Open-Source Licensing – Giấy phép Mã nguồn mở

Giấy phép phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng đọc, truy cập, thay đổi và sử dụng lại mã nguồn của một sản phẩm phần mềm. Cả phần mềm mã nguồn mở Apache dùng cho máy chủ web và cơ sở dữ liệu hỗ trợ Linux đều có giấy phép sử dụng giống như phần mềm của Microsoft. Vì thế, người dùng cũng cần phải biết quyền lợi và trách nhiệm của mình được ghi trong văn bản này.

Tiếp tục đọc