J) [T+Eng1.00_NoTalent]
Mini Putt (J)
MiniGame 2003 4-in-1 (PD)
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J) [o1][T-Eng.95_Suicidal]
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J) [o1]
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J) [T+Eng1.01_Suicidal]
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J) [T-Eng.95_Suicidal]
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J) [T-Eng1.00_Suicidal]
Minna no Taabou no Nakayoshi Daisakusen (J)
Miracle Piano Teaching System, The (E) [!]
Miracle Piano Teaching System, The (U) [!]
Miracle Piano Teaching System, The (U) [o1]
Miracle Ropit’s Adventure in 2100 (J) [!]
Miracle Ropit’s Adventure in 2100 (J) [o1]
Mirai Senshi – Lios (J) [b1]
Mirai Senshi – Lios (J) [o1][T+Eng1.00_AGTP]
Mirai Senshi – Lios (J) [o1]
Mirai Senshi – Lios (J) [T+Eng1.00_AGTP]
Mirai Senshi – Lios (J)
Mirai Shinwa Jarvas (J) [!]
Mirai Shinwa Jarvas (J) [hM04]
Missile Tank (Ch) [t1]
Missile Tank (Ch)
Missile Tank with 6 Enemies (Ch)
Mission – Impossible (E) [!]
Mission – Impossible (F) [!]
Mission – Impossible (U) [!]
Mission – Impossible (U) [b1]
Mission – Impossible (U) [b2]
Mission – Impossible (U) [o1]
Mission – Impossible (U) [p1][!]
Mission Cobra (Bunch) [!]
Mission Cobra (Bunch) [o1]
Mission Cobra (Bunch) [o2]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [!]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [h1]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [h2][o1]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [h2]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [hM34][a1]
Mississippi Satsujin Jiken (J) [hM34]
Mito Koumon – Sekai Manyuu Ki (J) [o1]
Mito Koumon – Sekai Manyuu Ki (J)
Mitsume ga Tooru (J) [o1][T+Chi]
Mitsume ga Tooru (J) [o1][T-Eng1.01_Toma]
Mitsume ga Tooru (J) [o1]
Mitsume ga Tooru (J) [o2]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Chi_Flow Wolf]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Chi_JEFF.MA]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Chi_MS emumax]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Eng1.99_Toma]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Rus][a1]
Mitsume ga Tooru (J) [T+Rus]
Mitsume ga Tooru (J) [T-Chi_Flow Wolf][o1]
Mitsume ga Tooru (J) [T-Chi_Flow Wolf]
Mitsume ga Tooru (J) [T-Eng1.01_Toma]
Mitsume ga Tooru (J) [T-Rus]
Mitsume ga Tooru (J) [t1]
Mitsume ga Tooru (J) [t2]
Mitsume ga Tooru (J) [t3]
Mitsume ga Tooru (J) [t4]
Mitsume ga Tooru (J) [t5]
Mitsume ga Tooru (J)
Mizushima Shinji no Dai Koushien (J) [!]
Mizushima Shinji no Dai Koushien (J) [o1]
Mizushima Shinji no Dai Koushien (J) [p1][hM02][b1]
Mizushima Shinji no Dai Koushien (J) [p1][hM02][b2]
Mizushima Shinji no Dai Koushien (J) [p1][hM02]
MMC1 Mapper Test v0.01 – CNROM by Damian Yerrick (PD)
MMC1 Mapper Test v0.01 – SBROM by Damian Yerrick (PD)
MMC1 Mapper Test v0.01 – SGROM by Damian Yerrick (PD)
MMC1 Mapper Test v0.01 – UNROM by Damian Yerrick (PD)
MMC1 Mapper Test v0.01 – UNROM V-Mirroring by Damian Yerrick (PD)
MMC3 (Revision A) Differences Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 (Revision B) Differences Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 IRQ Clocking – Access Via VRAM Address A12 Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 IRQ Clocking Details Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 IRQ Clocking Operation Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 IRQ Clocking Scanline Timing Test by Shay Green (17 Oct 2005) (PD)
MMC3 IRQ Demo by Allan Blomquist (PD)
MMX Demo by Abonetochew (PD)
Mo Dao Shi Yin Mou (Ch) [a1]
Mo Dao Shi Yin Mou (Ch) [b1]
Mo Dao Shi Yin Mou (Ch)
Mo Jie Ba Zhu (NJ079) (Ch)
Mo Jie Ta Shi (Ch)
Moai-kun (J) [T+Eng1.00_Suicidal][o1]
Moai-kun (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Moai-kun (J) [T+Kor_dkny94]
Moai-kun (J)
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [!]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [f1]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [hM15][b1]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [hM15][b2]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [hM15]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [o1]
Mobile Suit Z Gundam – Hot Scramble (J) [p1]
Moblin’s Tale, The (V1.0) (Zelda Hack)
Moblin’s Tale, The (Vx.x) (Zelda Hack)
Moby Demo by Chris Covell (PD) [a1]
Moby Demo by Chris Covell (PD)
Mockman 6 V.001 (Megaman VI Hack)
Mode 0 Length Counter Timing Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Mode 1 Length Counter Timing Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Moe Pro! ’90 – Kandou Hen (J) [!]
Moe Pro! ’90 – Kandou Hen (J) [b1]
Moe Pro! ’90 – Kandou Hen (J) [b2]
Moe Pro! ’90 – Kandou Hen (J) [b3]
Moe Pro! ’90 – Kandou Hen (J) [o1]
Moe Pro! – Saikyou Hen (J) [!]
Moe Pro! – Saikyou Hen (J) [b1]
Moe Pro! – Saikyou Hen (J) [hM23][p1]
Moe Pro! – Saikyou Hen (J) [o1]
Moero TwinBee – Cinnamon Hakase wo Sukue! (J) [t1]
Moero TwinBee – Cinnamon Hakase wo Sukue! (J)
Moero!! Junior Basket – Two on Two (J) [!]
Moero!! Junior Basket – Two on Two (J) [o1]
Moero!! Juudou Warriors (J) [hFFE][b1]
Moero!! Juudou Warriors (J)
Moero!! Pro Soccer (J)
Moero!! Pro Tennis (J) [b1][o1]
Moero!! Pro Tennis (J) [b1]
Moero!! Pro Tennis (J) [hFFE][p1]
Moero!! Pro Tennis (J)
Moero!! Pro Yakyuu ’88 – Ketteiban (J) [!]
Moero!! Pro Yakyuu ’88 – Ketteiban (J) [o1]
Moero!! Pro Yakyuu (Black) (J) [!]
Moero!! Pro Yakyuu (Red) (J) [!]
Moero!! Pro Yakyuu (Red) (J) [a1][hFFE]
Moero!! Pro Yakyuu (Red) (J) [a1][o1]
Moero!! Pro Yakyuu (Red) (J) [a1]
Moeru! Oniisan (J) [b1]
Moeru! Oniisan (J) [b2]
Moeru! Oniisan (J) [b3]
Moeru! Oniisan (J) [o1]
Moeru! Oniisan (J)
Momotarou Densetsu (J) [!]
Momotarou Densetsu (J) [b1]
Momotarou Densetsu (J) [b2]
Momotarou Densetsu (J) [b3]
Momotarou Densetsu (J) [o1]
Momotarou Densetsu Gaiden (J) [o1]
Momotarou Densetsu Gaiden (J)
Momotarou Dentetsu (J) [!]
Momotarou Dentetsu (J) [b1]
Momotarou Dentetsu (J) [hM02]
Momotarou Dentetsu (J) [o1]
Money Game 2 – Kabutochou no Kiseki, The (J) [b1]
Money Game 2 – Kabutochou no Kiseki, The (J) [b2]
Money Game 2 – Kabutochou no Kiseki, The (J) [o1]
Money Game 2 – Kabutochou no Kiseki, The (J)
Money Game, The (J) [hFFE][b1][o1]
Money Game, The (J) [hFFE][b1][o2]
Money Game, The (J) [hFFE][b1]
Money Game, The (J) [hFFE][b2]
Money Game, The (J) [hFFE][b3]
Money Game, The (J)
Monica V0.9 by Macbee (Chuuka Taisen Hack)
Monk Warriors (SMB1 Hack)
Monkey of Zelda, The (Zelda Hack)
Monkey of Zelda, The v1.1 (Zelda Hack)
Monkey of Zelda, The v1.2 (Zelda Hack)
Monkey on LSD (Zelda Hack)
Monopoly (F) [!]
Monopoly (G) [!]
Monopoly (J) [o1]
Monopoly (J)
Monopoly (U) [!]
Monopoly (U) [o1]
Monopoly (U) [o2]
Monster Bros (SMB1 Hack) [o1]
Monster Bros (SMB1 Hack)
Monster In My Pocket (E)
Monster In My Pocket (U) [!]
Monster In My Pocket (U) [b1]
Monster In My Pocket (U) [b2]
Monster In My Pocket (U) [o1]
Monster In My Pocket (U) [T+Chi][a1]
Monster In My Pocket (U) [T+Chi][a2]
Monster In My Pocket (U) [T+Chi][a3]
Monster In My Pocket (U) [T+Chi]
Monster In My Pocket (U) [T+Chi_MS emumax]
Monster In My Pocket (U) [T+Rus_Spider]
Monster In My Pocket (U) [t1]
Monster Maker – 7 Tsu no Hihou (J) [o1]
Monster Maker – 7 Tsu no Hihou (J)
Monster Party (U) [!]
Monster Party (U) [b1]
Monster Party (U) [b2]
Monster Party (U) [b3]
Monster Party (U) [o1]
Monster Party (U) [T+Spa1.0_SARG]
Monster Truck Rally (R) [!]
Monster Truck Rally (U) [!]
Monster Truck Rally (U) [b1]
Monster Truck Rally (U) [o1]
Moon Crystal (J) [!]
Moon Crystal (J) [b1][T+Fre100_BessaB]
Moon Crystal (J) [b1][T+Por1.0_Sonic Spin]
Moon Crystal (J) [b1][T+Rus]
Moon Crystal (J) [b1]
Moon Crystal (J) [b2]
Moon Crystal (J) [b3]
Moon Crystal (J) [o1][T+Eng1.0_AWJ]
Moon Crystal (J) [o1]
Moon Crystal (J) [o2]
Moon Crystal (J) [T+Chi]
Moon Crystal (J) [T+Eng1.0_AWJ]
Moon Crystal (J) [T+Fre100_BessaB]
Moon Crystal (J) [T+Pol_Dr00id88]
Moon Crystal (J) [T+Por1.0_Sonic Spin]
Moon Crystal (J) [T+Rus]
Moon Crystal (J) [T+Spa_Chilensis]
Moon Ranger (Bunch) [!]
Moon Ranger (Bunch) [o1]
Moonies, The (Goonies Hack) [o1]
Moonies, The (Goonies Hack)
Morita Kazuo no Shougi (J) [o1]
Morita Kazuo no Shougi (J) [o2]
Morita Kazuo no Shougi (J) [o3]
Morita Kazuo no Shougi (J)
Morskoy Boy (R) [!]
Mortal Kombat 2 (Unl) [!]
Mortal Kombat 3 (18People) (YH2001) [p1]
Mortal Kombat 3 (Unl)
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [!]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b1][o1]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b1]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b2]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b3]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b4]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b5]
Mortal Kombat 3 – Special 56 Peoples (Unl) [b6]
Mortal Kombat 3 Extra 60 (Unl) [!]
Mortal Kombat 4 (Unl) [!]
Mortal Kombat 4 (Unl) [b1]
Mortal Kombat 4 (Unl) [b2]
Mortal Kombat Bros (SMB1 Hack) [a1]
Mortal Kombat Bros (SMB1 Hack) [b1]
Mortal Kombat Bros (SMB1 Hack)
Mortal Kombat Bros Sub Zero Mythologies Quest (SMB1 Hack)
Mortal Kombat II (Unl) [!]
Mortal Kombat II Special (Unl) [!]
Mortal Kombat III Special (Unl) [!]
Mortal Kombat Trilogy – MK5 (16player) (Unl) [!]
Mortal Kombat Trilogy – MK5 (8player) (Unl) [U][p1]
Mortal Kombat V1996 Turbo 30 Peoples (Unl) [!]
Mosquito (Galaga Hack)
Mother (J) [b1][o1]
Mother (J) [b1]
Mother (J) [b2]
Mother (J)
Mother Fucker Bros (SMB1 Hack) [b1]
Motion Demo by Chris Covell (PD)
Motocross Champion (J) [b1]
Motocross Champion (J) [hFFE][p1]
Motocross Champion (J) [o1]
Motocross Champion (J) [T+Eng0.50_Dodgy]
Motocross Champion (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Motocross Champion (J)
Motor City Patrol (U) [!]
Motor City Patrol (U) [b1]
Motor City Patrol (U) [b2]
Motor City Patrol (U) [b3]
Motor City Patrol (U) [o1]
Mottomo Abunai Deka (J) [b1]
Mottomo Abunai Deka (J) [b2]
Mottomo Abunai Deka (J)
Mouryou Senki Madara (J) [!]
Mouryou Senki Madara (J) [b1]
Mouryou Senki Madara (J) [b2]
Mouryou Senki Madara (J) [o1]
Mouryou Senki Madara (J) [T+Eng1.0GideonZhi]
Mouser by Tony Young (Beta 1.0) (PD) [a1]
Mouser by Tony Young (Beta 1.0) (PD)
Mowgli Gets a Woody (Jungle Book Hack)
Mr. Gimmick (E) [!]
Mr. Happyface (Ms. Pac-Man Hack) [a1]
Mr. Happyface (Ms. Pac-Man Hack)
Mr. Men (Dig Dug II Hack)
Mr. Saturn’s Dragon Quest v1.21 (Dragon Warrior PRG0 Hack) [o1]
Mr. Saturn’s Dragon Quest v1.21 (Dragon Warrior PRG0 Hack)
Mr. Saturn’s Dragon Quest v1.21 (Dragon Warrior PRG1 Hack)
Ms. Pac-Man (Tengen) [!]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o1]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o2]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o3]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o4]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o5]
Ms. Pac-Man (Tengen) [o6]
Ms. Pac-Man (U) [!]
Ms. Pac-Man (U) [o1]
Ms. Pac-Man by Googie (Hack)
Multi Directional Scrolling Test (PD)
Munchie Attack by Memblers (PD)
Musashi no Bouken (J) [!]
Musashi no Bouken (J) [b1]
Musashi no Bouken (J) [b2]
Musashi no Bouken (J) [o1][T+Eng.98_MadHacker+Gaijin]
Musashi no Bouken (J) [o1]
Musashi no Bouken (J) [T+Eng.98_MadHacker+Gaijin]
Musashi no Bouken (J) [T+Eng_SPOOKY_KIDS_hack_posse]
Musashi no Ken – Tadaima Shugyou Chuu (J) [!]
Musashi no Ken – Tadaima Shugyou Chuu (J) [f1][o1]
Musashi no Ken – Tadaima Shugyou Chuu (J) [f1]
Musashi no Ken – Tadaima Shugyou Chuu (J) [p1]
Mushroom Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Mushroom Bros (Mario Bros Hack)
Mushroom Dreams by Rage Games (V1.1) (SMB1 Hack) [a1]
Mushroom Dreams by Rage Games (V1.1) (SMB1 Hack) [b1]
Mushroom Dreams by Rage Games (V1.1) (SMB1 Hack)
Mushroom Nightmare Beta (SMB1 Hack)
Mushroom Nightmare Final (SMB1 Hack) [b1]
Mushroom Nightmare Final (SMB1 Hack)
Mushroom Nightmare Final 2.0 (SMB1 Hack) [b1]
Mushroom Nightmare Final 2.0 (SMB1 Hack)
Music Mario Bros (SMB1 Hack)
Mustard Demo (PD)
Mutant Virus, The (U) [!]
Mutant Virus, The (U) [o1]
My Life My Love – Boku no Yume – Watashi no Negai (J) [!]
My Life My Love – Boku no Yume – Watashi no Negai (J) [b1]
My Life My Love – Boku no Yume – Watashi no Negai (J) [b2]
My Life My Love – Boku no Yume – Watashi no Negai (J) [o1]
My Metroid (Metroid Hack)
Mystery Quest (U) [!]
Mystery Quest (U) [b1]
Mystery Quest (U) [b2]
Mystery Quest (U) [o1]
Mystery Quest (U) [o2]
Myth Struggle (Ch)
Nagagutsu wo Haita Neko – Sekai Isshuu 80 Nichi Daibouken (J) [p1][!]
Nagagutsu wo Haita Neko – Sekai Isshuu 80 Nichi Daibouken (J) [p2]
Nagagutsu wo Haita Neko – Sekai Isshuu 80 Nichi Daibouken (J)
Nakajima Satoru – F-1 Hero (J) [b1]
Nakajima Satoru – F-1 Hero (J) [b2]
Nakajima Satoru – F-1 Hero (J) [b3]
Nakajima Satoru – F-1 Hero (J) [o1]
Nakajima Satoru – F-1 Hero (J)
Nakajima Satoru – F-1 Hero 2 (J)
Nakayoshi to Issho (J)
Naked Little Mermaid, The (Little Mermaid Hack)
Namco Classic (J) [!]
Namco Classic (J) [o1]
Namco Classic II (J) [!]
Namco Classic II (J) [a1]
Namco Classic II (J) [o1]
Namcot Mahjong 3 – Mahjong Tengoku (J) [!]
Namcot Mahjong 3 – Mahjong Tengoku (J) [hM04][b1]
Namcot Mahjong 3 – Mahjong Tengoku (J) [hM04]
Namcot Mahjong 3 – Mahjong Tengoku (J) [o1]
Nangoku Shirei!! – Spy Vs Spy (J) [a1]
Nangoku Shirei!! – Spy Vs Spy (J) [b1]
Nangoku Shirei!! – Spy Vs Spy (J)
Nantettatte!! Baseball ’91 Kaimaku Hen (J) [U][!]
Nantettatte!! Baseball (J) [!]
Nantettatte!! Baseball (J) [b1]
Nantettatte!! Baseball OB Allstar Hen (J) [U][!]
Napoleon Senki (J) [!]
Napoleon Senki (J) [b1]
Napoleon’s War (Unl) [b1]
Napoleon’s War (Unl)
NARC (U) [!]
NARC (U) [b1]
NARC (U) [b2]
NARC (U) [o1]
Narrow Way (SMB1 Hack)
Navy Blue (J)
Nazi Dr. Mario (Dr. Mario Hack) [o1]
Nazi Dr. Mario (Dr. Mario Hack) [o2]
Nazi Dr. Mario (Dr. Mario Hack) [o3]
Nazi Dr. Mario (Dr. Mario Hack)
NBA Jam 2 (Unl) [!]
Ne Zha Chuan Qi (NJ036) (Ch) [!]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [p1][b1]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [p1][o1]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [p1][T+Spa099_butz]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [p1]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Chi_OLD LIU]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Eng.95_oRdErEDchaos][o1]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Eng.95_oRdErEDchaos][o2]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Eng.95_oRdErEDchaos]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Kor88KTT]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Kor_hyw793]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T+Spa099_butz]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T-Eng][a1]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J) [T-Eng]
Nekketsu Kakutou Densetsu (J)
Nekketsu Kakutou Densetsu by KRIZAL (Hack)
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (Girl Version Hack)
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [!]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b1][o1]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b1]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b2]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b3]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b4]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [b5]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [p1]
Nekketsu Kouha – Kunio-kun (J) [T+Kor]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu (J) [hFFE]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu (J) [o1][T+Chi_OLD LIU]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu (J) [o1]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu (J) [T+Chi_OLD LIU]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu (J)
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu – Soccer Hen (J) [!]
Nekketsu Koukou Dodgeball Bu – Soccer Hen (J) [o1]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J) [o1]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J) [T+Eng.75_ICE]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J) [T+Kor88KTT]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J) [T+Rus]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J) [T-Eng.50]
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes (J)
Nekketsu! Street Basket – Ganbare Dunk Heroes by D.S.ghtMaster+KRIZAL (Hack)
Nemo – Pajama Hero (J) [!]
Nemo – Pajama Hero (J) [o1][T+Chi]
Nemo – Pajama Hero (J) [o1]
Nemo – Pajama Hero (J) [p1]
Nemo – Pajama Hero (J) [T+Chi]
NeoToxin Demo V2004-02-15 by Snowbro+EFX (PD)
NeoToxin Demo V2005-01-09 by Snowbro+EFX (PD)
NES 6502 CLI Latency Test Rom by Blargg (PD)
NES 6502 Timing Test v.4 by Blargg (PD)
NES APU Sweep Cutoff Test by Blargg (PD)
NES APU Sweep Subtract Test by Blargg (PD)
NES Audio Tester V1.3 (PD)
NES Book Reader – GNU Licence by Blargg (PD)
NES Book Reader with Scrolling – GNU Licence 2 by Blargg (PD)
NES Book Reader with Scrolling – GNU Licence by Blargg (PD)
NES Color Bars Demo by Quietust (PD) [U]
NES Color Bars Demo by Quietust (PD)
NES Color Bars Demo V2 by Quietust (PD) [U]
NES Color Bars Demo V2 by Quietust (PD)
NES CPU Test by Kevin Horton (PD)
NES Dream Team (Cocoron Hack) [o1]
NES Dream Team (Cocoron Hack)
NES Land Journey (Kid Icarus Hack) [o1]
NES Land Journey (Kid Icarus Hack)
NES Multi Threads Demo – Cooperative Version by Blargg (PD)
NES Multi Threads Demo – Pre-Emptive APU Version by Blargg (PD)
NES Multi Threads Demo – Pre-Emptive DMC Version by Blargg (PD)
NES Music Programming Language Example by Bob Rost (PD)
NES NTSC Branch Timing Tests – Backward Branch by Shay Green (PD)
NES NTSC Branch Timing Tests – Branch Basics by Shay Green (PD)
NES NTSC Branch Timing Tests – Forward Branch by Shay Green (PD)
NES NTSC Frame Phase Test by Shay Green (PD)
NES NTSC Line Phase Test by Shay Green (PD)
NES NTSC Special Frame Phase by Shay Green (PD)
NES NTSC Sprite Overflow Tests – Basics by Shay Green (PD)
NES NTSC Sprite Overflow Tests – Details by Shay Green (PD)
NES NTSC Sprite Overflow Tests – Emulator by Shay Green (PD)
NES NTSC Sprite Overflow Tests – Obscure by Shay Green (PD)
NES NTSC Sprite Overflow Tests – Timing by Shay Green (PD)
NES Open Tournament Golf (E) [!]
NES Open Tournament Golf (U) [!]
NES Open Tournament Golf (U) [b1]
NES Open Tournament Golf (U) [o1]
NES Play Action Football (U) [!]
NES Play Action Football (U) [b1]
NES Play Action Football (U) [o1]
NES PowerPad Test Cart (U) [!]
NES Quine Demo (PD)
NES Scrolling Test by Lasse Oorni (Cadaver) (PD)
NES Test Cart (Official Nintendo) (U) [!]
NES Test Program by Memblers (PD)
NES Tutor 101 by Michael Martin (PD)
NES Tutor 101 Rev 1.2, 23 Mar 2002 by Michael Martin (PD)
NESA Audio Player – Little Nemo Sample by Chris Covell (PD)
NESA Audio Player – Times of Lore by Chris Covell (PD)
NESHLA Demo Program – Hello, World by Brian Provinciano (PD)
NESmas ’03 by Mic (PD)
NESmas ’05 by Mic (PD)
NESMUSIC – Adventures in the Magic Kingdom (PD)
NESMUSIC – Batman (PD)
NESMUSIC – Bionic Commando (PD)
NESMUSIC – Castlevania II (PD)
NESMUSIC – Chip ‘n Dale (PD)
NESMUSIC – Code Name Viper (PD)
NESMUSIC – Crystalis (PD)
NESMUSIC – Duck Tales (PD) [a1]
NESMUSIC – Duck Tales (PD)
NESMUSIC – Gargoyle’s Quest II (PD)
NESMUSIC – Gun.Smoke (PD)
NESMUSIC – Journey to Silius (PD)
NESMUSIC – Kirby’s Adventure (PD)
NESMUSIC – Little Nemo – The Dream Master (PD) [a1]
NESMUSIC – Little Nemo – The Dream Master (PD)
NESMUSIC – Megaman (PD) [a1]
NESMUSIC – Megaman (PD)
NESMUSIC – Megaman II (PD) [a1]
NESMUSIC – Megaman II (PD)
NESMUSIC – Megaman III (PD) [a1]
NESMUSIC – Megaman III (PD)
NESMUSIC – Megaman IV (PD)
NESMUSIC – Megaman V (PD)
NESMUSIC – Megaman VI (PD)
NESMUSIC – Micro Machines (PD)
NESMUSIC – Snake’s Revenge (PD)
NESMUSIC – Solstice – The Quest for the Staff of Demnos (PD)
NESMUSIC – Somari (PD)
NESMUSIC – Street Fighter 2010 (PD) [a1]
NESMUSIC – Street Fighter 2010 (PD)
NESMUSIC – Strider (PD) [a1]
NESMUSIC – Strider (PD)
NESMUSIC – Super Mario Bros. 2 (PD)
NESMUSIC – Super Mario Bros.3 (PD)
NESMUSIC – Ultimate Stuntman (PD)
NESMUSIC – Willow (PD)
NeSnake (NTSC) by Matrixz (PD)
NeSnake 2 (Preview Demo) by Matrixz (PD)
NeSnake 2 (V1.2) (NTSC) by Matrixz (PD)
NeSnake 2 (V1.2) (PAL) by Matrixz (PD)
NeSnake 2 (V1.x) by Matrixz (PD)
NEStress (PD) [a1]
NEStress (PD)
New 4-in-1 Supergame (YH4239) [p1][U][!]
New Ghostbusters II (E) [!]
New Ghostbusters II (E) [T+Rus]
New Ghostbusters II (E) [T+Rus_magic team]
New Ghostbusters II (J) [hFFE][b1]
New Ghostbusters II (J) [hFFE]
New Ghostbusters II (J) [p1]
New Ghostbusters II (J)
New Mario Bros by Macbee (MB Classic Hack)
New New New New Mario Bros v1.1 by Macbee (MB Classic Hack) (PAL)
New Quest After SMB2j, The – Clouds by AP (SMB1 Hack)
New Quest After SMB2j, The – DX by AP (SMB1 Hack)
New Quest After SMB2j, The – Y.R.P.P. by AP (SMB1 Hack)
New Quest After SMB2j, The by AP (SMB1 Hack)
New Strange Mario Bros, The (SMB1 Hack)
New Strange Mario Bros, The (V05-05-2001) (SMB1 Hack)
New Strange Mario Bros, The (V05-22-2000) (SMB1 Hack)
New Strange Mario Bros, The (V05-xx-2000) (SMB1 Hack)
New Strange Mario Bros, The (Vx.xx) (SMB1 Hack) [a1]
New Strange Mario Bros, The (Vx.xx) (SMB1 Hack) [a2]
New Strange Mario Bros, The (Vx.xx) (SMB1 Hack) [a3]
New Strange Mario Bros, The (Vx.xx) (SMB1 Hack)
New York Nyankies (J) [o1]
New York Nyankies (J) [T+Chi]
New York Nyankies (J)
New Zealand Story, The (E) [!]
New-River City Ransom (Hack)
NFL 99 (Tecmo Super Bowl Hack)
NFL Football (U) [!]
NFL Football (U) [b1]
NFL Football (U) [b2]
NFL Football (U) [o1]
Nibbles by Damian Yeppick (PD)
Nichibutsu Mahjong 3 – Mahjong G Men (J)
Nigel Mansell’s World Championship Challenge (E) (M5) [!]
Nigel Mansell’s World Championship Challenge (U) [!]
Nigel Mansell’s World Championship Challenge (U) [b1]
Nigel Mansell’s World Championship Challenge (U) [o1]
Nigger Tennis (Tennis Hack) [o1]
Nigger Tennis (Tennis Hack)
Night Arrow (Ch)
Night of the Lee High Slayer (PD)
Nightmare on Elm Street, A (U) [!]
Nightmare on Elm Street, A (U) [o1]
Nightmare on Elm Street, A (U) [T+Bra_BRGames]
Nightmare on Elm Street, A (U) [T+Spa1.00_ShinjiE]
Nightshade (U) [!]
Nightshade (U) [b1]
Nightshade (U) [b2]
Nightshade (U) [b3]
Nightshade (U) [o1]
Nihonichi no Mei Kantoku (J)
Niji no Silk Road (J) [b1]
Niji no Silk Road (J) [o1][T+Eng1.01_Gaijin Productions]
Niji no Silk Road (J) [o1]
Niji no Silk Road (J) [T+Eng1.01_Gaijin Productions][o1]
Niji no Silk Road (J) [T+Eng1.01_Gaijin Productions][o2]
Niji no Silk Road (J) [T+Eng1.01_Gaijin Productions]
Niji no Silk Road (J)
Nim-tendo by Erik Jakobsson 2004 (PD)
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [b1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [b2]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [o1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a1][o1][t1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a1][o1][t2]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a1][o1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a2][o1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a2]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a3][o1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][a3]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi][o1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [T+Chi]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [t1]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [t2]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [t3]
Ningen Heiki – Dead Fox (J) [t4]
Ningen Heiki – Dead Fox (J)
Ninja Cop Saizou (J) [o1]
Ninja Cop Saizou (J)
Ninja Crusaders (U) [!]
Ninja Crusaders (U) [b1]
Ninja Crusaders (U) [o1]
Ninja Crusaders (U) [T+Por100%_Central de Traducuo]
Ninja Crusaders (U) [T+Rus]
Ninja Crusaders (U) [t1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J) [o1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J) [p1][b1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J) [p1][t1][b1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J) [p1][t1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J) [p1]
Ninja Crusaders – Ryuuga (J)
Ninja Gaiden (PC10)
Ninja Gaiden (U) [!]
Ninja Gaiden (U) [b1][o1][T+Por1.1_Hellmatic]
Ninja Gaiden (U) [b1][o1]
Ninja Gaiden (U) [b1][o2]
Ninja Gaiden (U) [b1]
Ninja Gaiden (U) [b2][o1]
Ninja Gaiden (U) [b2]
Ninja Gaiden (U) [b3][o1]
Ninja Gaiden (U) [b3]
Ninja Gaiden (U) [b4]
Ninja Gaiden (U) [b5][o1][T-Por]
Ninja Gaiden (U) [b5][T-Por]
Ninja Gaiden (U) [b5]
Ninja Gaiden (U) [b6]
Ninja Gaiden (U) [o1]
Ninja Gaiden (U) [T+Ara_danger man]
Ninja Gaiden (U) [T+Ita1.1_SadNES_City]
Ninja Gaiden (U) [T+Por1.1_Hellmatic]
Ninja Gaiden (U) [T+Por100%_IPS Point]
Ninja Gaiden (U) [T+Rus_magic team]
Ninja Gaiden (U) [T+Spa_DJ Traducciones]
Ninja Gaiden (U) [T+Swe.9_MetalHead]
Ninja Gaiden (U) [T-Ita1.0_SadNES_City]
Ninja Gaiden (U) [T-Por1.0]
Ninja Gaiden (U) [t1]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (PC10)
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) (Prototype)
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [!]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [b1]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [b2]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [o1]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [o2]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Arabian][o1]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Arabian]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Fre_Terminus]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Ita1.0]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Por100%Emulacao Brasil]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Ser1.0_MadFox]
Ninja Gaiden II – The Dark Sword of Chaos (U) [T+Swe1.0_MetalHead]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (PC10)
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [!]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [b1]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [b2]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [b3]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [b4]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [o1]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [o2]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [T+Fre_Terminus]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [T+Por1.0_CBT]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [T+Por100%_ZERO]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [T+Rus]
Ninja Gaiden III – The Ancient Ship of Doom (U) [t1]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [!]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [b1][o1]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [b1]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [b2]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [o1]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [p1]
Ninja Hattori-kun – Ninja wa Shuugyou de Gozaru no Maki (J) [p2]
Ninja Jajamaru – Ginga Daisakusen (J) (Beta)
Ninja Jajamaru – Ginga Daisakusen (J) [!]
Ninja Jajamaru – Ginga Daisakusen (J) [b1][o1]
Ninja Jajamaru – Ginga Daisakusen (J) [b1]
Ninja Jajamaru – Ginga Daisakusen (J) [T+Eng1.00_HTI]
Ninja Jajamaru-kun (J) [!]
Ninja Jajamaru-kun (J) [a1]
Ninja Jajamaru-kun (J) [hM03][b1]
Ninja Jajamaru-kun (J) [hM03][p1][o1]
Ninja Jajamaru-kun (J) [hM03][p1]
Ninja Jajamaru-kun (J) [hM03][T+Chi20070121_MS emumax]
Ninja Jajamaru-kun (J) [hM03]
Ninja Jajamaru-kun (J) [T+Chi_MS emumax]
Ninja Jajamaru-kun (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Ninja Jajamaru-kun (J) [T-Chi_MS emumax][a2]
Ninja Jajamaru-kun (J) [T-Chi_MS emumax][a3]
Ninja Jajamaru-kun (J) [T-Chi_MS emumax]
Ninja Jajamaru-kun (VS)
Ninja Kid (U) [!]
Ninja Kid (U) [b1]
Ninja Kid (U) [o1]
Ninja Kid (U) [o2]
Ninja Mario (SMB1 Hack)
Ninja Ryukenden (Ch)
Ninja Ryukenden (J) [!]
Ninja Ryukenden (J) [b1]
Ninja Ryukenden (J) [o1][t1]
Ninja Ryukenden (J) [o1]
Ninja Ryukenden (J) [t1]
Ninja Ryukenden (J) [t2]
Ninja Ryukenden (J) [t3]
Ninja Ryukenden (J) [t4]
Ninja Ryukenden (J) [t5]
Ninja Ryukenden (J) [t6]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [!]
Ninja Ryukenden II – Ankoku No Jashin Ken (J) [o1][t1]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [o1]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [T+Chi][t1]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [T+Chi][t2]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [T+Chi][t3]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [T+Chi][t4]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [T+Chi]
Ninja Ryukenden II – Ankoku No Jashin Ken (J) [t1]
Ninja Ryukenden II – Ankoku no Jashin Ken (J) [t2]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [a1][o1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [a1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [h1][o1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [h1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [o1][T+Chi]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [o1][T-Chi]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [o1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Chi][a1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Chi][a2]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Chi][a3]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Chi][a4]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Chi]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T+Kor]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [T-Chi]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [t1]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J) [t2]
Ninja Ryukenden III – Yomi no Hakobune (J)
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [b1]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [b2]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [o1][T+Eng]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [o1]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [o2]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [o3]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [T+Chi]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J) [T+Eng]
Ninja-kun – Ashura no Shou (J)
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [!]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [b1][o1]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [b1]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [b2]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [p1][o1]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [p1]
Ninja-kun – Majou no Bouken (J) [p2]
Ninjara Hoi! (J) [!]
Ninjara Hoi! (J) [b1]
Ninjara Hoi! (J) [b2]
Ninjara Hoi! (J) [o1]
Ninkimono Mario Bros by Ultimessiah (SMB1 Hack) [a1]
Ninkimono Mario Bros by Ultimessiah (SMB1 Hack)
Nintendo World Championships 1990 (U) [!]
Nintendo World Cup (E) [!]
Nintendo World Cup (E) [a1]
Nintendo World Cup (PC10) [b1]
Nintendo World Cup (PC10)
Nintendo World Cup (U) [!]
Nintendo World Cup (U) [b1]
Nintendo World Cup (U) [b2]
Nintendo World Cup (U) [b3]
Nintendo World Cup (U) [b4]
Nintendo World Cup (U) [b5]
Nintendo World Cup (U) [o1]
Nintendo World Cup (U) [T+Fre99%_YF06]
Nishimura Kyoutarou Mystery – Blue Train Satsujin Jiken (J) [b1]
Nishimura Kyoutarou Mystery – Blue Train Satsujin Jiken (J) [o1]
Nishimura Kyoutarou Mystery – Blue Train Satsujin Jiken (J)
Nishimura Kyoutarou Mystery – Super Express Satsujin Jiken (J) [b1]
Nishimura Kyoutarou Mystery – Super Express Satsujin Jiken (J) [o1]
Nishimura Kyoutarou Mystery – Super Express Satsujin Jiken (J)
Nishitetsu Busjack (Buggy Popper Hack)
Nittere Brand Arkanoid by Rinkaku (Arkanoid Hack) [o1]
Nittere Brand Arkanoid by Rinkaku (Arkanoid Hack)
Nittereb (Arkanoid Hack)
NMI Suppression Timing Test by Shay Green (6 Nov 2005) (PD)
NMI Timing Test by Shay Green (6 Nov 2005) (PD)
No Moustache Mario (SMB1 Hack)
Noah’s Ark (E) [!]
Noah’s Ark (E) [b1]
Noah’s Ark (E) [b2]
Nobunaga no Yabou – Bushou Fuuun Roku (J)
Nobunaga no Yabou – Sengoku Gunyuu Den (J) [o1]
Nobunaga no Yabou – Sengoku Gunyuu Den (J)
Nobunaga no Yabou – Zenkoku Ban (J) [!]
Nobunaga no Yabou – Zenkoku Han (J) [a1]
Nobunaga no Yabou – Zenkoku Han (J) [b1]
Nobunaga no Yabou – Zenkoku Han (J) [hM02]
Nobunaga’s Ambition (U) [!]
Nobunaga’s Ambition (U) [b1]
Nobunaga’s Ambition (U) [b2]
Nobunaga’s Ambition (U) [b3]
Nobunaga’s Ambition (U) [o1]
Nobunaga’s Ambition 2 (U) [!]
Nobunaga’s Ambition 2 (U) [b1]
Nobunaga’s Ambition 2 (U) [o1]
Normal (Lolo1 Hack)
North & South (E) [!]
North & South (E) [T+FreFinal_Generation IX]
North & South (J)
North & South (U) [!]
