Tìm hiểu về Hệ Thống

Tài liệu giúp bạn hiểu thêm về các file hệ thống của Windows như: CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT. Cùng những kiến thức khác như: Cách tạo đĩa khởi động, Virus và cách phòng chống, các câu hỏi về phần cứng…

Tiếp tục đọc