Website News

Hết hè, thời gian Online của mình không có nhiều, nên giải đáp thắc mắc của các có thể bị chậm chễ. Mong các bạn thông cảm!

Tạo thêm 1 Blog con: http://sallneed.blogspot.com để post Flash, Video, Ảnh… những thứ blog WordPress.com không làm được.