North & South (U) [b1][o1]
North & South (U) [b1][o2]
North & South (U) [b1]
North & South (U) [b2]
North & South (U) [b3]
North & South (U) [b4]
North & South (U) [b5]
North & South (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Novel Diamond 999999-in-1 [U][p1][!]
NTF2 System Cart (U)
NTF2 Test Cart (PD)
Nude Barbie (Beta 1) (Barbie Hack) [b1]
Nude Barbie (Beta 1) (Barbie Hack) [o1]
Nude Barbie (Beta 1) (Barbie Hack)
Nude Punch Out (Punch-Out!! Hack)
Nullsleep – Kuribos Requiem (PD)
Nuts & Milk (J) [!]
Nuts & Milk (J) [o1]
Nuts & Milk (J) [o2]
Nuts & Milk (J) [p1][o1]
Nuts & Milk (J) [p1]
Nuts & Milk (J) [T+Chi_MS emumax]
Nuts & Milk (J) [T+FreFinal_ks151]
Nuts & Milk (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Nuts & Milk (J) [T-Chi_MS emumax][a2]
Nuts & Milk (J) [T-Chi_MS emumax]
Nuts & Milk by PE (Hack) [o1]
Nuts & Milk by PE (Hack)
Oaty Invaders by Pope Hentai (Space Invaders Hack)
Obake no Q Tarou – Wanwan Panic (J) [!]
Obake no Q Tarou – Wanwan Panic (J) [p1]
Obocchama-kun (J) [!]
Obocchama-kun (J) [o1]
Ochin ni Toshi Puzzle Tonjan! (J) [!]
Ochin ni Toshi Puzzle Tonjan! (J) [b1]
Ochin ni Toshi Puzzle Tonjan! (J) [hFFE][p1][b1]
Ochin ni Toshi Puzzle Tonjan! (J) [hFFE][p1]
Oct Man v0.7 (Pac-Man Hack)
Odd Mario (SMB1 Hack) [a1]
Odd Mario (SMB1 Hack) [o1]
Odd Mario (SMB1 Hack)
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PC10 Hack)
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack) [a1]
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack) [a2]
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack)
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Odd Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Odd Mario Bros 3 Demo 2 (SMB3 PRG0 Hack) [a1]
Odd Mario Bros 3 Demo 2 (SMB3 PRG0 Hack) [a2]
Odd Mario Bros 3 Demo 2 (SMB3 PRG0 Hack)
Odd Mario Bros 3 Demo 2 (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Odd Mario Bros 3 Demo 2 (SMB3 PRG1 Hack)
Odd Mario Bros 3 PAL (SMB3 PAL Hack)
Oeka Kids – Anpanman no Hiragana Daisuki (J)
Oeka Kids – Anpanman to Oekaki Shiyou!! (J)
Oishinbo (J) [b1]
Oishinbo (J) [b2]
Oishinbo (J) [o1]
Oishinbo (J)
Old Pond, Diving Frog and Water Sound by U1 (SMB1 Hack)
Older Mario Bros, The (SMB1 Hack)
Olympic IQ (Sachen) [!]
Olympic IQ (Sachen) [U][!]
Olympus no Tatakai (J) [b1]
Olympus no Tatakai (J) [b2]
Olympus no Tatakai (J)
Omeka (Lode Runner Hack)
Online Tecmo Football League Pool 4 S1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League Pool 4 S2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League Pool 4 S3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-CAR Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-DET Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-JAX Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-PIT Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-SEA Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ARI-TB Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-CAR Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-CHI Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-DET Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-NO Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-PHI Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-PIT Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 ATL-SD Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-CAR Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-CLE Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-DET Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-IND Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-NE Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-PIT Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BAL-STL Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-ATL Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-DAL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-DEN Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-JAX Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-MIA Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-NYJ Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 BUF-WAS Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-DET Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-KC Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-MIN Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-NYG Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-SF Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CAR-TB Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-DAL Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-DET Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-GB Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-HOU Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-NE Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-SF Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CHI-WAS Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-BAL Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-BUF Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-CHI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-CLE Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-MIA Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-OAK Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CIN-SEA Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-BUF Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-GB Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-IND Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-NO Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-NYJ Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 CLE-PIT Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-BAL Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-CAR Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-JAX Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-PHI Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-SD Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-SEA Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DAL-WAS Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-ARI Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-CIN Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-CLE Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-OAK Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-SD Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-SEA Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DEN-TEN Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-BUF Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-GB Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-MIA Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-MIN Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-NYG Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-TB Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 DET-TEN Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-DAL Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-HOU Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-MIN Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-NYJ Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-PHI Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 GB-TB Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-BUF Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-CLE Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-JAX Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-KC Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-MIA Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 HOU-NO Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-CHI Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-CIN Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-HOU Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-MIA Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-NE Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-TB Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 IND-TEN Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-BAL Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-CAR Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-IND Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-NE Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-OAK Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 JAX-PIT Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-ARI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-BAL Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-DEN Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-IND Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-JAX Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 KC-PHI Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-CAR Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-DEN Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-KC Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-NE Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-PIT Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIA-WAS Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-ARI Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-CHI Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-JAX Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-MIA Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-NO Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 MIN-PHI Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-BUF Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-GB Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-NYG Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-NYJ Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-SD Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-TB Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NE-TEN Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-ARI Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-CAR Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-DAL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-GB Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-OAK Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NO-WAS Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-ATL Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-CIN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-DAL Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-DEN Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-IND Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-PHI Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYG-STL Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-DEN Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-MIA Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-NO Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-OAK Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-PHI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 NYJ-SD Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-BAL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-CLE Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-KC Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-NE Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-SF Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 OAK-STL Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-CLE Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-OAK Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-SEA Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-SF Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-STL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PHI-WAS Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-CIN Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-HOU Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-KC Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-MIN Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-NYJ Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 PIT-SD Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-BUF Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-HOU Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-KC Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-OAK Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-SF Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-STL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SD-TEN Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-ATL Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-CHI Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-GB Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-IND Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-NYJ Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-SF Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SEA-STL Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-ARI Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-CLE Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-DET Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-GB Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-HOU Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 SF-NYG Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-ARI Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-ATL Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-DAL Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-MIN Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-NO Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-SF Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 STL-TEN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-ATL Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-CHI Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-CIN Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-DEN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-NO Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-NYG Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TB-WAS Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-ATL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-BAL Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-CIN Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-HOU Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-JAX Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-MIN Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 TEN-NYJ Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-ARI Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-KC Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-MIN Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-NYG Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-PIT Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 WAS-SEA Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S10 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-DAL Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-GB Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-MIA Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-NE Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-SEA Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-SF Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-STL Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ARI-WAS Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-CAR Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-DEN Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-GB Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-KC Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-NO Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-OAK Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-SEA Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 ATL-TB Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-BUF Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-CIN Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-CLE Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-DAL Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-HOU Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-NYG Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-PIT Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BAL-WAS Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-ARI Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-IND Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-JAX Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-MIA Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-NE Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-NYJ Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-SF Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 BUF-STL Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-ARI Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-ATL Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-KC Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-NO Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-NYG Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-SD Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-SF Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CAR-TB Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-ATL Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-CAR Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-DAL Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-DET Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-GB Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-IND Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-JAX Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CHI-MIN Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-BAL Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-CLE Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-HOU Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-MIA Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-NE Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-PHI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-PIT Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CIN-SD Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-BAL Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-BUF Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-CIN Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-NE Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-NYG Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-PIT Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-TEN Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 CLE-WAS Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-CAR Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-CIN Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-CLE Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-NO Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-NYG Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-PHI Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-STL Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DAL-WAS Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-BUF Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-CAR Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-CLE Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-KC Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-NYJ Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-OAK Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-SD Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DEN-TB Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-ATL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-CHI Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-GB Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-MIN Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-NYG Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-PHI Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-STL Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 DET-TEN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-CHI Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-DAL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-DET Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-HOU Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-MIN Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-PHI Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-TB Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 GB-TEN Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-CHI Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-CLE Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-DET Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-IND Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-JAX Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-MIN Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-OAK Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 HOU-TEN Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-BAL Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-DEN Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-DET Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-GB Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-HOU Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-JAX Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-MIA Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 IND-TEN Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-CIN Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-DEN Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-DET Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-GB Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-GB Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-HOU Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-IND Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-MIN Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 JAX-TEN Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-BAL Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-CIN Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-DEN Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-IND Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-NE Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-NO Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-OAK Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 KC-SD Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-BUF Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-KC Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-NE Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-NYJ Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-OAK Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-PIT Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-SEA Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIA-TEN Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-CAR Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-CHI Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-DET Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-GB Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-IND Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-NO Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-SF Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 MIN-WAS Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-BAL Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-BUF Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-HOU Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-MIA Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-NYJ Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-SEA Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-SF Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NE-STL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-ARI Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-ATL Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-CAR Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-DEN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-DET Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-OAK Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-SD Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NO-TB Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-CIN Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-DAL Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-MIN Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-PHI Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-PIT Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-SF Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-TB Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYG-WAS Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-ARI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-BAL Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-BUF Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-JAX Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-MIA Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-NE Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-SEA Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 NYJ-TEN Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-CAR Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-CLE Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-DEN Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-JAX Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-KC Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-PIT Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-SD Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 OAK-TB Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-ATL Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-BAL Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-CHI Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-CLE Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-DAL Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-NYG Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-PIT Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PHI-WAS Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-BAL Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-CIN Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-CLE Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-DAL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-IND Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-JAX Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-KC Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 PIT-NYJ Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-ATL Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-BUF Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-DEN Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-HOU Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-KC Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-NE Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-NYJ Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SD-OAK Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-ARI Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-BUF Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-GB Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-MIN Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-NO Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-NYG Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-SF Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SEA-STL Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-ARI Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-CHI Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-DET Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-MIA Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-NYJ Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-PHI Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-SEA Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 SF-STL Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-ARI Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-ATL Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-MIA Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-NYJ Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-PHI Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-SEA Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-SF Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 STL-WAS Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-ARI Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-ATL Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-CAR Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-KC Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-NO Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-SD Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-SEA Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TB-STL Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-CHI Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-DEN Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-HOU Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-IND Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-JAX Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-MIN Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-OAK Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 TEN-SD Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-CHI Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-CIN Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-DAL Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-NO Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-NYG Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-PHI Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-PIT Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S11 WAS-TB Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Draft (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Trades (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Online Tecmo Football League S3 Week 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Onyanko Town (J) [!]
Onyanko Town (J) [o1]
Onyanko Town (J) [p1]
Operation Secret Storm (Color Dreams) [!]
Operation Secret Storm (Color Dreams) [o1]
Operation Wolf (E) [!]
Operation Wolf (J)
Operation Wolf (U) [!]
Operation Wolf (U) [b1][o1]
Operation Wolf (U) [b1]
Operation Wolf (U) [b2]
Operation Wolf (U) [b3]
Operation Wolf (U) [b4]
Operation Wolf (U) [b5]
Operation Wolf (U) [o1]
Operation Wolf (U) [o2]
Operation Wolf (U) [t1]
Optimus Minor (Donkey Kong Jr. PRG1 Hack)
Orb 3D (U) [!]
Orb 3D (U) [b1]
Orb 3D (U) [b2]
Orb 3D (U) [b3]
Orb 3D (U) [b4]
Orb 3D (U) [o1]
Orgada (TwinBee Hack) [b1]
Original Tecmo League S1 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 PostDraft (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Trades (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Original Tecmo League S1 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
ORZ by Tensinfan (SMB1 Hack)
Osama Bin Laden War (Guerilla War Hack)
Osama Hunt (Duck Hunt Hack)
Osomatsu-kun (J) [a1]
Osomatsu-kun (J) [o1]
Osomatsu-kun (J)
Otaku no Seiza – An Adventure in the Otaku Galaxy (J) [!]
Otaku no Seiza – An Adventure in the Otaku Galaxy (J) [o1]
Otaku no Seiza – An Adventure in the Otaku Galaxy (J) [T+Eng0.0001cg_Suicidal]
Othello (HES) [!]
Othello (HES) [b1]
Othello (HES) [o1]
Othello (J) (FDS Conversion)
Othello (U) [!]
Othello (U) [o1]
Othello (U) [o2]
Othello (U) [T+Por100%_Solus]
Our Demo (PD)
Our Demo NEW1 (PD)
Our Demo NEW2 (PD)
Our Demo NEW3 (PD)
Outlanders (J) [a1]
Outlanders (J) [a2]
Outlanders (J) [o1]
Outlanders (J)
Over Horizon (E) [!]
Over Horizon (J) [o1]
Over Horizon (J)
Overflow Test (PD)
Overlord (U) [!]
Overlord (U) [b1]
Overlord (U) [o1]
P’radikus Conflict, The (Color Dreams) [!]
P’radikus Conflict, The (Color Dreams) [o1]
P.O.W. – Prisoners of War (E) [!]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [!]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [b1]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [b2]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [o1]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Chi]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Chi_MS emumax]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Chi_PEACOCKWANG][t1]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Chi_PEACOCKWANG][t2]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Chi_PEACOCKWANG]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Por1.0_GTC]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [T+Por90%_Leon Games]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [t1]
P.O.W. – Prisoners of War (U) [t2]
Paaman – Enban wo Torikaese!! (J) [!]
Paaman – Enban wo Torikaese!! (J) [b1]
Paaman – Enban wo Torikaese!! (J) [o1]
Paaman Part 2 – Himitsu Kessha Madoodan wo Taose! (J) [o1]
Paaman Part 2 – Himitsu Kessha Madoodan wo Taose! (J) [T+Eng1.00_KingMike]
Paaman Part 2 – Himitsu Kessha Madoodan wo Taose! (J)
Pac Pac Land (Clu Clu Land Hack)
Pac-Land (J) [!]
Pac-Land (J) [b1][o1]
Pac-Land (J) [b1]
Pac-Land (J) [b2]
Pac-Land (J) [b3]
Pac-Land (J) [p1]
Pac-Man (E) [!]
Pac-Man (E) [T+FreFinal_ks151]
Pac-Man (J) (V1.0) [!]
Pac-Man (J) (V1.0) [o1]
Pac-Man (J) (V1.0) [p1][b1]
Pac-Man (J) (V1.0) [p1][o1]
Pac-Man (J) (V1.0) [p1][o2]
Pac-Man (J) (V1.0) [p1][o3]
Pac-Man (J) (V1.0) [p1]
Pac-Man (J) (V1.0) [p2][o1]
Pac-Man (J) (V1.0) [p2]
Pac-Man (J) (V1.0) [T+Chi_MS emumax]
Pac-Man (J) (V1.0) [t1]
Pac-Man (J) (V1.1) [!]
Pac-Man (U) (Namco) [!]
Pac-Man (U) (Namco) [o1]
Pac-Man (U) (Tengen) [!]
Pac-Man (U) (Tengen) [b1]
Pac-Man (U) (Tengen) [o1]
Pac-Man (U) (Tengen) [T+Bra85%_BRGames]
Pac-Man (Unl) (Tengen) [!]
Pac-Man (Unl) (Tengen) [o1]
Pac-Man 3 by DahrkDaiz (Ms. Pac-Man Hack) [a1]
Pac-Man 3 by DahrkDaiz (Ms. Pac-Man Hack)
Pac-Man Bros (SMB1 Hack)
Pac-Man Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack) [o1]
Pac-Man Bubble Bobble (Bubble Bobble Hack)
Pac-Man Remix by Lagomorph (Hack) [o1]
Pac-Man Remix by Lagomorph (Hack)
Pac-Mania (Tengen) [!]
Pac-Mania (Tengen) [b1]
Pac-Mania (Tengen) [o1]
Pac-Mix 2 (SMB2 Hack)
Pac-Quest (Donkey Kong PRG1 Hack) [a1]
Pac-Quest (Donkey Kong PRG1 Hack) [o1]
Pac-Quest (Donkey Kong PRG1 Hack)
Pachi Com (J) [!]
Pachi Com (J) [o1]
Pachi Com (J) [o2]
Pachi Com (J) [p1]
Pachi-Slot Adventure 2 – Sorotta-kun no Pachi Slot Tanteidan (J) [!]
Pachi-Slot Adventure 2 – Sorotta-kun no Pachi Slot Tanteidan (J) [b1]
Pachi-Slot Adventure 2 – Sorotta-kun no Pachi Slot Tanteidan (J) [o1]
Pachi-Slot Adventure 3 – Bitaoshii 7 Kenzan! (J) [!]
Pachi-Slot Adventure 3 – Bitaoshii 7 Kenzan! (J) [b1]
Pachi-Slot Adventure 3 – Bitaoshii 7 Kenzan! (J) [o1]
Pachinko Daisakusen (J) [b1]
Pachinko Daisakusen (J) [o1]
Pachinko Daisakusen (J)
Pachinko Daisakusen 2 (J) [o1]
Pachinko Daisakusen 2 (J)
Pachio-kun 2 (J) [!]
Pachio-kun 2 (J) [o1]
Pachio-kun 2 (J) [p1][hM02]
Pachio-kun 3 (J) [o1]
Pachio-kun 3 (J)
Pachio-kun 4 (J) [b1]
Pachio-kun 4 (J) [o1]
Pachio-kun 4 (J)
Pachio-kun 5 (J)
Pak-azz (Pac-Man Hack)
PAL NES APU Test Rom 01 – Length Counter by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 02 – Length Table by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 03 – IRQ Flag by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 04 – APU Clock Jitter by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 05 – Length Counter Timing In Mode 0 by Blargg (2006-09-25) (PD)
PAL NES APU Test Rom 06 – Length Counter Timing In Mode 1 by Blargg (2006-09-25) (PD)
PAL NES APU Test Rom 07 – IRQ Flag Timing by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 08 – IRQ Timing by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 10 – Length Counter Halt Timing by Blargg (PD)
PAL NES APU Test Rom 11 – Length Counter Reload Timing by Blargg (PD)
Palamedes (J) [b1]
Palamedes (J) [b2]
Palamedes (J)
Palamedes (U) [!]
Palamedes (U) [o1]
Palamedes 2 – Star Twinkles (J)
Palette Test by Loopy (PD)
Panda Prince, The (Shin-Shin) (Unl) [!]
Panic Restaurant (E) [!]
Panic Restaurant (E) [U][!]
Panic Restaurant (U) [!]
Panic Restaurant (U) [b1]
Panic Restaurant (U) [b2]
Panic Restaurant (U) [o1]
Panic Restaurant (U) [p1][!]
Panic Restaurant (U) [T+Fre]
Panic Restaurant (U) [T+Kor_dkny94]
Panic Restaurant (U) [T+Rus]
Paper Mario Bros (SMB1 Hack)
Paper Sai (SMB1 Hack)
Paperboy (E) [!]
Paperboy (J)
Paperboy (U) [!]
Paperboy (U) [f1]
Paperboy (U) [o1]
Paperboy (U) [p1][o1]
Paperboy (U) [p1][o2]
Paperboy (U) [p1]
Paperboy (U) [p2]
Paperboy 2 (E) [!]
Paperboy 2 (E) [U][!]
Paperboy 2 (U) [!]
Paperboy 2 (U) [b1]
Paperboy 2 (U) [b2]
Paperboy 2 (U) [b3]
Paperboy 2 (U) [o1]
Papergirl (Paperboy Hack) [o1]
Papergirl (Paperboy Hack)
Papillon (Joy Van) [!]
Papillon (Joy Van) [b1]
Parallel World (J) [o1]
Parallel World (J) [T+Eng1.00_PentarouZero]
Parallel World (J)
Paranoiz by Nurv Cockyman (PD)
Parasol Henbee (J) [o1]
Parasol Henbee (J)
Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble 3 (E) (Prototype) [!]
Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble 3 (E) [!]
Paris-Dakar Rally Special (J) [b1]
Paris-Dakar Rally Special (J) [o1]
Paris-Dakar Rally Special (J)
Parodius (E) [!]
Parodius (E) [T+Chi]
Parodius (E) [t1]
Parodius da! (J) [!]
Parodius da! (J) [hFFE][p1][b1]
Parodius da! (J) [hFFE][p1][b2]
Parodius da! (J) [hFFE][p1][b3]
Parodius da! (J) [hFFE][p1]
Parodius da! (J) [p1][hM04]
Parodius da! (J) [t1]
Parodius da! (J) [t2]
Parodius da! (J) [t3]
Parodius da! (J) [t4]
PasoFami Demo 1 (PD)
PasoFami Demo 2 (TwinBee) (PD)
PCGC Tank (Battle City Chinese Hack)
PCM Demo (PD)
Peach & Daisy – The Royal Quest (Alpha) (SMB1 Hack) [a1]
Peach & Daisy – The Royal Quest (Alpha) (SMB1 Hack)
Peach & Daisy in The Ultimate Quest (SMB3 PRG0 Hack)
Peach & Daisy in The Ultimate Quest (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Peach & Daisy in The Ultimate Quest (SMB3 PRG1 Hack)
Peach & Daisy in The Ultimate Quest V2b (SMB3 PRG1 Hack)
Peach and Daisy and The Royal Games (SMB1 Hack)
Peach and Daisy and The Royal Games with Hacked Music (SMB1 Hack)
Peach’s Nightmare – No Mercy (Beta) (SMB1 Hack)
Peach’s Nightmare – No Mercy (SMB1 Hack)
Peachy Mario by Mana (SMB1 Hack)
Peek-A-Boo Poker (Panesian) [!]
Peek-A-Boo Poker (Panesian) [o1]
Peepar Time (J) [o1]
Peepar Time (J)
Pegasus 4-in-1 (Unl) [!]
Pegasus 5-in-1 (Golden Five) [!]
Pegasus 5-in-1 (Golden Five) [o1]
Pencilvania (CV Hack)
Penguin & Seal, The (Sachen-HES) [!]
Penguin & Seal, The (Sachen-HES) [o1]
Penguin & Seal, The (Sachen-HES) [U][!]
Penguin-kun Wars (J) [b1]
Penguin-kun Wars (J) [p1]
Penguin-kun Wars (J) [T+Eng1.012_Penguin]
Penguin-kun Wars (J) [T+Fre1.0_ks151]
Penguin-kun Wars (J) [T-Eng1.011_Penguin]
Penguin-kun Wars (J)
Penguin-kun Wars by Rinkaku (Hack)
Penisian (Galaxian Hack)
PepsiMan by Mogemogesama (Metro-Cross Hack)
Perfect Bowling (J) [o1]
Perfect Bowling (J)
Perfect Fit (U) [!]
Perfect Fit (U) [b1]
Perfect Fit (U) [o1]
Pescatore (J) (Prototype)
Pesterminator – The Western Exterminator (Color Dreams) [!]
Pesterminator – The Western Exterminator (Color Dreams) [o1]
Peter Pan & The Pirates (U) [!]
Peter Pan & The Pirates (U) [b1]
Peter Pan & The Pirates (U) [b2]
Peter Pan & The Pirates (U) [b3]
Peter Pan & The Pirates (U) [o1]
Peter Pan & The Pirates (U) [o2]
Peter Pan & The Pirates (U) [o3]
Peter Pan & The Pirates (U) [o4]
Phantom Air Mission (E)
Phantom Fighter (U) [!]
Phantom Fighter (U) [b1]
Phantom Fighter (U) [b2]
Phantom Fighter (U) [b3]
Phantom Fighter (U) [o1]
Phantom Fighter (U) [o2]
Phat (SMB1 Hack) [o1]
Phat (SMB1 Hack)
Pi Nuo Cao De Fu Su (Ch) [b1]
Pi Nuo Cao De Fu Su (Ch)
PICLoading (PD)
Pictionary (U) [!]
Pictionary (U) [b1]
Pictionary (U) [o1]
Pictionary (U) [o2]
PICUnreal (PD)
PICWindows (PD)
Pig River City Ransom (Hack)
Pikachu (Unl)
Pikachu Bros (Mario Bros Hack) [o1]
Pikachu Bros (Mario Bros Hack)
Pikachu Bros V0.2 (SMB1 Hack)
Pikachu Bros Vx.x (SMB1 Hack)
Pikachu Dig Dug by Mogemogesama (Dig Dug Hack)
Pikachu Y2K (Unl) [a1]
Pikachu Y2K (Unl) [b1]
Pikachu Y2K (Unl)
Pill Bros (SMB1 Hack)
Pill Head (Dr. Mario Hack)
Pimpdaddy Link (Zelda 2 Hack)
Pimpin Extasy by Googie (Little Nemo – The Dream Master Hack) [a1]
Pimpin Extasy by Googie (Little Nemo – The Dream Master Hack) [a2]
Pimpin Extasy by Googie (Little Nemo – The Dream Master Hack)
Pin Bot (E) [!]
Pin Bot (PC10)
Pin Bot (U) [!]
Pin Bot (U) [b1][o1]
Pin Bot (U) [b1]
Pin Bot (U) [o1]
Pin Bot (U) [o2]
Pin Bot (U) [o3]
Pinball (E) [!]
Pinball (E) [T+FreFinal_ks151]
Pinball (GC)
Pinball (J-AC)
Pinball (JU) [!]
Pinball (JU) [b1]
Pinball (JU) [o1]
Pinball (JU) [o2]
Pinball (JU) [o3]
Pinball (JU) [o4]
Pinball (JU) [p1][o1]
Pinball (JU) [p1]
Pinball (JU) [T+Chi_MS emumax]
Pinball (U) (GBA e-Reader)
Pinball (VS) [a1]
Pinball (VS)
Pinball CV by Redrum (Hack) [o1]
Pinball CV by Redrum (Hack)
Pinball II (Pinball Hack)
Pinball Macbee (Hack)
Pinball Macbee v2 (Pinball Hack) [o1]
Pinball Macbee v2 (Pinball Hack)
Pinball Quest (E) [!]
Pinball Quest (J) [!]
Pinball Quest (U) [!]
Pinball Quest (U) [b1]
Pinball Quest (U) [b2]
Pinball Quest (U) [o1]
Pinball Quest (U) [o2]
Pinball Quest Nude (Hack)
Pink Floyd – The Wall by Grimlick (Donkey Kong PRG1 Hack)
Pipe 5 (Sachen) [!]
Pipe Dream (U) [!]
Pipe Dream (U) [b1][o1]
Pipe Dream (U) [b1]
Pirates! (E) [!]
Pirates! (G)
Pirates! (U) [!]
Pirates! (U) [b1]
Pirates! (U) [b2]
Pirates! (U) [b3]
Pirates! (U) [b4]
Pirates! (U) [o1]
Pizza Pop Mario (Unl) [!]
Pizza Pop! (J) [b1]
Pizza Pop! (J) [o1]
Pizza Pop! (J)
Plasma Ball (J) [o1]
Plasma Ball (J)
PLATINA (SMB1 Hack)
Platoon (U) (PRG0) [!]
Platoon (U) (PRG0) [b1]
Platoon (U) (PRG0) [b2]
Platoon (U) (PRG0) [o1]
Platoon (U) (PRG1) [!]
Platoon (U) (PRG1) [hFFE][b1]
Platoon (U) (PRG1) [hFFE][b2]
Platoon (VS) [b1]
Platoon (VS) [b2]
Platoon (VS)
Playbox BASIC (Prototype V0.0)
Po Po Team (Sachen) [!]
Po Po Team (Sachen) [U][!]
Pocahontas (Unl)
Pocahontas 2 (Unl) [U][!]
Pocket Monster (Unl) [!]
Pocket Monster (Unl) [o1]
Pocket Monsters Red (Ch) [!]
Pocket Monsters Red (Ch) [b1]
Pocket Zaurus – Juu Ouken no Nazo (J) [!]
Pocket Zaurus – Juu Ouken no Nazo (J) [hFFE]
Pocket Zaurus – Juu Ouken no Nazo (J) [o1]
Poke Block (Unl) (Prototype)
Poke Tetris (Unl)
Pokecide (SMB2 Hack)
Pokemon – Pichu no Bouken (Dragon Buster II Hack)
Pokemon 2000 (Unl) [!]
Pokemon 4-in-1 (Unl)
Pokemon Blue (Unl) [!]
Pokemon Gold (Unl) [!]
Pokemon Gold (Unl) [a1][b1]
Pokemon Gold (Unl) [a1]
Pokemon Gold (Unl) [b1]
Pokemon Golden (Unl) [!]
Pokemon Green (Unl) [!]
Pokemon II (Unl)
Pokemon Silver (Unl) [b1]
Pokemon Silver (Unl) [o1]
Pokemon Yellow (Unl) [!]
Poker (Hacker) [b1]
Poker (Hacker) [b2]
Poker (Hacker)
Poker (Unl) [!p]
Poker (Unl) [b1][T+Chi]
Poker (Unl) [b1]
Poker II (Sachen) [!]
Poker II (Sachen) [U][!]
Poker III (Sachen) [!]
Poker III (Sachen) [a1]
Poker III 5 in 1 (Sachen) [U][a1]
Poker III 5-in-1 (Sachen) [!]
Poker III 5-in-1 (Sachen) [U][!]
Poker Mahjong (Sachen) [!]
Poker Mahjong (Sachen) [U][!]
Polar Pinwheel Demo by Chris Covell (PD)
Polar Pop Demo by Chris Covell (PD)
Polar Rotation 1 Demo by Chris Covell (PD)
Polar Rotation 21 Demo by Chris Covell (PD)
Polar Rotation 79 Demo by Chris Covell (PD)
Polar Rotation 8 Demo by Chris Covell (PD)
Pole Chudes (R) [!]
Pole Chudes 2 (R) [!]
Pong and Head Bounce by Bob Rost (PD)
Pong by Paul Talbot (PD)
Poop TV Safe Area Dots Test by Damian Yerrick (PD)
Pooyan (J) [b1][o1]
Pooyan (J) [b1][o2]
Pooyan (J) [b1][o3]
Pooyan (J) [b1]
Pooyan (J) [b2]
Pooyan (J) [p1][o1]
Pooyan (J) [p1]
Pooyan (J) [p2]
Pooyan (J) [T+Chi_MS emumax]
Pooyan (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Pooyan (J) [T-Chi_MS emumax]
Pooyan (J) [t1]
Pooyan (J)
Popeye (J) (PRG0) [!]
Popeye (J) (PRG0) [o1][T+Ger]
Popeye (J) (PRG0) [o1]
Popeye (J) (PRG0) [o2]
Popeye (J) (PRG0) [o3]
Popeye (J) (PRG0) [o4]
Popeye (J) (PRG0) [o5]
Popeye (J) (PRG0) [o6]
Popeye (J) (PRG0) [o7]
Popeye (J) (PRG0) [p1][o1]
Popeye (J) (PRG0) [p1]
Popeye (J) (PRG0) [T+Fre_Generation IX]
Popeye (J) (PRG0) [T+Ger]
Popeye (J) (PRG0) [T+Spa_PaladinKnights]
Popeye (W) (PRG1) [!]
Popeye (W) (PRG1) [p1]
Popeye (W) (PRG1) [T+Chi_MS emumax]
Popeye (W) (PRG1) [T-Chi_MS emumax][a1]
Popeye (W) (PRG1) [T-Chi_MS emumax]
Popeye (W) (PRG1) [t1]
Popeye 2 – Travels in Persia (Unl) [!]
Popeye no Eigo Asobi (J) [o1]
Popeye no Eigo Asobi (J) [o2]
Popeye no Eigo Asobi (J) [o3]
Popeye no Eigo Asobi (J) [T+Eng1.0_KingMike]
Popeye no Eigo Asobi (J)
Popoyan Super Mario Bros by Mikachu (SMB1 Hack)
Poppy’s Pinball (Pinball Hack)
Porno Island (Takahashi Meijin no Bouken Shima Hack)
Port Test Cartridge (U)
Portopia Renzoku Satsujin Jiken (J) [!]
Portopia Renzoku Satsujin Jiken (J) [b1]
Portopia Renzoku Satsujin Jiken (J) [b2]
Portopia Renzoku Satsujin Jiken (J) [h1]
Portopia Renzoku Satsujin Jiken (J) [T+Eng_DvD]
Potman 3 (Rockman 3 Hack)
Power Blade (E) [!]
Power Blade (E) [b1]
Power Blade (PC10) [!]
Power Blade (PC10) [t1]
Power Blade (PC10) [t2]
Power Blade (U) [!]
Power Blade (U) [b1]
Power Blade (U) [b2]
Power Blade (U) [b3]
Power Blade (U) [o1]
Power Blade (U) [T+Fre99%_yf06]
Power Blade (U) [t1]
Power Blade (U) [t2]
Power Blade 2 (U) [!]
Power Blade 2 (U) [o1]
Power Blade 2 (U) [p1][t1]
Power Blade 2 (U) [p1]
Power Blade 2 (U) [T+Fre99%_YF06]
Power Blade 2 (U) [T+Rus_Barsick]
Power Blazer (J) [o1]
Power Blazer (J)
Power Pad Test Program by Tennessee Carmel-Veilleux (PD)
Power Punch 2 (U) [!]
Power Punch 2 (U) [b1]
Power Punch 2 (U) [b2]
Power Punch 2 (U) [o1]
Power Rangers 2 (Unl) [!]
Power Rangers III (Unl) [!]
Power Rangers IV (Unl) [!]
Power Soccer (J)
Power Up Palette Table Contents Test by Shay Green (15 Sep 2005) (PD)
PPU Palette RAM Access & Mirroring Test by Shay Green (15 Sep 2005) (PD)
PPU Timing V2 by Kevin Horton (PD)
Pravila Dorozhnogo Dvizheniya (R) [!]
Predator (E)
Predator (J) [b1]
Predator (J) [b2]
Predator (J) [o1]
Predator (J)
Predator (U) [!]
Predator (U) [b1][o1]
Predator (U) [b1]
Predator (U) [b2]
Predator (U) [b3]
Predator (U) [b4]
Predator (U) [o1]
Predator (U) [o2]
Predator (U) [T+Chi]
Predator – Schwarzenegger – Soon the Hunt Will Begin (Hack)
President no Sentaku (J) [b1]
President no Sentaku (J) [o1]
President no Sentaku (J)
Prince of Persia (E) [!]
Prince of Persia (F) [!]
Prince of Persia (G)
Prince of Persia (S) [!]
Prince of Persia (S) [o1]
Prince of Persia (U) [!]
Prince of Persia (U) [b1][o1]
Prince of Persia (U) [b1]
Prince of Persia (U) [b2]
Prince of Persia (U) [b3]
Prince of Persia (U) [b4]
Prince of Persia (U) [o1]
Prince of Persia (U) [p1]
Princess Tomato in Salad Kingdom (U) (Prototype)
Princess Tomato in Salad Kingdom (U) [!]
Princess Tomato in Salad Kingdom (U) [b1]
Princess Tomato in Salad Kingdom (U) [b2]
Princess Tomato in Salad Kingdom (U) [o1]
Pro Action Replay (E) (No Cart Present) (V1.2 RevB) [!]
Pro Action Replay (E) (REVA) [!]
Pro Action Replay (E) (V1.2 RevB) [!]
Pro Sport Hockey (U) [!]
Pro Sport Hockey (U) [o1]
Pro Wrestling (E) [!]
Pro Wrestling (PC10) [b1]
Pro Wrestling (PC10)
Pro Wrestling (U) (PRG0) [!]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [b1][o1]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [b1]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [b2]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [b3]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [b4]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [o1]
Pro Wrestling (U) (PRG0) [o2]
Pro Wrestling (U) (PRG1) [!]
Pro Wrestling (U) (PRG1) [b1]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’85 PAL (’87 Hack)
Pro Yakyuu – Family Stadium ’87 (J) [!]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’87 (J) [b1][o1]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’87 (J) [b1]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’88 (J) [!]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’88 (J) [b1][o1]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’88 (J) [b1]
Pro Yakyuu – Family Stadium ’88 (J) [b2]
Pro Yakyuu – Family Stadium (J) [!]
Pro Yakyuu Satsujin Jiken! (J) [!]
Pro Yakyuu Satsujin Jiken! (J) [hM02][b1]
Pro Yakyuu Satsujin Jiken! (J) [hM02]
Pro Yakyuu Satsujin Jiken! (J) [p1][hM02][o1]
Pro Yakyuu Satsujin Jiken! (J) [p1][hM02]
Probotector (E) [!]
Probotector II – Return of the Evil Forces (E) [!]
Probotector II – Return of the Evil Forces (E) [b1]
Project Q (J)
Project Recovery Mario’s Relay (SMB1 Hack)
Project Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Promotion Mario Bros by 18 Craftsmen (SMB1 Hack) [a1]
Promotion Mario Bros by 18 Craftsmen (SMB1 Hack)
Propeller Master (Blaster Master Hack) [o1]
Propeller Master (Blaster Master Hack)
Protoman (Megaman V Hack) [b1]
Protoman (Megaman V Hack)
Protoman – The Red Bomber (Megaman Hack)
Protoman 5 (Megaman V Hack)
Protonman (Megaman III Hack)
Pu Nu Jing Ling (Ch) [o1]
Pu Nu Jing Ling (Ch)
Puc-Man (Pac-Man Hack) [o1]
Puc-Man (Pac-Man Hack)
Puffy! Land (Older) by Rinkaku (Binary Land Hack)
Puffy! Land by Rinkaku (Binary Land Hack)
Puffy’s Capades (Mickey Mouse Hack)
Pulse Wave – October 2007 by Tank (PD)
Punch-Out!! (E) [!]
Punch-Out!! (J)
Punch-Out!! (U) [!]
Punch-Out!! (U) [b1][o1]
Punch-Out!! (U) [b1][o2]
Punch-Out!! (U) [b1]
Punch-Out!! (U) [b2]
Punch-Out!! Kirby (Punch-Out!! Hack)
Punisher, The (U) [!]
Punisher, The (U) [b1]
Punisher, The (U) [b2]
Punisher, The (U) [b3]
Punisher, The (U) [b4]
Punisher, The (U) [b5]
Punisher, The (U) [o1]
Punisher, The (U) [T+Rus]
Punk Bros (SMB1 Hack)
Punk Mario (SMB3 PRG1 Hack)
Punk Tennis (Tennis Hack) [o1]
Punk Tennis (Tennis Hack)
Puss ‘n Boots – Pero’s Great Adventure (U) [!]
Puss ‘n Boots – Pero’s Great Adventure (U) [b1]
Puss ‘n Boots – Pero’s Great Adventure (U) [b2]
Puss ‘n Boots – Pero’s Great Adventure (U) [b3]
Puss ‘n Boots – Pero’s Great Adventure (U) [o1]
Pussy City Pimps (River City Ransom Hack)
Puteshestvie po Evropa (R)
Putt Putt (PD)
Puyo Puyo (J) [o1][T+Eng1.0_AGTP]
Puyo Puyo (J) [o1]
Puyo Puyo (J) [T+Eng1.0_AGTP]
Puyo Puyo (J)
Puzslot (J) [!]
Puzslot (J) [b1]
Puzzle (NINA03-USA) (AVE) [!]
Puzzle (Unl) [a1][o1]
Puzzle (Unl) [a1][o2]
Puzzle (Unl) [a1]
Puzzle (Unl) [a2]
Puzzle (Unl) [b1]
Puzzle (Unl) [b2]
Puzzle (Unl)
Puzznic (E) [!]
Puzznic (J)
Puzznic (U) [!]
Puzznic (U) [o1]
Pyokotan no Dai Meiro (J)
Pyramid (AVE) (PRG0) [!]
Pyramid (AVE) (PRG1) [!]
Pyramid (AVE) (PRG1) [hFFE][b1]
Pyramid (AVE) (PRG1) [o1]
Pyramid (AVE) (PRG1) [o2]
Pyramid (Sachen-Hacker)
Pyramid II (Sachen) [!]
Pyramid II (Sachen) [U][!]
Pyramid [p1][b1]
Pyramid [p1]
Pyre’s Mario 69 (SMB3 PRG1 Hack)
Q Boy (Sachen) [!]
Q Boy (Sachen) [U][!]
Q-bert (U) [!]
Q-bert (U) [b1]
Q-bert (U) [b2]
Q-bert (U) [b3]
Q-bert (U) [o1]
Q-bert Kong (Donkey Kong Hack)
Qi Guo Da Zhan (NJ029) (Ch) [!]
Qi Wang – Chinese Chess (Ch) [p1][!]
Qi Wang – Chinese Chess (MGC-001) (Ch) [!]
Qi Wang – Chinese Chess (MGC-001) (Ch) [U][!]
Qix (U) [!]
Qix (U) [b1]
Qix (U) [b2]
Qix (U) [o1]
Quadruple Dragons (FF1 Hack)
Quadz (PD)
Quantum Disco Brothers by wAMMA (PD) (PAL)
Quarter Back Scramble (J)
Quarth (J) [!]
Quattro Adventure (Camerica) (Aladdin) [!]
Quattro Adventure (Camerica) (Aladdin) [o1]
Quattro Adventure (Camerica) [!p]
Quattro Adventure (Camerica) [T+Pol(T.Island Only)]
Quattro Adventure (Treasure Island Dizzy Only Hack)
Quattro Arcade (Camerica) [!]
Quattro Arcade (Camerica) [b1]
Quattro Arcade (Camerica) [b2]
Quattro Arcade (Camerica) [o1]
Quattro Arcade (Camerica) [T+Pol]
Quattro Arcade (Go! Dizzy Go! Only Hack)
Quattro Sports (Camerica) (Aladdin) [!]
Quattro Sports (Camerica) (Aladdin) [o1]
Quattro Sports (Camerica) (V3 Plug-Thru Cart) [b1]
Quattro Sports (Camerica) (V3 Plug-Thru Cart)
Quattro Sports (Camerica) [!p]
Quattro Sports (Pro Tennis Only Hack)
Quest for the Missing Hat (SMB1 Hack) [a1]
Quest for the Missing Hat (SMB1 Hack)
Quest of Ki, The (J) [b1]
Quest of Ki, The (J) [o1]
Quest of Ki, The (J) [T+Chi]
Quest of Ki, The (J)
Quest of Zelda V0.15 (Zelda Hack)
Quest of Zelda, The (Hack)
Questionable Crystalis (Hack) [a1]
Questionable Crystalis (Hack)
Quinty (J) [!]
Quinty (J) [b1]
Quinty (J) [hFFE]
Quinty (J) [hM04][b1]
Quinty (J) [hM04]
R.B.I. Arcade II by Ultimate7 (R.B.I. Baseball Hack)
R.B.I. Baseball (Tengen) [!]
R.B.I. Baseball (Tengen) [b1]
R.B.I. Baseball (Tengen) [o1]
R.B.I. Baseball (U) [!]
R.B.I. Baseball (U) [b1]
R.B.I. Baseball (U) [b2]
R.B.I. Baseball (U) [b3]
R.B.I. Baseball (U) [o1]
R.B.I. Baseball (U) [o2]
R.B.I. Baseball (U) [o3]
R.B.I. Baseball (U) [o4]
R.B.I. Baseball (U) [o5]
R.B.I. Baseball (U) [o6]
R.B.I. Baseball – 2p Pause, Same Team Fixes (Hack)
R.B.I. Baseball – All Time Teams of the 20th Century by bushleague (Hack)
R.B.I. Baseball – Anti-Heroes (Hack)
R.B.I. Baseball – ASM 3 Digit BAs, Individual Batting Data, 3 Digit ERAs (Hack)
R.B.I. Baseball – Best of 1970s v.2 by MarquisEXB (Hack)
R.B.I. Baseball – Best of 1990s v.1 by MarquisEXB (Hack)
R.B.I. Baseball – Best of All Decades by tigermask (Hack)
R.B.I. Baseball – Best of The Decades by The Ross (Hack)
R.B.I. Baseball – Best Teams of the 60s by Clambutt (Hack)
R.B.I. Baseball – College World Series by bushleague (Hack)
R.B.I. Baseball – Decade Legends by skeletorsamba (Hack)
R.B.I. Baseball – Decade Legends v2 by skeletorsamba (Hack)
R.B.I. Baseball – Decade Legends v3 by skeletorsamba (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League II Week 01 by FBL (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League II Week 02 by FBL (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League II Week 08 by FBL (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League II Week 09 by FBL (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League II Week 10 by FBL (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Playoffs by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 01 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 02 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 03 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 04 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 05 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 05 Fixed Stats by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 06 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 06 Fixed Uniform Color by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 07 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 08 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 09 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 10 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 11 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Fantasy Baseball League III Week 12 by Dee-Nee Forums (Hack)
R.B.I. Baseball – Greats of 1980s by Ryno (Hack)
R.B.I. Baseball – Greats of All Times (Hack)
R.B.I. Baseball – Greats of College Baseball by fightonusc (Hack)
R.B.I. Baseball – Heaven Vs. Hell by Britznoc (Hack)
R.B.I. Baseball – Hunt for October ’06 by Fryak (Hack)
R.B.I. Baseball – Japanese League & Negro League by DrNick (Hack)
R.B.I. Baseball – Mexican League 1979 – Northern Division by Cafetero (Hack)
R.B.I. Baseball – Mexican League 1979 – Southern Division by Cafetero (Hack)
R.B.I. Baseball – Same Team Fix (Hack)
R.B.I. Baseball – World Cup v.4 by skeletorsamba (Hack)
R.B.I. Baseball – World Cup v.5 by skeletorsamba (Hack)
R.B.I. Baseball 1980-1984 World Series by The Ross (Hack)
R.B.I. Baseball 1989 – All Star Teams by Moats7798 (Hack)
R.B.I. Baseball 1993 – American League by demystifier (Hack)
R.B.I. Baseball 1993 – National League by demystifier (Hack)
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [!]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b1][o1]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b1]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b2][o1]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b2]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b3]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b4]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b5]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b6]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b7]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b8]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [b9]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [o1]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [o2]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [o3]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [o4]
R.B.I. Baseball 2 (Tengen) [o5]
R.B.I. Baseball 2000 (Hack)
R.B.I. Baseball 2002 – All Star Teams by Moats7798 (Hack)
R.B.I. Baseball 2002 v.3 by MarquisEXB (Hack)
R.B.I. Baseball 2004 by Fryak (Hack)
R.B.I. Baseball 2004 Playoff Teams – Extra Home Run Power by Scroop (Hack)
R.B.I. Baseball 2004 Playoff Teams – Fixed by Scroop (Hack)
R.B.I. Baseball 2004 Playoff Teams by JerryD (Hack) [a1]
R.B.I. Baseball 2004 Playoff Teams by JerryD (Hack) [o1]
R.B.I. Baseball 2004 Playoff Teams by JerryD (Hack)
R.B.I. Baseball 2005 (Hack)
R.B.I. Baseball 2005 by Beefmaster (Hack)
R.B.I. Baseball 2006 – Central Divison v1.0 (Hack)
R.B.I. Baseball 2006 – Eastern Divison v1.0 (Hack)
R.B.I. Baseball 2006 – Western Divison v1.0 (Hack)
R.B.I. Baseball 2k6 – Central Divison Teams (Hack)
R.B.I. Baseball 2k6 – Eastern Divison Teams (Hack)
R.B.I. Baseball 2k6 – Western Divison Teams (Hack)
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [!]
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [b1][o1]
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [b1]
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [b2]
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [b3]
R.B.I. Baseball 3 (Tengen) [b4]
R.B.I. Baseball 3 2006 by pmeth (Hack)
R.B.I. Baseball 3 with Cardinals ’85 (Hack)
R.B.I. Baseball Fundamentalists 1 (Hack)
R.C. Pro-Am (E) (PRG0) [!]
R.C. Pro-Am (E) (PRG0) [b1]
R.C. Pro-Am (E) (PRG1)
R.C. Pro-Am (PC10)
R.C. Pro-Am (U) (PRG0) [!]
R.C. Pro-Am (U) (PRG1) [!]
R.C. Pro-Am (U) (PRG1) [b1]
R.C. Pro-Am (U) (PRG1) [o1]
R.C. Pro-Am II (E) [!]
R.C. Pro-Am II (U) [!]
R.C. Pro-Am II (U) [b1]
R.C. Pro-Am II (U) [b2]
R.C. Pro-Am II (U) [b3]
R.C. Pro-Am II (U) [o1]
Rabbit and Rope (Mappy Hack)
Race America (U) [!]
Race America (U) [b1]
Race America (U) [o1]
Race America (U) [o2]
Racer Mini Yonku – Japan Cup (J) [!]
Racer Mini Yonku – Japan Cup (J) [b1]
Racermate Challenger II V6.02.002 (U)
Racket Attack (E) [!]
Racket Attack (U) [!]
Racket Attack (U) [b1]
Racket Attack (U) [b2]
Racket Attack (U) [b3]
Racket Attack (U) [b4]
Racket Attack (U) [b5]
Racket Attack (U) [b6]
Racket Attack (U) [b7]
Racket Attack (U) [b8]
Racket Attack (U) [o1]
Racket Attack (U) [o2]
Rackets & Rivals (E) [!]
Rad Racer (E) [!]
Rad Racer (PC10) [b1]
Rad Racer (PC10)
Rad Racer (U) [!]
Rad Racer (U) [b1]
Rad Racer (U) [b2]
Rad Racer (U) [o1]
Rad Racer 2 (PC10) [!]
Rad Racer 2 (U) [!]
Rad Racer 2 (U) [b1]
Rad Racer 2 (U) [b2]
Rad Racer 2 (U) [b3]
Rad Racer 2 (U) [o1]
Rad Racket – Deluxe Tennis II (AVE) [!]
Rad Racket – Deluxe Tennis II (AVE) [b1]
Rad Racket – Deluxe Tennis II (AVE) [b2]
Rad Racket – Deluxe Tennis II (AVE) [o1]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [o1][T+Eng1.00_dreamless+Jair+cx]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [o1]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [o2][T+Eng1.00_dreamless+Jair+cx]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [o2]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [T+Eng1.00_dreamless+Jair+cx]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [T+EngBeta1_Dayeigth]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [T+Fre_Generation IX][o1]
Radia Senki – Reimei Hen (J) [T+Fre_Generation IX]
Radia Senki – Reimei Hen (J)
Raf World (J) [h1]
Raf World (J) [T+Pol][o1]
Raf World (J) [T+Pol]
Raf World (J) [T+Rus_Boogerman]
Raf World (J) [T+Rus_magic team]
Raf World (J) [T+Spa_Djt]
Raf World (J) [T+Spa_SARG]
Raf World (J) [t1]
Raf World (J) [t2]
Raf World (J) [t3]
Raf World (J) [t4]
Raf World (J) [t5]
Raf World (J)
Raf World Trainer by dragon2snow [t1]
Raid 2020 (Color Dreams) [!]
Raid 2020 (Color Dreams) [o1]
Raid 2020 (Color Dreams) [o2]
Raid 2020 (Color Dreams) [o3]
Raid 2020 (Color Dreams) [o4]
Raid 2020 (Color Dreams) [o5]
Raid on Bungeling Bay (J) [!]
Raid on Bungeling Bay (J) [a1][o1]
Raid on Bungeling Bay (J) [a1]
Raid on Bungeling Bay (U) [!]
Raid on Bungeling Bay (U) [b1]
Raid on Bungeling Bay (U) [b2]
Raid on Bungeling Bay (U) [o1]
Raid on Bungeling Bay (U) [o2]
Raid on Bungeling Bay (U) [o3]
Raid on Bungeling Bay (U) [o4]
Raid on Bungeling Bay (U) [p1][o1]
Raid on Bungeling Bay (U) [p1]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (E) [!]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (J) [!]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (J) [b1]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (J) [p1][a1]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (J) [p1]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (U) [!]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (U) [o1]
Rainbow Islands – The Story of Bubble Bobble 2 (U) [T+Rus_CaH4e3_&_Chronix]
Rally Bike (U) [!]
Rally Bike (U) [b1]
Rally Bike (U) [o1]
Ralph Belmondo Densetsu by Redrum (Legend of Kage Hack) [a1]
Ralph Belmondo Densetsu by Redrum (Legend of Kage Hack) [b1]
Ralph Belmondo Densetsu by Redrum (Legend of Kage Hack)
Rambo (U) (PRG0) [!]
Rambo (U) (PRG0) [b1]
Rambo (U) (PRG0) [b2]
Rambo (U) (PRG0) [b3]
Rambo (U) (PRG0) [b4]
Rambo (U) (PRG0) [o1]
Rambo (U) (PRG0) [T+Rus]
Rambo (U) (PRG1) [!]
Rambo – First Blood Part II (J) [!]
Rambo – First Blood Part II (J) [b1][o1]
Rambo – First Blood Part II (J) [b1]
Rambo – First Blood Part II (J) [b2]
Rambo – First Blood Part II (J) [b3]
Rambo – First Blood Part II (J) [o1]
Rambo – First Blood Part II (J) [o2]
Rampage (U) [!]
Rampage (U) [b1]
Rampage (U) [b2]
Rampage (U) [b3]
Rampage (U) [hFFE][b1]
Rampage (U) [o1]
Rampage (U) [o2]
Rampage (U) [T+Swe1.01_General CoolNES]
Rampart (E)
Rampart (J) [!]
Rampart (U) [!]
Rampart (U) [b1]
Rampart (U) [b2]
Rampart (U) [b3]
Rampart (U) [o1]
Ran – The Little Commie Bot (Megaman II Hack)
Rasaaru Ishii no Childs Quest (J) [!]
Rasaaru Ishii no Childs Quest (J) [o1]
Raster Chroma Luma Test by Chris Covell (PD)
Raster Demo by Norix (PD)
Raster Test 1 by Chris Covell (PD)
Raster Test 2 by Chris Covell (PD)
Raster Test 3 by Chris Covell (PD)
Raster Test 3a by Chris Covell (PD)
Raster Test 3b by Chris Covell (PD)
Raster Test 3c by Chris Covell (PD)
Raster Test 3d by Chris Covell (PD)
Raster Test 3e by Chris Covell (PD)
Rayban the Third (Unl) [!]
RBI Arcade (R.B.I. Baseball Hack)
RBI Baseball 2k3 Rom 1 (Hack)
RBI Baseball 2k3 Rom 2 (Hack)
RBI Baseball 2k3 Rom 3 (Hack)
RBI03 Revised (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
RBI03 Revised (R.B.I. Baseball Hack)
Recent Years TSB by Kass (Tecmo Super Bowl Hack)
Red Arremar II (J) [!]
Red Arremar II (J) [p1]
Red Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack)
Red Pig by Porco Rosso (TaleSpin Hack) [o1]
Red Pig by Porco Rosso (TaleSpin Hack)
Reflex Timer by Blargg (PD)
Reigen Doushi (J) [hM02]
Reigen Doushi (J)
Religious Blackjack by RyanVG (Blackjack Hack)
Remote Control (U) [!]
Remote Control (U) [b1]
Remote Control (U) [o1]
Remote Control (U) [o2]
Remote Control (U) [o3]
Ren & Stimpy Show, The (U) [!]
Ren & Stimpy Show, The (U) [b1]
Ren & Stimpy Show, The (U) [b2]
Ren & Stimpy Show, The (U) [b3]
Ren & Stimpy Show, The (U) [o1]
Ren & Stimpy Show, The (U) [o2]
Renegade (U) [!]
Renegade (U) [b1]
Renegade (U) [b2]
Renegade (U) [b3]
Renegade (U) [o1]
Renegade (U) [o2]
Rescue – The Embassy Mission (E) [!]
Rescue – The Embassy Mission (U) (Prototype)
Rescue – The Embassy Mission (U) [!]
Rescue – The Embassy Mission (U) [b1][o1]
Rescue – The Embassy Mission (U) [b1]
Rescue – The Embassy Mission (U) [b2]
Rescue – The Embassy Mission (U) [b3]
Rescue – The Embassy Mission (U) [b4]
Reset Based 4-in-1 [p1]
Reset Timing Test by Shay Green (30 Jun 2005) (PD)
Ret’s Escape Puzzle World by Excel (SMB1 Hack)
Retro Mario Bros 3 (Older) (SMB3 PRG1 Hack)
Retro Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Retrocoders Demo for Y2Kode (PD)
Retrocoders Music Roms – Years Behind (PD)
Return of the Black Mage by Redrum (Warpman Hack) [o1]
Return of the Black Mage by Redrum (Warpman Hack)
Return of the Jedi (Zen Intergalactic Ninja Hack) [p1][!]
Return of Yoda (Zelda 2 Hack)
Return to Camelot by Castle Masters (PD) [a1]
Return to Camelot by Castle Masters (PD)
RGB Demo by Chris Covell (PD)
Riddler Tennis (Tennis Hack)
Riddler’s Escape From Arkham (Megaman III Hack) [b1]
Riddler’s Escape From Arkham (Megaman III Hack) [b2]
Riddler’s Escape From Arkham (Megaman III Hack)
Rikers Quest (SMB1 Hack) [o1]
Rikers Quest (SMB1 Hack) [o2]
Rikers Quest (SMB1 Hack)
Ring King (U) [!]
Ring King (U) [b1][o1]
Ring King (U) [b1][o2]
Ring King (U) [b1]
Ring King (U) [b2]
Ring King (U) [b3]
Ring King (U) [b4]
Ring King (U) [o1]
Ring King (U) [o2]
Rinkaku Page Koukoku by Rinkaku (PD)
Risotowa (SMB1 Hack)
River City Brawl (River City Ransom Hack)
River City Mario V1.2 (SMB1 Hack)
River City Nudist Colony (River City Ransom Hack)
River City Ransom (U) [!]
River City Ransom (U) [b1][T+Ger1.00_StarTrans]
River City Ransom (U) [b1]
River City Ransom (U) [b2]
River City Ransom (U) [b3]
River City Ransom (U) [b4]
River City Ransom (U) [o1]
River City Ransom (U) [T+Fre1.00GoldEdition_Jean-Jacques Goldman]
River City Ransom (U) [T+Fre]
River City Ransom (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
River City Ransom (U) [T+Rus1.1_gottaX]
River City Ransom (U) [T+Spa100%_Chilensis]
River City Ransom (U) [T-Rus][a1]
River City Ransom (U) [T-Rus]
River City Ransom ZERO V1.00 by Vice (Nekketsu Kouha – Kunio-kun Hack) [b1]
River City Ransom ZERO V1.00 by Vice (Nekketsu Kouha – Kunio-kun Hack)
River City Ransom ZERO V1.01 by Vice (Nekketsu Kouha – Kunio-kun Hack)
Road Fighter (E) [!]
Road Fighter (J) [!]
Road Fighter (J) [o1][T+Bra100%_BRGames]
Road Fighter (J) [o1]
Road Fighter (J) [p1][b1][o1][T+Por]
Road Fighter (J) [p1][b1][o1]
Road Fighter (J) [p1][b1][o2]
Road Fighter (J) [p1][b1][T+Por]
Road Fighter (J) [p1][b1]
Road Fighter (J) [p2][o1]
Road Fighter (J) [p2]
Road Fighter (J) [p3][b1][o1]
Road Fighter (J) [p3][b1]
Road Fighter (J) [T+Chi][o1]
Road Fighter (J) [T+Chi]
Road Fighter (J) [t1]
Road Fighter (J) [t2]
Road Fighter (J) [t3]
Road Runner (Tengen) [!]
Road Runner (Tengen) [b1][o1]
Road Runner (Tengen) [b1]
Road Runner (Tengen) [b2]
Road Runner (Tengen) [b3]
Road Runner (Tengen) [b4]
Road Runner (Tengen) [o1]
RoadBlasters (E)
RoadBlasters (U) [!]
RoadBlasters (U) [b1]
RoadBlasters (U) [b2]
RoadBlasters (U) [b3]
RoadBlasters (U) [b4]
RoadBlasters (U) [b5]
RoadBlasters (U) [b6]
RoadBlasters (U) [o1]
RoadBlasters (U) [p1][!]
Robin Hood – Prince of Thieves (E)
Robin Hood – Prince of Thieves (G) [!]
Robin Hood – Prince of Thieves (S) [!]
Robin Hood – Prince of Thieves (U) (PRG0) [!]
Robin Hood – Prince of Thieves (U) (PRG0) [o1]
Robin Hood – Prince of Thieves (U) (PRG1) [!]
Robo Mario (SMB1 Hack) [o1]
Robo Mario (SMB1 Hack)
Robo Warrior (E)
Robo Warrior (U) [!]
Robo Warrior (U) [o1]
Robocco Wars (J) [o1]
Robocco Wars (J) [t1]
Robocco Wars (J) [t2]
Robocco Wars (J) [t3]
Robocco Wars (J) [t4]
Robocco Wars (J)
RoboCop (E) [!]
RoboCop (J) [T+Fre_terminus]
RoboCop (J)
RoboCop (U) (Prototype)
RoboCop (U) [!]
RoboCop (U) [b1]
RoboCop (U) [b2]
RoboCop (U) [b3]
RoboCop (U) [b4]
RoboCop (U) [o1]
RoboCop (U) [T+Bra100%_BRGames]
RoboCop (U) [T+Fre_terminus]
RoboCop (U) [T+Ita1.0_Psyco]
RoboCop (U) [T+Spa99%_Emu4ever]
RoboCop 2 (E) [!]
RoboCop 2 (J)
RoboCop 2 (U) (PRG0) [!]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [!]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b1][o1]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b1][o2]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b1]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b2]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b3]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [b4]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [T+Fre_terminus]
RoboCop 2 (U) (PRG1) [T+Rus_Chronix]
RoboCop 3 (E) [!]
RoboCop 3 (U) [!]
RoboCop 3 (U) [b1]
RoboCop 3 (U) [b2]
RoboCop 3 (U) [o1]
RoboCop 3 (U) [o2]
RoboCop 3 (U) [T+Ita1.0_Psyco]
RoboCop 3 (U) [T+Rus]
RoboCop 4 [p1][!]
RoboCop 4 [p2][!]
RoboCop 4 [p3]
RoboCop Vs The Terminator (U) (Prototype) [b1]
RoboCop Vs The Terminator (U) (Prototype) [b2]
RoboCop Vs The Terminator (U) (Prototype) [o1]
RoboCop Vs The Terminator (U) (Prototype)
Robodemons (Color Dreams) [!]
Robodemons (Color Dreams) [b1]
Robodemons (Color Dreams) [b2]
Robodemons (Color Dreams) [o1]
Robodemons (Color Dreams) [o2]
Rock ‘n’ Ball (U) [!]
Rock ‘n’ Ball (U) [b1]
Rock ‘n’ Ball (U) [o1]
Rock ‘n’ Ball (U) [o2]
Rock Lord (Ice Climber Hack) [o1]
Rock Lord (Ice Climber Hack)
Rockball (Sachen) [!]
Rockball (Sachen) [U][!]
Rocket Ranger (U) [!]
Rocket Ranger (U) [b1]
Rocket Ranger (U) [o1]
Rocketeer, The (U) [!]
Rocketeer, The (U) [o1]
Rockin’ Kats (E) [!]
Rockin’ Kats (PC10) [!]
Rockin’ Kats (U) [!]
Rockin’ Kats (U) [b1]
Rockin’ Kats (U) [b2]
Rockin’ Kats (U) [o1]
Rockin’ Kats (U) [T+Por1.0_CBT]
Rockin’ Kats (U) [T+Rus]
Rockin’ Kats (U) [t1]
Rockman (J) [!]
Rockman (J) [b1]
Rockman (J) [b2]
Rockman (J) [b3]
Rockman (J) [b4]
Rockman (J) [o1]
Rockman (J) [o2]
Rockman (J) [p1]
Rockman (J) [T+Chi20061106_MS emumax]
Rockman (J) [T+Chi]
Rockman (J) [T+Ger0.90_G-Trans]
Rockman (J) [T+Kor20060114_dkny94]
Rockman (J) [T+Por1.00_Emuway]
Rockman (J) [T+Spa010_chilensis]
Rockman (J) [T+Spa_Chinoman]
Rockman (J) [T+Spa_PaladinKnights]
Rockman (J) [T-Kor_dkny94]
Rockman (J) [t1]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [!]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [b1]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [b2]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [o1][T+Eng1.0_AGTP]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [o1]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [p1]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [T+Chi20061101_MS emumax]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [T+Chi]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [T+Eng1.0_AGTP]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [T+Kor_88KTT]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [T-Eng.9_AGTP]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [t1]
Rockman 2 – Dr. Wily no Nazo (J) [t2]
Rockman 2 Easy (Hack) [o1]
Rockman 2 Easy (Hack)
Rockman 2000 (Rockman Hack) [o1]
Rockman 2000 (Rockman Hack)
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [!]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [hFFE][b1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [hFFE][b2]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [o1][t1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [o1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b1][o1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b2]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b3]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b4]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b5]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b6]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1][b7]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [p1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [T+Chi20061106_MS emumax]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [T+Kor_88KTT]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [t1]
Rockman 3 – Dr. Wily no Saigo! (J) [t2]
Rockman 3 Bass (Hack)
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [!]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b1][o1]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b1]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b2]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b3]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b4]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [b5]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [o1][T+Chi]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [o1]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [T+Chi20061107_MS emumax]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [T+Chi]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [T+Kor_88KTT]
Rockman 4 – Aratanaru Yabou!! (J) [t1]
Rockman 5 (Darkwing Duck Hack) [p1][!]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [b1]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [o1][T+Chi]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [o1]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [T+Chi20061109_MS emumax]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [T+Kor_88KTT]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J) [t1]
Rockman 5 – Blues no Wana! (J)
Rockman 5-7 V1.0 by Dark Mark (Rockman 5 Hack)
Rockman 6 (Rockman 5 Hack)
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [o1][T+Chi]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [o1][t1]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [o1]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [T+Chi20061110_MS emumax]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [T+Chi]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [T+Chi_madcell]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [T+Chi_SKY LEAGUE]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [T+Kor_88KTT]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J) [t1]
Rockman 6 – Shijou Saidai no Tatakai!! (J)
Rockman 7 [p1][b1]
Rockman 7 [p1][o1]
Rockman 7 [p1][o2]
Rockman 7 [p1][T+Eng]
Rockman 7 [p1]
Rockman EXILE (Megaman II Hack) [T+Chi][a1]
Rockman EXILE (Megaman II Hack) [T+Chi]
Rockman EXILE (Megaman II Hack)
Rockman NEO (Rockman Hack)
Rockman No Constancy Hard Edition (Rockman 2 Hack)
Rockman No Constancy Normal Edition (Rockman 2 Hack)
Rockman RX (Hack)
Rockman Z (Rockman 2 Hack) [o1]
Rockman Z (Rockman 2 Hack)
Rockman Zero by MB Hacks (Megaman Hack)
Rocman X (Sachen) (English) [!]
Rocman X (Sachen) (Japan)
Rod Land (E) (Prototype) [!]
Rod Land (E) [!]
Rod Land (J)
Roger Clemens’ MVP Baseball (U) [!]
Roger Clemens’ MVP Baseball (U) [b1]
Roger Clemens’ MVP Baseball (U) [o1]
Roger Clemens’ MVP Baseball (U) [o2]
Rokudenashi Blues (J) [o1]
Rokudenashi Blues (J)
Roll (Rockman Hack)
Roll Chan 1 (Rockman Hack)
Roller Vs Stunticons (Spy Hunter Hack)
Rollerball (A) [!]
Rollerball (J) [b1]
Rollerball (J) [b2]
Rollerball (J) [o1]
Rollerball (J) [o2]
Rollerball (J)
Rollerball (U) [!]
Rollerball (U) [b1]
Rollerball (U) [b2]
Rollerball (U) [b3]
Rollerball (U) [o1]
Rollerball (U) [o2]
Rollerball (U) [o3]
Rollerball (U) [o4]
Rollerball (U) [o5]
Rollerball (U) [o6]
Rollerblade Racer (U) [!]
Rollerblade Racer (U) [o1]
Rollergames (E) [!]
Rollergames (U) [!]
Rollergames (U) [b1][o1]
Rollergames (U) [b1]
Rollergames (U) [b2]
Rollergames (U) [b3]
Rollergames (U) [b4]
Rolling Thunder (J) [b1]
Rolling Thunder (J) [b2]
Rolling Thunder (J) [b3]
Rolling Thunder (J) [b4]
Rolling Thunder (J)
Rolling Thunder (Tengen) [!]
Rolling Thunder (Tengen) [o1]
Rolling Thunder (Tengen) [T+Chi_kamming]
Rolling Thunder (Tengen) [T+Fre_terminus]
Romance of The Three Kingdoms (U) [!]
Romance of The Three Kingdoms (U) [b1]
Romance of The Three Kingdoms (U) [b2]
Romance of The Three Kingdoms (U) [o1]
Romance of The Three Kingdoms (U) [o2]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [!]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b1]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b2]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b3]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b4]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b5]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b6]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b7]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [b8]
Romance of The Three Kingdoms II (U) [o1]
Romancia (J) [!]
Romancia (J) [p1][hFFE][b1]
Romancia (J) [p1][hFFE][b2]
Romman Love (Battle City Hack) [o1]
Romman Love (Battle City Hack)
Rose Bowl 2004 by TECMOROX8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Roto Runner (Lode Runner Hack)
Roundball – 2-on-2 Challenge (E) [!]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [!]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [b1]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [b2]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [b3]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [b4]
Roundball – 2-on-2 Challenge (U) [o1]
Route 16 Turbo (J) [!]
Route 16 Turbo (J) [p1]
Royal Blood (J) [o1]
Royal Blood (J)
RPG Bros (SMB1 Hack)
RPG Jinsei Game (J) [b1]
RPG Jinsei Game (J)
Rumble and Frenzy (Mario Bros Hack) [o1]
Rumble and Frenzy (Mario Bros Hack) [o2]
Rumble and Frenzy (Mario Bros Hack)
RumbleStation 15-in-1 (Unl) [b1]
RumbleStation 15-in-1 (Unl)
Rush (Pac-Man Hack)
Rush’n Attack (E) [!]
Rush’n Attack (E) [t1]
Rush’n Attack (PC10) [b1]
Rush’n Attack (PC10)
Rush’n Attack (U) [!]
Rush’n Attack (U) [o1]
Rush’n Attack (U) [o2]
Rush’n Attack (U) [o3]
Rush’n Attack (U) [T+Chi][a1]
Rush’n Attack (U) [T+Chi][p1]
Rush’n Attack (U) [T+Chi][t1]
Rush’n Attack (U) [T+Chi]
Rush’n Attack (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Rush’n Attack (U) [t1]
Rush’n Attack (U) [t2]
Rush’n Attack by Googie (Hack)
Rush’n Attack Ultra Difficult Edition (Hack) [o1]
Rush’n Attack Ultra Difficult Edition (Hack)
Ryan’s Adventure Demo (SMB1 Hack)
Rygar (E) [!]
Rygar (E) [T+FreBeta_Generation IX]
Rygar (E) [T+Fre_Terminus]
Rygar (E) [T+Spa099_spctrmxd]
Rygar (E) [T-FreBeta]
Rygar (PC10) [b1]
Rygar (PC10)
Rygar (U) (PRG0) [!]
Rygar (U) (PRG0) [o1]
Rygar (U) (PRG0) [T+Gre1.0_Lugia_13gr]
Rygar (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Otacon]
Rygar (U) (PRG0) [T+Spa99%_Kale_1942]
Rygar (U) (PRG1) [!]
Rygar (U) (PRG1) [b1]
Rygar (U) (PRG1) [T+Bra100%_BRGames]
Rygar (U) (PRG1) [T+Rus]
S-Cay Mario (SMB1 Hack)
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [!]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [b1]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [b2]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [o1]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [T+Por100%_CBT]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [T+Rus]
S.C.A.T. – Special Cybernetic Attack Team (U) [t1]
Sack of Flour – Early Egypt Test by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour – Forest Music by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour – Hills Music by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour – Plains Music by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour – Space Music by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour V1b by CMU NESdev Team (PD)
Sack of Flour V1d by CMU NESdev Team (PD) [o1]
Sack of Flour V1d by CMU NESdev Team (PD)
Saint Saiya – Tian Ma Huan Xiang (Ch) [!]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [!]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE][b1]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE][b2]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE][b3]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE][b4]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE][o1]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [hFFE]
Saint Seiya – Ougon Densetsu (J) [T+Eng1.00_KingMike]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [!]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [b1]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [hFFE]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [T+Chi0.01GB_dwt_so]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [T+Chi]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (J) [t1]
Saint Seiya – Ougon Densetsu Kanketsu Hen (Prototype)
Saiyuuki World (J) [f1][b1]
Saiyuuki World (J) [f1]
Saiyuuki World (J) [t1]
Saiyuuki World (J) [t2]
Saiyuuki World (J) [t3]
Saiyuuki World (J)
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [!]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [hFFE][p1]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [hFFE][p2]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [T+Eng1.00_PentarouZero]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [t1]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [t2]
Saiyuuki World 2 – Tenjoukai no Majin (J) [t3]
Sakigake!! Otoko Juku – Shippuu Ichi Gou Sei (J) [b1]
Sakigake!! Otoko Juku – Shippuu Ichi Gou Sei (J)
Sakura-Namiki (SMB1 Hack)
Salad no Kuni no Tomato Hime (J) [!]
Salad no Kuni no Tomato Hime (J) [hM02]
Salamander (J) [!]
Salamander (J) [b1]
Salamander (J) [b2]
Salamander (J) [hM02][b1]
Salamander (J) [hM02][o1]
Salamander (J) [hM02]
Salamander (J) [t1]
Salamander (J) [t2]
Salamander (J) [t3]
Sampled Sound Test (PD)
Samurai Shodown III (Unl)
Samurai Spirits (Rex Soft) (Full version) [U][!]
Samurai Spirits (Rex Soft)
Samus Super Metroid Look by Grond (Metroid Hack)
Samus’s Dream (Metroid Hack)
San Guo Zhi (Ch) [b1]
San Guo Zhi (Ch) [b2]
San Guo Zhi (Ch) [hFFE][b1]
San Guo Zhi (Ch)
San Guo Zhi – CaoCao Zhuan (NJ018) (Ch)
San Guo Zhi – Qun Xiong Zheng Ba (Ch)
San Guo Zhi – Ying Jie Zhan (Ch) [a1]
San Guo Zhi – Ying Jie Zhan (Ch) [a2]
San Guo Zhi – Ying Jie Zhan (Ch)
San Guo Zhi – Ying Jie Zhan by akuma_oni (Hack)
San Guo Zhi 2 (Ch)
San Guo Zhi 4 – Chi Bi Feng Yun (Ch) [!]
San Guo Zhong Lie Zhuan (Ch)
San Mierde Homeroom Homicide (River City Ransom Hack)
San Shi Liu Ji (Ch) [b1]
San Shi Liu Ji (Ch)
Sanada Juu Yuushi (J) [b1]
Sanada Juu Yuushi (J) [b2]
Sanada Juu Yuushi (J) [b3]
Sanada Juu Yuushi (J)
Sangokushi (J) [f1][o1]
Sangokushi (J) [f1]
Sangokushi (J)
Sangokushi – Chuugen no Hasha (J) [!]
Sangokushi – Chuugen no Hasha by Echigoya (Hack)
Sangokushi II (J) [!]
Sangokushi II (v070421) by 111w (Hack)
Sangokushi II – 5966143103 Edition (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – Ambition of Virus (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – Conflicting Continent (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – Conflicting Continent with Catchable Monarch (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – Dream of Three Kingdoms (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – emu999 Edition (Hack)
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [b1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [h1][o1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [h1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [h2]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [hFFE][p1][b1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [hFFE][p1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [o1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi(Trad)][a1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi(Trad)][b1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi(Trad)][b2]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi(Trad)]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi][b1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J) [T+Chi_UFCA_GBA]
Sangokushi II – Haou no Tairiku (J)
Sangokushi II – Haou no Tairiku – Lau Edition (Hack) [o1]
Sangokushi II – Haou no Tairiku – Lau Edition (Hack)
Sangokushi II – LuBu and DiaoChan Story (Hack)
Sangokushi II – LuBu and DiaoChan Story (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – LuBu and DiaoChan Story – LuBu Only (Hack)
Sangokushi II – Moon Night with Black Wind (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – New Haou no Tairiku (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – PK 2 Edition (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – PK 3 Female Edition (Haou no Tairiku Hack)
Sangokushi II – PK 3 Male Edition (Haou no Tairiku Hack)
Sanma no Mei Tantei (J) [!]
Sanma no Mei Tantei (J) [b1]
Sanma no Mei Tantei (J) [o1]
Sanma no Mei Tantei (J) [o2]
Sanma no Mei Tantei by Rinkaku (Hack)
Sanokuen Zippy Race by Rinkaku (Zippy Race Hack)
Sanrio Carnival (J) [!]
Sanrio Carnival (J) [p1]
Sanrio Carnival 2 (J) [o1][T+Eng1.0_Suicidal]
Sanrio Carnival 2 (J) [o1]
Sanrio Carnival 2 (J) [T+Eng1.0_Suicidal]
Sanrio Carnival 2 (J)
Sanrio Cup – Pon Pon Volley (J) [o1][T+Eng1.00_Gaijin Productions]
Sanrio Cup – Pon Pon Volley (J) [o1]
Sanrio Cup – Pon Pon Volley (J) [T+Eng1.00_Gaijin Productions]
Sanrio Cup – Pon Pon Volley (J) [T-Eng0.85_Gaijin Productions]
Sanrio Cup – Pon Pon Volley (J)
Sansara Naga (J) [!]
