Game giả lập GBA hay – M

Tuyển tập các trò Gameboy Advance hay chơi giả lập trên máy tính theo vần M.

Magical Quest Starring Mickey & Minnie (Eu)

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Magical%20Quest%20Starring%20Mickey%20&%20Minnie%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Magical%20Quest%20Starring%20Mickey%20&%20Minnie.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 09/27/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Magical Quest 2 Starring Mickey & Minnie (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Magical%20Quest%202%20Starring%20Mickey%20&%20Minnie%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Magical%20Quest%202%20Starring%20Mickey%20&%20Minnie.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian:
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Magical Quest 3 Starring Mickey & Donald (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Magical%20Quest%203%20Starring%20Mickey%20&%20Donald%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Magical%20Quest%203%20Starring%20Mickey%20&%20Donald.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 03/19/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Mario & Luigi – Superstar Saga (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Mario%20&%20Luigi%20-%20Superstar%20Saga%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Mario%20&%20Luigi%20-%20Superstar%20Saga.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai
– Phát triển: Alphadream Corporation
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 11/21/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Mario Golf – Advance Tour (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Mario%20Golf%20-%20Advance%20Tour%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Mario%20Golf%20-%20Advance%20Tour.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Thể thao
– Phát triển: Camelot Software Planning
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 06/22/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Mario Kart – Super Circuit (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Mario%20Kart%20-%20Super%20Circuit%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Mario%20Kart%20-%20Super%20Circuit.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Đua xe
– Phát triển: Intelligent Systems
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 08/26/01
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Chip Challenge (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Chip%20Challenge%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Chip%20Challenge.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Card Game
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 03/19/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 11/30/01
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 2 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%202%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Ubisoft
– Thời gian: 10/18/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 3 – Blue (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%203%20-%20Blue%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%203%20-%20Blue.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 07/04/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 3 – White (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%203%20-%20White%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%203%20-%20White.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 07/04/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 4 – Blue Moon (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%204%20-%20Blue%20Moon%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%204%20-%20Blue%20Moon.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 09/03/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 4 – Red Sun (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%204%20-%20Red%20Sun%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%204%20-%20Red%20Sun.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 09/03/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 5 – Team Colonel (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%205%20-%20Team%20Colonel%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%205%20-%20Team%20Colonel.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 06/10/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 5 – Team Protoman (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%205%20-%20Team%20Protoman%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%205%20-%20Team%20Protoman.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 06/10/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 6 – Cybeast Falzar (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%206%20-%20Cybeast%20Falzar%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%206%20-%20Cybeast%20Falzar.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 06/16/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Battle Network 6 – Cybeast Gregar (Eu)

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Battle%20Network%206%20-%20Cybeast%20Gregar%20%28Eu%29%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Battle%20Network%206%20-%20Cybeast%20Gregar.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Nhập vai hành động
– Phát triển: Capcom
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 06/16/06
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Zero (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Zero%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Zero.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Inti
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 09/09/02
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Zero 2 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Zero%202%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Zero%202.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Inti
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 10/31/03
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Zero 3 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Zero%203%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Zero%203.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Inti
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 09/03/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Megaman Zero 4 (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Megaman%20Zero%204%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i0.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Megaman%20Zero%204.jpg

Thông tin:
Thể loại: Hành động
– Phát triển: Inti
– Phát hành: Capcom
– Thời gian: 09/16/05
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Metal Slug Advance (Eu)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Metal%20Slug%20Advance%20(Eu)%20-%20FrontBox.jpg

https://i1.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Metal%20Slug%20Advance.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: SNK Playmore
– Phát hành: Ignition Entertainment
– Thời gian: 11/12/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Metroid – Zero Mission (US)

http://files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646964/Metroid%20-%20Zero%20Mission%20(US)%20-%20FrontBox.jpg

https://i2.wp.com/files.myopera.com/QAPOcVuetr/albums/646967/Metroid%20-%20Zero%20Mission.jpg

Thông tin:
– Thể loại: Hành động
– Phát triển: Nintendo
– Phát hành: Nintendo
– Thời gian: 02/09/04
– Hệ máy: Gameboy Advance

DownLoad:
Download Game

Chú ý:

– Đây là các game chơi giả lập trên máy tính vì thế để chơi được bạn cần phải có thêm phần mềm để chạy game. Phần mềm này bạn có thể tìm thấy tại bài viết “Toàn tập về game giả lập Gameboy Advance“. Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm của trang Web để tìm bài viết này. Mình không đưa link trực tiếp là để tránh trường hợp xảy ra lỗi link khi di chuyển bài “Toàn tập về game giả lập Gameboy Advance” sang chỗ khác.

– Nếu bạn biết game nào hay khác hoặc phát hiện ra lỗi hãy thông báo với mình.

– Hãy ghi rõ nguồn khi sử dụng lại bài viết.

Advertisements

Một phản hồi

  1. Thjank bạn nhìu nhìu ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: