Sổ tay lập trình v1.0

Thêm một tài Tài liệu do freewarez thực hiện.

Cấu trúc tài liệu

Tiếp tục đọc

Ngôn ngữ lập trình C++

Đây là tài liệu dành cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa của HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG.

Cấu trúc tài liệu

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về các phương pháp lập trình
Trình bày các phương pháp lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc và đặc biệt, làm quen
với các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng.

Chương 2: Con trỏ và mảng
Trình bày cách khai báo và sử dụng các kiểu con trỏ và mảng trong ngôn ngữ C++.

Tiếp tục đọc