Sansara Naga (J) [b1]
Sansara Naga (J) [b2]
Sansuu 1 Nen – Keisan Game (J) [b1]
Sansuu 1 Nen – Keisan Game (J) [hM03][a1]
Sansuu 1 Nen – Keisan Game (J) [hM03]
Sansuu 1 Nen – Keisan Game (J)
Sansuu 2 Nen – Keisan Game (J) [!]
Sansuu 2 Nen – Keisan Game (J) [b1]
Sansuu 2 Nen – Keisan Game (J) [hM03][b1]
Sansuu 2 Nen – Keisan Game (J) [hM03]
Sansuu 2 Nen – Keisan Game (J) [p1][hM03]
Sansuu 3 Nen – Keisan Game (J) [hM03][o1]
Sansuu 3 Nen – Keisan Game (J) [hM03]
Sansuu 3 Nen – Keisan Game (J)
Sansuu 4 Nen – Keisan Game (J) (Prototype) [!]
Sansuu 4 Nen – Keisan Game (J)
Sansuu 5 & 6 Nen – Keisan Game (J) (Prototype) [!]
Sansuu 5 & 6 Nen – Keisan Game (J)
SARS Kung Fu 2003 by Jeremiah Johnson (Kung Fu Hack) [o1]
SARS Kung Fu 2003 by Jeremiah Johnson (Kung Fu Hack)
Satanic Freak Bros (SMB1 Hack) [o1]
Satanic Freak Bros (SMB1 Hack)
Satomi Hakkenden (J) [!]
Satomi Hakkenden (J) [b1]
Satomi Hakkenden (J) [b2]
Satomi Hakkenden (J) [b3]
Satomi Hakkenden (J) [b4]
Satomi Hakkenden (J) [b5]
Satomi Hakkenden (J) [b6]
Satomi Hakkenden (J) [p1][hFFE][b1]
Satomi Hakkenden (J) [p1][hFFE]
Satsui no Kaisou – Power Soft Satsujin Jiken (J) [!]
Satsui no Kaisou – Power Soft Satsujin Jiken (J) [hM02]
Satsujin Club (J) [o1]
Satsujin Club (J)
Saw Scale Demo (PD)
Saw Song Demo (PD)
Sayoonara! by Chris Covell (PD) [a1]
Sayoonara! by Chris Covell (PD)
Scanline PPU Test by Quietust (PD) [a1]
Scanline PPU Test by Quietust (PD) [U]
Scanline PPU Test by Quietust (PD)
Scarabeus (U) (Sample)
Schoolvania (CV Hack)
Scranton Bros (SMB1 Hack)
Screen Saver Demo by KZ-S (PD)
Screen2NES Zelda Demo V2 by Afroman (PD)
Scroll Demo by HollowOne11 (PD)
SD Battle Oozumou – Heisei Hero Basho (J)
SD Gundam – Gachapon Senshi 2 – Capsule Senki (J) [!]
SD Gundam – Gachapon Senshi 2 – Capsule Senki (J) [b1]
SD Gundam – Gachapon Senshi 2 – Capsule Senki (J) [b2]
SD Gundam – Gachapon Senshi 2 – Capsule Senki (J) [b3]
SD Gundam – Gachapon Senshi 2 – Capsule Senki (J) [hM34]
SD Gundam – Gachapon Senshi 2.1 pr3 (Hack)
SD Gundam – Gachapon Senshi 3 – Eiyuu Senki (J) [!]
SD Gundam – Gachapon Senshi 3 – Eiyuu Senki (J) [T+Kor]
SD Gundam – Gachapon Senshi 3 – Eiyuu Senki by fenglianxilin (070817) (Hack)
SD Gundam – Gachapon Senshi 4 – New Type Story (J) [!]
SD Gundam – Gachapon Senshi 4 – New Type Story (J) [o1]
SD Gundam – Gachapon Senshi 4 – New Type Story (J) [p1]
SD Gundam – Gachapon Senshi 4 V2.1 (Hack)
SD Gundam – Gachapon Senshi 5 – Battle of Universal Century (J) [!]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari (J) (V1.0) [!]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari (J) (V1.0) [b1]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari (J) (V1.0) [T+Eng0.10_Assassin_Productions]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari (J) (V1.1) [!]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari 2 – Hikari no Kishi (J) [!]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari 2 – Hikari no Kishi (J) [hFFE][p1]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari 2 – Hikari no Kishi (J) [o1]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari 3 – Densetsu no Kishi Dan (J) [!]
SD Gundam Gaiden – Knight Gundam Monogatari 3 – Densetsu no Kishi Dan (J) [o1]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [!]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [T+Chi20070117_MS emumax]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [T+Chi][a1]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [T+Chi]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [T+Chi_ms emumax]
SD Hero Soukessen – Taose! Aku no Gundan (J) [T+Kor_88KTT]
SD Keiji – Blader (J)
SD Sengoku Bushou Retsuden (J) [b1]
SD Sengoku Bushou Retsuden (J)
SDMAN 5 (Megaman V Hack)
SE Super Mario Bros (SMB1 Hack) [o1]
SE Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Sea of Dreamland (Unl) [!]
Seanbaby (Rockman Hack)
Search for Link, The (Zelda Hack) [a1]
Search for Link, The (Zelda Hack) [a2]
Search for Link, The (Zelda Hack) [o1]
Search for Link, The (Zelda Hack)
Search for Sting’s Mask, The (SMB1 Hack)
Search The Shooting Star (SMB1 Hack)
Second Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle, The (Hack)
Second World of Metroid (Metroid Hack)
Secret Scout in the Temple of Demise (Color Dreams) (Prototype)
Secret Scout in the Temple of Demise (Color Dreams) [!]
Secret Scout in the Temple of Demise (Color Dreams) [b1][o1]
Secret Scout in the Temple of Demise (Color Dreams) [b1][o2]
Secret Scout in the Temple of Demise (Color Dreams) [b1]
Secret Ties (U) (Prototype)
Section Z (U) [!]
Section Z (U) [b1]
Section Z (U) [b2]
Section Z (U) [b3]
Section Z (U) [o1]
Section Z (U) [o2]
Section-Z (E) [!]
Seicross (J) (PRG0) [!]
Seicross (J) (PRG1) [!]
Seicross (J) (PRG1) [hM00][b1]
Seicross (J) (PRG1) [hM00][b2]
Seicross (J) (PRG1) [hM00]
Seicross (J) (PRG1) [p1][!]
Seicross (J) (PRG1) [p2]
Seicross (U) [!]
Seicross (U) [o1]
Seicross (U) [o2]
Seicross (U) [o3]
Seicross (U) [o4]
Seikima II – Akuma no Gyakushuu (J) [!]
Seikima II – Akuma no Gyakushuu (J) [o1]
Seikima II – Akuma no Gyakushuu (J) [o2]
Seirei Densetsu Lickle (J) [T+Chi20060511_MS emumax]
Seirei Densetsu Lickle (J) [T+Chi][a1]
Seirei Densetsu Lickle (J) [T+Kor_dkny94]
Seirei Densetsu Lickle (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Seirei Densetsu Lickle (J) [T-Chi_MS emumax]
Seirei Densetsu Lickle (J)
Seirei Gari (J) [!]
Seirei Gari (J) [b1]
Seirei Gari (J) [b2]
Seirei Gari (J) [b3]
Seirei Gari (J) [b4]
Seirei Gari (J) [hFFE][b1]
Seiryaku Simulation – Inbou no Wakusei – Shancara (J) [o1]
Seiryaku Simulation – Inbou no Wakusei – Shancara (J)
Sekiryuuou (J) [hFFE][p1]
Sekiryuuou (J)
Senjou no Ookami (J) [!]
Senjou no Ookami (J) [hM02][b1]
Senjou no Ookami (J) [hM02][b2]
Senjou no Ookami (J) [hM02][b3]
Senjou no Ookami (J) [hM02][o1]
Senjou no Ookami (J) [hM02][o2]
Senjou no Ookami (J) [hM02]
Sensha Senryaku – Sabaku no Kitsune (J) [b1]
Sensha Senryaku – Sabaku no Kitsune (J) [hFFE]
Sensha Senryaku – Sabaku no Kitsune (J)
September the 27th by Pope Hentai (Friday the 13th Hack)
Sesame Street 123 (U) [!]
Sesame Street 123 (U) [b1]
Sesame Street 123 (U) [b2]
Sesame Street 123 (U) [o1]
Sesame Street 123 – ABC (U) [!]
Sesame Street 123 – ABC (U) [b1]
Sesame Street 123 – ABC (U) [o1]
Sesame Street ABC (U) [!]
Sesame Street ABC (U) [b1]
Sesame Street ABC (U) [b2]
Sesame Street ABC (U) [b3]
Sesame Street ABC (U) [o1]
Sesame Street ABC (U) [T+Nor1.00_SSJAndy][b1]
Sesame Street ABC (U) [T+Nor1.00_SSJAndy][o1]
Sesame Street ABC (U) [T+Nor1.00_SSJAndy]
Sesame Street Countdown (U) [!]
Sesame Street Countdown (U) [b1][o1]
Sesame Street Countdown (U) [b1]
Sesame Street Countdown (U) [b2]
Sex Pot Racing by RyanVG (R.C. Pro-Am Hack)
Sexay Tecmo League S4 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 PostDraft (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 PreDraft (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Round 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Round 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexay Tecmo League S4 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sexual Pac-Man (Hack)
Shadow Brain (J) [a1]
Shadow Brain (J)
Shadow of the Ninja (U) [!]
Shadow of the Ninja (U) [b1]
Shadow of the Ninja (U) [b2]
Shadow of the Ninja (U) [b3]
Shadow of the Ninja (U) [o1]
Shadow of the Ninja (U) [T+Bra100%_BRGames]
Shadow of the Ninja (U) [T+Por]
Shadow of the Ninja (U) [t1]
Shadow Warriors (E) [!]
Shadow Warriors (E) [T+Swe1.1_TheTranslator]
Shadow Warriors Episode II – The Dark Sword of Chaos (E) [!]
Shadowgate (E) [!]
Shadowgate (E) [U][!]
Shadowgate (F) [!]
Shadowgate (G) [!]
Shadowgate (J)
Shadowgate (Sw) [!]
Shadowgate (Sw) [b1]
Shadowgate (Sw) [b2]
Shadowgate (Sw) [o1]
Shadowgate (U) [!]
Shadowgate (U) [b1]
Shadowgate (U) [b2]
Shadowgate (U) [b3]
Shadowgate (U) [o1]
Shadowgate (U) [o2]
Shaffle Fight (J) [b1]
Shaffle Fight (J)
Shang Gu Shen Jian (Ch)
Shanghai (J) (Sample) [!]
Shanghai (J) (Sample) [hM02]
Shanghai (J) [!]
Shanghai (J) [hM02]
Shanghai 2 (J) [h1]
Shanghai 2 (J) [p1]
Shanghai 2 (J)
Shanghai Tycoon (Unl) [b1]
Shanghai Tycoon (Unl)
Shatterhand (E) [!]
Shatterhand (U) [!]
Shatterhand (U) [b1]
Shatterhand (U) [b2]
Shatterhand (U) [o1]
Shatterhand (U) [t1]
Shatterhand (U) [t2]
Shen Hua Jian Yun III (Ch)
Shen Tan Ke Nan (Ch)
Sheng Hen Pao (AKA Twin Loud Cannon) (Ch)
Sheng Huo Lie Zhuan (Ch)
Sherlock Holmes – Hakushaku Reijou Yuukai Jiken (J)
Shikinjou (J) [T+Eng1.00_Suicidal Productions]
Shikinjou (J)
Shin 4 Nin Uchi Mahjong – Yakuman Tengoku (J) [!]
Shin Jinrui – The New Type (J) [!]
Shin Jinrui – The New Type (J) [h1]
Shin Jinrui – The New Type (J) [h2]
Shin Jinrui – The New Type (J) [p1]
Shin Jinrui – The New Type (J) [p2]
Shin Jinrui – The New Type (J) [T+Chi][t1]
Shin Jinrui – The New Type (J) [t1]
Shin Jinrui – The New Type (J) [t2]
Shin Jinrui – The New Type (J) [t3]
Shin Jinrui – The New Type (J) [t4]
Shin Moero!! Pro Yakyuu (J) [!]
Shin Samurai Spirits 2 – Haoumaru Jigoku Hen (Ch) [a1]
Shin Samurai Spirits 2 – Haoumaru Jigoku Hen (Ch) [b1]
Shin Samurai Spirits 2 – Haoumaru Jigoku Hen (Ch) [b2]
Shin Samurai Spirits 2 – Haoumaru Jigoku Hen (Ch) [b3]
Shin Samurai Spirits 2 – Haoumaru Jigoku Hen (Ch)
Shin Satomi Hakken-Den – Hikari to Yami no Tatakai (J) [o1]
Shin Satomi Hakken-Den – Hikari to Yami no Tatakai (J)
Shin Zelda Densetsu (Zelda Hack)
Shingen The Ruler (U) [!]
Shingen The Ruler (U) [b1]
Shingen The Ruler (U) [b2]
Shingen The Ruler (U) [b3]
Shingen The Ruler (U) [o1]
Shingen The Ruler (U) [o2]
Shinobi (Tengen) [!]
Shinobi (Tengen) [b1]
Shinobi (Tengen) [b2]
Shinobi (Tengen) [b3]
Shinobi (Tengen) [o1]
Shinsenden (J) [!]
Shinsenden (J) [b1]
Shinsenden (J) [o1]
Shinsenden (J) [o2]
Shinsenden (J) [T+Eng][o1]
Shinsenden (J) [T+Eng]
Shinsenden (J) [T-Eng][b1]
Shinsenden (J) [T-Eng][b2]
Shisen Mahjong (Joy Van) [b1]
Shisen Mahjong (Joy Van)
Shisen Mahjong – Seifuku Hen (Sachen) [!]
Shisen Mahjong 2 (Ch) [!]
ShMario – The Mario Brother’s ‘shroom Trip (SMB1 Hack) [a1]
ShMario – The Mario Brother’s ‘shroom Trip (SMB1 Hack)
Shockwave (AGCI) [!]
Shockwave (AGCI) [o1]
Shooting Range (U) [!]
Shooting Range (U) [b1][o1]
Shooting Range (U) [b1]
Short Order – Eggsplode (U) [!]
Short Order – Eggsplode (U) [b1][o1]
Short Order – Eggsplode (U) [b1]
Short Order – Eggsplode (U) [b2]
Shougi Meikan ’92 (J) [!]
Shougi Meikan ’93 (J) [!]
Shougun (J) [!]
Shougun (J) [b1]
Shougun (J) [hM02]
Shoukoushi Ceddie (J) [b1]
Shoukoushi Ceddie (J) [b2]
Shoukoushi Ceddie (J) [b3]
Shoukoushi Ceddie (J) [b4]
Shoukoushi Ceddie (J) [o1]
Shoukoushi Ceddie (J) [p1][hM02]
Shoukoushi Ceddie (J)
Shounen Ashibe – Nepal Daibouken no Maki (J) [!]
Shounen Ashibe – Nepal Daibouken no Maki (J) [o1]
Shu Qi Yu – Zhi Li Xiao Zhuan Yuan (Ch)
Shuang Ying (Twin Eagle) (Joy Van)
Shufflepuck Cafe (J) [!]
Shufflepuck Cafe (J) [T+Eng1.0_MadHacker][o1]
Shufflepuck Cafe (J) [T+Eng1.0_MadHacker]
Shui Guan Pipe (Unl) [!]
Shui Guo Li (Ch) [a1][o1]
Shui Guo Li (Ch) [a1]
Shui Guo Li (Ch) [b1]
Shui Guo Li (Ch)
Shui Hu Shen Shou (NJ019) (Ch)
Shui Hu Ying Jie Zhan (Haou no Tairiku Hack)
Shui Hu Zhuan (Ch) [a1]
Shui Hu Zhuan (Ch) [b1]
Shui Hu Zhuan (Ch)
Si Lu Chuan Qi (Ch)
Sickey Spice (Mickey Mousecapade Hack) [o1]
Sickey Spice (Mickey Mousecapade Hack)
Side Pocket (E)
Side Pocket (J) [a1]
Side Pocket (J) [f1]
Side Pocket (J)
Side Pocket (U) [!]
Side Pocket (U) [b1]
Side Pocket (U) [o1]
Side Pocket (U) [o2]
Side Pocket (U) [o3]
Side Pocket (U) [p1]
Side Pocket (U) [T+Chi_MS emumax]
Side Pocket (U) [T-Chi_MS emumax]
Side Pocket (U) [t1]
Sidewinder (HES) [!]
Sidewinder (HES) [o1]
Sidewinder (Joy Van) [o1]
Sidewinder (Joy Van)
Sidewinder (Sachen) [!]
Sidewinder (Sachen) [U][!]
Sierpinski Curve Program by KZ-S (PD)
Silent Assault (Color Dreams) [!]
Silent Assault (Color Dreams) [b1]
Silent Assault (Color Dreams) [b2]
Silent Assault (Color Dreams) [b3]
Silent Assault (Color Dreams) [o1]
Silent Assault (Sachen-Joy Van) [!]
Silent Assault (Sachen-Joy Van) [U][!]
Silent Service (E) [!]
Silent Service (U) (PRG0) [!]
Silent Service (U) (PRG1) [!]
Silent Service (U) (PRG1) [b1]
Silent Service (U) (PRG1) [o1]
Silkworm (U) [!]
Silkworm (U) [b1]
Silkworm (U) [b2]
Silkworm (U) [b3]
Silkworm (U) [o1]
Silkworm (U) [o2]
Silkworm (U) [t1]
Silkworm (U) [t2]
Silva Saga (J) [o1]
Silva Saga (J)
Silver Eagle (Sachen) [!]
Silver Eagle (Sachen) [U][!]
Silver Surfer (U) [!]
Silver Surfer (U) [b1]
Silver Surfer (U) [o1]
Silver Surfer (U) [o2]
Simbas V1.0 (Subor V1.0 Hack)
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (E) [!]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [!]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [b1]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [b2]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [b3]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [b4]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG0) [o1]
Simpsons, The – Bart Vs. the Space Mutants (U) (PRG1) [!]
Simpsons, The – Bart Vs. the World (E) [!]
Simpsons, The – Bart Vs. the World (U) [!]
Simpsons, The – Bart Vs. the World (U) [b1][o1]
Simpsons, The – Bart Vs. the World (U) [b1]
Simpsons, The – Bart Vs. the World (U) [b2]
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (E) [!]
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (Prototype)
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (U) [!]
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (U) [b1]
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (U) [b2]
Simpsons, The – Bartman Meets Radioactive Man (U) [o1]
Simpsons, The – Return of the Space Mutants by Macbee (Swamp Thing Hack)
Simpsons, The – Return of the Space Mutants V2 by Macbee (Swamp Thing Hack)
Sirius Mario Bros 1 (SMB1 Hack) [a1]
Sirius Mario Bros 1 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros 2 (SMB1 Hack) [a1]
Sirius Mario Bros 2 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros 3 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros 4 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros 5 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros 6 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros HS1 (SMB1 Hack)
Sirius Mario Bros HS2 (SMB1 Hack)
Siudym’s Homepage Promotion Demo by Siudym (PD)
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [!]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b1][o1]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b1]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b2][o1]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b2]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b3][o1]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b3]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b4]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b5]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b6]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b7]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b8]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [b9]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [ba]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [bb]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [o1]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [o2]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [o3]
Skate or Die 2 – The Search for Double Trouble (U) [o4]
Skate or Die! (E) [!]
Skate or Die! (U) [!]
Skate or Die! (U) [b1]
Skate or Die! (U) [b2]
Skate or Die! (U) [o1]
Skate or Die! (U) [o2]
Skeleton Bike (Excitebike Hack) [o1]
Skeleton Bike (Excitebike Hack) [o2]
Skeleton Bike (Excitebike Hack)
Ski or Die (E) [!]
Ski or Die (U) [!]
Ski or Die (U) [b1]
Ski or Die (U) [b2]
Ski or Die (U) [b3]
Ski or Die (U) [o1]
Skinhead City Kancer by Pachuka (River City Ransom Hack)
Skinhead Fight (Nekketsu Kakutou Densetsu Hack) [o1]
Skinhead Fight (Nekketsu Kakutou Densetsu Hack)
Skinhead on Ice (Nekketsu Hockey Hack)
Skinhead Racing (Downtown – Nekketsu Koushin Kyoku Hack)
Skull & Crossbones (Tengen) [!]
Skull & Crossbones (Tengen) [o1]
Skullanoid by Evan Lucore (Arkanoid Hack) [o1]
Skullanoid by Evan Lucore (Arkanoid Hack)
Sky Destroyer (J) [!]
Sky Destroyer (J) [o1]
Sky Destroyer (J) [p1][o1]
Sky Destroyer (J) [p1][o2]
Sky Destroyer (J) [p1][o3]
Sky Destroyer (J) [p1]
Sky Destroyer (J) [p2][o1]
Sky Destroyer (J) [p2]
Sky Destroyer (J) [T+Chi]
Sky Kid (J) [!]
Sky Kid (U) [!]
Sky Kid (U) [b1]
Sky Kid (U) [b2]
Sky Kid (U) [b3]
Sky Kid (U) [b4]
Sky Kid (U) [b5]
Sky Kid (U) [b6][o1]
Sky Kid (U) [b6]
Sky Shark (U) [!]
Sky Shark (U) [b1][o1]
Sky Shark (U) [b1]
Sky Shark (U) [hFFE][b1]
Sky Shark (U) [o1]
Sky Shark (U) [o2]
Sky Shark (U) [t1]
Slack Man (Pac-Man Hack)
Slalom (E) [!]
Slalom (U) [!]
Slalom (U) [o1]
Slalom (U) [o2]
Slalom (U) [o3]
Slalom (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Slow Scrolling Mario (SMB1 Hack)
Smash Ping Pong (J) (FDS Conversion)
Smash T.V. (E) [!]
Smash T.V. (U) [!]
Smash T.V. (U) [b1]
Smash T.V. (U) [b2]
Smash T.V. (U) [b3]
Smash T.V. (U) [b4]
Smash T.V. (U) [o1]
SMB Challenge v5.0 (SMB1 Hack) [a1][o1]
SMB Challenge v5.0 (SMB1 Hack) [a1]
SMB Challenge v5.0 (SMB1 Hack) [o1]
SMB Challenge v5.0 (SMB1 Hack)
SMB Panic! Part 5 by Mashi (SMB1 Hack)
SMB W (SMB1 Hack)
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack) [a1]
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack) [a2]
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack) [a3]
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack) [a4]
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack) [a5]
SMB1 Hard Type (SMB1 Hack)
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack) [a1]
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack) [a2]
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack) [a3]
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack) [a4]
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack) [a5]
SMB1 with Mi22 (SMB1 Hack)
SMB1-123 (SMB1 Hack)
SMB1-142 (SMB1 Hack)
SMB1-143 (SMB1 Hack)
SMB1-152 (SMB1 Hack)
SMB1-155 (SMB1 Hack) [b1]
SMB1-173 (SMB1 Hack)
SMB1-174 (SMB1 Hack)
SMB1-211 (SMB1 Hack)
SMB1-213 (SMB1 Hack)
SMB1-214 (SMB1 Hack)
SMB1-215 (SMB1 Hack)
SMB1-218 (SMB1 Hack)
SMB1-222 (SMB1 Hack)
SMB1-223 (SMB1 Hack)
SMB1-224 (SMB1 Hack)
SMB1-231 (SMB1 Hack)
SMB1-234 (SMB1 Hack)
SMB1-239 (SMB1 Hack)
SMB1-240 (SMB1 Hack)
SMB1-242 (SMB1 Hack)
SMB1-243 (SMB1 Hack)
SMB1-244 (SMB1 Hack)
SMB1-246 (SMB1 Hack)
SMB1-249 (SMB1 Hack)
SMB1-253 (SMB1 Hack)
SMB1-254 (SMB1 Hack)
SMB1-255 (SMB1 Hack)
SMB1-256 (SMB1 Hack)
SMB1-54 (SMB1 Hack)
SMB1-77 (SMB1 Hack)
SMB1-95 (SMB1 Hack)
SMB1-F1 (SMB1 Hack)
SMB1-F10 (SMB1 Hack)
SMB1-F11 (SMB1 Hack)
SMB1-F12 (SMB1 Hack)
SMB1-F2 (SMB1 Hack)
SMB1-F3 (SMB1 Hack)
SMB1-F8 (SMB1 Hack)
SMB1-F9 (SMB1 Hack)
SMB1-X9 (SMB1 Hack) [b1]
SMB3 Deluxe – Second Public Demo (SMB3 Hack)
SMB3-25 (SMB3 PRG1 Hack)
SMB3-26 (SMB3 PRG1 Hack)
SMB3-27 (SMB3 PRG1 Hack)
SMB3-28 (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
SMB3-28 (SMB3 PRG1 Hack)
Smooth Vibrato Demo by Blargg (PD)
SMPTE Bars v0.1 by Damian Yerrick (PD)
Smurfs, The (E) (M4) [!]
Snake Rattle N Roll (E) [!]
Snake Rattle N Roll (U) [!]
Snake Rattle N Roll (U) [b1][o1]
Snake Rattle N Roll (U) [b1][o2]
Snake Rattle N Roll (U) [b1][o3]
Snake Rattle N Roll (U) [b1][o4]
Snake Rattle N Roll (U) [b1][o5]
Snake Rattle N Roll (U) [b1]
Snake Rattle N Roll (U) [b2][o1]
Snake Rattle N Roll (U) [b2]
Snake Rattle N Roll (U) [t1]
Snake’s Revenge (E) [!]
Snake’s Revenge (U) [!]
Snake’s Revenge (U) [b1][o1]
Snake’s Revenge (U) [b1]
Snake’s Revenge (U) [b2]
Snake’s Revenge (U) [b3]
Snake’s Revenge (U) [b4]
Snake’s Revenge (U) [o1][t1]
Snake’s Revenge (U) [o1][t2]
Snake’s Revenge (U) [o1]
Snake’s Revenge (U) [o2]
Snake’s Revenge (U) [o3]
Snake’s Revenge (U) [o4]
Snake’s Revenge (U) [T+Ita0.3_Le mie]
Snake’s Revenge (U) [t1]
Snake’s Revenge (U) [t2]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [!]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b1]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b2]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b3]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b4]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b5]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [b6]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [o1]
Snoopy’s Silly Sports Spectacular (U) [o2]
Snow Brothers (E) [!]
Snow Brothers (J) [T+Chi_MS emumax]
Snow Brothers (J)
Snow Brothers (U) [!]
Snow Brothers (U) [b1]
Snow Brothers (U) [b2]
Snow Brothers (U) [b3]
Snow Brothers (U) [b4]
Snow Brothers (U) [o1]
Snow Brothers (U) [p1][!]
Snow Brothers (U) [p2]
Snow Brothers (U) [T+Chi_MS]
Snow Brothers (U) [T+Spa_Djt]
Snow Brothers (U) [t1]
Snow Brothers (U) [t2]
Snow Brothers (U) [t3]
Snow Demo by Tennessee Carmel-Veilleux (PD)
Snow Killers (Snow Brothers Hack)
Snowboard Challenge (E)
Soap Panic (Hacker) [b1]
Soap Panic (Hacker) [b2]
Soap Panic (Hacker)
Soccer (E) [!]
Soccer (J) (FDS Conversion)
Soccer (JU) [!]
Soccer (JU) [b1][o1]
Soccer (JU) [b1][o2]
Soccer (JU) [b1]
Soccer (JU) [p1]
Soccer (VS)
Soccer League – Winner’s Cup (J) [!]
Softball Tengoku (J) [b1]
Softball Tengoku (J) [o1][T+Eng1.1_Toma]
Softball Tengoku (J) [o1]
Softball Tengoku (J) [o2]
Softball Tengoku (J) [T+Eng1.1_Toma]
Softball Tengoku (J) [T-Eng1.0_Toma]
Softball Tengoku (J)
Sois Tecmo League S1 Sois Bowl 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Round 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Round 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S10 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Sois Bowl 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S2 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Sois Bowl 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S3 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Sois Bowl 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S4 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S5 Sois Bowl 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Sois Bowl 6 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S6 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S7 Sois Bowl 7 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S8 Sois Bowl 8 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Round 1 – Playoffs (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Round 2 – Playoffs (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Sois Bowl 9 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sois Tecmo League S9 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Sokoban by Johannes Holmberg (PD)
Sokutei Game (from BackUp Katsuyou Technic Part 5) (PD) [a1]
Sokutei Game (from BackUp Katsuyou Technic Part 5) (PD)
Solar Jetman – Hunt for the Golden Warpship (E) [!]
Solar Jetman – Hunt for the Golden Warpship (PC10)
Solar Jetman – Hunt for the Golden Warpship (U) [!]
Solar Jetman – Hunt for the Golden Warpship (U) [o1]
Solar Jetman – Hunt for the Golden Warpship (U) [T+Por1.0_TraduROMS]
Solar Wars 2001 by Chris Covell, Joey Parsell & Michel Iwaniec (PD)
Solar Wars by Chris Covell, Joey Parsell & Michel Iwaniec (PD) [a1]
Solar Wars by Chris Covell, Joey Parsell & Michel Iwaniec (PD)
Solar Wars Silent V.1 by Chris Covell, Joey Parsell & Michel Iwaniec (PD)
Solar Wars Silent V.2 by Chris Covell, Joey Parsell & Michel Iwaniec (PD)
Soldier VS Mario (SMB1 Hack)
Solitaire (AVE) (REV1.1) [!]
Solitaire (AVE) (REV1.1) [b1]
Solitaire (AVE) (REV1.1) [b2]
Solitaire (AVE) (REV1.1) [b3]
Solitaire (AVE) (REV1.1) [o1]
Solitaire (AVE) (REV1.1) [o2]
Solomon no Kagi (J) [b1]
Solomon no Kagi (J) [o1]
Solomon no Kagi (J) [p1]
Solomon no Kagi (J) [T+Spa0.99]
Solomon no Kagi (J)
Solomon no Kagi 2 – Coolmin Tou Kyuushutsu Sakusen (J) [o1]
Solomon no Kagi 2 – Coolmin Tou Kyuushutsu Sakusen (J)
Solomon’s Key (E) [!]
Solomon’s Key (E) [T+Fre1.0_ks151]
Solomon’s Key (U) [!]
Solomon’s Key (U) [b1][o1]
Solomon’s Key (U) [b1]
Solomon’s Key (U) [b2]
Solomon’s Key 2 (E) [!]
Solomon’s Key 2 (U) (Prototype)
Solstice (E) [!]
Solstice (E) [T+Fre100%_Terminus]
Solstice (J)
Solstice – The Quest for the Staff of Demnos (U) [!]
Solstice – The Quest for the Staff of Demnos (U) [b1]
Solstice – The Quest for the Staff of Demnos (U) [o1]
Solstice – The Quest for the Staff of Demnos (U) [T+Rus_MJOLNIR Vlad]
Somari (NT-616) (Unl) [!]
Somari (Unl) [b1][o1]
Somari (Unl) [b1]
Somari (Unl) [b2]
Somari (Unl) [b3]
Somari (Unl) [b4]
Somari (Unl) [b5]
Somari (Unl) [b6]
Somari (Unl) [b7]
Somari (Unl) [p1]
Son Son (J) [!]
Son Son (J) [b1]
Son Son (J) [p1]
Son Son (J) [T+Chi]
Sonic (Takahashi Meijin no Bouken Shima Hack) [p1][!]
Sonic 3D Blast 6 (Unl) [b1]
Sonic 3D Blast 6 (Unl) [f1]
Sonic 3D Blast 6 (Unl)
Sonic Bros (SMB1 Hack) [a1]
Sonic Bros (SMB1 Hack) [a2]
Sonic Bros (SMB1 Hack)
Sonic The Hedgehog (Unl) [!]
Sore Ike! Anapanman – Minna de Hiking Game! (J) [o1]
Sore Ike! Anapanman – Minna de Hiking Game! (J) [T+Eng099_Pope Hentai]
Sore Ike! Anapanman – Minna de Hiking Game! (J)
Sougi wo Kurau II V1.52 (Tenchi wo Kurau II Hack) [o1]
Sougi wo Kurau II V1.52 (Tenchi wo Kurau II Hack)
Sougi wo Kurau II V1.9 (Tenchi wo Kurau II Hack)
Sougi wo Kurau II V2.0a (Tenchi wo Kurau II Hack)
Sougi wo Kurau V1.52 (Tenchi wo Kurau Hack)
Sound Test by SnowBro (PD)
Sounds (PD)
SouthPark Zelda (Zelda Hack)
Space Boy (Unl) [b1]
Space Boy (Unl)
Space Harrier (J) [hM02]
Space Harrier (J) [p1][hM02][b1]
Space Harrier (J) [p1][hM02]
Space Harrier (J)
Space Hunter (J) [p1]
Space Hunter (J)
Space Invaders (J) [!]
Space Invaders (J) [o1]
Space Invaders (J) [o2]
Space Invaders (J) [p1][o1]
Space Invaders (J) [p1]
Space Shadow (J) [hFFE][p1]
Space Shadow (J)
Space Shuttle Project (U) [!]
Space Shuttle Project (U) [b1]
Space Shuttle Project (U) [b2]
Space Shuttle Project (U) [o1]
Spaceship Invasion by Seth (Zombie Nation Hack)
Spartan X (J) [!]
Spartan X (J) [p1]
Spartan X (J) [T+Chi][a1]
Spartan X (J) [T+Chi]
Spartan X (J) [t1]
Spartan X 2 (J) [b1][o1][t1]
Spartan X 2 (J) [b1][o1][t2]
Spartan X 2 (J) [b1][o1]
Spartan X 2 (J) [b1]
Spartan X 2 (J) [b2]
Spartan X 2 (J) [T+Eng7Mar2003_Abstract Crouton Productions]
Spartan X 2 (J)
Special Luigi Edition by Viper (Release 2) (SMB3 PRG0 Hack)
Special Luigi Edition by Viper (Release 2) (SMB3 PRG1 Hack)
Special Mario (SMB1 Hack)
Special Tag Team Pro-Wrestling (Sample) (J) [!]
Speedway Mario (SMB1 Hack)
Spelunker (J) [!]
Spelunker (J) [b1]
Spelunker (J) [o1]
Spelunker (J) [p1]
Spelunker (U) [!]
Spelunker (U) [b1][o1]
Spelunker (U) [b1]
Spelunker (U) [T+Fre_ks151]
Spelunker 2 – Yuusha heno Chousen (J) [b1][o1]
Spelunker 2 – Yuusha heno Chousen (J) [b1][o2]
Spelunker 2 – Yuusha heno Chousen (J) [b1][T+Eng0.9_Sarysa]
Spelunker 2 – Yuusha heno Chousen (J) [b1]
Spelunker 2 – Yuusha heno Chousen (J)
Spider-Man – Return of the Sinister Six (E) [!]
Spider-Man – Return of the Sinister Six (U) [!]
Spider-Man – Return of the Sinister Six (U) [b1]
Spider-Man – Return of the Sinister Six (U) [b2]
Spider-Man – Return of the Sinister Six (U) [o1]
Spider-Man – Return of the Sinister Six (U) [p1][!]
Spiderman 2 (Unl)
Spiney Dodge Ball (Super Dodge Ball Hack)
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (Prototype)
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V5.1) [!]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.0) [!]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.0) [b1][o1]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.0) [b1]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.1) [!]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.1) [b1]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.1) [b2]
Spiritual Warfare (Wisdom Tree) (V6.1) [o1]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [b1]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [hM69]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [o1][T+Eng2.0_Spinner8]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [o1]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [o2]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [T+Eng2.0_Spinner8]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [T+Por100%_Emuroms]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [T-Eng1.0_Spinner8]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [t1]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [t2]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J) [t3]
Splatter House – Wanpaku Graffiti (J)
Spot (J)
Spot (U) [!]
Spot (U) [o1]
Springman (Rockman Hack)
Sprite 0 Corner Hit Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 DMA Test (PD)
Sprite 0 DMA Test 2 (PD)
Sprite 0 DMA Test 3 (PD)
Sprite 0 First Pixel Hit Timing Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Behavior Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Bottom Edge Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Clipping 8 Pixels Left Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Double Height Test by Shay Green (PD)
Sprite 0 Hit Flipping Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Right Edge Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Timing Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Hit Timing With Clipped Pixels Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite 0 Test by Damian Yerrick (PD)
Sprite Background Demo by Bob Rost (PD)
Sprite by Damian Yerrick (PD)
Sprite Demo, A by Bob Rost (PD)
Sprite Hit Alignment Test by Shay Green (5 Oct 2005) (PD)
Sprite Hit Timing Test by Shay Green (PD)
Sprite RAM Access Test by Shay Green (15 Sep 2005) (PD)
Spudd The Journey Home (SMB1 Hack) [b1]
Spudd The Journey Home (SMB1 Hack)
Spy Hunter (U) [!]
Spy Hunter (U) [b1][o1]
Spy Hunter (U) [b1][o2]
Spy Hunter (U) [b1]
Spy Hunter (U) [b2]
Spy Hunter (U) [b3]
Spy Vs Spy (E) [!]
Spy Vs Spy (J) [hM00][a1]
Spy Vs Spy (J) [hM00][o1]
Spy Vs Spy (J) [hM00]
Spy Vs Spy (J)
Spy Vs Spy (U) [!]
Spy Vs Spy (U) [b1][o1]
Spy Vs Spy (U) [b1]
Sqoon (J) [!]
Sqoon (J) [p1]
Sqoon (J) [t1]
Sqoon (U) [!]
Sqoon (U) [o1]
Sqoon (U) [o2]
Sqoon (U) [o3]
Sqoon (U) [o4]
Sqoon (U) [t1]
Square Box by Quietust (PD)
Square Box by Quietust [U] (PD)
Square City by Mankeli, Zonzki & Bananmos (PD)
Square Force (Unl) [!]
Square no Tom Sawyer (J) [b1]
Square no Tom Sawyer (J) [o1]
Square no Tom Sawyer (J) [T+Eng0.07_Kikuyama]
Square no Tom Sawyer (J)
Square Scale Demo (PD)
Square Timer DIV2 Test by Shay Green (PD)
Squashed (U) (Prototype)
Stack Up (Block Set) (W) [!]
Stack Up (Block Set) (W) [b1]
Stack Up (Block Set) (W) [o1]
Stadium Events (E) [!]
Stadium Events (U) [!]
Stadium Events (U) [b1][o1]
Stadium Events (U) [b1]
Stadium Events (U) [b2]
Stanley – The Search for Dr. Livingston (U) [!]
Stanley – The Search for Dr. Livingston (U) [b1]
Stanley – The Search for Dr. Livingston (U) [o1]
Star Force (E) [!]
Star Force (J) [!]
Star Force (J) [b1][o1]
Star Force (J) [b1]
Star Force (J) [p1][o1]
Star Force (J) [p1]
Star Force (J) [p2]
Star Force (J) [T+Chi20061221_MS emumax]
Star Force (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Star Force (J) [T-Chi_MS emumax]
Star Force (U) (Prototype) [!]
Star Force (U) [!]
Star Force (U) [o1]
Star Force (U) [o2]
Star Force (U) [o3]
Star Gate (J) [b1]
Star Gate (J) [o1]
Star Gate (J) [o2]
Star Gate (J) [o3]
Star Gate (J) [o4]
Star Gate (J) [o5]
Star Gate (J) [T+Fre1.0_ks151]
Star Gate (J)
Star Luster (J) [!]
Star Luster (J) [o1]
Star Luster (J) [p1]
Star Luster (VS)
Star Remix (SMB1 Hack)
Star Soldier (Alt Graphics by BMF54123 Hack) [a1]
Star Soldier (Alt Graphics by BMF54123 Hack) [a2]
Star Soldier (Alt Graphics by BMF54123 Hack)
Star Soldier (J) [!]
Star Soldier (J) [b1][o1]
Star Soldier (J) [b1]
Star Soldier (J) [b2]
Star Soldier (J) [p1]
Star Soldier (U) [!]
Star Soldier (U) [o1]
Star Soldier – LifeSpace (Hack) [o1]
Star Soldier – LifeSpace (Hack)
Star Soldier Special Version (J)
Star Trek – 25th Anniversary (G)
Star Trek – 25th Anniversary (U) [!]
Star Trek – 25th Anniversary (U) [b1]
Star Trek – 25th Anniversary (U) [b2]
Star Trek – 25th Anniversary (U) [b3]
Star Trek – 25th Anniversary (U) [o1]
Star Trek – The Next Generation (U) [!]
Star Trek – The Next Generation (U) [o1]
Star Trek V – The Final Frontier (Prototype)
Star Voyager (U) [!]
Star Voyager (U) [b1][o1]
Star Voyager (U) [b1][o2]
Star Voyager (U) [b1][o3]
Star Voyager (U) [b1]
Star Voyager (U) [T+Por85%_Nome1]
Star Wars (Battle City Hack)
Star Wars (E) [!]
Star Wars (E) [T+Por100%_Central de Traducoes]
Star Wars (J) (Namco) [!]
Star Wars (J) (Namco) [hM04]
Star Wars (J) (Namco) [hM69]
Star Wars (J) (Namco) [o1]
Star Wars (J) (Namco) [T+Bra0.8b_Nenhum]
Star Wars (J) (Namco) [T+Bra1.0Final_Neodan]
Star Wars (J) (Namco) [T+Eng_Mukimuki&Shinta]
Star Wars (J) (Victor) [o1]
Star Wars (J) (Victor)
Star Wars (U) (Prototype) [!]
Star Wars (U) [!]
Star Wars (U) [b1]
Star Wars (U) [o1]
Star Wars (U) [T+Ita1.0_Psyco]
Star Wars – The Empire Strikes Back (E) [!]
Star Wars – The Empire Strikes Back (J) [o1]
Star Wars – The Empire Strikes Back (J)
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [!]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [b1][o1]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [b1]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [b2]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [b3]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [o1]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [p1]
Star Wars – The Empire Strikes Back (U) [T+Ita0.5_Psyco]
Staraga (Galaga Hack) [o1]
Staraga (Galaga Hack)
Stars – Biology Demo (PD)
Stars – Field Demo (PD)
Stars Demo (PD)
Stars Demo Hacked (PD)
Stars SE Demo by Chris Covell (PD)
Starship Hector (U) [!]
Starship Hector (U) [b1][o1]
Starship Hector (U) [b1]
Starship Hector (U) [b2]
Starship Hector (U) [b3]
Starship Hector (U) [o1]
Starship Hector (U) [o2]
Startropics (E) [!]
Startropics (U) [!]
Startropics (U) [b1]
Startropics (U) [b2]
Startropics (U) [b3]
Startropics (U) [o1]
Startropics (U) [o2]
Startropics (U) [o3]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [!]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [b1]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [b2]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [b3]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [b4]
Startropics II – Zoda’s Revenge (U) [o1]
Stealth ATF (E) [!]
Stealth ATF (U) [!]
Stealth ATF (U) [b1]
Stealth ATF (U) [b2]
Stealth ATF (U) [b3]
Stealth ATF (U) [b4]
Stealth ATF (U) [b5]
Stealth ATF (U) [b6]
Stealth ATF (U) [o1]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [b1]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [o1][T+Eng1.0_J2E]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [o1]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [o2][T+Eng1.0_J2E]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [o2]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J) [T+Eng1.0_J2E]
Sted – Iseki Wakusei no Yabou (J)
StevO ‘N The OPGn – All Star Challenge (Crash ‘n the Boys Hack)
Stick Hunter – Exciting Ice Hockey (J) [b1]
Stick Hunter – Exciting Ice Hockey (J)
Stick River City Ransom (Hack)
Stinger (U) [!]
Stinger (U) [b1]
Stinger (U) [b2]
Stinger (U) [o1]
Stinger (U) [o2]
Stinger (U) [T+Fre_Generation IX]
Stone Cold 316 and His Blob (Hack) [o1]
Stone Cold 316 and His Blob (Hack)
Strange Mario Bros (SMB1 Hack)
Strange Mario Bros 2 (SMB2 Hack)
Strange Mario Bros 2 (V06-12-2000) (SMB2 Hack)
Strange Mario Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Strange Mario Bros 3 (V05-20-2000) (SMB3 PRG1 Hack)
Strange Mario Brothers – The Lost Levels (SMB1 Hack)
Strategist (Sachen) [!]
Strategist (Sachen) [U][!]
Strategist (With Intro) (Sachen) [!]
Strategist (With Intro) (Sachen) [U][!]
Street Blaster II Pro (Unl) [!]
Street Blaster II Pro (Unl) [p1]
Street Blaster V Turbo 20 (Unl)
Street Cop (U) [!]
Street Cop (U) [b1]
Street Cop (U) [b2]
Street Cop (U) [o1]
Street Fighter 2000 (Hack)
Street Fighter 2010 (J) [!]
Street Fighter 2010 (J) [hFFE][p1][b1]
Street Fighter 2010 (J) [hFFE][p1]
Street Fighter 2010 (J) [T+Kor]
Street Fighter 2010 (J) [t1]
Street Fighter 2010 (J) [t2]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [!]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [b1]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [b2]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [b3]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [b4]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [b5]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [o1]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [T+Bra1.0_devifox]
Street Fighter 2010 – The Final Fight (U) [T+Bra1.1_BRGames]
Street Fighter II – The World Warrior (Unl) [!]
Street Fighter II – The World Warrior (Unl) [a1]
Street Fighter II – The World Warrior (Unl) [a2]
Street Fighter III (18 Fighter) (Unl) [!]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b1]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b2]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b3]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b4]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b5]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl) [b6]
Street Fighter III (9 Fighter) (Unl)
Street Fighter IV (Unl)
Street Fighter V (20 Peoples) (Unl) [!]
Street Fighter V (20 Peoples) (Unl) [p1]
Street Fighter V Turbo 60 (Unl) [p1]
Street Fighter V Turbo 60 (Unl)
Street Fighter VI 12 Peoples (Unl) [!]
Street Fighter Zero 2 ’97 (Unl) [!]
Street Fighter Zero 2 ’97 (Unl) [b1]
Street Fighter Zero 2 (Unl) [b1]
Street Fighter Zero 2 (Unl)
Street Gangs (E) [!]
Street Gangs (E) [b1]
Street Gangs (E) [T+Fre1.00GoldEdition_Maty]
Street Heroes (Sachen) [U][!]
Strider (U) [!]
Strider (U) [b1]
Strider (U) [b2]
Strider (U) [b3]
Strider (U) [o1]
Strider (U) [p1]
Strike Wolf (MGC-014) [!]
Stroke & Match Golf (VS) [!]
Stroke & Match Golf (VS) [a1][b1]
Stroke & Match Golf (VS) [a1][b2]
Stroke & Match Golf (VS) [a1]
Stronghold (SMB1 Hack)
Stronghold, The (SMB1 Hack)
Stuck in Castle Nessenstein by Micol972 (PD) (PAL)
Study and Game 32-in-1 (Ch) [!]
Study Box (Fukutake Shoten) (J) [!]
Stunt Kids (Camerica) [!]
Stunt Kids (Camerica) [o1]
Subcon 2000 (Final) (SMB2 Hack)
Subcon 2000 (SMB2 Hack)
Subor Figure Ratiocination & IQ Puzzle (Ch)
Subor V1.0 (R) [a1]
Subor V1.0 (R)
Subor V3.0 (R) [b1]
Subor V3.0 (R)
Subor V4.0 (Ch) [!]
Subor V4.0 (Ch) [b1]
Sudoku by Al Bailey (PD)
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (Ch) [o1]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (Ch)
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [b1]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [b2]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [b3]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [b4]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [o1]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [T+Eng1.00_AlanMidas]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [T+Rus_magic team]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J) [T-Eng]
Sugoro Quest – Dice no Senshitachi (J)
Suikoden – Tenmei no Chikai (J) [!]
SuiTang (Ch)
Sukeban Deka 3 (J) [b1]
Sukeban Deka 3 (J)
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [!]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [b1][o1]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [b1]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [b2]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [b3]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [o1]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [T+Chi20060911_MS emumax]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [T+Chi_huanxiang]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [T+Eng1.00_AGTP]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [t1]
Summer Carnival ’92 – Recca (J) [t2]
Summer Carnival ’92 – Recca (U)
Sunday Funday (Wisdom Tree) [!]
Sunday Funday (Wisdom Tree) [o1]
Sunman (E) (Prototype)
SUP-Noid (Arkanoid Hack) [o1]
SUP-Noid (Arkanoid Hack)
Super 1000000-in-1 [p1][!]
Super 1000000-in-1 [p1][b1]
Super 1000000-in-1 [p1][b2]
Super 22-in-1 [p1]
Super 24-in-1 [U][p1][!]
Super 3-in-1 (Multicart K3015) [p1][!]
Super 3-in-1 (Multicart K3M07) [p1]
Super 3-in-1 [p1][!]
Super 308 3-in-1 (Unl) [!]
Super 35-in-1 (6-in-1 VT5201) [p1]
Super 4-in-1 (Multicart K4003) [p1]
Super 4-in-1 (Multicart K4042) [p1]
Super 4-in-1 (Multicart K4076) [p1]
Super 4-in-1 (Multicart K4086) [p1]
Super 4-in-1 [p1][!]
Super 40-in-1 (Multicart WS-1001) [U][!]
Super 42-in-1 – 22 Games [p1][!]
Super 69 Bros (SMB1 Hack)
Super 7-in-1 [p1]
Super 700-in-1 [p1][!]
Super 8-in-1 99 King Fighter (Unl)
Super 8-in-1 Super Mario Kart Rider [p1][b1]
Super 8-in-1 [p1][!]
Super Abe Bros 3 (Older) (SMB3 PRG1 Hack)
Super Abe Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Super Abe Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Acmlm Bros 2 (SMB2 Hack)
Super Addict Bros (SMB1 Hack)
Super Aladdin (Unl)
Super Almish Bros (SMB1 Hack)
Super Andre Bros 1 by Andre Marques (SMB1 Hack)
Super Andre Bros 2 by Andre Marques (SMB2 Hack)
Super Andre Bros 3 by Andre Marques (SMB3 PRG1 Hack)
Super Arabian (J) [b1]
Super Arabian (J) [f1]
Super Arabian (J) [o1]
Super Arabian (J) [p1][o1]
Super Arabian (J) [p1][o2]
Super Arabian (J) [p1][o3]
Super Arabian (J) [p1]
Super Arabian (J) [p2][o1]
Super Arabian (J) [p2]
Super Arabian (J) [p3][o1]
Super Arabian (J) [p3]
Super Arabian (J) [T+Por]
Super Arabian (J)
Super ASCII Brothers (Final) (SMB1 Hack) [o1]
Super ASCII Brothers (Final) (SMB1 Hack)
Super ASCII Brothers (SMB1 Hack)
Super Bald Bros (SMB1 Hack)
Super Bald Bros 2 (SMB2 Hack)
Super Bald Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Ball Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Ball Bros (SMB1 Hack)
Super Balloon Fight Physics Mario (SMB1 Hack)
Super Bangai Bros (SMB1 Hack)
Super Battery Bros (SMB1 Hack)
Super Beanie Bros (SMB1 Hack)
Super Bear Bros (SMB1 Hack)
Super Big 7-in-1 [p1][!]
Super Bizzario Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Bizzario Bros (SMB1 Hack)
Super Black Onyx (J) [b1]
Super Black Onyx (J) [h1]
Super Black Onyx (J) [hM02]
Super Black Onyx (J) [o1]
Super Black Onyx (J)
Super Blaster VII Turbo 28 (Unl) [!]
Super Blob Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Blob Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Blob Bros (SMB1 Hack)
Super Borio Bros (SMB1 Hack)
Super Bovine Battle (Final) (SMB1 Hack)
Super Boze Bros (SMB1 Hack)
Super Bros 10 Kung Fu Mari (Jackie Chan Hack)
Super Bros 8 (Unl) [!]
Super Bubba Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Bubba Bros (SMB1 Hack)
Super Bud Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Bud Bros (SMB1 Hack)
Super Butt Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Super C (KC)
Super C (PC10)
Super C (U) [!]
Super C (U) [b1][T+Bra100%_BRGames]
Super C (U) [b1][T+Chi]
Super C (U) [b1]
Super C (U) [b2][T+Chi]
Super C (U) [b2]
Super C (U) [b3]
Super C (U) [b4]
Super C (U) [b5]
Super C (U) [b6]
Super C (U) [b7]
Super C (U) [b8]
Super C (U) [h1]
Super C (U) [o1]
Super C (U) [T+Rus]
Super C (U) [t1]
Super Carrots – A New Harvest (Release 5) (SMB2 Hack)
Super Carrots – The Veggie Adventures V1.01 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Carrots – The Veggie Adventures V1.05 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Carrots – The Veggie Adventures V1.10 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Carrots – The Veggie Adventures V1.13 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Cars (U) [!]
Super Cars (U) [b1]
Super Cars (U) [o1]
Super Cartridge Version 1 – 4 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 1 – 4 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 2 – 10 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 2 – 10 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 3 – 8 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 3 – 8 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 4 – 6 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 4 – 6 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 5 – 7 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 5 – 7 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 6 – 6 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 6 – 6 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 7 – 4 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 7 – 4 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 8 – 4 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 8 – 4 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Cartridge Version 9 – 3 in 1 (Sachen) [!]
Super Cartridge Version 9 – 3 in 1 (Sachen) [U][!]
Super Castlevania 2 V0.5 (CV2 Hack)
Super Castlevania 2 V0.7 (CV2 Hack)
Super Castlevania 2 V0.8 (CV2 Hack) [o1]
Super Castlevania 2 V0.8 (CV2 Hack)
Super Castlevania 2 V0.9 (CV2 Hack) [b1][o1]
Super Castlevania 2 V0.9 (CV2 Hack) [b1]
Super Castlevania 2 V0.9 (CV2 Hack)
Super Catholic Bros (SMB1 Hack)
Super Chinese (J) [!]
Super Chinese (J) [hM03][b1]
Super Chinese (J) [hM03]
Super Chinese (J) [o1]
Super Chinese 2 – Dragon Kid (J) [!]
Super Chinese 2 – Dragon Kid (J) [hFFE]
Super Chinese 2 – Dragon Kid (J) [o1]
Super Chinese 3 (J) [!]
Super Chinese 3 (J) [b1]
Super Chinese 3 (J) [o1]
Super Chinese 3 (J) [p1]
Super Cigarette Bros (SMB1 Hack)
Super Cloud Mario (SMB1 Hack) [a1]
Super Cloud Mario (SMB1 Hack) [a2]
Super Cloud Mario (SMB1 Hack)
Super Coffee Bros (SMB1 Hack)
Super Contra (J) [b1]
Super Contra (J) [b2]
Super Contra (J) [o1]
Super Contra (J) [T+Chi][a1][o1]
Super Contra (J) [T+Chi][a1]
Super Contra (J) [T+Chi][a2][o1]
Super Contra (J) [T+Chi][a2][o2]
Super Contra (J) [T+Chi][a2]
Super Contra (J) [T+Chi][o1]
Super Contra (J) [T+Chi]
Super Contra (J) [t1][o1]
Super Contra (J) [t1]
Super Contra (J) [t2]
Super Contra (J) [t3]
Super Contra (J) [t4]
Super Contra (J)
Super Contra – 3 Game Select (Hack)
Super Contra 6 (Unl) [o1]
Super Contra 6 (Unl)
Super Contra 7 (Unl) [t1]
Super Contra 7 (Unl) [t2]
Super Contra 7 (Unl) [t3]
Super Contra 7 (Unl)
Super Contra 8 (Unl) [!]
Super Contra II (’93 Simil) (Unl)
Super Contra II (Unl) [!]
Super Contra II (Unl) [t1][o1]
Super Contra II (Unl) [t1]
Super Contra II (Unl) [t2]
Super Contra X (Unl) [T+Chi]
Super Contra X (Unl) [t1]
Super Contra X (Unl)
Super Cool Boy 4-in-1 (CB-4034)
Super Cool Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Cool Bros (SMB1 Hack)
Super Cyborg Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Cyborg Bros (SMB1 Hack) [o2]
Super Cyborg Bros (SMB1 Hack) [o3]
Super Cyborg Bros (SMB1 Hack)
Super Death Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Death Bros (SMB1 Hack)
Super Diaper Bros (SMB1 Hack)
Super Dirt Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Dirt Bros (SMB1 Hack)
Super Dodge Ball (U) [!]
Super Dodge Ball (U) [b1]
Super Dodge Ball (U) [b2]
Super Dodge Ball (U) [b3]
Super Dodge Ball (U) [b4]
Super Dodge Ball (U) [o1]
Super Dodge Ball (U) [o2]
Super Dodge Ball (U) [o3]
Super Dodge Ball (U) [T+Chi_Old Lui]
Super Dodge Ball V1.00 by akatranslations (4 Player Hack)
Super Donkey Kong (Unl) [!]
Super Donkey Kong (Unl) [b1]
Super Donkey Kong (Unl) [o1]
Super Donkey Kong – Xiang Jiao Chuan (Ch)
Super Donkey Kong 2 (Unl) [!]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [a1][b1]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [a1][b2]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [a1]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [a2]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [b1]
Super Donkey Kong 2 (Unl) [o1]
Super Dragon Bros (SMB1 Hack)
Super Duper Mario Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Duper Mario Bros (SMB1 Hack)
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1][o1]
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1][o2]
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1][o3]
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1][o4]
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1][o5]
Super Dyna’mix Badminton (J) [b1]
Super Dyna’mix Badminton (J) [o1]
Super Dyna’mix Badminton (J)
Super Fag Bros 3 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Fighter Demo by Chris Covell (PD) [b1]
Super Fighter Demo by Chris Covell (PD)
Super Fighter III (Unl) [!]
Super Fucked Up Bros (SMB1 Hack)
Super Fucko Bros (SMB1 Hack)
Super Giama Bros by Lugia_13gr (SMB1 Hack) [b1]
Super Giama Bros by Lugia_13gr (SMB1 Hack)
Super Giama Bros NTSC+Greek (SMB1 Hack) [b1]
Super Giama Bros NTSC+Greek (SMB1 Hack)
Super Giama Bros PAL (SMB1 Hack)
Super Giama Bros PAL+Greek (SMB1 Hack)
Super Glove Ball (U) [!]
Super Glove Ball (U) [b1]
Super Glove Ball (U) [b2]
Super Glove Ball (U) [o1]
Super Glove Ball (U) [o2]
Super Glove Ball (U) [o3]
Super Gothic Bros by partyguoul (SMB1 Hack)
Super Grateful Dead Bros 2 (SMB1 Hack)
Super Gun 20-in-1 [p1][!]
Super Hario Bros V4.46 (SMB2 Hack) [a1]
Super Hario Bros V4.46 (SMB2 Hack) [o1]
Super Hario Bros V4.46 (SMB2 Hack)
Super HIK 300-in-1 1994 [p1][!]
Super HIK 4-in-1 (Multicart s4020) [p1][!]
Super HIK 4-in-1 [p1][!]
Super HIK 7-in-1 (Multicart k7006) [p1][!]
Super HIK 8-in-1 King Fighter [U][p1][!]
Super Jeopardy! (U) [!]
Super Jeopardy! (U) [b1]
Super Jeopardy! (U) [b2]
Super Jeopardy! (U) [o1]
Super Kamikaze Mario Vol 4 by 79 (SMB1 Hack)
Super Kamikaze SP Mario Vol 4 by 79 (SMB1 Hack)
Super Kinopio Alpha by Omniverse (SMB1 Hack) [o1]
Super Kinopio Alpha by Omniverse (SMB1 Hack)
Super KKK Bros (SMB1 Hack) [a1][o1]
Super KKK Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super KKK Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super KKK Bros (SMB1 Hack)
Super KKK Bros 2 (SMB2 Hack)
Super Koopa Bros by Mind_Bender (SMB1 Hack)
Super Lesbian (Super Arabian Hack) [o1]
Super Lesbian (Super Arabian Hack) [o2]
Super Lesbian (Super Arabian Hack)
Super Link Bros (Final) (SMB1 Hack)
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a1]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a2]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a3]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a4]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a5]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a6]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack) [a7]
Super Link Bros (Older) (SMB1 Hack)
Super Link Bros (SMB1 Hack)
Super Link by Aogondo (SMB1 Hack)
Super Link Part 2 by Aogondo (SMB1 Hack)
Super Loco Spoof! 2 by Googie (SMB3 Hack)
Super Loco Spoof! by Googie (SMB1 Hack)
Super Luigi – The Red Coin Quest Demo (SMB3 PRG1 Hack)
Super Luigi Bros (SMB1 Hack)
Super Maleo Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Maleo Bros (SMB1 Hack)
Super Mari 2 by Maikami (SMB1 Hack)
Super Mari by Maikami (SMB1 Hack)
Super Mario 14 (Unl)
Super Mario 3 Challenge (SMB3 PAL Hack)
Super Mario 4 (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario 4 (SMB1 Hack) [a2]
Super Mario 4 (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario 4 (SMB1 Hack)
Super Mario 5000 (SMB1 Hack)
Super Mario 5000 by Frantik (SMB1 Hack)
Super Mario ABC!!! (SMB1 Hack)
Super Mario Adventure (SMB1 Hack)
Super Mario Adventures (Tiny Toon Adventures Hack)
Super Mario Always Big by AP (Extra Version) (SMB1 Hack)
Super Mario Always Big by AP (SMB1 Hack)
Super Mario Annoyance (SMB1 Hack)
Super Mario BOZE (SMB1 Hack)
Super Mario BOZE R2 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros #1 by Charge (SMB1 Hack)
Super Mario Bros #2 by Charge (SMB1 Hack)
Super Mario Bros #3 by Charge (SMB1 Hack)
Super Mario Bros #4 by Charge (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Escalator (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – For Hardplayers (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Forgotten Dream (SMB2 Hack)
Super Mario Bros – Island of Darkness by Kirikaze (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Killers (V6.0) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Mono Version (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Ninja Insanity (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Ninja Turtles (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Squid Eyeballs! (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros – Squid Eyeballs! (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Squid Eyeballs! PAL (SMB1 Hack)
Super Mario Bros – Terror of the Night (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros – Terror of the Night (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 1.5 (SMB1 Hack) [o1]
Super Mario Bros 1.5 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 1.5 V1.0 (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 13 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 14 (Unl) [!]
Super Mario Bros 16 (Unl) [!]
Super Mario Bros 2 (Lost Levels) (Unl)
Super Mario Bros 2 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2 – 2nd Run by Recovery1 (SMB2 Hack) [o1]
Super Mario Bros 2 – 2nd Run by Recovery1 (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 – Christmas Edition by BMF54123 (SMB2 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 2 – Christmas Edition by BMF54123 (SMB2 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 2 – Mario’s Nightmare Edition (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 – Pokemon (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 by Recovery1 (Thru World 5) (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 Fun (Thru 3-1) (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 Hard Type (Final) (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 Hard Type (SMB2 Hack) [o1]
Super Mario Bros 2 Hard Type (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 New (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 Porn (SMB2 Hack)
Super Mario Bros 2 Special by Jordan Bieber (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2 V1.06e_B1 by YY (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2 Vx.xx_B1 by YY (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 2 Vx.xx_B1 by YY (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2000 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2005 Special (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 256w (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros 256w (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 2J + SMB1 Chars (Hack) [b1]
Super Mario Bros 2J + SMB1 Chars (Hack)
Super Mario Bros 2nd by Googie (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 3 (Prototype) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 3 – 100 Coins (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 – Fun Edition (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 – Ory Nider’s World 1 (SMB3 PRG0 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 – Ory Nider’s World 1 (SMB3 PRG0 Hack) [b2]
Super Mario Bros 3 – Ory Nider’s World 1 (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 – Ory Nider’s World 1 (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 – Ory Nider’s World 1 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 – The 2nd Adventure v6.0 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PAL Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PRG0 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PRG0 Hack) [b2]
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 Advanced (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 by HolyKnight (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Super Mario Bros 3 by HolyKnight (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 by HolyKnight (Thru World 2) (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 by Luis (SMB3 JPRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 by Luis (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 by Morden (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 by Morden (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 by Mystery! (SMB3 PAL Hack)
Super Mario Bros 3 by S.Pukin (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 by S.Pukin (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V.80 by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack) [a1]
Super Mario Bros 3 Challenge V.80 by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V.83c by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V.90f by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V.90f by Darkmazda (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Super Mario Bros 3 Challenge V.90f by Darkmazda (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V.91f by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V10.0 (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V10.0 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V5.4 by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V5.4 by Darkmazda (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V6.3b by Darkmazda (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Challenge V6.3b by Darkmazda (SMB3 PRG1 Hack) [a1]
Super Mario Bros 3 Challenge V6.3b by Darkmazda (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Debug Menu (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Delta V1.0 by Terabyte88 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Deluxe Training Demo Patch (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 Expert (Thru World 1) (SMB3 PRG1 Hack) [t1]
Super Mario Bros 3 Expert (Thru World 1) (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Hard Type v8.2.147 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Mini Hack (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Mini Hack BS (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Mini Hack BS (SMB3 PRG1 Hack) [b1]
Super Mario Bros 3 Mini Hack BS (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 3 Mini Hack WS (SMB3 PRG0 Hack) [a1]
Super Mario Bros 3 Mini Hack WS (SMB3 PRG0 Hack) [T+Spa100]
Super Mario Bros 3 Mini Hack WS (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 POP (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Power Debug (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros 3 Second World by Johns (SMB3 PAL Hack)
Super Mario Bros 3 [p1]
Super Mario Bros 314 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros 3e2 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Mario Bros 6 (Unl) [!]
Super Mario Bros 9 Demo (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Act Cadenza (SMB1 Hack)
Super Mario Bros All-Star Levels by AP (V1.00) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros All-Star Levels by AP (V1.01) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros All-Star Levels by AP (V1.02) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros All-Star Levels by AP (V1.03) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Automatic by Fai Soft (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Beta (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Budd by Tristendo (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Bunper (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Chotto (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by D-6U (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Excel (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Extra Adv (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Frank Maggiore (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros by Frank Maggiore (SMB1 Hack) [a2]
Super Mario Bros by Frank Maggiore (SMB1 Hack) [o1]
Super Mario Bros by Frank Maggiore (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Frank Maggiore (V050315) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Garuna (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Harmony7 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by HI (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by IMKNOWN (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Justin (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Justin 2 (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros by Justin 2 (SMB1 Hack) [a2]
Super Mario Bros by Justin 2 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Justin 3 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Kathuya (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Kiroton (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Mana (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros by Mana (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Mikachu (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Pikachu (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by REI (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros by REI (SMB1 Hack) [a2]
Super Mario Bros by REI (SMB1 Hack) [a3]
Super Mario Bros by REI (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by RORAN (V051129) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Scroll (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by Tekhacks (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by TMR9 (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros by TMR9 (SMB1 Hack) [a2]
Super Mario Bros by TMR9 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros by YudaiDhun (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Cannoning Edition (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Challenge Finished by Googie (SMB1 Hack)
Super Mario Bros CHAOS CONTROL (V1.3) by Schwa (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros DX (SMB1 Hack)
Super Mario Bros DX Blues (SMB1 Hack)
Super Mario Bros DX by Rex (PD)
Super Mario Bros Enhanced (SMB1 Hack) [o1]
Super Mario Bros Enhanced (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Extra Hard Levels by LegoMan (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Fake Story (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Fast and Trained (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Faster by Scroll (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Fire Peach (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Font V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Font V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack)
Super Mario Bros FullMoon (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Gen’yuu by Garuna (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Gian (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Grafica V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Grafica V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Graphics V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Graphics V1.0 by Clomax Dominion (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hack with no title by r.m (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hammer (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hard Type Hack 1.01 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros HF V1.0 by HF Games (SMB1 Hack)
Super Mario Bros HF V1.1 by HF Games (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hi Episode 1d – Final Tuned (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hi Episode 3 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hi Episode 3.1 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hi Episode 4 (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros Hi Episode 4 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Hoshi ni Negai o by Ki (SMB1 Hack)
Super Mario Bros in the Mystery of the Flying Fish (SMB3 PRG0 Hack) [o1]
Super Mario Bros in the Mystery of the Flying Fish (SMB3 PRG0 Hack)
Super Mario Bros IV (Unl) [!]
Super Mario Bros Jump (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Jurassk Park (Unl) [!]
Super Mario Bros K5 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Kamikaze (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Kinmyaku (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Kuriboo (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Lift (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Malee 2 (Unl) [U][!]
Super Mario Bros Medley (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Next (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Next (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Next 2 (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Next 2 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Next 2 PAL (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Next PAL (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Nonstop (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Pocket Edition V1.0 by PocketNES (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Relay (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Remix – The New Adventures (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Remix 2 – The New Adventures (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Remix 3 – The Link Adventures (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Revisited v4.3 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Rhino Ver (SMB1 Hack)
Super Mario Bros SAB (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Shugyou (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Shuriken (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Shuriken 2 (SMB1 Hack)
Super Mario Bros SMB3 Gfx Demo (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Special (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Special by Jordan Bieber (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Tsurumi Shiki (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Tsurumi Shiki – Tsurumi Shiki Mario (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Unknown (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros Unknown (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Untitled (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Urawaza Adventure! (SMB1 Hack)
Super Mario Bros V1 by Zerosiki (SMB1 Hack)
Super Mario Bros V2 by Zerosiki (SMB1 Hack)
Super Mario Bros V2.55e by YY (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Bros V2.55e by YY (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Vertical (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Bros VS Medley (SMB1 Hack)
Super Mario Bros with Kanji Numbers (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Xtreme (SMB1 Hack) [o1]
Super Mario Bros Xtreme (SMB1 Hack)
Super Mario Bros XX (SMB1 Hack)
Super Mario Bros XXXX (SMB1 Hack)
Super Mario Bros Zemi (SMB1 Hack)
Super Mario Bros, The – Super Adventures – Part 1 by AP (V0.15Beta) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros, The – Super Adventures – Part 2 by AP (V0.20Beta) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros, The – Super Adventures – Part 3 by AP (V0.20Beta) (SMB1 Hack)
Super Mario Bros. (Alt Levels) [p1][!]
Super Mario Bros. (E) (REVA) [!]
Super Mario Bros. (E) (REVA) [o1]
Super Mario Bros. (E) (REVA) [T+FreBeta_Generation IX]
Super Mario Bros. (E) (REVA) [T+Rus100_Bishop]
Super Mario Bros. (E) (REVA) [T+Spa100]
Super Mario Bros. (E) (REVB) [!p]
Super Mario Bros. (J) (FDS Conversion)
Super Mario Bros. (PC10)
Super Mario Bros. (Title Hack) (Unl) [p1][!]
Super Mario Bros. (W) [!]
Super Mario Bros. (W) [b1][o1]
Super Mario Bros. (W) [b1][p1][T+Rus100_Bishop]
Super Mario Bros. (W) [b1][p1]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Croatian]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Dan]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Fre]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Ger1.00_StarTrans][a1]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Ger1.00_StarTrans][o1]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Ger1.00_StarTrans]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Gre1.2_Giama]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Ita1.0_ZombiKiller]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Nor1.01_Just4Fun]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Pol1.02]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Rus100_Bishop]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Rus]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Spa100]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Swe1.0_TheTranslator][o1]
Super Mario Bros. (W) [b1][T+Swe1.0_TheTranslator]
Super Mario Bros. (W) [b1][T-Gre1.1_Giama]
Super Mario Bros. (W) [b1]
Super Mario Bros. (W) [b2]
Super Mario Bros. (W) [b3]
Super Mario Bros. (W) [f1] (Pakkun)
Super Mario Bros. (W) [f2] (Poison)
Super Mario Bros. (W) [o1]
Super Mario Bros. (W) [o2]
Super Mario Bros. (W) [o3]
Super Mario Bros. (W) [p1][!]
Super Mario Bros. (W) [p1][b1]
Super Mario Bros. (W) [p1][b2]
Super Mario Bros. (W) [p1][b3]
Super Mario Bros. (W) [p1][b4]
Super Mario Bros. (W) [p1][b5]
Super Mario Bros. (W) [p1][o1][T+Gre]
Super Mario Bros. (W) [p1][o1]
Super Mario Bros. (W) [p1][o2]
Super Mario Bros. (W) [p1][o3]
Super Mario Bros. (W) [p1][o4]
Super Mario Bros. (W) [p1][T+Dut1.0_Ok Impala!]
Super Mario Bros. (W) [p1][T+Fre]
Super Mario Bros. (W) [p1][T+Gre]
Super Mario Bros. (W) [p1][T+Rus]
Super Mario Bros. (W) [T+Ara]
Super Mario Bros. (W) [T+Bra100%_BRGames]
Super Mario Bros. (W) [T+Chi_MS emumax]
Super Mario Bros. (W) [T+Chi_PKome]
Super Mario Bros. (W) [T+Croatian_CROcOp]
Super Mario Bros. (W) [T+Dan]
Super Mario Bros. (W) [T+Fre][o1]
Super Mario Bros. (W) [T+Fre]
Super Mario Bros. (W) [T+Gre1.2_Giama][o1]
Super Mario Bros. (W) [T+Gre1.2_Giama]
Super Mario Bros. (W) [T+Ita1.0_TraduGames]
Super Mario Bros. (W) [T+Ita1.0_ZombiKiller]
Super Mario Bros. (W) [T+Pol1.02]
Super Mario Bros. (W) [T+Pol]
Super Mario Bros. (W) [T+Por100%_Polly]
Super Mario Bros. (W) [T+Rus100_Bishop]
Super Mario Bros. (W) [T+Spa100%_Chilensis]
Super Mario Bros. (W) [T+Spa_Emu4ever]
Super Mario Bros. (W) [T+Spa_LadyMariann]
Super Mario Bros. (W) [T+Swe1.0_TheTranslator][o1]
Super Mario Bros. (W) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Super Mario Bros. (W) [T+Tur_knighTeen87]
Super Mario Bros. (W) [T-Chi_MS emumax][a1]
Super Mario Bros. (W) [T-Chi_MS emumax][a2]
Super Mario Bros. (W) [T-Chi_MS emumax][a3]
Super Mario Bros. (W) [T-Chi_MS emumax]
Super Mario Bros. (W) [T-Ita_ZombiKiller]
Super Mario Bros. (W) [T-Pol]
Super Mario Bros. (W) [t1]
Super Mario Bros. (W) [t2]
Super Mario Bros. (W) [t3]
Super Mario Bros. (W) [t4]
Super Mario Bros. (W) [t5]
Super Mario Bros. + Duck Hunt (E) [!]
Super Mario Bros. + Duck Hunt (U) [!]
Super Mario Bros. + Duck Hunt (U) [b1]
Super Mario Bros. + Duck Hunt (U) [o1]
Super Mario Bros. + Duck Hunt (U) [o2]
Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (U) (PRG0) [!]
Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (U) (PRG1) [!]
Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (U) (PRG1) [b1]
Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (U) (PRG1) [o1]
Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (U) (PRG1) [o2]
Super Mario Bros. + Tetris + Nintendo World Cup (E) [!]
Super Mario Bros. + Tetris + Nintendo World Cup (E) [b1]
Super Mario Bros. – Bowser’s Jumping Challenge V1.0 by AlexAR (SMB1 Hack)
Super Mario Bros. 11 (Unl) [!]
Super Mario Bros. 11 (Unl) [hM04][t1]
Super Mario Bros. 11 (Unl) [hM04]
Super Mario Bros. 13 (Unl) [U][!]
Super Mario Bros. 17 (Unl) [!]
Super Mario Bros. 2 (E) [!]
Super Mario Bros. 2 (E) [p1]
Super Mario Bros. 2 (J) (FDS Conversion)
Super Mario Bros. 2 (J) (Kaiser) [p1]
Super Mario Bros. 2 (J) (LF36) [p1]
Super Mario Bros. 2 (PC10)
Super Mario Bros. 2 (Prototype)
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [!]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b1][T+Gre1.0_Giama]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b1][T+Pol1.04]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b1][T+Por]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b2]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b3]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b4]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b5]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b6]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b7]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b8][o1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b8]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [b9]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [h1][o1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [h1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [h2][o1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [o1][T+Gre1.0_Giama][b1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [o1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [o2]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [o3]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Dut1.0_OK Impala!]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Fre100%_arkames]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Fre_Sylfurd]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Ger100]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Gre1.0_Giama]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Ita1.0_SadNES_City]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Tuccio]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Ita1.0_Zombikiller]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Nor1.0_EiRiK]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Pol1.04]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Por]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Rus]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Spa_PaladinKnights]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator][a1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator][b1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [!]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Cro_CROcOp]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Fre100%_arkames]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Ger1.0_StarTrans]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Gre1.0_Giama][o1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Ita1.0_SadNES_City]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Por100%_Emuroms]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Swe1.0_TheTranslator][b1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [t1]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [t2]
Super Mario Bros. 2 (U) (PRG1) [t3]
Super Mario Bros. 2j (Unl) [U][!]
Super Mario Bros. 3 (E) [!]
Super Mario Bros. 3 (E) [h1]
Super Mario Bros. 3 (E) [h2]
Super Mario Bros. 3 (E) [T+Dut1.0_Ok_Impala!]
Super Mario Bros. 3 (E) [T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (E) [T+Ser1.0_MadFox]
Super Mario Bros. 3 (E) [T+Spa100]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG0) [b1]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG0)
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [!]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [b1]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [h1][T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [h1]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [p1][!]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [p2][!]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [p3]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [p4]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [T+Chi20061222_MS emumax]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [T+Chi_MS emumax]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [t1]
Super Mario Bros. 3 (J) (PRG1) [t2]
Super Mario Bros. 3 (PC10) [b1]
Super Mario Bros. 3 (PC10)
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [!]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [b1][T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [b1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [h1][T+Spa100]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [h1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [h2]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Dan0.71]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Fre_Sylfurd]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Ger1.00_StarTrans]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Ita1.0_TraduGames]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Pol]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Por1.0_Fox Roms]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Spa_LadyMariann]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Swe1.2_TheTranslator][a1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T+Swe1.2_TheTranslator]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T-Por]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG0) [T-Swe]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [!]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b1][T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b1][T+Spa100]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b2]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b3]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b4]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b5]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b6]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [b7]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [h1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [h2]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [h3]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [o1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Ger1.00_StarTrans]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Kor_dkny94]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Pol]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Por100%_Emuroms]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Rus]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Spa100]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Spa_Djt]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Spa_SARG]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Spa_Traducciones Nemo]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Swe1.2_TheTranslator][b1]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Swe1.2_TheTranslator][b2]
Super Mario Bros. 3 (U) (PRG1) [T+Swe1.2_TheTranslator]
Super Mario Bros. 8 (Unl) [!]
Super Mario Bros. Pocker Mali (Unl) [U][!]
Super Mario Brothers 2 100% by ereza (SMB2 Hack)
Super Mario by Macbee (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario by Macbee (SMB1 Hack) [b2]
Super Mario by Tyappy (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario by Tyappy (SMB1 Hack)
Super Mario Clouds by Cory Arcangel (PD) [a1]
Super Mario Clouds by Cory Arcangel (PD)
Super Mario Coin Cherries (Different Cherries) by AP (SMB1 Hack)
Super Mario Coin Cherries by AP (SMB1 Hack)
Super Mario Color Edition V2.0 by Macbee (SMB1 Hack)
Super Mario Color Edition V4.1 by Macbee (SMB1 Hack)
Super Mario Evolution (TRUE) V2.0 by Mashi (SMB1 Hack)
Super Mario Evolution by Mashi (SMB1 Hack)
Super Mario Evolution Snow by Mashi (SMB1 Hack)
Super Mario Evolution V2 by Mashi (SMB1 Hack)
Super Mario Fantasy by Jordan Bieber (FF1 Hack)
Super Mario Forever Falling (SMB1 Hack)
Super Mario Forever V1 by Roran (SMB1 Hack)
Super Mario Forever V2 by Roran (Easy) (SMB1 Hack)
Super Mario Forever V2 by Roran (Hard) (SMB1 Hack)
Super Mario Forever V2 by Roran (Normal) (SMB1 Hack)
Super Mario Happy Clouds (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario Happy Clouds (SMB1 Hack)
Super Mario Hello World (SMB1 Hack)
Super Mario is Our Hero (SMB1 Hack)
Super Mario Kart Rider (Unl) [!]
Super Mario Macbee Color Edition V4.0 (SMB1 Hack)
Super Mario Mix World (SMB1 Hack)
Super Mario NARF (SMB1 Hack)
Super Mario Pro (SMB1 Hack)
Super Mario Quest (FF1 Hack)
Super Mario R. by DahrkDaiz (SMB1 Hack) [a1]
Super Mario R. by DahrkDaiz (SMB1 Hack)
Super Mario Remix – Toad Bros Story (Preview V.0898) (Hack)
Super Mario Remix – Toad Bros Tale (Beta 90) (Hack) [a1]
Super Mario Remix – Toad Bros Tale (Beta 90) (Hack) [a2]
Super Mario Remix – Toad Bros Tale (Beta 90) (Hack)
Super Mario Remix 2 v1.0 (Dragon Warrior Hack) [o1]
Super Mario Remix 2 v1.0 (Dragon Warrior Hack)
Super Mario San (SMB1 Hack)
Super Mario Seasons by DahrkDaiz (SMB1 Hack) [b1]
Super Mario Seasons by DahrkDaiz (SMB1 Hack) [b2]
Super Mario Start Big by AP (SMB1 Hack)
Super Mario USA (J) [!]
Super Mario USA (J) [b1]
Super Mario V1.0 by NMorgan (SMB1 Hack)
Super Mario World (Unl) [a1]
Super Mario World (Unl) [b1]
Super Mario World (Unl)
Super Mario World 9 (Unl) [!]
Super Mario World 9 (Unl) [p1]
Super Mario World Stomp Demo by Quietust (older) (PD)
Super Mario World Stomp Demo by Quietust (PD) [U]
Super Mario World Stomp Demo by Quietust (PD)
Super Mary [p1][!]
Super Meow Meow by Patrick Kellum (SMB1 Hack) [o1]
Super Meow Meow by Patrick Kellum (SMB1 Hack)
Super Merio Bros by monkey (SMB1 Hack) [a1]
Super Merio Bros by monkey (SMB1 Hack)
Super Mogura Tataki!! – Pokkun Moguraa (J)
Super Momo Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Momo Bros (SMB1 Hack)
Super Momotarou Dentetsu (J) [!]
Super Momotarou Dentetsu (J) [o1]
Super Momotarou Dentetsu (J) [p1][hM02]
Super Monk Bros (SMB3 PRG0 Hack)
Super Moraler by Mane (SMB1 Hack)
Super Mushroom (SMB1 Hack)
Super Mystery Science Theater 3000 (SMB1 Hack)
Super Naked Badminton (Super Dyna’mix Badminton Hack) [o1]
Super Naked Badminton (Super Dyna’mix Badminton Hack)
Super Nazi Penis Cartel Freedom Fighters 3 (SMB3 PRG0 Hack)
Super Ninja Acid Bros (SMB1 Hack)
Super Ninja Bros (SMB1 Hack)
Super Odd N Crappy Mario Bros (SMB1 Hack)
Super Pang (Sachen) [!]
Super Pang (Sachen) [U][!]
Super Pang 2 (Sachen) [!]
Super Pang 2 (Sachen) [U][!]
Super Peach (SMB1 Hack)
Super Penio Bros (SMB1 Hack)
Super Penio Bros 2 (SMB1 Hack) [b1]
Super Pika Adventure by MB Hacks (SMB1 Hack)
Super Pikachu (SMB1 Hack) [b1]
Super Pikachu World V0.5 by PR Translations (SMB2 Hack)
Super Pikachu World V0.6 by PR Translations (SMB2 Hack)
Super Pikachu World V0.7 by PR Translations (SMB2 Hack)
Super Pimp Bros (Release 2) (SMB1 Hack)
Super Pimp Bros (SMB1 Hack)
Super Pinball (J) [hM02][o1]
Super Pinball (J) [hM02]
Super Pinball (J)
Super Pitfall (J) [!]
Super Pitfall (J) [p1]
Super Pitfall (U) [!]
Super Pitfall (U) [b1]
Super Pitfall (U) [o1]
Super Pitfall (U) [o2]
Super Pitfall (U) [T+Fre_emu151]
Super Punk Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Punk Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Punk Bros (SMB1 Hack)
Super Purin Bros (SMB1 Hack)
Super Rabies Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Rabies Bros (SMB1 Hack)
Super Real Baseball ’88 (J)
Super Robin Hood [p1][!]
Super Robin Hood [p1][t1]
Super Robin Hood [p1][t2]
Super Rugby (J) [!]
Super Rugby (J) [hFFE][p1]
Super Rugby (J) [o1]
Super S.W. Kid (SMB1 Hack)
Super Santa Bros (SMB1 Hack)
Super Sasuke by U1 (SMB1 Hack)
Super Scoring Mario (SMB1 Hack) [a1]
Super Scoring Mario (SMB1 Hack)
Super Shinobi, The (Unl) [!]
Super Skater (VS. Super Mario Bros. Hack)
Super Skater Dudes (SMB1 Hack)
Super Sky Kid (VS)
Super Slow Scrolling Mario (SMB1 Hack)
Super Snowboard Bros (SMB1 Hack)
Super Sonic 5 (1997) (Unl) [!]
Super Sonic 5 (1997) (Unl) [f1]
Super SP Bros 3 V1.0 by Macbee (SMB2 Hack)
Super Sperm Bros (SMB1 Hack)
Super Spike V’Ball (E) [!]
Super Spike V’Ball (U) [!]
Super Spike V’Ball (U) [b1]
Super Spike V’Ball (U) [b2]
Super Spike V’Ball (U) [b3]
Super Spike V’Ball (U) [b4]
Super Spike V’Ball (U) [o1]
Super Spike V’Ball + Nintendo World Cup (U) [!]
Super Spike V’Ball + Nintendo World Cup (U) [b1][o1]
Super Spike V’Ball + Nintendo World Cup (U) [b1]
Super Spike V’Ball + Nintendo World Cup (U) [b2]
Super Sports Challenge (CodeMasters) (V2 Plug-Thru Cart)
Super Sprint (J)
Super Sprint (Tengen) [!]
Super Sprint (Tengen) [b1][o1]
Super Sprint (Tengen) [b1]
Super Sprint (Tengen) [b2][o1]
Super Sprint (Tengen) [b2]
Super Sprint (Tengen) [b3]
Super Sprint (Tengen) [b4]
Super Sprint (Tengen) [b5]
Super Sprint (Tengen) [b6]
Super Sprint (Tengen) [b7]
Super Sprint (Tengen) [b8]
Super Sprint (Tengen) [b9]
Super Sprint (Tengen) [ba]
Super Spy Hunter (E) [!]
Super Spy Hunter (E) [U][!]
Super Spy Hunter (U) [!]
Super Spy Hunter (U) [b1]
Super Spy Hunter (U) [b2]
Super Spy Hunter (U) [o1]
Super Spy Hunter (U) [p1][!]
Super Spy Hunter (U) [t1]
Super Spy Hunter (U) [t2]
Super Spy Hunter (U) [t3]
Super Spy Hunter (U) [t4]
Super Spy Hunter (U) [t5]
Super Spy Hunter (U) [t6]
Super SquareSoft Bros 2 (SMB2 Hack)
Super Star Force (J) [!]
Super Star Force (J) [b1]
Super Star Force (J) [p1]
Super Star Wars (Argus Hack)
Super Star Wars 2 (Baltron Hack)
Super Stick Bros v2.1 (SMB1 Hack)
Super Team Games (U) [!]
Super Team Games (U) [b1]
Super Team Games (U) [o1]
Super Trent Bros (SMB1 Hack) [a1]
Super Trent Bros (SMB1 Hack) [o1]
Super Trent Bros (SMB1 Hack)
Super Tsurumi Shiki – Tsurumi Shiki Mario by Tsurumittsu (SMB1 Hack)
Super Tsurumi Shiki Saihou by Tsurumittsu (SMB1 Hack)
Super Turrican (E) [!]
Super Wario Bros 1st by Googie (SMB1 Hack)
Super Wario Bros 2 V0.33 (SMB2 Hack) [o1]
Super Wario Bros 2 V0.33 (SMB2 Hack)
Super Wario Bros.3 by googie (SMB3 Hack)
Super Waterfall Bros 3 V0.1 (SMB3 PRG0 Hack)
Super Waterfall Bros 3 V0.1 (SMB3 PRG1 Hack)
Super Wheelchair Mario (SMB1 Hack)
Super Wonderful Mario 5 (Ch) [!]
Super X-Wing 97 (Argus Hack)
Super Xevious – Gump no Nazo (J) [!]
Super Xevious – Gump no Nazo (J) [b1][o1]
Super Xevious – Gump no Nazo (J) [b1]
Super Xevious – Gump no Nazo (J) [o1]
Super Xevious – Gump no Nazo (J) [T+Chi_MS emumax]
Super Xevious – Gump no Nazo (VS) [b1]
Super Xevious – Gump no Nazo (VS) [b2]
Super Xevious – Gump no Nazo (VS)
Super Yoshi (SMB1 Hack)
Super Zabil Bros (SMB1 Hack)
Superman (J) [hFFE]
Superman (J) [o1]
Superman (J) [o2]
Superman (J)
Superman (U) [!]
Superman (U) [b1][o1]
Superman (U) [b1]
Superman (U) [b2]
Superman (U) [b3]
Superman (U) [o1]
Superman (U) [o2]
Superman (U) [o3]
Superstar Pro Wrestling (J) [o1]
Superstar Pro Wrestling (J)
Supervision 16-in-1 [p1]
Supervision 16-in-1 [U][p1][!]
Swamp Thing (E) [!]
Swamp Thing (U) [!]
Swamp Thing (U) [b1]
Swamp Thing (U) [o1]
Swamp Thing (U) [t1]
Swamp Thing (U) [t2]
SWAT – Special Weapons and Tactics (J) [o1]
SWAT – Special Weapons and Tactics (J)
Sweet Home (J) (Beta)
Sweet Home (J) [!]
Sweet Home (J) [b1][o1]
Sweet Home (J) [b1][o2]
Sweet Home (J) [b1][T-Eng][a1]
Sweet Home (J) [b1][T-Eng]
Sweet Home (J) [b1]
Sweet Home (J) [b2]
Sweet Home (J) [p1][hM02]
Sweet Home (J) [T+Eng1.00_Gaijin+Suicidal][o1]
Sweet Home (J) [T+Eng1.00_Gaijin+Suicidal]
Sweet Home (J) [T+Por70%_Made in Brasil][o1]
Sweet Home (J) [T+Por70%_Made in Brasil]
Swimmer Mario (SMB1 Hack)
Sword Master (E) [!]
Sword Master (J) [!]
Sword Master (J) [o1]
Sword Master (J) [p1][!]
Sword Master (U) [!]
Sword Master (U) [b1]
Sword Master (U) [b2]
Sword Master (U) [o1]
Sword Master (U) [T+Chi_kamming]
Swords and Serpents (E) [!]
Swords and Serpents (F) [!]
Swords and Serpents (U) [!]
Swords and Serpents (U) [b1]
Swords and Serpents (U) [b2]
Swords and Serpents (U) [o1]
Swords and Serpents (U) [o2]
T&C 2 – Thrilla’s Surfari (U) [!]
T&C 2 – Thrilla’s Surfari (U) [b1]
T&C 2 – Thrilla’s Surfari (U) [b2]
T&C 2 – Thrilla’s Surfari (U) [o1]
T&C Surf Design (U) [!]
T&C Surf Design (U) [b1]
T&C Surf Design (U) [b2]
T&C Surf Design (U) [o1]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [!]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [b1]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [b2]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [b3]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [o1]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG0) [o2]
Taboo – The Sixth Sense (U) (PRG1) [!]
Tag Team Pro-Wrestling (J) [!]
Tag Team Pro-Wrestling (J) [o1]
Tag Team Pro-Wrestling (J) [p1]
Tag Team Transformer Pretenders (Tag Team Wrestling Hack)
Tag Team Wrestling (U) [!]
Tag Team Wrestling (U) [b1]
Tag Team Wrestling (U) [o1]
Tagin’ Dragon (Bunch) [!]
Tagin’ Dragon (Bunch) [b1]
Tagin’ Dragon (Bunch) [o1]
Tagin’ Dragon (Bunch) [o2]
Tagin’ Dragon (Bunch) [o3]
Tai Kong Huan Xiang (NJ016) (Ch) [!]
Taito Basketball (J) [o1]
Taito Basketball (J)
Taito Chase H.Q. (J) [o1]
Taito Chase H.Q. (J)
Taito Grand Prix – Eikou heno License (J) [!]
Taito Grand Prix – Eikou heno License (J) [b1]
Taito Grand Prix – Eikou heno License (J) [b2]
Taito Grand Prix – Eikou heno License (J) [o1]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [!]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [a1][!]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [hM03]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [p1][b1]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [p1]
Taiwan Mahjong 16 (Sachen) [U][!]
Taiwan Mahjong 2 (Sachen) [!]
Taiyou no Shinden – Asteka 2 (J) [hM02][b1]
Taiyou no Shinden – Asteka 2 (J) [hM02]
Taiyou no Shinden – Asteka 2 (J) [o1]
Taiyou no Shinden – Asteka 2 (J)
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [!]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [o1][T+Eng1.01_Dragoon-X]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [o1]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [T+Eng0.13_PL_Trans_Force]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [T+Eng1.01_Dragoon-X]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [T+FreBeta_ks151]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [T+Rus1.1_A3C]
Taiyou no Yuusha Firebird (J) [T-Eng1.00_Dragoon-X]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [!]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b1][o1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b3]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b4]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b5]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [b6]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [p1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [T+Chi]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [T+Spa.99]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [t1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima (J) [t2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima by Rinkaku (Hack)
Takahashi Meijin no Bouken Shima II (J) [!]
Takahashi Meijin no Bouken Shima II (J) [b1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima II (J) [b2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima II (J) [o1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima II (J) [o2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima III (J) [!]
Takahashi Meijin no Bouken Shima III (J) [b1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima III (J) [o1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima III (J) [p1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima III (J) [t1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [b1][T+Eng1.0_NeoDemiforce]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [b1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [b2][T+Eng1.0_NeoDemiforce]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [b2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [o1][T+Eng1.0_NeoDemiforce]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [o1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [o2][T+Eng1.0_NeoDemiforce]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [o2]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T+Bra85%_BR Translations]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T+Eng1.0_NeoDemiforce]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T+Fre_terminus]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T+Rus0.60]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T+Spa.90_PaladinKnights]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [T-Eng.99]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J) [t1]
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (J)
Takahashi Meijin no Bouken Shima IV (Russian Eng) [p1][!]
Takahashi Meijin no Bugutte Honey (J) [b1]
Takahashi Meijin no Bugutte Honey (J) [b2]
Takahashi Meijin no Bugutte Honey (J) [hM34]
Takahashi Meijin no Bugutte Honey (J) [o1]
Takahashi Meijin no Bugutte Honey (J)
Takeda Shingen (J) [!]
Takeda Shingen 2 (J) [!]
Takeda Shingen 2 (J) [o1]
Takeshi no Chousenjou (J) [!]
Takeshi no Chousenjou (J) [b1]
Takeshi no Chousenjou (J) [f1]
Takeshi no Chousenjou (J) [f2]
Takeshi no Chousenjou (J) [hFFE][b1]
Takeshi no Sengoku Fuuunji (J) [!]
Takeshi no Sengoku Fuuunji (J) [hM04][b1]
Takeshi no Sengoku Fuuunji (J) [hM04]
Takeshi no Sengoku Fuuunji (J) [o1]
Takeshikun (Lode Runner Hack)
Takeshikun 2 (Mappy Hack)
Tales of Toad’s Tribulation!, The (4 Levels Demo) by AlexAR+Googie (SMB1 Hack)
TaleSpin (E) [!]
TaleSpin (E) [T+Rus_RTS]
TaleSpin (E) [T+Swe1.2]
TaleSpin (U) [!]
TaleSpin (U) [b1]
TaleSpin (U) [o1]
TaleSpin (U) [p1][!]
TaleSpin (U) [T+Rus_Boogerman]
TaleSpin (U) [T+Rus_RTS]
TaleSpin (U) [T+Swe1.2_TheTranslator]
TaleSpin (U) [t1]
TaleSpin (U) [t2]
Tamura Koushou Mahjong Seminar (J) [!]
Tamura Koushou Mahjong Seminar (J) [b1]
Tanespot by Jonathan & Hans Knektar (PD)
Tang Bo Hu Dian Qiu Xiang (NJ069) (Ch)
Tang Mu Li Xian Ji (Ch)
Tanigawa Kouji no Shougi Shinan 3 (J)
Tanigawa Kouji no Shougi Shinan II (J) [!]
Tank & Sub Mario (SMB1 Hack)
Tank (Battle City Hack)
Tank 1990 (Ch)
Tank 28 Games by Y.S. (Battle City Hack)7
Tank Demo by Ian Bell (Mapper 0 NTSC) (PD)
Tank Demo by Ian Bell (Mapper 0 PAL) (PD)
Tank Demo by Ian Bell (Mapper 1 NTSC) (PD)
Tank Demo by Ian Bell (Mapper 1 PAL) (PD)
Tank Z (Battle City Hack) [o1]
Tank Z (Battle City Hack)
Tantei Jinguuji Saburou – Toki no Sugiyuku Mama ni (J)
Tantei Jinguuji Saburou – Yokohamakou Renzoku Satsujin Jiken (J) [!]
Tantei Jinguuji Saburou – Yokohamakou Renzoku Satsujin Jiken (J) [b1]
Tao (J) [b1][o1]
Tao (J) [b1]
Tao (J) [b2]
Tao (J) [b3]
Tao (J) [o1]
Tao (J)
Tao of 007, The by Quietust (PD) [a1]
Tao of 007, The by Quietust (PD) [a2]
Tao of 007, The by Quietust (PD) [U][a1]
Tao of 007, The by Quietust (PD) [U][a2]
Tao of 007, The by Quietust (PD)
Target – Renegade (U) [!]
Target – Renegade (U) [b1]
Target – Renegade (U) [b2]
Target – Renegade (U) [o1]
Target Blitz (PD)
Taro’s Quest (U) (Prototype)
TAROT by membler (PD)
Tarzan – The Quest of Dice Heroes (Sugoro Quest Hack)
Tasac (Sachen) [!]
Tasac (Sachen) [U][!]
Tashiro Masashi no Princess ga Ippai (J) [!]
Tashiro Masashi no Princess ga Ippai (J) [o1]
Tashiro Masashi no Princess ga Ippai (J) [T+Eng1.00_Suicidal][a1]
Tashiro Masashi no Princess ga Ippai (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [!]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [b1]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [o1][T+Eng1.00_NoTalent]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [p1]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [T+Eng1.00_NoTalent]
Tatakae! Chou Robotto Seimeitai Transformers – Convoy no Nazo (J) [T+Eng70%_Elite Hacking Force]
Tatakae!! Rahmen Man – Sakuretsu Choujin 102 Gei (J) [!]
Tatakae!! Rahmen Man – Sakuretsu Choujin 102 Gei (J) [b1][o1]
Tatakae!! Rahmen Man – Sakuretsu Choujin 102 Gei (J) [b1]
Tatakae!! Rahmen Man – Sakuretsu Choujin 102 Gei (J) [b2]
Tatakai no Banka (J) [!]
Tatakai no Banka (J) [b1][o1]
Tatakai no Banka (J) [b1][o2]
Tatakai no Banka (J) [b1]
Tatakai no Banka (J) [b2][o1]
Tatakai no Banka (J) [b2]
Tatakai no Banka (J) [b3][o1]
Tatakai no Banka (J) [b3]
Tatakai no Banka (J) [b4]
Tatakai no Banka (J) [p1]
Tatakai no Banka (J) [T+Chi]
Tatakai no Banka (J) [T+Fre1.0_GIX]
Tatakai no Banka (J) [t1]
Tatakai no Banka (J) [t2]
TCAA Hoops 2005 – Great Minnesota Shootout by TCAA (Tecmo NBA Basketball Hack)
TCAA Hoops Season 2 by Tecmo Collegiate Athletic Association (Tecmo NBA Basketball Hack)
Tech Mario Bros Easy (SMB1 Hack) [b1]
Tech Mario Bros Easy (SMB1 Hack)
Tech Mario Bros Hard (SMB1 Hack) [b1]
Tech Mario Bros Hard (SMB1 Hack)
Techno! Mario Bros (SMB1 Hack)
Tecmo Arena Football League Season Zero (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Baseball (U) [!]
Tecmo Baseball (U) [o1]
Tecmo Baseball (U) [o2]
Tecmo Baseball (U) [o3]
Tecmo Bowl (J)
Tecmo Bowl (PC10) [b1]
Tecmo Bowl (PC10)
Tecmo Bowl (U) (PRG0) [!]
Tecmo Bowl (U) (PRG0) [b1]
Tecmo Bowl (U) (PRG0) [b2]
Tecmo Bowl (U) (PRG0) [o1]
Tecmo Bowl (U) (PRG1) [!]
Tecmo Bowl (U) (Prototype)
Tecmo Bowl 1998 by GRG (Hack)
Tecmo Bowl 2004-05 (Hack)
Tecmo Bowl 2005-2006 – Playoff Edition by Arnie019 (Tecmo Bowl Hack)
Tecmo Bowl 2005-2006 by Kefkaroth (Hack)
Tecmo Bowl 2006 by drummer4god (Hack)
Tecmo Bowl 2007-2008 by kefkaroth (Hack)
Tecmo Bowl 97 (Hack) [a1]
Tecmo Bowl 97 (Hack)
Tecmo Bowl 97 Special Edition (Hack)
Tecmo Championship Series S4 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S5 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S6 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 00 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Championship Series S9 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 – Update After Preliminary (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Playoff Round 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Preliminary (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 05 Monkey (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 06 Monkey (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 07 Monkey (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Collegiate Athletic Association S3 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Cup – Football Game (E) [!]
Tecmo Cup – Football Game (S) [!]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [!]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [b1]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [b2]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [b3]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [b4]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [o1]
Tecmo Cup – Soccer Game (U) [T+Tur_Kasier]
Tecmo Elite S2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S2 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S3 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S4 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S5 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Elite S6 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Round 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Round 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Football Conference S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NBA 2004 by JG Games (Hack) [o1]
Tecmo NBA 2004 by JG Games (Hack)
Tecmo NBA Basketball (U) (REV0) [!]
Tecmo NBA Basketball (U) (REV0) [b1][o1]
Tecmo NBA Basketball (U) (REV0) [b1]
Tecmo NBA Basketball (U) (REV0) [b2]
Tecmo NBA Basketball (U) (REV0) [o1]
Tecmo NBA Basketball (U) (REVA) [!]
Tecmo NCAA (2001 Edit) (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NCAA (2001 Edit) by SBlueman (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NCAA 1999 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NCAA 2000 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NFL Dynasties by SBlueman (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NFL Dynasties V1.0 by Ren6175 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NFL Dynasties V2.0 by Ren6175 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo NFL Dynasties V3.0 by Ren6175 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Players Circuit – Masters TSB (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Repository Knobs by gary22fret (Hack)
Tecmo Rose Bowl 1998 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 1998 College (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2001 1-AA College Football Edition V1.0 (Tecmo Super Bowl Hack) [o1]
Tecmo Rose Bowl 2001 1-AA College Football Edition V1.0 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2002 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2002 1-AA College Football Edition (Tecmo Super Bowl Hack) [o1]
Tecmo Rose Bowl 2002 1-AA College Football Edition (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2002 V1.92 by Jeff Gaffney (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2002 V1.95reg by Jeff Gaffney (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl 2002 V1.9a by Jeff Gaffney (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Rose Bowl NCAA 2002 – Alternate V1-95 (Tecmo Super Bowl Hack)
Tecmo Super Bowl (J)
Tecmo Super Bowl (U) [!]
Tecmo Super Bowl (U) [b1]
Tecmo Super Bowl (U) [o1]
Tecmo Super Bowl 1962 Edit by Denny, Jstout & Elway7 (Hack)
Tecmo Super Bowl 1968 by Carther (Hack)
Tecmo Super Bowl 1968 Even Team – Online Tecmo Tourney Version (Hack)
Tecmo Super Bowl 1983-1984 – BO FB Offtackle Left (Hack)
Tecmo Super Bowl 1987-88 Season by Elway7 (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990 Redux v1.0 by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990-1991 v.1 by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990-1991 v.1update by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990-1991 v.2beta by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990-1991 v.3(1st10) by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 1990-1991 v.3(1st16) by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 1991 by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 1991 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 1991 NFL (Hack)
Tecmo Super Bowl 1993 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 1993 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 1995 Post Season by Bgiadam (Hack)
Tecmo Super Bowl 1996 by Denny (Hack)
Tecmo Super Bowl 2000 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2000 All-GameFAQS SE by Nester (Hack) [o1]
Tecmo Super Bowl 2000 All-GameFAQS SE by Nester (Hack)
Tecmo Super Bowl 2000 by bulldog269 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2000 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 2000 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 2001 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 2001 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 2001 Edit-Fast Version (Hack)
Tecmo Super Bowl 2001 Edit-Fast version by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 2001 Post Season by JayBird (Hack)
Tecmo Super Bowl 2002 Edit (Hack)
Tecmo Super Bowl 2002 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 2002-2003 by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003 Edit by SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003 Graphics Hack by GRG (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003 MidSeason by Elway7 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003 NFL (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003-2004 Edit by Jeid (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003-2004 MidSeason by Jeid (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003-2004 PreSeason by GDFUZZ (Hack)
Tecmo Super Bowl 2003-2004 PreSeason V1.1 by Jeid (Hack)
Tecmo Super Bowl 2004 PostSeason Newer by GRG (Hack)
Tecmo Super Bowl 2004 Week 12 Complete Team (Hack)
Tecmo Super Bowl 2004-05 by EdibleAntiPerspirant (Hack) [o1]
Tecmo Super Bowl 2004-05 by EdibleAntiPerspirant (Hack)
Tecmo Super Bowl 2004-05 Post Season V3 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2004-2005 – Old School by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl 2005 – Vegas Edition by Randy Moss (Hack)
Tecmo Super Bowl 2005 – Week 11 Update by arnie019 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2005 v.A by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl 2005 v.B by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 – AFC Championship by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 by GRG (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v.2 by RBPD5015 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v.final by mattjones18 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v.update – Title Screen by mattjones18&andrewmarsh13 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v1 by drummer4god (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v1 by mattjones18 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v2 by drummer4god (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006 v2 by mattjones18 (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006-07 Preseason – Blue rev.1 by Rod Woodson (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006-07 Preseason – Brown by Rod Woodson (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006-07 Preseason – Green rev.1 by Rod Woodson (Hack)
Tecmo Super Bowl 2006-2007 v3updatedrosters by drummer4god (Hack)
Tecmo Super Bowl 2007 by Drum (Hack)
Tecmo Super Bowl 2k5 (Hack)
Tecmo Super Bowl 32 Teams by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl 83-84 by Bgiadam (Hack)
Tecmo Super Bowl 84-85 by Bgiadam (Hack)
Tecmo Super Bowl 90-91 by Bgiadam (Hack)
Tecmo Super Bowl 91-92 by Bgiadam (Hack)
Tecmo Super Bowl 98 (Hack)
Tecmo Super Bowl 98 NFL (Hack)
Tecmo Super Bowl 98 NFL Season (Hack)
Tecmo Super Bowl 99 NFL (Hack)
Tecmo Super Bowl All NFL History by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl All Time Greats by pokemonandrew (Hack)
Tecmo Super Bowl All Time Greats v.1 by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl All Time Greats V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl All-Time Rosters by Tizzomr (Hack)
Tecmo Super Bowl Balanced Teams by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl Best Players Line-Up by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Best Teams Appear Twice by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Best Teams from History by BigBen7 (Hack)
Tecmo Super Bowl Bruddog’s 90-91 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl CFL – Updated Rosters 2005 by Matt Dixon – SBlueman (Hack)
Tecmo Super Bowl Enhanced v3.0 by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl Even Teams – Pass Versions Vs. Rush Versions by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Even Teams by Bruddog (Hack)
Tecmo Super Bowl Even Teams by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl Even Teams Tourney (Hack)
Tecmo Super Bowl Greats Final Version (Hack)
Tecmo Super Bowl Indiana High School Association 2007 by Carmelhoops27 (Hack)
Tecmo Super Bowl ITFL Week 15 (Hack)
Tecmo Super Bowl Jan 15 2004 Update (Hack)
Tecmo Super Bowl L5 Week 3 (Hack)
Tecmo Super Bowl L5 Week 3 AFCS (Hack)
Tecmo Super Bowl Mega Match! by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Mutant League Football by squigscarmichael (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA 2001 (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA 2004 (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA 2006 (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA 2006 by RedRageCard (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA 2006 Juice Mode (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA Alumni Edition (Hack)
Tecmo Super Bowl NCAA Rose Bowl 2006 by bigjim28 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1960 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1969 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1970 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1971 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1972 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1973 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1974 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1975 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1976 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1977 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1978 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1978 Sched 2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1978 Sched 3 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1978 Sched 4 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1978 Sched 5 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1979 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1980 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1981 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1982 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1983 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1985 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1986 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1988 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1989 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1990 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1990 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1991 4-3 Defense (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1991 Arena Field (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1991 Juice Mode (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1991 with Return Hacks (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1992 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1994 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1995 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1996 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1997 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1998 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 1999 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2002 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2002 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2002 V3 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2003 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2003 SuperPhish (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2003-2004 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2004 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2004 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2004 V4 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 Even Teams (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3a 1st 16 by kingsoby1 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3b 1st 16 by kingsoby1 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3Xa 1st 10 by kingsoby1 (Hack) [o1]
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3Xa 1st 10 by kingsoby1 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3Xb 1st 10 by kingsoby1 (Hack) [o1]
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V1-3Xb 1st 10 by kingsoby1 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V3 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V4 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V5 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2005 V6 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 32 Teams Beta (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 Blue (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 Brown (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 Green (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V2 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V3 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V4 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V5 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V6 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V7 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2006 V8 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2007 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2007 32 Teams (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2007 Juiced (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL 2007 Preseason Release (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL Alltime Greats (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL Alltime Greats V3 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL Alltime Greats V4 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL Alltime Greats V5 (Hack)
Tecmo Super Bowl NFL Blank (Hack)
Tecmo Super Bowl Not As Lame As The Original v.Fairf by Rdleifriaf (Hack)
Tecmo Super Bowl NTFL Season 1 (Hack)
Tecmo Super Bowl Original (Hack)
Tecmo Super Bowl OTFL AAA Rookie League (Hack)
Tecmo Super Bowl p2 Even Teams by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl Repository 2002 Team by Kronic Virus (Hack)
Tecmo Super Bowl RetroHelmets by TDO (Hack)
Tecmo Super Bowl RTFL Week 10 (Hack)
Tecmo Super Bowl Tecmo Players’ Circuit Top 30 Teams by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Time Machine (Hack)
Tecmo Super Bowl Time Machine Bowl v.1 by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Time Machine Bowl v.3 by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Time Machine Bowl v.beta by Malferds (Hack)
Tecmo Super Bowl Updated 2005 by Sobhi Youssef (Hack)
Tecmo Super Bowl V2 by kingsoby1 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 1 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 10 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 11 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 12 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 13 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 14 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 15 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 16 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 17 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 18 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 19 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 2 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 20 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 21 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 3 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 4 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 5 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 6 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 7 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 8 (Hack)
Tecmo Super Bowl WCTA2 Rd 9 (Hack)
Tecmo Super Bowl WINTS (Hack)
Tecmo Super Bowl X Arena Football League (Hack)
Tecmo Super Bowl X Arena Football League 2 (Hack)
Tecmo Super Bowl X Arena Football League 3 (Hack)
Tecmo Super Bowl X CFL (Hack)
Tecmo Super Bowl X Globe Bowl (Hack)
Tecmo Super Bowl X IHSAA (Hack)
Tecmo Super Bowl X Mutant League (Hack)
Tecmo Super Bowl X Olympics (Hack)
Tecmo Super Bowl X World & USFL (Hack)
Tecmo Super Bowl X World League (Hack)
Tecmo Super Bowl X XFL (Hack)
Tecmo Super Bowl XFL – Updated by GRG (Hack)
Tecmo Super Bowl XFL by GRG (Hack)
Tecmo Super Bowl XFL Season (Hack)
Tecmo Super Bowl XTL Week 13 (Hack)
Tecmo World Cup Soccer (E) [!]
Tecmo World Cup Soccer (E) [U][!]
Tecmo World Cup Soccer (J) [T+Chi]
Tecmo World Cup Soccer (J) [T+Chi_MS emumax]
Tecmo World Cup Soccer (J)
Tecmo World Wrestling (E) [!]
Tecmo World Wrestling (U) [!]
Tecmo World Wrestling (U) [b1]
Tecmo World Wrestling (U) [b2]
Tecmo World Wrestling (U) [o1]
TecmoWorld League S1 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
TecmoWorld League S1 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
Teenage Mammal Ninja Chipmunks 2 (TMNT2 Hack)
Teenage Mutant Hero Turtles (E) [!]
Teenage Mutant Hero Turtles – Tournament Fighters (E) [!]
Teenage Mutant Hero Turtles II – The Arcade Game (E) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles (I)
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [b1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [t1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [t2]
Teenage Mutant Ninja Turtles (J) [t3]
Teenage Mutant Ninja Turtles (PC10)
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b1][T+Ger1.00_StarTrans]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b2]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b3]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b4]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b5]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b6]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b7]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b8]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [b9]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [h1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [o2]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Fre_Sylfurd]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Ger1.00_StarTrans]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Ita1.0beta_Dull]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Ita]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Por1.0_BRTrans]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Rus_Chronix]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Spa1.0]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Teenage Mutant Ninja Turtles (U) [t1]
Teenage Mutant Ninja Turtles – Tournament Fighters (U) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles – Tournament Fighters (U) [b1]
Teenage Mutant Ninja Turtles – Tournament Fighters (U) [b2]
Teenage Mutant Ninja Turtles – Tournament Fighters (U) [h1]
Teenage Mutant Ninja Turtles – Tournament Fighters (U) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [o1][T+Chi]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T+Chi_MS emumax][o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T+Chi_MS emumax]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T+Kor_eastwind]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T-Chi_MS emumax][a1][o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J) [T-Chi_MS emumax]
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – The Manhattan Project (J)
Teenage Mutant Ninja Turtles Bros Rev 1 (SMB1 Hack)
Teenage Mutant Ninja Turtles DEMO (PD)
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (PC10) [T+Rus]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (PC10)
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [b1]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [b2]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [b3]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [b4]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [b5]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [p1][T+Rus]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [p1]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [p2]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T+Chi_MS emumax]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T+Fre_Terminus]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T+Por1.0_BRTradu]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T+Por100%_Emuroms]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T+Rus]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T-Chi_MS emumax][a1]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T-Chi_MS emumax][a2]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [T-Chi_MS emumax]
Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game (U) [t1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [!]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b2]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b3]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b4]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b5]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b6]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b7]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b8]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [b9]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [ba][o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [ba]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [o1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [o2]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+FreBeta_Generation IX]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Fre_Terminus]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Por1.0_GTC]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Por100%_Morpheus]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Rus]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Rus_Chronix]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Spa_Tanero][a1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [T+Spa_Tanero]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t1]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t2]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t3]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t4]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t5]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project (U) [t6]
Teenage Mutant Ninja Turtles III – The Manhattan Project by shinwa (Hack)
Teenage Mutant Smoker Turtles (TMNT2 Hack)
Tekken 2 (Unl) [!]
Tekken 2 (Unl) [b1]
Tekken 2 (Unl) [b2]
Tekken 2 (Unl) [b3]
Tekken 2 (Unl) [b4]
Tekken 2 (Unl) [b5]
Tekken 2 (Unl) [b6]
Tekken 2 (Unl) [T+Kor][a1]
Tekken 2 (Unl) [T+Kor]
Tekken 3 (Unl)
Teknoid (Arkanoid Hack)
Tenchi wo Kurau (J) [!]
Tenchi wo Kurau (J) [o1]
Tenchi wo Kurau (J) [o2]
Tenchi wo Kurau (J) [T+Chi1.13b_Partial]
Tenchi wo Kurau by Echigoya (Hack) [o1]
Tenchi wo Kurau by Echigoya (Hack)
Tenchi wo Kurau by fenglianxilin (070810) (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [!]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [b1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [o1][T+Eng1.12_MagicDestiny]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [o1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [o2]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [p1][o1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [p1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi(Simp)]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi(Trad)]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+ChiFIX2SIMP]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+ChiFIX2TRAD]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][a1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][a2]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][a3]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][b1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][b2]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi][b3]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Chi]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T+Eng1.12_MagicDestiny]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T-Eng1.10_MagicDestiny]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T-Eng1.11_MagicDestiny]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (J) [T-Eng]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den (V071216) by seisyouhi (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den by tianzhidao (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den by Zeven (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den V1.13b by hayabusa (Hack) [o1]
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den V1.13b by hayabusa (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Shokatsu Koumei Den V2.1a (Hack)
Tenchi wo Kurau II – Stone Rascal Edition (Shokatsu Koumei Den Hack)
Tenchi wo Kurau II – Ze Ven (Hack) [a1]
Tenchi wo Kurau II – Ze Ven (Hack)
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [!]
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [f1][o1]
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [f1]
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [hFFE][b1]
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [hFFE][b2]
Tenka no Goikenban – Mito Koumon (J) [hFFE]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [!]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [b1]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [b2]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [hFFE][b1]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [hFFE][b2]
Tenkaichi Bushi – Keru Naguuru (J) [T+Spa30%]
Tennis (E) [!]
Tennis (J-AC)
Tennis (JU) [!]
Tennis (JU) [o1][T+Chi]
Tennis (JU) [o1][T+Spa95%_Maikel Night]
Tennis (JU) [o1]
Tennis (JU) [o2]
Tennis (JU) [p1][b1][o1]
Tennis (JU) [p1][b1]
Tennis (JU) [p1]
Tennis (JU) [T+Chi]
Tennis (JU) [T+Ger]
Tennis (JU) [T+Pol]
Tennis (JU) [T+Spa100%_Tanero]
Tennis (JU) [T+Spa95%_Maikel Night]
Tennis (JU) [T+Spa_Chilensis]
Tennis (JU) [T-Chi]
Tennis (PC10)
Tennis (U) (GBA e-Reader)
Tennis (VS) (Player 2 Mode)
Tennis (VS) [!]
Tennis (VS) [o1]
Terao no Dosukoi Oozumou (J)
Terminator 2 – Judgment Day (Dzien sadu) [T+Pol][o1]
Terminator 2 – Judgment Day (Dzien sadu) [T+Pol]
Terminator 2 – Judgment Day (E) [!]
Terminator 2 – Judgment Day (J)
Terminator 2 – Judgment Day (U) (Prototype) [o1]
Terminator 2 – Judgment Day (U) (Prototype)
Terminator 2 – Judgment Day (U) [!]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b1][o1]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b1][T+Por95%_Emuroms]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b1][T+Rus0.97_Refresh 2000]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b1][T+Spa100%_Emu4ever]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b1]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b2]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [b3]
Terminator 2 – Judgment Day (U) [p1][!]
Terminator 2 – Judgment Day Expanded (Hack)
Terminator, The (U) [!]
Terminator, The (U) [o1]
Terminator, The (U) [p1][!]
Terminator, The (U) [T+Rus_magic team]
Terra Cresta (J) [b1]
Terra Cresta (J) [p1]
Terra Cresta (J)
Terra Cresta (U) [!]
Terra Cresta (U) [b1][o1]
Terra Cresta (U) [b1]
Test HBlank (PD)
Test1 by Goldmomo (PD)
Testing 1 Buzzing Demo by Bitmaster (PD)
Testing 2 Buzzing Demo with Changable Pitch by Bitmaster (PD)
Testing 3 Demo by Bitmaster (PD)
Testing 4 Demo by Bitmaster (PD)
Testing 5 Demo by Bitmaster (PD)
Testing 6 Fixed Slower Scrolling Demo by Bitmaster (PD)
Testing 6 Scrolling Demo by Bitmaster (PD)
Tetramino (V0.10-20031101) by Damian Yerrick (PD)
Tetramino (V0.20-20031217) by Damian Yerrick (PD)
Tetramino (V0.27-NTSC) by Damian Yerrick (PD)
Tetramino (V0.27-PAL) by Damian Yerrick (PD)
Tetramino v0.25 by Damian Yerrick (for DreamEmulation Project) (PD)
Tetramino v0.26PAL by Damian Yerrick (PD)
Tetramino v0.30 by Damian Yerrick (PD)
Tetramino v0.30PAL by Damian Yerrick (PD)
Tetrastar – The Fighter (J) [b1]
Tetrastar – The Fighter (J) [b2]
Tetrastar – The Fighter (J) [b3]
Tetrastar – The Fighter (J) [o1][T+Eng1.00beta_Gaijin]
Tetrastar – The Fighter (J) [o1]
Tetrastar – The Fighter (J) [T+Eng1.00beta_Gaijin]
Tetrastar – The Fighter (J)
Tetris (2 Block Only Hack)
Tetris (E) [!]
Tetris (J) (REV0) [!]
Tetris (J) (REV0) [a1]
Tetris (J) (REV0) [b1]
Tetris (J) (REV0) [b2]
Tetris (J) (REV0) [b3]
Tetris (J) (REV0) [o1]
Tetris (J) (REV0) [o2]
Tetris (J) (REV0) [o3]
Tetris (J) (REV0) [T+Chi_MS emumax]
Tetris (J) (REVA) [!]
Tetris (Tengen) [!]
Tetris (Tengen) [o1]
Tetris (Tengen) [o2]
Tetris (Tengen) [p1][!]
Tetris (Tengen) [p2][b1]
Tetris (Tengen) [p2][o1]
Tetris (Tengen) [p2]
Tetris (Tengen) [T+Chi]
Tetris (Tengen) [T+Spa_Chilensis]
Tetris (Tengen) [T+Spa_HORUS]
Tetris (U) [!]
Tetris (U) [b1][o1]
Tetris (U) [b1][T+Por100%_Emuroms]
Tetris (U) [b1]
Tetris (U) [b2][o1]
Tetris (U) [b2]
Tetris (U) [b3]
Tetris (U) [b4]
Tetris (U) [b5]
Tetris (U) [b6]
Tetris (U) [b7]
Tetris (U) [b8]
Tetris (U) [T+Dut1.1_Ok Impala!]
Tetris (U) [T+Ita0.9b_Zombikiller]
Tetris (U) [T+Por100%_Emuroms]
Tetris (U) [T-Dut]
Tetris (VS) [a1]
Tetris (VS)
Tetris 2 (E)
Tetris 2 (U) [!]
Tetris 2 (U) [b1]
Tetris 2 (U) [b2]
Tetris 2 (U) [b3]
Tetris 2 (U) [o1]
Tetris 2 + BomBliss (J) [!]
Tetris 2 + BomBliss (J) [a1]
Tetris Family 12-in-1 (GS-2013) [U][!]
Tetris Family 6-in-1 (GS-2004) [U][!]
Tetris Family 9-in-1 (Hwang Shinwei) (Unl) [!]
Tetris Flash (J) [!]
Tetris Flash (J) [b1]
Tetris Mario Bros (SMB1 Hack) [a1]
Tetris Mario Bros (SMB1 Hack) [a2]
Tetris Mario Bros (SMB1 Hack)
Tetris Remix (Hack)
Tetsudou Ou – Famicom Boardgame (J) [!]
Tetsudou Ou – Famicom Boardgame (J) [b1]
Tetsudou Ou – Famicom Boardgame (J) [f1]
Tetsudou Ou – Famicom Boardgame (J) [f2]
Tetsuwan Atom (J) [!]
Tetsuwan Atom (J) [hM04][b1]
Tetsuwan Atom (J) [hM04][b2]
Tetsuwan Atom (J) [hM04]
Text Editor (R) [!]
Text Mario (SMB1 Hack)
TFA Super Bowl (Tecmo Super Bowl Hack)
Thexder (J) [!]
Thexder (J) [b1]
Thexder (J) [p1]
Thomas the Tank Engine and Friends (U) (Prototype)
Three Stooges (U) (Prototype)
Three Stooges (U) [!]
Three Stooges (U) [b1]
Three Stooges (U) [b2]
Three Stooges (U) [b3]
Three Stooges (U) [o1]
Three Stooges (U) [o2]
Three Stooges (U) [o3]
Three Stooges (U) [o4]
Thunder & Lightning (U) [!]
Thunder & Lightning (U) [b1][o1]
Thunder & Lightning (U) [b1][o2]
Thunder & Lightning (U) [b1]
Thunder & Lightning (U) [b2]
Thunder & Lightning (U) [b3]
Thunder & Lightning (U) [b4]
Thunder & Lightning (U) [b5]
Thunder & Lightning (U) [b6]
Thunder Mario v0.1 (SMB1 Hack) [a1]
Thunder Mario v0.1 (SMB1 Hack)
Thunder Warrior (Unl)
Thunderbirds (J) [b1]
Thunderbirds (J) [b2]
Thunderbirds (J)
Thunderbirds (U) [!]
Thunderbirds (U) [b1]
Thunderbirds (U) [b2]
Thunderbirds (U) [o1]
Thunderbolt 2 (Ch) [!]
Thundercade (U) [!]
Thundercade (U) [b1]
Thundercade (U) [b2]
Thundercade (U) [o1]
Thundercade (U) [o2]
Thundercade (U) [p1]
Thundercade (U) [t1]
Tic & Tac 2 – Rangers du Risque (French Chip ‘n Dale 2 Hack)
Tie Fighter (Older) (SMB1 Hack) [b1]
Tie Fighter (Older) (SMB1 Hack)
Tie Fighter (SMB1 Hack)
Tie Fighter 2 (Older) (SMB2 Hack)
Tie Fighter 2 (SMB2 Hack) [a1]
Tie Fighter 2 (SMB2 Hack)
Tiger-Heli (E) [!]
Tiger-Heli (E) [T+FreBeta_ks151]
Tiger-Heli (J) [!]
Tiger-Heli (J) [b1]
Tiger-Heli (J) [f1][o1]
Tiger-Heli (J) [f1][o2]
Tiger-Heli (J) [f1]
Tiger-Heli (J) [p1]
Tiger-Heli (J) [p2]
Tiger-Heli (J) [p3]
Tiger-Heli (U) [!]
Tiger-Heli (U) [b1]
Tiger-Heli (U) [b2]
Tiger-Heli (U) [o1]
Tiles of Fate (AVE) [!]
Tiles of Fate (AVE) [o1]
Tiles of Fate (AVE) [T+Fre_KS151]
Time Attack Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Time Conquest by _Demo_ (PD)
Time Diver Avenger (Unl)
Time Diver Eon Man (U) (Prototype) [a1]
Time Diver Eon Man (U) (Prototype)
Time Latency Test by Blargg (PD)
Time Lord (E)
Time Lord (U) [!]
Time Lord (U) [o1]
Time Zone (J) [!]
Time Zone (J) [T+Eng1.2_KingMike][o1]
Time Zone (J) [T+Eng1.2_KingMike]
Times of Lore (J) [!]
Times of Lore (U) [!]
Times of Lore (U) [b1]
Times of Lore (U) [b2]
Times of Lore (U) [o1]
Tin Choi Ma Lei (Ch) [U]
Tiny Mario Adventures (Hack)
Tiny Toon 3 – Crazy Castle [p1]
Tiny Toon 4 (1996) (Unl) [p1]
Tiny Toon 4 (Unl) [!]
Tiny Toon 4 (Unl) [o1]
Tiny Toon Adventures (E) [!]
Tiny Toon Adventures (E) [U][!]
Tiny Toon Adventures (J) [!]
Tiny Toon Adventures (J) [f1][b1]
Tiny Toon Adventures (J) [f1][T+Chi_MS emumax]
Tiny Toon Adventures (J) [f1][t1]
Tiny Toon Adventures (J) [f1]
Tiny Toon Adventures (J) [t1]
Tiny Toon Adventures (J) [t2]
Tiny Toon Adventures (U) [!]
Tiny Toon Adventures (U) [b1]
Tiny Toon Adventures (U) [b2]
Tiny Toon Adventures (U) [b3]
Tiny Toon Adventures (U) [b4]
Tiny Toon Adventures (U) [b5]
Tiny Toon Adventures (U) [o1]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Fre]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Ger1.00_alemanic]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Por1.0_CBT]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Rus_Chronix][a1]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Rus_Chronix]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Rus_PCN]
Tiny Toon Adventures (U) [T+Spa_Tanero]
Tiny Toon Adventures 2 – Montana Land he Youkoso (J) [t1]
Tiny Toon Adventures 2 – Montana Land he Youkoso (J)
Tiny Toon Adventures 2 – Trouble in Wackyland (E) [!]
Tiny Toon Adventures 2 – Trouble in Wackyland (E) [U][!]
Tiny Toon Adventures 2 – Trouble in Wackyland (U) [!]
Tiny Toon Adventures 2 – Trouble in Wackyland (U) [o1]
Tiny Toon Adventures 2 – Trouble in Wackyland (U) [T+Fre]
Tiny Toon Adventures 6 (Unl) [!]
Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop (E)
Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop (U) [!]
Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop (U) [b1]
Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop (U) [o1]
Titan (J)
Titan Warriors (U) (Prototype)
Titanic (NJ031) (Ch) [!]
Titanic 1912 (Unl)
TM Network – Live in Power Bowl (J) [!]
TN 95-in-1 (6-in-1) [p1]
To The Earth (E) [!]
To The Earth (U) [!]
To The Earth (U) [o1]
Toad Bros (SMB1 Hack)
Toad’s Adventure – Where’s Mario Beta1 (SMB1 Hack) [b1]
Toad’s Adventure – Where’s Mario Beta1 (SMB1 Hack)
Toad’s Adventure – Where’s Mario V2.0 (SMB1 Hack) [b1]
Toad’s Adventure – Where’s Mario V2.0 (SMB1 Hack)
Toad’s Crazy Castle (Bugs Bunny Hack) [o1]
Toad’s Crazy Castle (Bugs Bunny Hack)
Toad’s Treasure Quest by AlexAR (SMB1 Hack)
Toaster Bros (SMB1 Hack)
Tobi (SMB1 Hack)
Tobidase Daisakusen (FDS Conversion)
Todos Contra TCHECO 2.0 by Macbee (Rockin’ Kats Hack)
Toilet Mario (SMB1 Hack) [a1]
Toilet Mario (SMB1 Hack)
Toita Basketball (Unl)
Toki (U) [!]
Toki (U) [o1]
Toki (U) [T+Spa100_PaladinKnights]
Toki no Tabibito (J) [b1]
Toki no Tabibito (J) [o1]
Toki no Tabibito (J)
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [b1]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [o1][T+Eng1.01_AGTP]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [o1]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Bra1.0_BRGames]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Chi][a1]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Chi][a2]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Chi]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Eng1.01_AGTP]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T+Swe1.0_General CoolNES]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [T-Eng1.0]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J) [t1]
Tokkyuu Shirei – Solbrain (J)
Tokonatu (SMB1 Hack)
Tokoro San no Mamoru mo Semeru mo (J) [!]
Tokoro San no Mamoru mo Semeru mo (Saitama Hack)
Tom & Jerry (E) [!]
Tom & Jerry (J) [T+Chi_MS emumax]
Tom & Jerry (J)
Tom & Jerry (U) [!]
Tom & Jerry (U) [b1]
Tom & Jerry (U) [b2]
Tom & Jerry (U) [b3]
Tom & Jerry (U) [o1]
Tom & Jerry (U) [p1][T+Rus]
Tom & Jerry (U) [p1]
Tom & Jerry (U) [T+Pol]
Tom & Jerry (U) [T+Rus]
Tom & Jerry 3 (Unl)
Tom Sawyer no Bouken (J)
Tom Servo (Megaman III Hack)
Tombs & Treasure (U) [!]
Tombs & Treasure (U) [o1]
Tombs & Treasure (U) [o2]
Toobin’ (Tengen) [!]
Toobin’ (Tengen) [b1]
Toobin’ (Tengen) [b2]
Toobin’ (Tengen) [o1]
Top Gun (E) [!]
Top Gun (E) [T+Fre_KS151]
Top Gun (J) [!]
Top Gun (J) [b1][o1]
Top Gun (J) [b1]
Top Gun (J) [f1][b1][o1]
Top Gun (J) [f1][b1]
Top Gun (J) [f1][o1]
Top Gun (J) [f1][o2]
Top Gun (J) [f1]
Top Gun (U) (PRG0) [!]
Top Gun (U) (PRG0) [o1]
Top Gun (U) (PRG1) [!]
Top Gun (VS)
Top Gun – Dual Fighters (J) [hFFE][p1][b1]
Top Gun – Dual Fighters (J) [hFFE][p1][o1]
Top Gun – Dual Fighters (J) [hFFE][p1]
Top Gun – Dual Fighters (J)
Top Gun – The Second Mission (E) [!]
Top Gun – The Second Mission (U) [!]
Top Gun – The Second Mission (U) [o1]
Top Gun III (Unl)
Top Players’ Tennis – Featuring Chris Evert & Ivan Lendl (U) [!]
Top Players’ Tennis – Featuring Chris Evert & Ivan Lendl (U) [b1]
Top Players’ Tennis – Featuring Chris Evert & Ivan Lendl (U) [b2]
Top Players’ Tennis – Featuring Chris Evert & Ivan Lendl (U) [b3]
Top Players’ Tennis – Featuring Chris Evert & Ivan Lendl (U) [o1]
Top Rider (J) [!]
Top Rider (J) [b1]
Top Rider (J) [o1]
Top Rider (J) [p1]
Top Striker (J) [hM04]
Top Striker (J)
Topsy Turtle (SMB1 Hack) [a1]
Topsy Turtle (SMB1 Hack)
Tori PCM-Anime Demo by NES Hack Factory (PD)
Total Funpak (HES)
Total Recall (E) [!]
Total Recall (U) [!]
Total Recall (U) [o1]
Total Recall (U) [o2]
Totally Rad (E) [!]
Totally Rad (U) [!]
Totally Rad (U) [b1]
Totally Rad (U) [o1]
Totally Rad (U) [T+Bra1.2_BRGames]
Totally Rad (U) [T+Chi]
Totally Rad (U) [T+Chi_MS emumax]
Totally Rad (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Totally Rad (U) [T+Por1.1_devilfox]
Totally Rad (U) [T+Rus0.85_Xevious]
Totally Rad (U) [T-Por1.0_devilfox]
Totsuzen! Machoman (J) (Prototype)
Totsuzen! Machoman (J)
Touch Down Fever (J) [o1]
Touch Down Fever (J) [o2]
Touch Down Fever (J)
Touch Down Fever (U) [!]
Touch Down Fever (U) [b1]
Touch Down Fever (U) [b2]
Touch Down Fever (U) [o1]
Touhou Kenbun Roku (J) [b1]
Touhou Kenbun Roku (J) [hFFE][p1][b1]
Touhou Kenbun Roku (J) [hFFE][p1]
Touhou Kenbun Roku (J)
Toukon Club (J)
Toukyou Pachi Slot Adventure (J) (PRG1) [!]
Toukyou Pachi Slot Adventure (J) (PRG1) [b1]
Tower of Druaga, The (J) [!]
Tower of Druaga, The (J) [b1][o1]
Tower of Druaga, The (J) [b1]
Tower of Druaga, The (J) [p1]
Tower of Zalaga (Tower of Druaga Hack)
Tower RE Mario Bros (SMB1 Hack)
Toxic Crusaders (U) [!]
Toxic Crusaders (U) [b1]
Toxic Crusaders (U) [o1]
Toxic Crusaders Debug by dragon2snow (Hack)
Toy Story (Unl)
Track & Field (PC10) [b1]
Track & Field (PC10)
Track & Field (U) [!]
Track & Field (U) [b1]
Track & Field (U) [o1]
Track & Field (U) [T+Bra100%_BRGames]
Track & Field II (E) [!]
Track & Field II (U) (PRG0) [!]
Track & Field II (U) (PRG0) [b1]
Track & Field II (U) (PRG0) [b2]
Track & Field II (U) (PRG0) [b3]
Track & Field II (U) (PRG0) [b4]
Track & Field II (U) (PRG0) [o1]
Track & Field II (U) (PRG0) [o2]
Track & Field II (U) (PRG0) [T+Bra1.0_ROMHackBR]
Track & Field II (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator][a1]
Track & Field II (U) (PRG0) [T+Swe1.0_TheTranslator]
Track & Field II (U) (REVA) [!]
Track & Field in Barcelona (E) [!]
TradeMark Mario (SMB1 Hack) [o1]
TradeMark Mario (SMB1 Hack)
Tranny Tramps – The Family Jewels (Double Dragon III Hack)
Transformers – More Than Meets the Eye (Pac-Man Hack)
Transformers – More Than Meets the Eye (Transformers – Comvoy no Nazo Hack)
Transformers – Shockwave-Energon Hunt (Shockwave Hack) [a1]
Transformers – Shockwave-Energon Hunt (Shockwave Hack)
Transformers Episode 2 – Return of Unicon (SMB2 Hack) [a1]
Transformers Episode 2 – Return of Unicon (SMB2 Hack) [a2]
Transformers Episode 2 – Return of Unicon (SMB2 Hack) [a3]
Transformers Episode 2 – Return of Unicon (SMB2 Hack)
Transformers Pinball Wars by Grimlick (Pinball Quest Hack)
Traumatic Experience by Ultimessiah (SMB1 Hack)
Treasure Master (U) [!]
Treasure Master (U) [o1]
Tri Scale Demo (PD)
Triathron, The (J) [!]
Triathron, The (J) [b1]
Triathron, The (J) [b2]
Triathron, The (J) [b3]
Triathron, The (J) [b4]
Triathron, The (J) [b5]
Tricky Mario by Ultimessiah (SMB1 Hack) [a1]
Tricky Mario by Ultimessiah (SMB1 Hack)
Tricky Mario Neo (SMB1 Hack) [a1]
Tricky Mario Neo (SMB1 Hack)
Trog (E) [!]
Trog (U) [!]
Trog (U) [b1]
Trog (U) [o1]
Trojan (E) [!]
Trojan (PC10) [b1]
Trojan (PC10)
Trojan (U) [!]
Trojan (U) [b1]
Trojan (U) [b2]
Trojan (U) [o1]
Trojan (U) [T+Fre_Emu-151]
Trojan (U) [T+Spa1.0_DJTraducciones]
Trolls in Crazyland, The (E)
Trolls on Treasure Island (AVE) [!]
Trolls on Treasure Island (AVE) [b1]
Trolls on Treasure Island (AVE) [o1]
Tropical Island (SMB1 Hack)
Truthman (Paperboy Hack) [o1]
Truthman (Paperboy Hack)
Truthman 2 (Paperboy 2 Hack)
TSB Legends Edition by philleyOphish (Tecmo Super Bowl Hack)
Tsuppari Oozumou (J) [!]
Tsuppari Oozumou (J) [b1]
Tsuppari Oozumou (J) [b2]
Tsuppari Oozumou (J) [b3]
Tsuppari Oozumou (J) [T+Eng1.01_Toma][o1]
Tsuppari Oozumou (J) [T+Eng1.01_Toma]
Tsuppari Wars (J) [b1]
Tsuppari Wars (J) [b2]
Tsuppari Wars (J)
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [!]
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [p1][b1]
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [p1][b2]
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [p1][o1]
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [p1][o2]
Tsuri Kichi Sanpei – Blue Marlin Hen (J) [p1]
Tsuru Pika Hagemaru – Mezase! Tsuru Seko no Akashi (J)
Tsurumi Shiki – Tsurumi Mario by Tsurumi263do (SMB1 Hack)
Tui Do Woo Ma Jeung (Ch) [!]
Turbo Racing (E) [!]
Turbo Racing (E) [b1]
Turbochk by Quietust (PD) [U]
Turbochk by Quietust (PD)
Turpasauna 2006 Invitation by wAMMA (PD) (PAL)
Turtle Trouble (SMB1 Hack)
Twin Cobra (U) [!]
Twin Cobra (U) [b1]
Twin Cobra (U) [b2]
Twin Cobra (U) [o1]
Twin Eagle (Sachen) [!]
Twin Eagle (Sachen) [U][!]
Twin Eagle – Revenge Joe’s Brother (J) [p1]
Twin Eagle – Revenge Joe’s Brother (J)
Twin Eagle – Revenge Joe’s Brother (U) [!]
Twin Eagle – Revenge Joe’s Brother (U) [o1]
TwinBee (J) (FDS Conversion)
TwinBee (J) [!]
TwinBee (J) [b1]
TwinBee (J) [b2]
TwinBee (J) [b3]
TwinBee (J) [h1]
TwinBee (J) [p1]
TwinBee (J) [T+Chi_MS emumax]
TwinBee (J) [T-Chi_MS emumax][a1]
TwinBee (J) [T-Chi_MS emumax]
TwinBee (J) [t1]
TwinBee (J) [t2]
TwinBee (J) [t3]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) (Prototype)
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [!]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [o1][T+Eng1.02_Demiforce]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [o1]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [T+Chi_MS emumax]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [T+Eng1.02_Demiforce][b1]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [T+Eng1.02_Demiforce][b2]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [T+Eng1.02_Demiforce]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [t1]
TwinBee 3 – Poko Poko Dai Maou (J) [t2]
Twisted Lost Levels v0.2 (SMB3 PRG0 Hack)
Typhoon High School (Spartan X Hack)
U-Force Test Cartridge (U)
U-four-ia – The Saga (E) (Prototype) [!]
U-four-ia – The Saga (E) [!]
U-four-ia – The Saga (E) [T+Fin0.99a_Tuoppi]
U-four-ia – The Saga (E) [T+Ita1.0_Clomax_Dominion]
U-four-ia – The Saga (E) [T+Rus_CaH4e3_&_Chronix]
U-four-ia – The Saga (E) [T+Spa]
U-four-ia – The Saga (E) [T+Swe1.0_TheTranslator]
U-Wings (B-Wings Hack)
U.S. Mario Bros by Aogondo (SMB1 Hack)
Uchuu Keibitai SDF (J)
Uchuusen – Cosmo Carrier (J) [b1]
Uchuusen – Cosmo Carrier (J) [hFFE][T+Eng0.25_Gil Galad]
Uchuusen – Cosmo Carrier (J) [hFFE]
Uchuusen – Cosmo Carrier (J)
Udx Vs Donkey Kong (Donkey Kong PRG1 Hack)
UFO (Silkworm Hack)
Ugadayka (R) [!]
Ultima – Exodus (U) [!]
Ultima – Exodus (U) [b1]
Ultima – Exodus (U) [b2]
Ultima – Exodus (U) [b3]
Ultima – Exodus (U) [b4]
Ultima – Exodus (U) [o1]
Ultima – Exodus – Graphics Improve V3 by Zero Soul (Hack)
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [!]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [b1]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [b2]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [b3]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [b4]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [hM02][b1]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [hM02][b2]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [hM02][b3]
Ultima – Kyoufu no Exodus (J) [hM02]
Ultima – Quest of the Avatar (U) [!]
Ultima – Quest of the Avatar (U) [o1]
Ultima – Quest of the Avatar (U) [o2]
Ultima – Seisha heno Michi (J)
Ultima – Warriors of Destiny (U) [!]
Ultima – Warriors of Destiny (U) [b1]
Ultima – Warriors of Destiny (U) [o1]
Ultimate Air Combat (E) (Beta) (M3)
Ultimate Air Combat (E) (M3)[!]
Ultimate Air Combat (U) [!]
Ultimate Air Combat (U) [b1]
Ultimate Air Combat (U) [b2]
Ultimate Air Combat (U) [o1]
Ultimate Basketball (U) [!]
Ultimate Basketball (U) [o1]
Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle V1.1, The by Frank Maggiore (Hack)
Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle Vx.x, The by Frank Maggiore (Hack) [a1][o1]
Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle Vx.x, The by Frank Maggiore (Hack) [a1]
Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle Vx.x, The by Frank Maggiore (Hack) [a2]
Ultimate Bugs Bunny Crazy Castle Vx.x, The by Frank Maggiore (Hack) [o1]
Ultimate League Soccer (AVE) (PAL) [!]
Ultimate League Soccer (AVE) [!]
Ultimate League Soccer (AVE) [b1]
Ultimate League Soccer (AVE) [o1]
Ultimate Mortal Kombat 4 (Unl) [!]
Ultimate Muscle – Team Aho vs Generation X (Kinnikuman – Muscle Tag Match Hack)
Ultimate Stuntman (Camerica) [!]
Ultimate Stuntman (Camerica) [b1]
Ultimate Stuntman (Camerica) [o1]
Ultimate Super Mario Bros 3 (Final) (SMB3 PRG1 Hack)
Ultra Easy Frogger by Rob (PD)
Ultra Fast Scrolling Mario (SMB1 Hack)
Ultraman Club – Kaijuu Dai Kessen!! (J) [!]
Ultraman Club – Kaijuu Dai Kessen!! (J) [b1]
Ultraman Club – Kaijuu Dai Kessen!! (J) [p1]
Ultraman Club – Kaijuu Dai Kessen!! (J) [T+Kor]
Ultraman Club 2 – Kaettekita Ultraman Club (J) [!]
Ultraman Club 2 – Kaettekita Ultraman Club (J) [b1]
Ultraman Club 3 (J) [!]
Um Chi (Glommy Chess) (Joy Van) [o1]
Um Chi (Glommy Chess) (Joy Van)
Uncanny X-Men, The (U) [!]
Uncanny X-Men, The (U) [b1]
Uncanny X-Men, The (U) [b2]
Uncanny X-Men, The (U) [o1]
Uncanny X-Men, The (U) [o2]
Uncanny X-Men, The (U) [o3]
Uncanny X-Men, The (U) [o4]
Uncharted Waters (U) [!]
Uncharted Waters (U) [b1]
Uncharted Waters (U) [b2]
Uncharted Waters (U) [o1]
Underwater Mario (SMB1 Hack) [a1]
Underwater Mario (SMB1 Hack)
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a1]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a2]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a3]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a4]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a5]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack) [a6]
Underwater Mario Maze (SMB1 Hack)
Underwater Mario Maze w-HI! Bubbles (SMB1 Hack)
Underwater Maze Mario (SMB1 Hack)
Unfinished Demo by Loopy (PD)
Unicron (Pac-Man Hack)
Uninvited (U) [!]
Uninvited (U) [b1]
Uninvited (U) [b2]
Uninvited (U) [o1]
Uninvited (U) [o2]
Universe Soldiers, The (Ch) [!]
Unknown Bad Super Mario Bros (SMB1 Hack) [b1]
Unknown Bad Super Mario Bros (SMB1 Hack) [b3]
Unknown Hack Mario (20050605) (SMB1 Hack)
Unknown Hack Mario (20050612) (SMB1 Hack)
Unknown Hack Mario (20050619) (SMB1 Hack)
Unknown Hack Mario (20050703) (SMB1 Hack)
Unknown Hack Mario (SMB1 Hack)
Unknown Multi Cart w-10-Yard Fight [p1][hFFE][b1]
Unknown Multi Cart w-Back to the Future [p1][hFFE][b1]
Unknown Multi Cart w-Galaxian [p1]
Unknown Multi Cart w-Gremlins 2 [p1][hFFE][b1]
Unknown Multi Cart w-Karateka [p1]
Unknown Multi Cart w-Mahjong [p1][b1]
Unknown Multi Cart w-Pac-Mania+TMNT [p1][hFFE][b1]
Unknown Super Mario Bros 3 (SMB3 PRG0 Hack)
Untitled Korean Super Mario Bros (SMB1 Hack)
Untouchables, The (J)
Untouchables, The (U) (PRG0) [!]
Untouchables, The (U) (PRG0) [b1]
Untouchables, The (U) (PRG0) [b2]
Untouchables, The (U) (PRG0) [b3]
Untouchables, The (U) (PRG0) [b4]
Untouchables, The (U) (PRG0) [b5]
Untouchables, The (U) (PRG0) [o1]
Untouchables, The (U) (PRG1) [!]
Untouchables, The (U) (REVB) [!]
UPS Bros (SMB1 Hack) [a1]
UPS Bros (SMB1 Hack)
URA Mario Bros (SMB1 Hack)
Urban Champion (Nudegirl Hack)
Urban Champion (U) (GBA e-Reader)
Urban Champion (U) [T+Fre]
Urban Champion (W) [!]
Urban Champion (W) [b1][o1]
Urban Champion (W) [b1]
Urban Champion (W) [b2]
Urban Champion (W) [b3]
Urban Champion (W) [b4]
Urban Champion (W) [b5]
Urban Champion (W) [o1]
Urban Champion (W) [o2]
Urban Champion (W) [p1][o1]
Urban Champion (W) [p1]
Urban Champion (W) [T+Chi_sky league]
Urban Strike (Unl) [!]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [!]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [a1][T+Fre]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [a1]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][b1]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][b2]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][b3]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][b4]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][b5]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][o1]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03][o2]
Urusei Yatsura – Lum no Wedding Bell (J) [hM03]
US Championship V’Ball (J) [!]
US Championship V’Ball (J) [b1]
US Championship V’Ball (J) [b2]
US Championship V’Ball (J) [b3]
USA Ice Hockey in FC (J) [!]
USA vs Canada (R.B.I. Baseball Hack) [a1]
USA vs Canada (R.B.I. Baseball Hack)
Ushio to Tora – Shinen no Daiyou (J) [T+Eng20%_Neophyte Productions]
Ushio to Tora – Shinen no Daiyou (J)
Utsurun Desu (J)
V PCM Demo (PD)
Valis – The Fantastic Soldier (J) [o1]
Valis – The Fantastic Soldier (J) [o2]
Valis – The Fantastic Soldier (J) [T+Eng_satsu+Sliver X]
Valis – The Fantastic Soldier (J)
Valis – The Fantastic Soldier++ by Sliver X (Hack)
Valkyrie no Bouken – Toki no Kagi Densetsu (J) [!]
Valkyrie no Bouken – Toki no Kagi Densetsu (J) [b1]
Valkyrie no Bouken – Toki no Kagi Densetsu (J) [o1]
Valkyrie no Bouken – Toki no Kagi Densetsu (J) [T+Eng1.0_SGST][o1]
Valkyrie no Bouken – Toki no Kagi Densetsu (J) [T+Eng1.0_SGST]
Variable Width Font Demo 2 v0.01 by Damian Yerrick+Blargg (PD)
Variable Width Font Demo v0.01 by Damian Yerrick+Blargg (PD)
Variable Width Font Demo v0.02 by Damian Yerrick+Blargg (PD)
Variable Width Font Demo v0.03 by Damian Yerrick+Blargg (PD)
VBL Flag Clearing Timing Test by Shay Green (6 Nov 2005) (PD)
VBL Flag Operation & PPU Timing Test by Shay Green (7 Nov 2005) (PD)
VBL Timing Test by Shay Green (6 Nov 2005) (PD)
Vegas Connection – Casino Kara Ai wo Komete (J) [!]
Vegas Connection – Casino Kara Ai wo Komete (J) [b1]
Vegas Connection – Casino Kara Ai wo Komete (J) [b2]
Vegas Connection – Casino Kara Ai wo Komete (J) [b3]
Vegas Dream (U) [!]
Vegas Dream (U) [b1]
Vegas Dream (U) [o1]
Venice Beach Volleyball (AVE) [!]
Venice Beach Volleyball (AVE) [b1]
Venice Beach Volleyball (AVE) [o1]
Venice Beach Volleyball (Unl)
Venus Senki (J) [b1]
Venus Senki (J) [b2]
Venus Senki (J) [o1][T+Eng2.0_J2e]
Venus Senki (J) [o1][T-Eng]
Venus Senki (J) [o1]
Venus Senki (J) [T+Eng2.0_J2e]
Venus Senki (J) [T+FreBeta2J2e+Generation IX][o1]
Venus Senki (J) [T+FreBeta2J2e+Generation IX]
Venus Senki (J) [T-Eng1.0_J2e]
Venus Senki (J) [T-Eng1.1]
Venus Senki (J) [T-Eng][a1]
Venus Senki (J) [T-Eng]
Venus Senki (J)
Vice – Project Doom (U) [!]
Vice – Project Doom (U) [b1]
Vice – Project Doom (U) [o1]
Vice – Project Doom (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Video Ravingz (PD)
Videomation (U) [!]
Videomation (U) [o1]
Videomation (U) [o2]
Vindicators (Tengen) [!]
Vindicators (Tengen) [b1]
Vindicators (Tengen) [b2]
Vindicators (Tengen) [b3]
Vindicators (Tengen) [b4]
Vindicators (Tengen) [o1]
Visual Player by Memblers (PD)
Viva! Las Vegas (J) [!]
Viva! Las Vegas (J) [b1]
Viva! Las Vegas (J) [b2]
Volguard II (J) [!]
Volguard II (J) [b1]
Volguard II (J) [p1]
Volguard II (J) [T+Fre]
Volleyball (FDS Conversion) (Unl) [U][!]
Volleyball (J) (FDS Conversion)
Volleyball (PC10) [b1]
Volleyball (PC10)
Volleyball (UE) [!]
Volleyball (UE) [b1]
Volleyball (UE) [b2]
Volleyball (UE) [o1]
Volleyball (UE) [o2]
Volleyball (UE) [o3]
Volleyball (UE) [o4]
Volleyball (UE) [o5]
Volleyball (UE) [T+FreBeta_ks151]
Volleyball (UE) [T+Ita1.0_Zombikiller]
Volleyball (UE) [T+Por100%_K-Traducoes]
Volshebnaya Palitra (R) [!]
VRAM Access & Internal Read Buffer Operation Test by Shay Green (15 Sep 2005) (PD)
VS. Airman (SMB1 Hack)
VS. Blink (SMB1 VS Hack) [o1]
VS. Blink (SMB1 VS Hack)
VS. Castlevania (VS) [b1]
VS. Castlevania (VS) [o1]
VS. Castlevania (VS)
VS. Slalom (VS)
VS. Super Mario Bros. (VS) [a1]
VS. Super Mario Bros. (VS) [b1][o1]
VS. Super Mario Bros. (VS) [b1]
VS. Super Mario Bros. (VS) [b2]
VS. Super Mario Bros. (VS) [b3]
VS. Super Mario Bros. (VS) [o1]
VS. Super Mario Bros. (VS)
VS. TKO Boxing (VS) [!]
VS. TKO Boxing (VS) [a1]
VS. TKO Boxing (VS) [hM04]
Wa Di Lei (Minesweeper) (Dr. PC Jr.) (Ch)
Wacky Races (U) [!]
Wacky Races (U) [b1]
Wacky Races (U) [o1][b1]
Wacky Races (U) [o1]
Wacky Races (U) [o2]
Wacky Races (U) [T+Fre_Terminus]
Wacky Races (U) [T+Rus_Boogerman]
Wagyan Land (J) [!]
Wagyan Land (J) [b1]
Wagyan Land (J) [o1]
Wagyan Land (J) [T+Eng100%_AlanMidas][o1]
Wagyan Land (J) [T+Eng100%_AlanMidas]
Wagyan Land 2 (J) [!]
Wagyan Land 2 (J) [b1]
Wagyan Land 2 (J) [hM04]
Wagyan Land 2 (J) [T+Eng99%_ACP]
Wagyan Land 3 (J) [!]
Wagyan Land 3 (J) [b1]
Wagyan Land 3 (J) [b2]
Wagyan Land 3 (J) [b3]
Wagyan Land 3 (J) [b4]
Wagyan Land 3 (J) [b5]
Wagyan Land 3 (J) [b6]
Wagyan Land 3 (J) [h1]
Wagyan Land 3 (J) [h2]
Wai Wai World (J) [!]
Wai Wai World (J) [hFFE][a1]
Wai Wai World (J) [hFFE][b1]
Wai Wai World (J) [hFFE][b2]
Wai Wai World (J) [hFFE][b3]
Wai Wai World (J) [hFFE][T+Eng3.0_Demiforce]
Wai Wai World (J) [hFFE][T-Eng][b1]
Wai Wai World (J) [hFFE]
Wai Wai World (J) [T+Eng3.0_Demiforce]
Wai Wai World (J) [T+Rus_Shedevr term]
Wai Wai World (J) [T-Eng1.00_DemiForce]
Wai Wai World (J) [t1]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [!]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [b1]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [b2]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [b3]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [T+Eng1.01_Vice]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [T+Kor_88ktt]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [T-Eng1.00_Vice][b1]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [T-Eng1.00_Vice][o1]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [T-Eng1.00_Vice]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [t1]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [t2]
Wai Wai World 2 – SOS!! Paseri Jou (J) [t3]
Wai Xing Zhan Shi (Ch) [a1]
Wai Xing Zhan Shi (Ch)
Wai Xing Zhan Shi 2 (Ch) (Simp)
Wai Xing Zhan Shi 2 (Ch) (Trad) [b1]
Wai Xing Zhan Shi 2 (Ch) (Trad)
Wait and See! (Unl)
Wall Demo by Chris Covell (PD)
Wall Street Kid (U) [!]
Wall Street Kid (U) [b1]
Wall Street Kid (U) [b2]
Wall Street Kid (U) [o1]
Wall Street Kid (U) [o2]
Wall Street Kid (U) [o3]
Wally Bear & the No Gang (AVE) [!]
Wally Bear & the No Gang (AVE) [o1]
Waluigi’s Adventure (SMB1 Hack) [a1]
Waluigi’s Adventure (SMB1 Hack) [b1]
Waluigi’s Adventure (SMB1 Hack) [b2]
Waluigi’s Adventure (SMB1 Hack)
Wang Zi Fu Chou Ji (Ch)
Wanpaku Duck Yume Bouken (J)
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [o1][T+Eng1.00_HelloTabo]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [o1]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [T+Chi]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [T+Chi_MS emumax]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [T+Eng1.00_HelloTabo]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [t1]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [t2]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [t3]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J) [t4]
Wanpaku Kokkun no Gourmet World (J)
Warehouse No. 18 (R) [!]
Wario Bros (Don Doko Don Hack)
Wario Bros (SMB1 Hack)
Wario Bros 2 (Don Doko Don 2 Hack)
Wario no Mori (J)
Wario Vs Donkey Kong (Donkey Kong PRG1 Hack) [o1]
Wario Vs Donkey Kong (Donkey Kong PRG1 Hack)
Wario’s Woods (E) [!]
Wario’s Woods (U) [!]
Wario’s Woods (U) [b1]
Wario’s Woods (U) [b2]
Wario’s Woods (U) [b3]
Wario’s Woods (U) [o1]
Wario’s Woods GAY Great Autumn Yesterday (Hack) [o1]
Wario’s Woods GAY Great Autumn Yesterday (Hack)
Wario’s Woods Improved by PKMNwww411 (Hack)
Warman (Pac-Man Hack) [o1]
Warman (Pac-Man Hack)
Warp 3 (SMB1 Hack)
Warpman (J) [!]
Warpman (J) [b1][o1]
Warpman (J) [b1]
Warpman (J) [b2]
Warpman (J) [b3]
Warpman (J) [p1][o1]
Warpman (J) [p1]
Water Fall (SMB1 Hack)
Waterboy, The (Harri’s Legend Hack)
Watson’s Adventure by SnowArrow (SMB1 Hack)
Wavy & Stretch Demo V0.3 by Chris Covell (PD)
Wayne Gretzky Hockey (U) [!]
Wayne Gretzky Hockey (U) [b1]
Wayne Gretzky Hockey (U) [o1]
Wayne Gretzky Hockey (U) [o2]
Wayne Gretzky Hockey (U) [o3]
Wayne’s World (U) [!]
Wayne’s World (U) [b1]
Wayne’s World (U) [b2]
Wayne’s World (U) [o1]
Wayne’s World – 11 Years Later (Hack)
WCW World Championship Wrestling (U) [!]
WCW World Championship Wrestling (U) [b1]
WCW World Championship Wrestling (U) [o1]
WCW World Championship Wrestling (U) [o2]
Wei Lai Xiao Zi (Joy Van)
Wei Luo Chuan Qi (Ch)
Weird Mario Bros (SMB1 Hack)
Weirdo Warrior (Dragon Warrior Hack) [o1]
Weirdo Warrior (Dragon Warrior Hack)
Werewolf – The Last Warrior (E) [!]
Werewolf – The Last Warrior (U) [!]
Werewolf – The Last Warrior (U) [b1]
Werewolf – The Last Warrior (U) [b2]
Werewolf – The Last Warrior (U) [b3]
Werewolf – The Last Warrior (U) [o1]
Werewolf – The Last Warrior (U) [p1][t1]
Werewolf – The Last Warrior (U) [p1]
Werewolf – The Last Warrior (U) [T+Rus1.0]
Western Kids (J)
Whack-a-Mario by Whoaman (PD)
Wheel of Fortune (U) (PRG0) [!]
Wheel of Fortune (U) (PRG0) [b1]
Wheel of Fortune (U) (PRG0) [b2]
Wheel of Fortune (U) (PRG0) [b3]
Wheel of Fortune (U) (PRG0) [o1]
Wheel of Fortune (U) (PRG1) [!]
Wheel of Fortune – Starring Vanna White (U) [!]
Wheel of Fortune – Starring Vanna White (U) [b1]
Wheel of Fortune – Starring Vanna White (U) [b2]
Wheel of Fortune – Starring Vanna White (U) [o1]
Wheel of Fortune Family Edition (U) [!]
Wheel of Fortune Family Edition (U) [b1]
Wheel of Fortune Family Edition (U) [o1]
Wheel of Fortune Junior Edition (U) [!]
Wheel of Fortune Junior Edition (U) [b1]
Wheel of Fortune Junior Edition (U) [o1]
Wheelchair Bizzario (SMB1 Hack)[o1]
Wheelchair Bizzario (SMB1 Hack)
When Mario Attacks by Redrum (Joust Hack) [a1]
When Mario Attacks by Redrum (Joust Hack) [o1]
When Mario Attacks by Redrum (Joust Hack)
Where in Time is Carmen Sandiego (U) [!]
Where in Time is Carmen Sandiego (U) [b1]
Where in Time is Carmen Sandiego (U) [b2]
Where in Time is Carmen Sandiego (U) [b3]
Where in Time is Carmen Sandiego (U) [o1]
Where’s Waldo (U) [!]
Where’s Waldo (U) [b1]
Where’s Waldo (U) [b2]
Where’s Waldo (U) [b3]
Where’s Waldo (U) [o1]
White Lion Densetsu (J) [b1]
White Lion Densetsu (J) [b2]
White Lion Densetsu (J)
Who Framed Roger Rabbit (U) [!]
Who Framed Roger Rabbit (U) [b1]
Who Framed Roger Rabbit (U) [o1]
Who’s Cuter by Damian Terrick (PD) [a1]
Who’s Cuter by Damian Terrick (PD)
Whomp’Em (U) [!]
Whomp’Em (U) [b1]
Whomp’Em (U) [o1]
Whomp’Em (U) [T+Fre_Emu-151]
Wicked Clown Brothers 2 (SMB2 Hack)
WideBoy Rev B (iNES Version) (U) (Hack)
Widget (U) [!]
Widget (U) [b1]
Widget (U) [b2]
Widget (U) [b3]
Widget (U) [o1]
Wild Gunman (PC10) [T+Fre1.0_ks151]
Wild Gunman (PC10)
Wild Gunman (U) (PRG0) [!]
Wild Gunman (U) (PRG0) [p1][o1]
Wild Gunman (U) (PRG0) [p1]
Wild Gunman (W) (PRG1) [!]
Wild Gunman (W) (PRG1) [b1]
Wild Gunman (W) (PRG1) [o1]
Wild Gunman (W) (PRG1) [T+Fre]
Wilford Brimley Battle by Pope Hentai (River City Ransom Hack) [b1]
Wilford Brimley Battle by Pope Hentai (River City Ransom Hack) [b2]
Wilford Brimley Battle by Pope Hentai (River City Ransom Hack)
Wilford Island by Pope Hentai (Adventure Island Hack)
Wilford Kong by Pope Hentai (Donkey Kong PRG1 Hack)
Willow (E) [!]
Willow (J) [!]
Willow (U) [!]
Willow (U) [b1]
Willow (U) [o1]
Willow (U) [o2]
Willow (U) [T+Fre010]
Willow (U) [T+Fre100]
Willow (U) [T+Por1.0_TraduRoms]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J) [b1][o1]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J) [b1]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J) [T+Eng(E)_Interordi]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J) [T+Eng(J)_Interordi]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J) [T+Eng0.10_Interiordi_Software]
Wily & Light no Rockboard – That’s Paradise (J)
Win, Lose or Draw (U) [!]
Win, Lose or Draw (U) [b1]
Win, Lose or Draw (U) [o1]
Win, Lose or Draw (U) [o2]
Window (PD)
Wing of Madoola, The (J) [b1]
Wing of Madoola, The (J) [b2]
Wing of Madoola, The (J) [b3]
Wing of Madoola, The (J) [hFFE][a1]
Wing of Madoola, The (J) [hFFE]
Wing of Madoola, The (J) [hM03]
Wing of Madoola, The (J) [T+Fre_KS151]
Wing of Madoola, The (J)
Winning Goal 5 (Unl) [!]
Winter Games (U) (PRG0) [!]
Winter Games (U) (PRG1) [!]
Winter Games (U) (PRG1) [o1]
Wisdom Boy (Ch) [!]
Wit’s (J) [!]
Wit’s (J) [T+Eng1.00_Suicidal]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [!]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [b1][o1]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [b1]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [b2][o1]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [b2]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [b3]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (J) [hFFE][b1]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (U) [!]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (U) [b1]
Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord (U) [o1]
Wizardry – The Knight of Diamonds (U) [!]
Wizardry – The Knight of Diamonds (U) [o1]
Wizardry II – Llylgamyn no Densetsu (J) [!]
Wizardry II – Llylgamyn no Densetsu (J) [b1]
Wizardry II – Llylgamyn no Densetsu (J) [b2]
Wizardry III – Diamond no Kishi (J) [!]
Wizards & Warriors (E) [!]
Wizards & Warriors (U) (PRG0) [!]
Wizards & Warriors (U) (PRG0) [o1]
Wizards & Warriors (U) (PRG1) [!]
Wizards & Warriors III – Kuros – Visions of Power (E) [!]
Wizards & Warriors III – Kuros – Visions of Power (U) [!]
Wizards & Warriors III – Kuros – Visions of Power (U) [b1]
Wizards & Warriors III – Kuros – Visions of Power (U) [b2]
Wizards & Warriors III – Kuros – Visions of Power (U) [o1]
Wizzy (Formation Z Hack) [o1]
Wizzy (Formation Z Hack) [o2]
Wizzy (Formation Z Hack) [o3]
Wizzy (Formation Z Hack)
Wolfpack Classic (Mario Bros Hack) [o1]
Wolfpack Classic (Mario Bros Hack)
Wolfpack Mario (SMB1 Hack) [o1]
Wolfpack Mario (SMB1 Hack)
Wolverine (U) [!]
Wolverine (U) [b1]
Wolverine (U) [o1]
Wolverine (U) [T+Fre_KS151]
Wolverine (U) [T+Por1.01_Kaji]
Womanbusters II – Katie’s Revenge by RyanVG (Ghostbusters II Hack)
Women in Combat Duty (Field Combat Hack) [o1]
Women in Combat Duty (Field Combat Hack)
Wonder Boy (Takahashi Meijin no Bouken Shima Hack)
Woody Poko (J) [f1]
Woody Poko (J)
World 4-1 Fast Enemies (SMB1 Hack)
World Boxing (J) [hFFE][p1]
World Boxing (J)
World Champ (E) [!]
World Champ (U) [!]
World Champ (U) [b1]
World Champ (U) [o1]
World Class Track Meet (U) (PRG0) [!]
World Class Track Meet (U) (PRG1) [!]
World Class Track Meet (U) (PRG1) [o1]
World Games (U) [!]
World Games (U) [b1]
World Games (U) [o1]
World Grand-Prix – Pole To Finish (J) [!]
World Hero (Unl) [!]
World Hero (Unl) [b1]
World Hero (Unl) [b2]
World Heroes 2 (Unl)
World Heroes 3 by RyanVG (WWF Steel Cage Hack)
World of Card Game, The (Sachen) [!]
World of Card Game, The (Sachen) [U][!]
World Super Tennis (J) [!]
World Super Tennis (J) [hFFE][p1]
World Super Tennis (J) [o1]
World Tecmo League Division 2 Mock Sex (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 13 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 14 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 15 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 16 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 17 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 18 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 19 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 20 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 21 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 22 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 23 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 24 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 25 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 26 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 27 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League Division 2 Week 28 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S4 Round 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 1 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 2 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 3 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 4 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S6 Week 5 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 00 – PreSeason (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 01 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 02 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 03 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 04 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 05 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 06 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 07 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 08 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 09 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 10 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 11 (Tecmo Super Bowl Hack)
World Tecmo League S8 Week 12 (Tecmo Super Bowl Hack)
Wraith v0.5 by Tom Livak (PD)
Wrath of the Black Manta (E) [!]
Wrath of the Black Manta (U) (PRG0) [!]
Wrath of the Black Manta (U) (PRG0) [b1]
Wrath of the Black Manta (U) (PRG0) [o1]
Wrath of the Black Manta (U) (PRG0) [T+Spa1.0_eduardo]
Wrath of the Black Manta (U) (PRG1) [!]
Wrecking Crew (VS) (Player 1 Mode)
Wrecking Crew (VS) (Player 2 Mode)
Wrecking Crew (VS) [!]
Wrecking Crew (W) [!]
Wrecking Crew (W) [o1]
Wrecking Crew (W) [o2]
Wrecking Crew (W) [o3]
Wrecking Crew (W) [p1]
Wrecking Crew (W) [p2]
Wrecking Crew (W) [T+Gre1.1_Vag]
Wrecking Crew (W) [t1]
Wrecking Crew 2004 (Hack)
Wrecking Crew V1.0 by Macbee (Wrecking Crew Hack)
Wrecking Crew V1.1 by Macbee (Wrecking Crew Hack) [o1]
Wrecking Crew V1.1 by Macbee (Wrecking Crew Hack)
Wu Shi Hun (Ch) [a1]
Wu Shi Hun (Ch) [T+Chi_SKY LEAGUE]
Wu Shi Hun (Ch)
WURM – Journey to the Center of the Earth (U) [!]
WURM – Journey to the Center of the Earth (U) [b1]
WURM – Journey to the Center of the Earth (U) [o1]
WW3 Dodgeball (Super Dodge Ball Hack) [o1]
WW3 Dodgeball (Super Dodge Ball Hack)
WWF King of the Ring (E)
WWF King of the Ring (U) [!]
WWF King of the Ring (U) [b1]
WWF King of the Ring (U) [b2]
WWF King of the Ring (U) [b3]
WWF King of the Ring (U) [o1]
WWF Tennis (Tennis Hack) [o1]
WWF Tennis (Tennis Hack)
WWF Wrestlemania (E) [!]
WWF WrestleMania (E) [U][!]
WWF WrestleMania (U) [!]
WWF WrestleMania (U) [b1]
WWF WrestleMania (U) [b2]
WWF WrestleMania (U) [o1]
WWF WrestleMania (U) [o2]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (E) [b1]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (E)
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [!]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [b1]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [b2]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [b3]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [b4]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [o1]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [o2]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [T+Spa99%_Emu4ever]
WWF WrestleMania – Steel Cage Challenge (U) [T+Spa_PaladinKnights]
WWF WrestleMania Challenge (E) [!]
WWF WrestleMania Challenge (J) [!]
WWF WrestleMania Challenge (J) [b1]
WWF WrestleMania Challenge (U) [!]
WWF WrestleMania Challenge (U) [b1][o1]
WWF WrestleMania Challenge (U) [b1]
WWF WrestleMania Challenge (U) [b2]
WWF WrestleMania Challenge (U) [b3]
X Mario Bros by DH (SMB1 Hack)
Xakep Mario (SMB1 Hack)
Xenophobe (U) [!]
Xenophobe (U) [b1]
Xenophobe (U) [o1]
Xenophobe (U) [o2]
Xevious (E) [!]
Xevious (E) [T+Fre]
Xevious (J) [!]
Xevious (J) [p1]
Xevious (U) [!]
Xevious (U) [b1]
Xevious (U) [o1]
Xevious (U) [T+Fre1.0_ks151]
Xexyz (U) [!]
Xexyz (U) [o1]
Xi Tian Qu Jing II (Ch) (PAL)
Xia Ke Qing – Jing He Ci Qin Wang (Ch) [b1]
Xia Ke Qing – Jing He Ci Qin Wang (Ch)
Xian Jian Qi Xia Zhuan (Ch) [b1]
Xian Jian Qi Xia Zhuan (Ch)
Xiao Au Jiang Wu (Ch) [!]
Xiao Au Jiang Wu (Ch) [b1]
Xiao Hong Mao (Little Red Hood) (Joy Van)
Xiao Ma Li (Ch) [!]
Xiao Ma Li (Ch) [f1]
Xing He Zhan Shi (Ch)
Xing Ji Wu Shi – Super Fighter (Ch) [b1]
Xing Ji Wu Shi – Super Fighter (Ch)
Xing Ji Zheng Ba (Ch)
Xing Zhan Qing Yuan (Ch)
Xtreme Graphics NES Demo (PD)
Xybots (Unl) (Prototype)
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Hana no Misshitsu Satsujin Jiken (J) [b1]
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Hana no Misshitsu Satsujin Jiken (J)
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (J) [hFFE][b1]
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (J) [hFFE]
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (J)
Yamamura Misa Suspense – Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken (J)
Yang Jia Jiang – Yang’s Troops (Ch) [b1]
Yang Jia Jiang – Yang’s Troops (Ch)
Yanshan Chess (Unl) [b1]
Yanshan Chess (Unl)
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.2) [!]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.2) [o1]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.2) [p1]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [!]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [b1][o1]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [b1][o2]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [b1][o3]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [b1]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [b2]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [p1][o1]
Yie Ar Kung-Fu (J) (V1.4) [p1]
Yin He Shi Dai (Ch) [b1]
Yin He Shi Dai (Ch)
Ying Lie Qun Xia Zhuan (Ch)
Ying Xiong Chuan Qi (Ch)
Ying Xiong Yuan Yi Jing Chuan Qi (Ch)
Yo! Noid (PC10) [!]
Yo! Noid (U) [!]
Yo! Noid (U) [b1]
Yo! Noid (U) [b2]
Yo! Noid (U) [b3]
Yo! Noid (U) [b4]
Yo! Noid (U) [b5]
Yo! Noid (U) [o1]
Yo! Noid (U) [o2]
Yo! Noid (U) [T+Por1.0_CBT]
Yo! Noid (U) [T+Por100%_Emuroms]
Yo! Noid (U) [T+Por98%_IPS Point]
Yo! Noid (U) [T+Rus]
Yoda Bros (SMB1 Hack) [o1]
Yoda Bros (SMB1 Hack)
Yoda’s Adventure (Zelda 2 Hack)
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest V (Ch) [a1]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest V (Ch) [b1]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest V (Ch) [b2]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest V (Ch) [o1]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest V (Ch)
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest VI (Ch) [a1]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest VI (Ch)
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest VII (Ch) [b1]
Yong Zhe Dou E Long – Dragon Quest VII (Ch)
Yoshi (U) [!]
Yoshi (U) [b1]
Yoshi (U) [b2]
Yoshi (U) [b3]
Yoshi (U) [b4]
Yoshi (U) [b5]
Yoshi (U) [b6]
Yoshi (U) [o1]
Yoshi (U) [o2]
Yoshi (U) [o3]
Yoshi (U) [o4]
Yoshi (U) [o5]
Yoshi Islands (SMB1 Hack)
Yoshi Mario (SMB1 Hack) [a1]
Yoshi Mario (SMB1 Hack)
Yoshi no Cookie (J) [!]
Yoshi no Cookie (J) [b1]
Yoshi no Cookie (J) [b2]
Yoshi no Cookie (J) [o1]
Yoshi no Tamago (J) [!]
Yoshi no Tamago (J) [b1]
Yoshi no Tamago (J) [o1]
Yoshi no Tamago (J) [o2]
Yoshi no Tamago (J) [T+Chi]
Yoshi’s Cookie (E) [!]
Yoshi’s Cookie (U) [!]
Yoshi’s Cookie (U) [b1]
Yoshi’s Cookie (U) [o1]
Yoshi’s Quest (SMB1 Hack)
Yoshinoya PCM Anime Demo by KZ-S (PD)
You Ling Xing Dong (Ch)
Youkai Douchuuki (J) [!]
Youkai Douchuuki (J) [b1][o1]
Youkai Douchuuki (J) [b1][o2]
Youkai Douchuuki (J) [b1]
Youkai Kurabu (J) [o1]
Youkai Kurabu (J)
Young Chivalry (Ch) [!]
Young Chivalry (Ch) [b1]
Young Chivalry (Ch) [b2]
Young Chivalry (Ch) [b3]
Young Indiana Jones Chronicles, The (U) [!]
Young Indiana Jones Chronicles, The (U) [b1]
Young Indiana Jones Chronicles, The (U) [b2]
Young Indiana Jones Chronicles, The (U) [b3]
Young Indiana Jones Chronicles, The (U) [o1]
Ys (J) [!]
Ys (J) [b1]
Ys (J) [b2]
Ys (J) [b3]
Ys (J) [b4]
Ys (J) [b5]
Ys (J) [b6]
Ys (J) [o1][T+EngR1_DMullen]
Ys (J) [o1]
Ys (J) [o2]
Ys (J) [T+EngR1_DMullen]
Ys (J) [T+Rus1.00_Shedevr]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [b1]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [o1][T+EngR1_DMullen]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [o1]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [o2]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [T+EngR1_DMullen]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [T-Eng.40_YSProject]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J) [T-Eng0.1_AmonRa]
Ys II – Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (J)
Ys III – Wanderers From Ys (J) [b1]
Ys III – Wanderers From Ys (J) [o1]
Ys III – Wanderers From Ys (J) [T+Eng.005_Vice]
Ys III – Wanderers From Ys (J) [T+Eng1.00]
Ys III – Wanderers From Ys (J) [T-Eng0.80]
Ys III – Wanderers From Ys (J)
Yu Zhou Zhan Jiang – Space General (Ch) [a1]
Yu Zhou Zhan Jiang – Space General (Ch) [b1]
Yu Zhou Zhan Jiang – Space General (Ch)
Yu-Gi-Oh (NJ032) (Ch) [!]
Yuefei (Unl) [h1]
Yume Penguin Monogatari (J) [b1][o1]
Yume Penguin Monogatari (J) [b1][T+Eng]
Yume Penguin Monogatari (J) [b1][T+Spa1.0_PaladinKnights]
Yume Penguin Monogatari (J) [b1]
Yume Penguin Monogatari (J) [p1][b1]
Yume Penguin Monogatari (J) [p1][b2]
Yume Penguin Monogatari (J) [p1][b3]
Yume Penguin Monogatari (J) [p1]
Yume Penguin Monogatari (J) [T+Eng1.01_Vice]
Yume Penguin Monogatari (J) [T+EngV2_Kalevan]
Yume Penguin Monogatari (J) [T+Spa1.0_PaladinKnights]
Yume Penguin Monogatari (J) [T-Eng1.00a_Vice]
Yume Penguin Monogatari (J)
Yuu Yuu Hakusho Final – Makai Saikyou Retsuden (Chinese) (Unl) [h1]
Yuu Yuu Hakusho Final – Makai Saikyou Retsuden (English) (Unl)
Zabucom – It Could Be A MOTHERSHIP (PD)
Zanac (U) [!]
Zanac (U) [o1]
Zanac (U) [o2]
Zanac (U) [o3]
Zanac (U) [T+Bra1.0_ROMHackBR]
Zanac (U) [T+Chi][o1]
Zanac (U) [T+Chi]
Zanac (U) [t1]
Zapper Demo by Memblers (PD)
Zapper Demo by zgh4000 (2006-06-18) (PD)
Zapper Demo v.2 by zgh4000 (2006-07-17) (PD)
Zapper Demo v.3 zgh4000 (2006-07-17) (PD)
Zelda – Shen Qi De Mao Zi (Ch)
Zelda 2c – The Shadow of Link (Zelda 2 Hack)
Zelda 3 Adventure of Link (Zelda 2 Hack)
Zelda Death 2 (Zelda 2 Hack) [b1]
Zelda Death 2 (Zelda 2 Hack) [b2]
Zelda DX (Zelda Hack) [a1]
Zelda DX (Zelda Hack)
Zelda DX V2.0 (Zelda Hack)
Zelda I – The Adventure of Riff (Zelda 2 Hack)
Zelda II – 1999 (Hack)
Zelda II – Hard Type (Zelda 2 Hack)
Zelda II – The Adventure of Link (E) (PRG0) [!]
Zelda II – The Adventure of Link (E) (PRG0) [b1]
Zelda II – The Adventure of Link (E) (PRG0) [b2]
Zelda II – The Adventure of Link (E) (PRG1) [!]
Zelda II – The Adventure of Link (E) (PRG2) [!]
Zelda II – The Adventure of Link (GC)
Zelda II – The Adventure of Link (U) [!]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b1][o1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b2]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b3]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b4][T+Gre1.1_Lugia_13gr]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b4]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b5]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b6]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b7]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b8]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [b9]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [o1][T+Dut1.1_Ok Impala!]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [o1][T-Spa]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [o1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Bra1.0_BRGames]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Dut]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Fre1.0_Generation IX]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Fre1.1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Fre100%_MageCraft][b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Ger1.0_GTrans][b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Ger1.0_GTrans]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Ita1.0_SadNES_City]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Nor1.0_Just4fun]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Por1.1_Made in Brasil]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Por98%_Made in Brasil]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Por_Smartcelo3]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Spa1.1.4_Hyrule Knight]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Swe1.01_MetalHead][b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Swe1.01_MetalHead]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T+Swe1.1_TheTranslator]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Fre1.0][b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Spa]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Spa_Hyrule Knight]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Swe][a1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Swe][b1]
Zelda II – The Adventure of Link (U) [T-Swe]
Zelda II – The Adventure of Link Part 2 (Easy) (Hack)
Zelda II – The Adventure of Link Part 2 (Hard) (Hack)
Zelda II – The Adventure of Link Y2K Edition (Hack)
Zelda II Challenge v2.3.40 (Zelda 2 Hack)
Zelda no Densetsu – The Hyrule Fantasy – Title Screen Simulator by Chris Covell (PD)
Zelda no Densetsu 1 – The Hyrule Fantasy (J)
Zelda Story, The (Zelda Hack) [a1]
Zelda Story, The (Zelda Hack)
Zelda’s Embrace – A New Legend V1.0c (Zelda Hack)
Zelda’s Embrace – A New Legend Vx.xx (Zelda Hack)
Zen – Intergalactic Ninja (E)
Zen – Intergalactic Ninja (U) [!]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [b1]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [o1]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [T+Gre1.0_Dj Kourampies,Lugia_13gr,Giama]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [T+Rus]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [t1]
Zen – Intergalactic Ninja (U) [t2]
Zenbei!! Pro Basket (J) [!]
Zenbei!! Pro Basket (J) [hFFE][p1]
Zero Pong by Zero-Soul (PD)
Zero Pong V3.0 by Zero-Soul (PD)
Zhan Guo Qun Xiong Zhuan (Ch) [b1]
Zhan Guo Qun Xiong Zhuan (Ch)
Zhan Guo Wu Shuang (Ch) [f1]
Zhan Guo Wu Shuang (Ch)
Zhen Ben Xi You Ji (Ch) [!]
Zhong Guo Xiang Qi (Chinese Chess) (Ch) [b1]
Zhong Guo Xiang Qi (Chinese Chess) (Ch) [p1]
Zhong Guo Xiang Qi (Chinese Chess) (Ch) [p2]
Zhong Guo Xiang Qi (Chinese Chess) (Ch)
Zhong Guo Xiang Qi (Unl) [a1]
Zippy Race (J) [!]
Zippy Race (J) [b1]
Zippy Race (J) [o1]
Zippy Race (J) [o2]
Zippy Race (J) [o3]
Zippy Race (J) [p1][o1]
Zippy Race (J) [p1]
Zoids – Chuuou Tairiku no Tatakai (J) [o1]
Zoids – Chuuou Tairiku no Tatakai (J)
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J) [b1]
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J) [b2]
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J) [b3]
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J) [b4]
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J) [p1][hM02]
Zoids 2 – Zenebas no Gyakushuu (J)
Zoids Mokushiroku (J) [!]
Zoids Mokushiroku (J) [b1]
Zoids Mokushiroku (J) [p1]
Zoku Jun Mario 1 by Mikachu (SMB1 Hack)
Zoku Jun Mario 2 by Mikachu (SMB1 Hack)
Zombie Hunter (J) [b1]
Zombie Hunter (J) [hFFE][b1]
Zombie Hunter (J) [o1]
Zombie Hunter (J) [o2]
Zombie Hunter (J) [T+Eng1.01_KingMike]
Zombie Hunter (J) [T-Eng0.95_KingMike]
Zombie Hunter (J) [T-Eng1.00_KingMike]
Zombie Hunter (J)
Zombie Nation (U) [!]
Zombie Nation (U) [b1]
Zombie Nation (U) [b2]
Zombie Nation (U) [b3]
Zombie Nation (U) [b4]
Zombie Nation (U) [o1]
Zombie Nation (U) [T+Fre]
Zombie Nation (U) [T+Swe1.0_GeneralCoolNES]
Zu Qiu Xiao Jiang (Ch) [f1]
Zu Qiu Xiao Jiang (Ch)
Zunou Senkan Galg (J) [!]
Zunou Senkan Galg (J) [b1]
Zunou Senkan Galg (J) [b2]
Zunou Senkan Galg (J) [p1]

Chú ý:

– Đây là các game chơi giả lập trên máy tính vì thế để chơi được bạn cần phải có thêm phần mềm để chạy game. Phần mềm này bạn có thể tìm thấy tại bài viết “Toàn tập về game giả lập NES“. Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm của trang Web để tìm bài viết này. Mình không đưa link trực tiếp là để tránh trường hợp xảy ra lỗi link khi di chuyển bài “Toàn tập về game giả lập NES” sang chỗ khác.

– Nếu bạn biết game nào hay khác hoặc phát hiện ra lỗi hãy thông báo với mình.

– Hãy ghi rõ nguồn khi sử dụng lại bài viết.

10 phản hồi

 1. After all, repeat traffic retail finance yields new traffic through Viral and Word of
  Mouth, is their best salesman. In other words, we can say that SEO is the process
  of promoting your Web pages individually on Search
  Engines like Google, yahoo and Bing etc.

 2. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own
  blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you
  had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 3. Ban oi! link die rui ban co the gui lai link cho minh khong? cam on ban nhieu!!!

 4. ban. oi co’ game hockey tren nes (moi? lan` cau` thu? va cham. co’ danh’ nhau) , ban. co’ the? cho minh` biet’ ten game ko , lau qua’ roi` ko nho’ noi

 5. to cung tim game do’!!hinh nhu choi xong moi man se tro 1 buc tranh de ghep lai thanh 1 buc tranh lon’ hinh con cong!!nhan vat la 1anh chag rau ria bom xom co kha nag ban cac quai vat bien thanh tag da’ va a ta cug co the tao ra so da bag cah ngoi xuog nhan A!!game go nam trong van B hay sao a’

 6. mình dơn về rồi nhưng làm sao chơi dc game né này nhỉ? xiin hướng dẫn ccuj thể

 7. hix Chơi mario giữ nút chạy nhanh xong ấn nhảy xa về phía trước thì ko nhảy đc nhưng giữ chạy nhanh về phía sau nhảy xa thì lại đc k0 biết làm sao để chỉnh ai giúp mình với

  Ko nhảy đc xa thì làm sao chơi mario @@

 8. mình tải 3 part trên về join lại sau đó giải nén thì bị lỗi corrupt nhĩ. Mình thất ở trên đã kiểm tra tính toàn vẹn của dl rồi mà. chủ topic có thể ktra lại được ko? xin chân thành cảm ơn!
  đây là link:
  https://sallneed.wordpress.com/2009/09/24/all-16384-games-nintendo-entertainment-system-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-d%E1%BA%A7y-d%E1%BB%A7-16384-tro-gi%E1%BA%A3-l%E1%BA%ADp-di%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-bang-nes/

 9. Mình đang tìm 1 game NES chơi hồi nhỏ nên ko nhớ tên. Chỉ nhớ nội dung cỏ nó là 1 loại game chiến đấu cứu công chúa tầm 50 bài. Trong đó có các con quái vật bắn trúng thành đá rồi lăn xuống. Lại còn có ăn lọ mực xanh mực đỏ nữa. Bạn có biết nó là game gì thì cho mình biết nhé. Mail của mình là blackcat.nogo@gmail.com. Mình xin cảm ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: